Frederikssund Kommunes logo

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed.

Tilskud og lokaleanvisning ydes i henhold til folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Det er folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og dermed som tilskudsberettiget virksomhed.

1. Formål

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse af aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

2. Undervisningens omfang

Undervisningsområdet omfatter undervisning, studiekredse, og foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter med fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

Den folkeoplysende voksenundervisning skal være åben for alle. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende den folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Undervisning af den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i ét år.

Undervisningsområdet har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer samt frit valg af kursuslængde. For almene hold er der frit valg af antal deltagere på den enkelte hold.

Særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning forudsætter, at undervisningen gennemføres på små hold. Der må maksimalt være tilmeldt 8 deltagere på hold med handicaptilskud. Endvidere skal det tydeligt af kursusbeskrivelsen og udbudsmaterialet / programmet fremgå, at det er hold, der er forbeholdt deltagere med et handicap.

For blandede holds vedkommende skal deltagerantallet afbalanceres mellem almene og handicappede deltagere således, at alle deltagere opnår et optimalt udbytte af deltagelsen.

Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

Der ydes ikke tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Der ydes ikke tilskud til undervisning og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Der ydes ej heller tilskud til fremstilling af alkoholiske drikke. Afgrænsningerne gælder både teoretisk undervisning indenfor områderne og udøvelse i praksis.

3. Foreningskrav

En forening, der tilbyder voksenundervisning under folkeoplysningslovens kapitel 4, skal:

1. have et formål, som fremgår af vedtægten.*)

2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

3. have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af de medlemsorganisationer, der står bag foreningen.

4. give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen.

5. have en virksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle.

6. være hjemmehørende i Frederikssund Kommune.

7. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

8. årligt udarbejdes en beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed beskrives.

*) En folkeoplysende foreningens vedtægt skal indeholde oplysninger om:

1. Foreningens formål.
2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
4. Foreningens hjemsted.
5. Betingelser for medlemskab.
6. Tegningsret for foreningen.
7. Procedure for vedtægtsændringer.
8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

4. Ansøgning og tilskudstilsagn

a. Foreningerne tilrettelægger virksomheden for perioden 1. januar - 31. december.

b. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 15. oktober. Der anvendes et af Folkeoplysningsudvalget godkendt skema ved ansøgningen.

c. Der foretages 1 årlig fordeling af beløbsrammen til foreninger med folkeoplysende virksomhed.

d. Kommunalbestyrelsen afsætter årligt en økonomisk ramme til aftenskolevirksomhed.

Beregning af tilskudstilsagn sker på baggrund af to forhold:
- Initiativtagerens afviklede lønudgift fra 1. januar og frem til ansøgningsdatoen
- Et forventet forbrug til lønudgift for den resterende del af kalenderåret.

Aftenskolerne skal afsætte 10 % af det udmeldte grundtilskudstilsagn til debatskabende aktiviteter, som afvikles og afregnes efter særlige regler. Aftenskolerne kan overføre mindre uforbrugte beløb
fra 10 % puljen til næste års budget. Dog kan der maksimalt overføres 5.000 kr. fra et regnskabsår til det næste, og det skal være til konkrete, planlagte debatskabende arrangementer.

e. Ved ansøgning om tilskud oplyser initiativtageren lønudgiften for almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning samt honorar for foredrag i indeværende år inklusiv den forventede lønudgift for de resterende måneder.

f. Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget foretager på baggrund heraf en konkret vurdering af virksomheden, og udmelder
herefter tilskudstilsagn.

g. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde foretage en regulering i tilskuddet, eksempelvis ved en initiativtager i kraftig vækst eller ved en opdeling eller sammenlægning af initiativtagere.

h. Folkeoplysningsudvalget kan, jfr. pkt. F, og hvis udvalget i øvrigt bliver bekendt med væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for støtteberegningen, efter en konkret vurdering - i hvert enkelt tilfælde - fravige pkt. d.

i. Almen undervisning og foredrag:
Grundtilskud til undervisning og foredrag kan maksimalt udgøre 1/3 af de faktisk afholdte lønudgifter til disse tilrettelæggelsesformer. Til foredrag beregnes tilskud med maksimalt 6 x lærerløntime pr. foredrag.

Handicapundervisning:
Grundtilskud til handicapundervisning kan maksimalt udgøre 7/9 af de faktisk afholdte lønudgifter til denne tilrettelæggelsesform.

Instrumentalundervisning:
Tilskud til instrumentalundervisning kan maksimalt udgøre 5/7 af de faktisk afholdte lønudgifter til denne tilrettelæggelsesform.

j. Administrationen udarbejder på grundlag af oplysningerne i pkt. D-E-F-G-H-I forslag til Folkeoplysningsudvalget til fordeling af tilskudstilsagn forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger. Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne på udvalgets møde i november måned.

k. Tilskudstilsagn fremsendes til foreningen pr. medio december.

l. Udbetalingsterminer er 15. januar og 15. juli.

5. Kommunal lønudbetaling

Kommunen varetager administration af lønudbetaling af ledere og lærere for de foreninger, der ønsker det, og som i henhold til folkeoplysningslovens § 12 opfylder betingelserne herfor. Udbetaling sker da på grundlag af timesedler, der attesteres af foreningens ansvarlige og indsendes til kommunens lønkontor.

6. Deltagere fra andre kommuner

Aftenskolen har pligt til at indsende oplysning om deltagere fra andre kommuner. Oplysningerne indberettes efter sæsonen og senest inden udgangen af juni måned. Der anvendes en af kommunen godkendt blanket til formålet.

7. Regnskab

a. Regnskabsaflæggelse foretages på et af kommunen godkendt skema.
Regnskabsskemaet indsendes senest pr. 1. april.
Tilbagebetalingspligtigt beløb i henhold til nedenstående bestemmelser afregnes/modregnes i forbindelse med udbetaling af 2. rate tilskud den efterfølgende 15. juli.

b. Regnskabsaflæggelsen omfatter følgende oplysninger:
Antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på
1. Almen undervisning og foredrag (maksimalt tilskud: 1/3 af lærer- og lederlønnen). Et foredrag afregnes på baggrund af 6 lærerløntimer).
2. Undervisning af handicappede i relation til et konkret emne (Maksimalt tilskud: 7/9 af lærerlønnen og lederlønnen)
3. Instrumentalundervisning (Maksimalt tilskud: 5/7 af lærer- og lederlønnen)
4. Debatskabende aktiviteter (Opgørelse vedlægges regnskabsskemaet).

Ved blandede hold afregnes tilskuddet forholdsmæssigt mellem handicappede og ikke-handicappede deltagere.

c. Regnskabet underskrives af foreningens bestyrelse, herunder kasserer samt revisor.

d. Foreningens revisor attesterer med sin underskrift, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og eventuelle regler fastsat af kommunalbestyrelsen.

e. Ved regnskabsaflæggelse for tilskud over kr. 250.000 skal regnskabet revideres af en registreret/ autoriseret revisor.

f. Ved regnskabsaflæggelse for tilskud på kr. 250.000 eller derunder skal regnskabet revideres ved en af foreningen valgt revisor eller af en registreret/autoriseret revisor efter aftenskolens egen beslutning.

g. Deltagere, der er handicappede i forhold til et konkret emne, skal underskrive en af kommunen godkendt blanket som dokumentation for handicappet. Aftenskolen opbevarer disse.

h. Dokumentation for samtlige deltagere skal opbevares på foreningens adresse og skal på Frederikssund Kommunes anmodning stilles til rådighed for kontrol.

i. Foreningen er i henhold til gældende lov forpligtet til i 5 år at opbevare alt materiale, der ligger til grund for udfyldelsen af regnskabsskemaet.

j. Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i folkeoplysningsloven samt gældende retningslinjer inden for folkeoplysningsområdet.

Tilskudsreglerne er godkendt af Sammenlægningsudvalget den 30. november 2006.
Revideret af Udvalget for Unge, fritid og idræt den 1. oktober 2008.
Revideret af Udvalget for Unge, fritid og idræt den 29. november 2011.
Revideret tilskudsregler er godkendt ved Udvalget for Unge, fritid og idræt den 30. november 2016.