Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 10. januar 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat

Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sag nummer 6 udsættes til mødet i marts.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

2Orientering om tilstandsrapport for græsboldbaner

Resume

Administrationen har fået udarbejdet en rapport om græsboldbanernes tilstand i Frederikssund Kommune. Rapporten har været præsenteret for kommunens fodboldklubber. Unge, fritid og idræt samt Plan og teknik orienteres med denne sag om rapporten og efterfølgende dialog.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt samt Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt bestilte 31. maj 2022 i sag nr. 80 og afsatte samtidig midler til udarbejdelse af en rapport om fodboldbanernes stand i Frederikssund Kommune.

Der har gennem længere tid være mange ønsker til drift og pleje af boldbanerne i kommunen. Derfor ønskede administrationen at få udarbejdet en rapport, som gav en overordnet og objektiv status på banernes tilstand, samt anbefalinger til hvilke indsatser, der kan gøres for at opretholde og måske forbedre banerne.

Det er firmaet Turfhouse, der har udarbejdet tilstandsrapporten. Turfhouse har en særlig ekspertise i jordbundsforhold samt drift og pleje af græsbaner. Turfhouse besøgte i september kommunens forskellige anlæg til en gennemgang af banerne.

Rapportens konklusioner blev gennemgået af Tufhouse på møde med repræsentanter for fodboldklubberne den 6. december 2022. Den fælles gennemgang af rapporten skulle bidrage til at skabe et fælles blik på banetilstande, hvilke hensyn der skal tages fremadrettet, og om der er muligheder for at forbedre banetilstandene indenfor den økonomiske ramme, der er for baneplejen.

Overordnede konklusioner i rapporten

Rapporten viser, at der er en række klassiske problemstillinger, herunder f.eks.:

 • Uudnyttet slidfordeling
 • Gødningsmangel
 • Etablering af ukrudt
 • Komprimering af vækstlag

Rapporten viser også, at der er vækstbetingelser og potentiale til at forbedre de fleste af kommunens boldbaner, hvis der gøres en fælles indsats, ligesom den konstaterer, at planheden generelt er god, og at klippehøjden på græsset er indenfor tilstandskravet. Der er efter rapportens udarbejdelse igangsat en række jordprøver, i forhold til om der skal ændres indholdsmæssigt i gødningen.

Særligt vedrørende omlagte grusbaner

Tre af kommunens græsbaner er tidligere grusbaner, der er omlagt til græsbaner. På disse baner er underlaget noget mere udfordret i forhold til at skabe gode vækstbetingelser for græsset. Rapporten anviser dog mulige indsatser.

Det fremadrettede samarbejde

Som det fremgår af bilaget, hvor konklusionerne er uddybet, er det afgørende nødvendigt, at der gøres en fælles indsats hvis baneforholdene skal forbedres. Administrationen har derfor igangsat en analyse af, hvilke plejeanbefalinger, der kan udføres indenfor den nuværende driftsaftale, og hvilke tiltag der evt. kan igangsættes inden for summen af de yderligere midler, som er afsat af Unge, fritid og idræt. Klubberne arbejder videre med de anbefalinger, der er målrettet selve brugen af banerne.

Der blev aftalt nyt fælles møde ultimo februar 2023, hvor både administration og klubber fremlægger plan for, hvordan anbefalingerne i rapporten håndteres.

Klubberne har allerede kvitteret for den større gennemsigtighed i forhold til klipning og kridtning, som blev etableret medio 2022. Den gennemsigtighed bygges der videre på, således at der etableres følgende fælles materiale:

 • Beskrivelse af metode for og ønsket tidspunkt for forårsklargøringen (afhænger af vejret)
 • Oversigt over baner hvor der topdresses/dybdeluftes i 2023
 • Oversigt over flytning/justering af baner til efterårssæsonen (hvor arealerne tillader det)

Udvalgene vil i foråret 2023 blive præsenteret for oplæg til det videre arbejde. herunder inddragelse af interessenter, muligheder for differentiering af indsatser, tiltag på kort og langt sigt samt anbefalingerne til, hvilke tiltag der kan iværksættes indenfor de ekstra 250.000 kr., som er afsat af Unge, fritid og idræt, således at midlerne gør mest mulig gavn.

På begge udvalgsmøde deltager centerchef for Ejendomme og IT Britt Christensen og centerchef for Kultur og Fritid Anders Skovgren.

Rapporten samt en opsamling af denne er vedlagt som bilag. "Særlig arbejdsbeskrivelse for drift af grønne områder og øvrige udearealer i Frederikssund Kommune" er ligeledes vedlagt som bilag. Dette er arbejdsbeskrivelsen for drift af grønne områder og øvrige udearealer i Frederikssund Kommune.

Inddragelse

Fodboldklubberne har løbende været inddraget i processen. De har haft mulighed for at give en tilbagemelding om deres oplevelse af banerne.

Fodboldklubberne har desuden deltaget i møde med gennemgang af rapporten den 6. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

3Beslutning af forslag til Beskæftigelsesplan 2023

Resume

I den sag fremlægges forslag til Beskæftigelsesplan 2023 med tilhørende høringssvar fra Handicaprådet og Lokal-MED til beslutning i Unge, fritid og idræt samt Job, erhverv og kultur. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser samt forslag til resultatmål indenfor 7 fokusområder, som udvalgene prioriterede på deres møde i august/september og sendte i høring efter behandling på udvalgenes møder i oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Beskæftigelsesplan 2023.

Historik

Indstilling fra Unge, fritid og idræt, den 29. november 2022, pkt. 141

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Udvalget drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2023.
 2. Udvalget sender beskæftigelsesplanen til høring i Handicaprådet og Lokal Med.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, den 29. november 2022, pkt. 141

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Beskæftigelsesplanen sendes i høring i Handicaprådet og lokal-med.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2023.

Beskæftigelsesplanen er centreret om de væsentligste fokusområder, og beskriver strategier og indsatser i forhold til disse. Det indebærer, at ikke alle dele af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2022 de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

De fem mål er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Udvalgene UFI og JEK prioriterede i august/september følgende 7 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2023:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft (JEK)
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer (JEK)
 3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job (JEK)
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb (JEK)
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats (JEK)
 6. Flere unge skal have en uddannelse (UFI)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige (JEK)

På den baggrund er Beskæftigelsesplan 2023 udarbejdet med konkrete resultatmål for hvert fokusområde samt beskrivelser af strategierne for at målene indfries.

Begge udvalg får den samlede Beskæftigelsesplan 2023 forelagt, da der er tværgående sammenhænge mellem fokusområderne.

 • Fokusområde 6 drøftes og besluttes i udvalget for Unge, fritid og idræt.
 • Fokusområderne 1 til 5 samt 7 drøftes og besluttes i udvalget for Job erhverv og kultur.

I vedlagte bilag, "Forslag til Resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023" fremgår status på de foreslåede resultatmål for 2023.

Fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2023 er på nær "3. Flygtninge og familiesammenførte skal i job" identiske med fokusområderne i 2022. I bilag "Ændringer i fokusområder og resultatmål" er skematisk beskrevet ændringerne i resultatmålene fra Beskæftigelsesplan 2022 til Beskæftigelsesplan 2023.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2023, har været til høring i Lokal-MED og Handicaprådet. Høringssvaret fremgår nedenfor. Høringssvarene har ikke medført nogen ændringer i forslaget til Beskæftigelsesplan 2023.

Inddragelse

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i december 2022 i høring i Lokal-MED og hos Handicaprådet og eventuelt Social og Sundhedsudvalg.

Lokal-MEDs høringssvar:

Lokal-MED har på deres møde den 13. december 2022 ikke afgivet noget høringssvar til Beskæftigelsesplan 2023.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er tilfredse med, at målgruppen ”psykisk sårbare og handicappede ledige” er fastholdt som et prioriteret fokusområde. Det er ligeledes positivt, at der opstilles konkrete måltal for indsatsen, som gør det muligt at vurdere, om der rent faktisk kommer flere personer med handicap i arbejde.

Derudover er særligt indsatsen overfor unge med henblik på at få dem i uddannelse eller beskæftigelse er perspektivrig.

Samtidig anerkender vi indsatsen for at få psykisk sårbare og handicappede borgere i beskæftigelse ved at øge virksomhedernes viden om de handicapkompenserende ordninger.

Vi synes til gengæld det er problematisk at Livskilden og andre tilbud til målgruppen har så ensidigt fokus på job – der er også brug for et fristed til at være sammen med ligesindede.

Handicaprådet vil gerne kvittere for, at Frederikssund kommune på flere parametre ligger bedre end landsgennemsnittet, hvilket er positivt men dog ikke skal forhindre en ambitiøs målsætning.

Vedr. fokusområde 1 – Jobparate borgere med udfordringer (s 8)

Handicaprådet vil gerne understrege, at tvang eller som det kaldes ” motiverende forløb med konsekvens i form af sanktionering ved manglende aktiv deltagelse” ingen effekt overhovedet har på borgere med psykiske lidelser – og da i særdeleshed ikke, hvis der er tale om tilbagevendende problemer med ledighed. Her skal sættes ind med kvalificeret behandling og understøtning i stil med indsatsen, der anvendes i IPS-indsatsen, som er beskrevet i fokusområde 7:psykisk sårbare og handicappede ledige.

Generelt om resultatmålene

Landsgennemsnittet er brugt som målepunkt i det overvejende flertal af resultatmålene. Dette giver god mening, når Frederikssund ligger under landsgennemsnittet og der derfor skal gøres en reel indsats for at nå op på niveau med dette – men til gengæld virker det helt uambitiøst, når målene fastsættes lavere end den eksisterende indsats eksempelvis resultatmål 4 A: ”Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet”. Forskellen her her 18,9 (landsgennemsnittet) og

12,7 (Frederikssund). Det betyder, at der vil blive tolereret en lempelse af resultatmålet og en yderligere stigning i antallet af anker med op til 6 %, hvilket er helt uacceptabelt og uambitiøst set med Handicaprådets øjne, særligt da der i 1.kvartal var tale om en omgørelsesprocent på 3,6%. Vi anbefaler derfor, at der på dette resultatmål fastsættes en konkret procent.

Det samme gør sig gældende med resultatmål 5 B (andelen af jobordrer som formidles/besættes), samt 6 D (Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp) som på tilsvarende vis er uambitiøse, da man også her er parat til at tolerere en nedgang i eksempelvis antallet af unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

4Drøftelse vedrørende indsats der skal styrke optaget til den forberedende grunduddannelse (FGU)

Resume

Unge, fritid og idræt blev den 9. august 2022 præsenteret for en sag om kommunes planer og handlemuligheder i forbindelse med at styrke optaget til den forberedende grunduddannelse (herefter FGU). På dette møde blev det besluttet, at der skulle forelægge en status om arbejdsgruppens foreløbige vurderinger med henblik på at styrke optaget til FGU. Afdelingsleder fra Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin og Teamleder fra UU Frederikssund, Kristian Holmstrup Kock, deltager på udvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte sagen med fokus på FGU-in og geografisk placering af FGU.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 29. november 2022, pkt. 140:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Drøftet.

Sagen genoptages på marts møde angående mentorordning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Der har siden ultimo maj 2022 været nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som har haft til opgave at beskrive tiltag, der kan styrke elevoptaget på FGU i Frederikssund Kommune. Arbejdsgruppen skal beskrive erfaringer og tiltag indenfor disse fire temaer:

 • Muligheder for øget optag på Erhvervsgrunduddannelsen (herefter EGU)
 • Mulighed for oprettelse af et FGU-tilbud målrettet elever med behov for ekstra støtte (FGU-in / FGU+)
 • Styrket samarbejde om fastholdelse af FGU-elever i risiko for frafald
 • Geografisk lokalisering af FGU

Arbejdsgruppen har været repræsenteret af skoleleder af FGU Frederikssund og FGU Skibby, Ole Sværke, teamleder af UU-vejledningen, Kristian Holmstrup Kock, afdelingsleder i Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin og teamkoordinator i Ungekontakten, Sanne Dan Jensen.

Øget optag på EGU-sporet

EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Derfor er det afgørende, at lokale virksomheder i Frederikssund har kendskab til uddannelsen.

Arbejdsgruppen har igangsat flere initiativer for at udbrede kendskabet til EGU. Der er etableret et tæt samarbejde mellem Ungekontakten samt UU og FGU i form af et fast EGU-team. Teamet skal sikre, at kendskabet til EGU styrkes hos virksomheder, forældre og unge. Teamet følger også løbende op på samarbejdet med virksomhederne.

EGU-teamet har afholdt samarbejdsmøder med Frederikssund Erhverv. Formålet med disse møder har været at udbrede kendskabet til EGU-uddannelsen til Frederikssund Erhvervs netværk af virksomheder. EGU-teamet har også præsenteret EGU-uddannelsen for Center for Job og Rådgivning. For at styrke kendskabet til uddannelsen yderligere, har der været bragt en artikel i Frederikssund Lokalavis.

Ungekontakten arbejder målrettet på at øge fokus på EGU-uddannelsen igennem deres gruppeforløb. Her præsenteres de unge for PGU-værksteder på FGU i Skibby og virksomhedsbesøg.

Oprettelse af et særligt FGU-tilbud

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er behov for et FGU-tilbud, hvor eleverne modtager ekstra støtte, og hvor forløbet er tilrettelagt med færre elever og færre antal timer. Målgruppen for dette tilbud er elever med diagnoser eller andre problematikker, herunder personlige og/eller sociale udfordringer.

Der er etableret et lignende tilbud i FGU Nordsjælland, som arbejdsgruppen er inspireret af.

Arbejdsgruppen estimerer, at det vil være muligt at samle 10-12 elever fra kommunen til dette tilbud. Arbejdsgruppen vil undersøge hvorvidt man kan indgå et samarbejde med en anden kommune, således at denne kommune kunne tilkøbe en lille del af pladserne for derved at gøre økonomien mere robust.

Arbejdsgruppens har udarbejdet et forslag til et særligt FGU-forløb, FGU plus, der er vedhæftet i bilaget.

Fastholdelse af unge i risiko for frafald

Andelen af elever der afbrød deres FGU forløb efter 3 måneder var på 10,8 procent (målt i 3. kvartal 2021) og 21,4 procent efter 12 måneder (målt i 1. kvartal 2021). Til sammenligning var landsgennemsnittet i samme periode på henholdsvis 9,3 procent efter 3 måneder og 23,3 procent efter 12 måneder. Det er derfor relevant at undersøge hvilke indsatser, der kan fastholde flere unge i tilbuddene.

Arbejdsgruppen peger på, at der allerede findes arbejdsgange, når en elever viser tegn på mistrivsel, bekymrende fravær eller på anden måde er i risiko for at falde fra uddannelsen. Arbejdsgruppen vurderer, at processen skal styrkes og være mere ensartet. Derfor vil arbejdsgruppen udarbejde en ensartet proces med henblik på at fastholde og hjælpe de unge i uddannelsen, der er i risiko for at falde fra.

Arbejdsgruppen vil også se på mulighederne for at lave en forventningsafstemning mellem skole og elev i opstartsfasen, herunder oplyse eleven om muligheder for hjælp, hvis eleven oplever udfordringer i skolen.

Geografisk lokalisering af FGU - Et samlet tilbud i Frederikssund

Det fremgår af Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 4 stk. 2, at AGU og PGU skal samles på samme matrikel med mindre der er et særligt hensyn til at gøre det modsatte.

Arbejdsgruppen undersøger muligheder for følgende scenarier:

 • Nuværende situation - et samlet tilbud i Skibby
 • Et samlet FGU i Frederikssund

Nuværende situation - et samlet tilbud i Skibby

AGU-tilbuddet, der tidligere har været placeret i Frederikssund, blev i efteråret 2022 rykket til Skibby, hvor PGU også er placeret. AGU-tilbuddet blev flyttet til Skibby på grund af et stærkt faldende elevtal. Det har på grund af det lave elevtal på omkring 20 elever været svært at opretholde et bæredygtigt tilbud i Frederikssund. Fordelene ved at samle tilbuddene i Skibby, er blandt andet at styrke samarbejdet mellem lærere, vejledere og leder. Derudover skal eleverne gerne mærke, at de bliver en del af et fælles skolemiljø.

Et samlet FGU i Frederikssund

Arbejdsgruppen vurderer også, at hele FGU med fordel kan flyttes til Frederikssund på eller i nærheden af Campus med henblik på at lave et bæredygtigt og attraktivt FGU-tilbud i Frederikssund. Det kræves, at der etableres værksteds- og undervisningsfaciliteter. Det kræver også, at tilbuddet har et bredt udbud af fag med minimum fire-fem værksteder med tidssvarende undervisningsfaciliteter, fx redskaber og maskiner til produktion. Hvis denne model ønskes, skal dette undersøges nærmere.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

5Beslutning om tilpasning af facilitetspuljen

Resume

Med denne beslutningssag skal Unge, fritid og idræt evaluere og beslutte justeringer af Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Puljens kriterier blev revideret af Fritids og Kulturudvalget den 4. november 2021. Det tidligere udvalg besluttede samtidigt, at de nye kriterier skulle evalueres og eventuelt justeres efter et år. Derfor fremlægges nu en evaluering og oplæg til tilretning af kriterier og proces for puljen. Oplægget til revidering af puljen ligger i hovedtræk i den procesmæssige behandling af ansøgninger, så der sikres en bedre hørings- og inddragelsesfase, samt fagligt gennemarbejdet sager til udvalgsbeslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

1. Godkende følgende justering af idræts- og spejderfacilitetspuljen:

a. Ansøgningsfristen fremrykkes 14 dage som beskrevet i sagsfremstilling.

b. Ansøgningsfristen for projekter over 400.000 kr. fremrykkes til 15. august.

c. Ansøgningsfristen for projekter over 800.000 kr. fremrykkes til 15. januar.

d. Ansøgningskriterierne for henholdsvis spejdere og idræt samles i fælles kriterier.

e. Bilag med puljens kriterier godkendes med sproglige rettelser og præciseringer.

f. Ændringer af tidsfrister træder i kraft 1. marts 2023

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal evaluere på kriterierne for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen og behandle de anbefalede justeringer.

Den 4. november 2021 besluttede Fritids og Kulturudvalget nye kriterier for idræts og spejderfacilitetspuljen i sag 172. De nye kriterier havde til formål at:

 1. Definere en klar proces for ansøgning.
 2. Skabe en tættere dialog mellem ansøger og administrationen og derved kvalitetssikrer tekniske og fagspecifikke aspekter.
 3. Sætte en begrænsning på større anlægsprojekter, således puljen understøtter flere og mindre anlægsopgaver.
 4. Større anlægsprojekter får en defineret en procesplan der sikrer administrationen kan levere gennemarbejdet projekter ind i budgetbehandlingen.
 5. Skabe mulighed for at støtte idræts- og kulturarrangementer, også gerne i samarbejde med kommunale institutioner og/eller eksterne aktører.
 6. Sikrer at samrådene fortsat er en høringspart i alle sager vedrørende tilskud fra puljerne.

I 2022 har udvalget bevilliget tilskud til 19 anlægsprojekter, der spænder fra 6.000 kr. til 610.000 kr.

Grundlæggende har revideringen af puljens kriterier gjort det tydeligere for foreningerne hvad puljen støtter og nemmere at lave en ansøgning. Det har også betydet at administrationen har modtaget langt flere ansøgninger eller forespørgsler på ansøgninger end tidligere. Der ligger en del arbejdstimer for administrationen i at forberede projekter på baggrund af tilbud. Samtidig er tilbudsgivning i det nuværende byggemarked både svære at hente hjem, samt med kort gyldighed grundet stigende omkostninger. Derfor er det vigtigt for sagsbehandlingstiden, at administrationen kan lave anlægsoverslag på de projekter, hvor der med en byggefaglighed, kan definere en præcis rammebevilling. Alle projekter, uanset om de er til eksterne tilskudsmodtagere eller internt til kommunale faciliteter, skal konkurrenceudsættes efter udbudsloven.

Processen for behandling af ansøgninger har vist sig at være meget presset for både foreninger, samråd og administration. For ansøgninger der kræver en forudgående projektering/tilbudsindhentning, så vil nuværende frist betyde at ansøgning må vente en ansøgningsrunde. For ansøgninger der opfylder formalia er høringstiden og sagsbehandlingstiden for kort til, at samråd kan give gode høringssvar og administrationen kan nå at kvalitetssikre projekterne med alle fagligheder.

Ansøgningsfrister

Derfor vil administrationen indstille til Unge, fritid og idræt, at ansøgningsfristen for alle projekter under 400.000 kr. fremrykkes 14 dage, for at sikre en god høringsperiode og sagsbehandling.

Det vil sige at følgende ansøgningsfristen ændres:

 • 1. november ændres til 15. oktober
 • 1. februar ændres til 15. januar
 • 1. maj ændres til 15. april
 • 1. september ændres til 15. august

For at sikre behandling af ansøgninger planlagt til fristen 1. februar anbefaler administrationen, at ændringerne af ansøgningsdatoer først træder i kraft 1. marts 2023.

For større anlægsprojekter med anlægssum mellem 400.000 - 800.000 kr. har det vist sig vanskeligt med de nuværende ansøgnings- og høringsfrister samt udvalgsbehandling at nå at gennemarbejde projekter til udvalgets marts møde. Derfor indstiller administrationen, at ansøgninger på anlægsprojekter over 400.000 kr. har ansøgningsfrist 15. august og behandles på udvalgsmøde i Unge, fritid og idræt i oktober. Dette vil sikre, at de større projekter udvalget præsenteres for i marts, har haft den fornødne tid til at blive kvalitetssikret og gennemarbejdet. Projekter over 800.000 kr. som skal forberedes til udvalgets indstillinger til budgetbehandling kan ansøgningerne fremrykkes til 15. januar, med henblik på at afkorte processen for ansøger.

Sammenlægning af kriterier for idræt og spejder

Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd bemærkede på dialogmødet med Unge, fritid og idræt d. 6 september 2022 at man ønsker det fremgår af kriterierne, at spejdergrupper også kan søge til natur og friluftsfaciliteter. Derfor vil administrationen indstille til Unge, fritid og idræt at puljen får ét sæt kriterier der dækker både idræt og spejdere.

Nyt ansøgningskriterie

Frederikssund Idrætsråd indstiller til at der tilføjes et nyt ansøgningskriterium der hedder - "Fornyelse og forbedring af handikaptilgængelighed på idræts- og spejderfaciliteter."

Som bilag til sagen er hhv. de nuværende kriterier for puljen og oplægget til reviderede kriterier for puljen gældende fra 2023.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er blevet hørt i forbindelse med evalueringen af puljen. Frederikssund Idrætsråd bemærker at sammenfaldet mellem ansøgningsfrist og modtagelse af høringsmateriale har gjort det svært at nå at give gode høringssvar. Derfor bakker samrådet op om en fremrykning af ansøgningsfristerne. Frederikssund Idrætsråd bakker op om en sammenlægning af kriterierne for puljen for både idræt og spejdere.

Børne og Ungdomsorganisationerne er blevet hørt i forbindelse med evalueringen af puljen. Samrådet bakker op om tidligere ønske om at have et fælles sæt kriterier for både idrætten og spejderne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til idræts- og spejderfacilitetspuljen. Midlerne blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Bilag

6Drøftelse af tiltag i Idrætsbyen 2024-25

Resume

Med denne sag skal Unge, fritid og idræt drøfte mulige investeringer, når Idrætsbyen skal udvikles i kommende år. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte de præsenterede muligheder for mindre udviklingstiltag i perioden 2024-2025.

Beslutning

Udsat til marts.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag drøfte den fremtidige udvikling af Frederikssund Idrætsby. Drøftelserne omhandler primært investeringsmulighederne på kort sigt. I Frederikssund Kommunes investeringsplan er der afsat i alt seks mio. kr. til anlægsinvesteringer i Idrætsbyen i perioden 2023-25 og på lang sigt en samlet investering på 79,9 mio. kr. i perioden 2027 og frem.

Byrådet har besluttet i budgettet for 2023-26, at der skal prioriteres en optimering af omklædningsfaciliteterne samt en beplantning af læhegn omkring boldbaner og aktivitetsområder indenfor det afsatte budget på 1,5 mio. kr. i 2023. Der er afsat henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025. Byrådet har 21. december 2022 frigivet midlerne til at udbyde optimeringen af omklædningsfaciliteterne. Der forventes et resultatet af udbuddet i foråret 2023. Det forventes at anlæggelsen af beplantning og læhegn vil ske i efteråret 2023, hvor det er fagligt vurderet bedst at gennemføre beplantningsprojekter.

Med Byrådets beslutning om tiltag i Idrætsbyen i 2023 bedes Unge, fritid og idræt drøfte de øvrige præsenterede tiltag i vedlagte bilag i forhold til prioriteringer i 2024.

I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg (vedlagt som bilag), der indeholder to elementer:

1. Sandområde til beachhåndbold og -volley

2. Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Oplægget indeholder også økonomioverslag på de forskellige elementer.

Oplægget vil give udvalget mulighed for at prioritere blandt disse i budgetterne for 2024 og frem.

Ad. 2 Sandområde til beachhåndbold og -volley

Materialet beskriver, hvordan arealet umiddelbart nord for svømmehallen kan gøres til aktivt område med

indretning til både beachvolley og -håndbold. Desuden indeholder det placering af arealer til ophold, som kan benyttes af tilskuere såvel som aktive.

Ad. 3 Frugthaven med petanque, krolf og krocket

Materialet beskriver her det største af de tre initiativer. Det indeholder både beplantning med frugttræer, etablering af baner til de tre aktiviteter, samt opførsel af et træfpunkt for de aktive i dette område. Et træfpunkt er en lokation, hvor brugerne af et område kan mødes. Et træfpunkt indeholder typisk faciliteter som depot, mødested og andre foreningsnødvendigheder. Det kan også indeholde tekøkken, toilet- og omklædningsfaciliteter. Dette første træfpunkt i Idrætsbyen vil formodentlig danne model for de træfpunkter der måtte komme senere. Eksempelvis er det let at etablere toilet med rindende vand ved denne placering, da det ligger tæt på rørføring til svømmehallen. For andre kommende træfpunkter vil der være meget længere til en eksisterende kloak. Det vil derfor gøre det væsentligt dyrere at etablere toilet med rindende vand.

Udgifterne til etablering af dette element nr. 3 overstiger de i perioden 2023-26 årligt afsatte midler til Idrætsbyen, og derfor vil der skulle arbejdes med en faseopdeling. Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med element nr. 3, skal de berørte foreninger inddrages i forhold til indretning, behov og udviklingsmuligheder. Det har disse foreningerne seneste været ved udarbejdelse af helhedsplanen for Idrætsbyen. Derfor er en fornyet involvering påkrævet inden gennemførelse.

Driftsomkostninger

Alle elementerne i oplægget vil udover anlægsomkostninger også medføre driftsomkostninger. Disse er ikke estimeret på nuværende tidspunkt. Men vil blive det efterfølgende. Særligt de forskellige beplantninger beskrevet i oplægget, skal vurderes af Park og Vej. Det kan medføre anbefalinger om valg af andre plantetyper for at holde omkostningerne til pleje nede. F.eks. i forhold til frugttræer kan det være et væsentligt element.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med idrætsforeninger, der er i eller er på vej til Idrætsbyen. I forbindelse med planlægning og etablering af svømmehallen var der fx tæt samarbejde med svømmeklubberne og i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen blev fodboldklubber og amerikansk fodboldklub inddraget. Håndboldklubben HK73 har fremsendt ønske om at etablere beachhåndboldbaner til facilitetspuljen.

I arbejdet med udvikling af helhedsplanen i 2016 var Idrætsrådet samt de idrætsforeninger, der skulle blive en del af Idrætsbyen, tæt inddraget i processen. Idrætsrådet fungerede som projektets følgegruppe og idrætsforeningerne deltog i en række workshops omkring prioriteringer af fælles faciliteter og faciliteter til den enkelte sportsgren, ligesom de deltog i studietur til henholdsvis svømmehaller og større idrætsanlæg. Borgere, der bor i området omkring Idrætsbyen, var også inddraget i helhedsplanprocessen. Dels blev der afholdt informationsmøde, hvor skitser til helhedsplan blev præsenteret og drøftet, dels var der mulighed for at indsende høringssvar i offentlighedsfasen.

Genbesøget af helhedsplanen i 2021 indebar blandt andet en dialogproces med deltagelse af Frederikssund Idrætsråd og Fritids- og Kulturudvalget, hvor de på en række workshops drøftede den fremtidige udvikling af Idrætsbyen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i oplægget til investeringsplanen 2023-2032 afsat 2 mio. kr. årligt til Idrætsbyen fra 2023-2025, mens der i 2027 og frem er afsat 79,8 mio. kr.

Bilag

7Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 23 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 11 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - Januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf to er implementeret og én er delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

8Orientering om Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2022

Resume

Med denne sag fremsender administrationen på vegne af Folkeoplysningsudvalget årsberetning for udvalgets virksomhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

I henhold til § 13 i styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg aflægger Folkeoplysningsudvalget hvert år en beretning for udvalgets virksomhed over for Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget fremsender med denne sag årsberetning for udvalgets virksomhed gældende for 2022.

Bilag: "Folkeoplysningsudvalgets årsberetning 2022".

Inddragelse

Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

9Orientering om Fritidspas, vidensopsamling 2022

Resume

Med denne sag fremsender Folkeoplysningsudvalget vidensopsamlingen for projektets første år (januar 2022-november 2022). De centrale elementer i vidensopsamlingen er, at 1) 60 børn/unge er i perioden 1. maj 2022 - 1. november 2022 indstillet til et Fritidspas 2) det er lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagerer børn/unge i positive fritidsfællesskaber i kommunen 3) fritidspasordningen af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger generelt er vurderet positivt og som et relevant tiltag 4) de børn/unge og familier, som har modtaget et Fritidspas udtrykker, at indsatsen er afgørende for deres deltagelse i fritidslivets fællesskaber.

Indsatsen har brug for tid til at understøtte og skabe en kulturforandring, hvor målet er, at Fritidspasset ses som en naturlig del i arbejdet med børn og unges trivsel. Herved vil Fritidspas i høj grad understøtte kommunens Sundhedspolitik, Børne- og ungepolitik samt Fritidspolitik.

Sagen sendes til orientering i Unge, fritid og idræt, Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune modtog i januar 2022 en bevillig på 1.678.390 kr. til projekt ”Fritidspas til socialt udsatte børn og unge” af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra 1. januar 2022 - 31. december 2023. Folkeoplysningsudvalget afsatte yderligere 29.713 kr. til at dække en manglende finansiering fra Socialstyrelsen til administration i 2022. Det blev muligt at indstille børn/unge til et Fritidspas 1. maj 2022.

Projekt Fritidspas er administrativt forankret i Center for Kultur og Fritid og gennemføres i et tværfagligt samarbejde med Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole. Indsatsen kan således ikke afgrænses til et center, da indsatsen skal integrere de forskellige steder og sammenhænge, hvor børn og unge lever og færdes – herunder også kommunale institutioner. Projektet kan ligeledes anskues som en forebyggende civilsamfundsindsats, hvor foreningerne spiller en helt afgørende rolle for projektets målindfrielse, da disse er modtagere af de børn og unge som får tildelt et Fritidspas.

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv. Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning. Der er ansat to fritidsvejledere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet. Barnet/den unge kan få Fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune. Barnet/den unge henvises til indsatsen af professionelle voksne, der har kendskab til barnet/den unges livssituation og behov for eksempel skolelærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker med flere.

Indsatsen bidrager til realisering af Sundhedspolitikken samt Børne- og Ungepolitikken 2021-2024, hvor ét af de prioriterede mål for børne- og ungeområdet er at sætte ind med tidligt forebyggende arbejde på tværs af kommunens faggrupper, og med inddragelse af lokalområdet. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere fokus på sårbare børn og unge, og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber. Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige fokuspunkter i de kommende år.

Vidensopsamling 2022

Med denne sag fremsender Folkeoplysningsudvalget vidensopsamlingen for projektets første år (januar 2022-november 2022). Formålet med vidensopsamlingen er, at evaluere og justere metoden omkring Fritidspasordningen således, at der sikres en bæredygtig organisering af ordningen i kommunen efter projektets afslutning. Vidensopsamling er blevet drøftet og godkendt af Folkeoplysningsudvalget tilgår først udvalget for Unge, fritid og idræt dernæst udvalget for Børn, familie og forebyggelse samt udvalget for Skole, klub og SFO.

De centrale elementer i vidensopsamlingen er:

 • 60 børn/unge er i perioden 1. maj 2022 - 1. november 2022 indstillet til et Fritidspas
 • 9 indstillinger har ikke resulteret i et Fritidspas, som følge af manglende ønske og/eller opbakning fra hjemmet om deltagelse i en fritidsaktivitet. Behovet for støtte og vejledning række i disse familier ud over ressourcerne i Fritidspasordningen
 • Der er en fælles forståelse for indsatsen i kommunen. Således er det lykkedes, at udbrede kendskabet til Fritidspasset, og de muligheder indsatsen rummer i forhold til at engagerer børn/unge i positive fritidsfællesskaber.
 • Fritidspasordningen er af fagprofessionelle, beslutningstagere internt i kommunen samt de frivillige foreninger generelt vurderet positivt og som et relevant tiltag
 • De fagprofessionelle og foreninger oplever, at Fritidspasset har betydning i forhold til at give børn og unge, der ikke er aktive i fritiden, en mere aktiv fritid
 • De fagprofessionelle og foreninger oplever, at Fritidspasset styrker børnene/de unges trivsel
 • De børn/unge og familier, som har modtaget et Fritidspas værdsætter den mulighed Fritidspasset giver dem. Endvidere udtrykker både børn/unge og forældrene, at Fritidspasset er afgørende for at deres børn bliver en del af fritidslivets fællesskaber.

De samlede erfaringer peger på, at følgende forhold skal være tilstede for at lykkedes:

 • Økonomisk støtte til kontingent samt til udstyr, ture og stævner
 • Fritidsvejledning, varetaget af 1-2 fritidsvejledere. Deres primære funktion er at fungerer som bindeled og brobygger mellem de fagprofessionelle der indstiller, familierne og de børn/unge som modtager et Fritidspas samt foreningslivet
 • Tværgående samarbejde for at understøtte, at ikke kun projektmedarbejdere, men også kommunale fagprofessionelle i de forskellige forvaltninger, bidrager til at fastholde og forankre de opstartede aktiviteter
 • At være i tæt dialog med foreningerne, for eksempel i forbindelse med at løse udfordringer med enkelte børn og unge
 • At arbejde aktivt med at sikre forankringen af projektet. Det kan for eksempel være ved at kortlægge forskellige muligheder for forankring og eventuelle barrierer, der kan true forankringsmulighederne
 • Indsatsen har brug for tid til at understøtte og skabe en kulturforandring, hvor målet er, at Fritidspasset ses som en naturlig del i arbejdet med børn og unges trivsel. Herved vil Fritidspas i høj grad understøtte kommunens Sundhedspolitik, Børne- og ungepolitik samt Fritidspolitik

Forankring af Fritidspasordningen

Projektet er finansieret med midler fra Socialstyrelsen frem til 31. december 2023. Frederikssund Kommune har i forbindelse med bevillingen beskrevet, at kommunen vil afsøge muligheden for forankring af Fritidspasordningen efter tilskudsperiodens udløb, herunder sammenhængen til kommunens igangværende initiativer og strategier. Skal Fritidspasset fortsat eksistere i Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2024, skal muligheden for finansieringen af Fritidspasset kommunalt efter projektperioden således afsøges i forbindelse med budgetproces 2024, såfremt der er politisk opbakning hertil.

Inddragelse

Til vidensopsamlingen er inddraget:

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Fagprofessionelle, som har indstillet et barn/unge til et Fritidspas
 • Folkeoplysende foreninger, som har modtaget et barn/ung som har fået tildelt et Fritidspas
 • Børn/unge og familier der har modtaget et Fritidspas

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

10Meddelelser

Beslutning

Åben Hus i FGU invitation sendt til Unge, fritid og idræt.

FGU statusnotat fremsendes løbende til orientering i Unge, fritid og idræt.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2023 er vedlagt i bilag
 • Regionalt politisk møde i Region Hovedstaden med KL’s Børne- og Ungeudvalg 5 januar 2023
 • Stiftende generalforsamling i foreningen MakerVærket 8. december 2022
 • Ny analyse fra Tænketanken DEA: Optag og fuldførelse på erhvervsuddannelserne
 • KLs kultur- og fritidskonference afholdes 23.-24. maj 2023 i København

Bilag

11Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.