Frederikssund Kommunes logo

Initiativpuljen

Initiativpuljen kan søges af foreninger og aftenskoler til nye initiativer, der ønskes afprøvet. Det kan eksempelvis dreje sig om:

  • nye initiativer rettet mod udsatte eller særlige målgrupper, eksempelvis flygtninge
  • nye initiativer, som er med til at fremme det frivillige engagement i foreningen/aftenskolen
  • nye aktiviteter, som ikke før er afprøvet i foreningen/aftenskolen
  • nye samarbejder eller partnerskaber, som ikke før er afprøvet i foreningen/aftenskolen

Ansøgning sker via nedenstående skema. Ansøgninger behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget, i takt med at ansøgninger modtages.

Der kan søges om tilskud til allerede afholdte udgifter i det kalenderår/budgetår hvor midlerne er afsat, og til forventede arrangementer eller initiativer.  

Der ydes ikke tilskud til uddannelse og kurser, udgifter af driftsmæssig karakter eller træningslejre.

Der skal ikke aflægges regnskab, men foreningen/aftenskolen kan udtages til stikprøvekontrol, hvor der skal fremvises dokumentation for de forbrugte midler.

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Ansøgning om tilskud fra Initiativpuljen

Vi anbefaler, at du inden start på udfyldelse af felterne forbereder den nødvendige dokumentation der skal vedhæftes.

Udfyld de påkrævede felter, og tryk Send.

Beskrivelse af det nye initiativ

Giv initiativet en titel

Startdato for afvikling af projektet.

Slutdato for afvikling af projektet

Beskriv udviklingsprojektets formål, maksimalt 150 anslag.


Økonomi

Hvilket beløb søges der om?

Forventede udgifter afholdt af foreningen medtages, ligeså andre mulige indtægter, tilskud fra fonde m.m.

Foreningens egenkapital ved seneste regnskab

Foreningens seneste reviderede regnskab vedhæftes


Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne ansøgning om tilskud fra initiativpuljen.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.