Frederikssund Kommunes logo

Biologisk sandfilter

På denne side kan du læse om, hvad et biologisk sandfilter er og hvilke krav Frederikssund Kommune stiller, hvis du ønsker at etablere et biologisk sandfilteranlæg.

Hvad er et biologisk sandfilter, og hvordan fungerer det?

Et biologisk sandfilteranlæg renser spildevandet ved først at lede vandet igennem en bundfældningstank og derefter filtrere spildevandet igennem et lag filtersand. Derfra ledes vandet til en drænledning, der leder det rensede spildevand ud i naturen. Et biologisk sandfilteranlæg fremstår som en lille jordvold i haven.

Et biologisk sandfilteranlæg renser for renseklasserne O og SO. Anlægget renser dermed ikke for fosfor.

Du skal indsende en udfyldt ansøgning til Frederikssund Kommune og have opnået tilladelse, inden du etablerer et biologisk sandfilter. Du finder ansøgningsskemaet her: Ansøgning om biologisk sandfilter.

Du skal få en autoriseret kloakmester til af udføre anlægget. Når anlægget er blevet etableret, skal du indsende en færdigmelding. Det er en god idé hvis du som grundejer anskaffer dig en kopi af færdigmeldingen fra din autoriserede kloakmester.

Krav til et biologisk sandfilter

Du skal søge om tilladelse til et biologiske sandfilteranlæg inden du går i gang med at etablere det. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvis du ønsker et hævet biologisk sandfilteranlæg i landzone, skal du også have en landzonetilladelse. Du skal søge landzonetilladelsen og spildevandstilladelsen særskilt og der kan ikke meddeles spildevandstilladelse, før der er meddelt landzonetilladelse.

Afstandskrav

  • Min. 15 m til egen vandboring
  • Min. 30 m til boringer, der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • Min. 50 m til boringer, der forsyner mindst 10 ejendomme
  • Min. 15 m til øvrige vandboringer
  • Min. 25 m fra vandløb, sø, hav og lignende
  • Min. 5 m fra vej og skel
  • Min. 5 m fra beboelse, bygninger med kælder og andre bygninger