Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Tilskud til aktiviteter søges via nedenstående formular. Der skal samtidig vedhæftes skema 'Regnskab 2021 og eventuelle underbilag'.

Foreninger, der tidligere har søgt om aktivitetstilskud har fået tilsendt en mail vedhæftet ovennævnte skema i slutningen af december. Hvis foreningen mod forventning ikke har modtaget mailen, kan man rette henvendelse til kulturogfritid@frederikssund.dk.

Fristen for indsendelse af ansøgning er den 1. februar 2023.

Husk også at indberette foreningens medlemstal til Det Centrale Foreningsregister senest den 31. januar 2023.

Dokumentation

Før foreningens oplysninger indtastes i formularen anbefales det at klargøre de bilag, som skal vedhæftes. Det er:

- Regnskab 2022 (foreningens tilskudsregnskab).

Vær opmærksom på, at skemaet skal være udfyldt med:

  • Foreningens navn og CVR-nummer
  • Oplysning om foreningens formand og kasserer
  • Kontingentindtægt for de 0 – 25 årige medlemmer
  • Erklæring af, at foreningen indhenter børneattester
  • Underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt foreningens revisor
  • Eventuelt et eller flere underskemaer B, C, D, E og F

Hvis foreningen i 2022 har haft udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter for børn og unge under 25 år, skrives det samlede beløb under de enkelte tilskudspuljer.

Skemaerne medsendes kun, hvis der søges om tilskud fra de pågældende puljer, og benyttes til at uddybe tallene fra regnskabsskemaet. 

Ansøgningsformular

Udfyld de påkrævede felter, og tryk på send.

Navn på kontaktperson i forhold til ansøgning om tilskud.

Foreningens samlede kontingentindtægt for 0 - 25 årige i 2022.

Hvis foreningen har haft tilskudsberettigede udgifter til aktiviteter for 0 - 25 årige medlemmer i 2022, oplyses de samlede afholdte udgifter i felterne B, C, D, E og F.
Beløbene skrives uden decimaler. For eksempel skrives 5.436,20 kr. som 5.436 kr.

Filen vedhæftes som ét dokument, helst som pdf-fil. Maksimalt 10 MB. Zip-filer modtages ikke.


Samtykke

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne ansøgning om aktivitetstilskud.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Folkeoplysningslovens § 15 og databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.