Frederikssund Kommunes logo

Tilsyn med børn og unge der er anbragt uden for hjemmet

Det personrettede tilsyn har til formål, i samarbejde med barnet / den unges rådgiver,

 • at sikre at der er overensstemmelse mellem formålet med anbringelsen, handleplanens mål og barnets / den unges aktuelle ressourcer og behov
 • at bidrage til at både anbringelsesstedet og barnet  / den unge oplever anbringelsesforløbet er gavnligt og meningsfyldt, herunder at tilrettelægge tilsynet på en sådan måde at barnet / den unge får mulighed for at være medbestemmende om forhold som har indvirkning på deres liv
 • at forhindre uplanlagte brud i anbringelsen
 • at anbringelsen ophører når formålet er nået og at afviklingen sker på en for barnet / den unge konstruktiv måde herunder at der er truffet en beslutning om efterværn jf. SEL § 76
 • at indsatsen løbende dokumenteres, således at beslutninger vedrørende barnet / den unge træffes på et velinformeret og velargumenteret fagligt og juridisk grundlag.

Tilsynskonsulenten har løbende tilsyn og samtaler med barnet / den unge. Samtalerne tager sit udgangspunkt i pædagogisk samvær. Samtalerne har til hensigt at øge kendskabet til barnet / den unge over tid, for herigennem at opnå en nuanceret og helhedsorienteret vurdering af barnet / den unges trivsel, set fra dets synspunkt. Relationen til barnet / den unge skal sikre at det bliver set, hørt og forstået.
Opbygningen af en stabil og troværdig relation til konsulenten skal samtidig sikre at der træffes de mest optimale beslutninger omkring barnet / den unge.

Konsulenternes faglige vurderinger sker bl.a. på baggrund af

 • at vurdere barnets / den unges trivsel ud fra barnets perspektiv
 • at lytte og forholde sig til barnet / den unges oplevelse af at være anbragt
 • at lytte og forholde sig til barnet / den unge oplevelse af skolegang, fritidsinteresser m.m
 • at vurdere barnet / den unges forhold til samvær med familie og netværk
 • at vurdere barnet / den unges forhold til sit anbringelsessted
 • at lytte og forholde sig til overvejelser om ændringer i anbringelsesforløbet

Tilsynet med det anbragte barn / ung vil foregå 2 - 6 gange årligt.
Udgangspunktet for tilsynet vil derudover være bestemt af behovet. I selve anbringelsesforløbet kan tilsynsarbejdet i nogle perioder nødvendiggøre en øget tilsynsindsats, og i andre perioder er der ro omkring anbringelsen, hvorfor tilsynene er mindre hyppige.
Denne behovsstyrede fleksibilitet i tilsynsfrekvensen er nødvendig for at kunne støtte anbringelsesstedet og barnet / den unge optimalt.
Efter hvert tilsynsbesøg med barnet eller den unge udarbejdes en tilsynsrapport.