Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 30. november 2022

Cafe Danner, Slotsgården 11, Jægerspris kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

201Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

202Beslutning om igangsættelse af hovedvedligeholdelse i 2023

Resume

Plan og teknik behandlede på møde d. 7. juni 2022, sag 122, en sag om prioritering af vedligeholdelsesmidler og besluttede, at "Udvalget ønsker at prioritere projekter med påbud, lovgivning og forsikring til igangsættelse. De øvrige projekter ønskes drøftet på et temamøde for udvalget ud fra forskellige scenarier til efterfølgende prioritering."

Nedenfor angives forskellige scenarier, som udvalget kan vælge i mellem. Ud fra et byggefagligt perspektiv bemærkes det, at kommunen har flere bygninger, hvor den generelle tilstand er ringe og løbende bliver dårligere. Hvis disse bygninger ikke bliver vedligeholdt snarest, bliver det væsentligt dyrere at foretage vedligeholdelse efterfølgende, da der er risiko for følgeskader på bygningerne. I gennemsnit kan der antages en stigning på 5 % pr. år pr. angivet beløbet grundet skader og slitage.

Afdelingsleder for kommunale ejendomme, Irene Nielsen, deltager på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Scenarie 2 besluttes igangsat fra 2023.
 2. Plan og teknik anbefaler over for Økonomiudvalget, at der udarbejdes en ejendomsstrategi med henblik på fortætning og afhændelse af bygninger, hvor driftsbesparelsen reinvesteres i vedligeholdelsestiltag.
 3. Plan og teknik over for Klima, natur og energi anbefaler, at midler der er afsat under udvalget til energirenoveringer

a) fratages kravet om simpel tilbagebetalingstid på 12 år, således at midlerne også kan anvendes til klimaskærmsrenoveringer, eller

b) kravet om simpel tilbagebetalingstid øges til 30 år, således at midlerne også kan anvendes til klimaskærmsrenoveringer.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales. Arbejdet bør ske i dialog med brugerne.

Indstillingspunkt 3: Udvalget anbefaler 3.b.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Sagens formål:

I denne sag fremsættes 3 scenarier for fordeling af den afsatte ramme til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Udvalget skal beslutte, hvilket scenarie, der skal igangsættes fra 2023.

Baggrund:,

Planlagt hovedvedligeholdelse har til formål at sikre bygningernes værdi samt sørge for, at indeklima og bygningsfunktioner bevares som tiltænkt, da bygningerne blev bygget. Kommunens bygningsmasse udgør ca. 300.000 m2. Ud fra et byggefagligt perspektiv er der, for at sikre ovenstående, behov for 440 mio. kr. fordelt over en 10-årig periode. Der henvises til sag 9 på møde den 19. januar 2022 og sag 131 på møde den 7. juni 2021 for en nærmere beskrivelse af bygningernes tilstand og efterslæb.

Prioriteringsprincipper

I sag 9 refereres til prioriteringsprincipperne (Besluttet i 2020, sag 47) Disse gengives kort nedenfor:

 • Prioritet 1: Tiltag som skal gennemføres grundet myndighedskrav eller tiltag som der ikke kan ikke ses bort fra i forbindelse med anlægsprojekter, tiltag som nødvendige af hensyn til menneskers sikkerhed.
 • Prioritet 2: Tiltag som, hvis de ikke gennemføres, vil føre til risiko for personskade eller bygningsskade.
 • Prioritet 3: Udskiftninger og renoveringer af udslidte bygningsdel
 • Prioritet 4: Planlagt vedligeholdelse.

Status for 2022

Som angivet i sag 9 (2022) er der i 2022 kun igangsat tiltag fra prioritet 2 og 3, hvoraf hovedvægten, 80 %, er prioritet 2 tiltag.

3 scenarier

I bilag 1 er vist tre forskellige principmodeller for, hvordan midler til hovedvedligeholdelse, der ikke er forhåndsdisponeret, kan prioriteres; Tagmodellen, vedligeholdelsesmodellen samt modellen for mindre projekter. I bilaget redegøres for behovet for vedligeholdelse og de midler, der er til rådighed samt for konsekvenserne ved at prioritere den enkelte model.

Beløbet der summeres til i hvert scenarie er en sammenlægning af budgettet under driftsrammen benævnt "hovedvedligeholdelse" og budgettet på anlægsrammen på anlægget "Ejendomsrenovering".

Beløbene ser fra 2023 ud som følger:

2023202420252026-2030
21,2 mio. kr.21,2 mio. kr.21,2 mio. kr.26,8 mio. kr./ år

Nedenstående beløb er forhåndsdisponeret af udvalget:

Faste årlige udgifter:

Brandforebyggelse (passiv brandsikring og administration) 1,3 mio. kr., arbejdsmiljøkrav 1,5 mio.kr., akutmidler 6 mio. kr., i alt 8, 8 mio. kr. til "faste årlige udgifter" (I sag 9, 2022 var er angivet et akut beløb på 5. mio. kr. / år., stigning i priser og flere akutte skader bevirker, at beløbet fra 2023 oprundes til 6 mio. kr.)

Enkeltårsudgifter:

Enkeltårsudgifter rummer forhold, der skal prioriteres fordi de enten bunder i et påbud eller en lovgivning. Beløbet skal kun afsættes i enten et eller få år. Beløbene dækker:

 • Påbud efter brandsyn (sag 9, 2022)
 • Påbud i forhold til rensning af vand på kommunal matrikel. (Det undersøges i øjeblikket om der kan findes et alternativ)

Det er usikkert om og hvor udgiftstunge påbud frabrandmyndigheden i forbindelse med brandtilsyn vil være. Hvis udgifter ikke bliver så store som skønnet, vil restbeløbet i alle scenarier blive anvendt til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsfaglig anbefaling

Ud fra et byggefagligt perspektiv kan det ikke anbefales at gennemføre vedligeholdelse på få enkelte bygninger eller anvende midlerne til eksempelvis pergolaer på Ådalens skole eller andre mindre projekter på bekostning af vedligeholdelsen på de øvrige bygninger. Samtidig er det meget nødvendigt at tagarbejder ikke undervurderes, da manglende udskiftning på disse vil medføre store følgeskader.

Administrationen anbefaler derfor scenarie 2, hvilket forudsætter at der ved budget 2024 findes midler til tagarbejderne.

Det skal dog bemærkes at ikke kun tage men også andre større arbejder som f.eks. facadeudskiftninger over 3 mio. kr. er vanskelige at indarbejde i det nuværende budget til vedligeholdelse.

Perspektivering

Reduktion af bygningsmasse

En sammenligning af bygningsdriftsareal pr. indbygger viser at kommunen har 6,77 m2 areal/indbygger, hvor landsgennemsnittet er 5,35. (kilde Info og redigering af Kommune info (fm3.dk). Hvis kommunen afhændede bygningsareal svarende til at komme ned på landsgennemsnittet vil der være tale om 64.400 m2, der skulle afhændes. Dette ville i runde tal betyde en driftsbesparelse på 29 mio. kr. og en Co2 besparelse på 1260 tons. Staten har bl.a. anvendt intern husleje for at skabe et incitament til, at de forskellige funktioner får et fokus på hvor mange m2 de anvender.

Hvis driftsbesparelsen blev øremærket til vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse, ville dette også være en måde at medfinansiere fremtidig hovedvedligeholdelsen på.

Pulje til energitiltag

Klima, natur og energi har en årlig pulje på ca. 4 mio. kr. til energitiltag på bygninger. Betingelserne for igangsætning af et projekt under denne pulje er, at projektet har en simpel tilbagebetalingstid på maksimalt 12 år. Dette betyder, at tiltag som tage og udskiftning af facader og andre tiltag på klimaskærmen ikke kan igangsættes for disse midler. Ved at bløde op for eller fjerne tilbagebetalingskravet, vil energipuljemidler fremadrettet også kunne bruges til at suppleres vedligeholdelsesmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget d. 14. december 2022:

Økonomiudvalget skal med denne sag alene forholde sig til indstillingspunkt 2.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 12,9 mio. kr. til ejendomsrenovering på bruttoanlægsudgifterne, som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Derudover er der på serviceudgifterne afsat 9,4 mio. kr. til hovedvedligeholdelse i 2023.

Bilag

203Beslutning om støjhandlingsplan for Frederikssund Kommune

Resume

På baggrund af en støjkortlægningsrapport er der udarbejdet en støjhandlingsplan for Frederikssund Kommune. Støjhandlingsplanen tjener som facilitator for udpegning af eventuelle fremtidige støjdæmpende investeringer og anvendes som prioriteringsredskab for, hvor indsatsen med fysisk dæmpning af støj vil give mening at undersøge nærmere. Støjhandlingsplanen har udpeget 19 støjbelastede vejstrækninger.

Udvalget anmodes om at godkende støjhandlingsplanen samt beslutte hvilke strækninger, der eventuelt skal arbejdes videre med.

Under punktets behandling deltager afdelingsleder Henriette Andersen, der vil redegøre nærmere for støjhandlingsplanens konklusioner.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende støjhandlingsplan for Frederikssund Kommune i perioden 2021-2026.
 2. Drøfte eventuelle indsatser som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet. Udvalget anbefaler, at der ses på hastighedsnedsættelse, 2 minus 1 veje og i forbindelse med vedligehold og nyetablering bør der ses på belægningstyper. Der bør tages kontakt til Vejdirektoratet om nedsættelse af hastigheden på deres veje.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 3. februar 2021, pkt. 26, en støjkortlægning for udvalgte primære - og sekundære trafikveje i byområder. Resultatet fremgår af en støjkortlægningsrapport med tilhørende data. Selve støjkortlægningen af Frederikssund Kommune er afsluttet og er taget til efterretning af Plan og teknik på mødet den 2. marts 2022 (pkt. 36).

Af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj er 58 dB defineret som acceptabel for vejstøj ved boliger. Der er tale om en afvejning mellem de virkninger, støjen har på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn.

Kun ved nyanlæg eller ved væsentlige ændringer, der kan sidestilles med nyanlæg af veje, jernbaner eller flyvepladser, skal der gennemføres en særlig vurdering af støjvirkning på miljøet. Støj fra eksisterende veje er ikke underlagt samme krav.

På baggrund af støjhandlingsplanen for Frederikssund Kommune, er der foretaget en overordnet prioritering af støjbelastningstallet for hvilke vejstrækninger, der har flest støjgener. Støjbelastningstallet inddrager de forskellige antal boliger eller personer belastet med forskellige støjniveauer, hvor boliger med høj støjbelastning prioriteres højest på listen. Miljøstyrelsen definerer støjbelastningstallet således, at hver enkelt bolig i nærheden af vejen vægtes med en genefaktor, hvor stærkt belastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede. Til sidst opsummeres alle vægtede boliger, hvormed samlet støjbelastningstal danner grundlag for samlet støjgene for det pågældende vejnet.

Støjhandlingsplanen indeholder en udpegning af 19 vejstrækninger, som er støjbelastet ud af de udvalgte 30 indfaldsveje, som indgik i støjkortlægningsrapporten. I støjhandlingsplanen er der for hver vejstrækning foretaget en vurdering af, hvilke støjdæmpende foranstaltninger, der kan reducere støjgenerne og hvad der teknisk og økonomisk vurderes forsvarligt at etablere.

Der kan f.eks. etableres hastighedsdæmpning på udvalgte vejstrækninger, som kan ske ved den nye bekendtgørelse om hastighedsregulering som en forsøgsperiode på 3 år. Øvrige støjreducerende tiltag i form af glasfacader, skærme samt eventuel udskiftning af brostensbelægning til almindelig asfalt må nødvendigvis afvente finansiering.

På baggrund af drøftelserne vil udvalget blive forelagt en sag om de videre tiltag og mulighed for finansiering.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af støjhandlingsplanen har inddragelse ikke været nødvendig, da det er en udregningsmodel baseret på bl.a. årsdøgnstrafik. Inddragelse af berørte borgere vil ske ved beslutning om at iværksætte projekter fra støjhandlingsplanen, hvis det senere vedrører etablering af støjskærme.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

204Beslutning om trafikken på Marbækvej i Frederikssund

Resume

Udvalget orienteres med denne sag om trafikbelastningen på Marbækvej og anmodes om at beslutte administrationens foreslåede tiltag for at gøre opmærksom på, at bilister er indenfor byzonen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende etablering af to permanente trafikmålere på Marbækvej,
 2. Godkende etablering af skiltning for lastbiler ved rundkørslen ved Strandvangen/Marbækvej med oplysningstavle om henvisning til alternativ rute.
 3. Finansieringen af disse tiltag sker via den tekniske anlægspulje med 100.000 kr.
 4. Driften reguleres med 5.000 kr./år pr. 01.01.2023 til strømforbruget og 500 kr./år til skiltet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Tidligere i sagen:

Plan og teknik orienteres i denne sag om de trafikale forhold på Marbækvej samtidig anmodes udvalget om at beslutte administrationens forslag om opsætning af permanente hastighedsmålere på Marbækvej.

På udvalgsmødet i Plan og teknik den 19. januar 2022 blev det, på baggrund af en anmodningssag, besluttet, at der skal forelægges en sag for udvalget på baggrund af en støjredegørelse forelagt til marts mødet 2022 samt trafiktællinger til belysning af de trafikale forhold på Marbækvej i Frederikssund. Sagen har sidst været politisk behandlet i Byrådet den 25. november 2020 (pkt. 244), hvor beslutningen var, at administrationen skulle genoptage sagen i efteråret 2021 med henblik på en orientering om status på de trafikale forhold på Marbækvej. En række hastighedsdæmpende tiltag blev etableret. Evalueringen er nu sket og har afventet en normalisering af trafikstrømmen på den nu afgiftsfrie Kronprinsesse Marys Bro. Det var vigtigt at få trafikstrømmen normaliseret, ligeledes at afvente Covid-19's følgevirkninger på trafikken.

Endeligt blev vejstrækningen drøftet, da en støjredegørelse blev forelagt for udvalget d. 2. marts 2022. Her besluttede udvalget udarbejdelsen af en støjhandlingsplan. Nu er en støjhandlingsplan udarbejdet og skal bibringe sagen yderligere vurderinger i forhold til kommunens støjbelastede vejstrækninger, ligeledes forelægges her i sagen de nyeste trafiktællinger for strækningen.

Årsagen er, at borgere klager over støjgener dels fra Kronprinsesse Marys Bro (Vejdirektoratet) og dels fra Marbækvej. Det skal bemærkes, at det daværende Byråd i 2003 godkendte Trafik- og Miljøhandleplan fra 2002, hvor der var skitseret, at Marbækvej skulle være den kommende indfaldsvej til Frederikssund by ved en ny forbindelse over Roskilde Fjord. Da Marbækvej er klassificeret som indfaldsvej til Frederikssund by er byggemodningen etableret med boliger, som er trukket væk fra vejen for at forhindre, at vejstøj over 58 dB skulle være et problem.

Analyse

Marbækvej er en primær trafikvej og den sydlige indfaldsvej til Frederikssund midtby og derved har Marbækvej stor betydning for den primære trafikafvikling. Jf. den nye hastighedsbekendtgørelse kan man kun nedsætte hastigheden på veje, som har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, hvis væsentlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for en lavere hastighed, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller -risiko, eller når hensynet til fodgængere eller cyklister gør sig særligt gældende på grund af vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold. I bekendtgørelsen som vedrører den tre årige forsøgsordning, kan en indfaldsvej hastighedsdæmpes, hvis der er støjproblemer på en given vejstrækning.

En analyse af forholdene er sket ved en trafikrevisor, som har vurderet vejstrækningen. En uddybning af data vedrørende analysen er vedlagt som bilag.

Ud fra en samlet vurdering har trafikrevisoren vurderet, at hastighedsbekendtgørelsen ikke giver mulighed for at indføre 40 km i timen på Marbækvej, da hverken den målte hastighed eller støjforholdene ligger ud over de acceptable på en vej af denne type. En liste med kommunens støjbelastede veje er vedlagt som bilag.

Tælling nord for Strandvangen:

Der er sket et fald i mængden af trafik på 0,06 %. Gennemsnitshastigheden er faldet fra 48,1 km/t til 45,5 km i timen.

85 %- fraktilen er faldet fra 54,4 km/t. til 51,2 km/t. Dette er et mindre fald på hastigheden i forhold til målingen fra 2020.

Tælling syd for Strandvangen:

Gennemsnitshastighed blev målt til 48,6 km/t og 85%-fraktilen er målt til 54,6 km/t, hvilket er samme niveau som i 2021.

De bløde trafikanter:

Der er foretaget optællinger af fodgængerne, se bilag. På begge sider af Marbækvej er der etableret fortove og cykelstier. Der er gode krydsningsmuligheder i form af fodgængerfelt med midterhelle nord for Englodden og et signalreguleret fodgængerfelt syd for Plantagevej. Ved besigtigelse har trafikrevisor konstateret, at fodgængere og cyklister har let ved at krydse vejen, idet trafikmængden er moderat, ligesom farten er passende. Trafikrevisoren har konkluderet, at krydsningerne udenfor felterne foregår med god oversigt og kort ventetid.

På trods af ovennævnte analyse, kan et sidste tiltag være at opsætte permanente fartmålere, som ligeledes er opsat på Ådalsvej og Byvej. Dermed gøres bilister opmærksom på, at de kører i byzonen og medvirke til, at farten reduceres. Flere undersøgelser har vist, at fartvisere medfører en reduktion af hastigheden, og at hastighedsreduktionen er blivende.

En ny skiltning vil oplyse om, at lastbiler kan benytte alternativ rute.

Administrationen anbefaler at udvalget beslutter følgende:

 1. Der opsættes 2 permanente fartvisere på Marbækvej. En i hver retning.
 2. Etablering af skiltning for lastbiler ved rundkørslen ved Strandvangen/Marbækvej med oplysningstavle om henvisning til alternativ rute.

Anlægsomkostningen estimeres til 100.000 kr. som anbefales at blive prioriteret via den tekniske anlægspulje. Status over disponeringer af anlægspuljen 2022 er vedlagt som bilag. Driften reguleres med 5.000 kr./år pr. 01.01.2023 til strømforbruget og 500 kr./år til skiltet.

Inddragelse

Der har gennem årene være afholdt møder med borgere og formænd for grundforeninger i Frederikssund Syd. Seneste har været afholdt møder med drøftelser den 18. august 2022 og et opfølgningsmøde den 14. september 2022.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Der er endnu ikke disponeret midler af puljen i 2023.

Med nærværende sag søges 0,1 mio. kr. finansieret inden for den tekniske anlægspulje i 2023.

Bilag

205Beslutning om hastighedsnedsættelse til 40 km i timen i byområder

Resume

I forbindelse med bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser af 3. januar 2022 har Frederikssund Kommune tiltrådt en forsøgsordning, som gør det nemmere at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder til 40 km i timen. I denne sag anmoder administrationen om, at Plan og teknik beslutter hastighedsnedsættelse på de prioriterede lokale veje, hvorefter de ansøgte veje forelægges politiet og Vejdirektoratet til endelig godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende hastighedsnedsættelse til 40 km/t på de prioriterede lokale veje.
 2. Finansiering sker ved prioritering af projektet via den tekniske anlægspulje i 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

I forbindelse med en tidligere politisk behandling af lokal hastighedsnedsættelse i kommunens 4 største byer den 5. december 2018 og den 6. februar 2019 blev det besluttet at etablere 40 km-zoner på flere udvalgte vejstrækninger, jf. bekendtgørelsen om hastighedsnedsættelse, som gjorde det nemmere at nedsætte hastighederne i byerne. På bilag 1-4 ses de veje i kommunens 4 store byer, hvor der allerede er etableret hastighedsnedsættelse.

Den nye bekendtgørelse i tilknytning til forsøgsordningen:

Med den nye bekendtgørelse tiltræder kommunen en 3. årig forsøgsordning, som gør det nemmere at nedsætte hastigheden i tættere bebyggede områder til 40 km i timen. Den nye bekendtgørelse gør det muligt at fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km i timen på alle veje, som ikke har betydning for den generelle trafikafvikling.

Det vil dog være muligt at nedsætte hastigheden på veje, der har betydning for den generelle trafikafvikling, dvs. primære og sekundære trafikveje i byerne, når væsentlige trafiksikkerhedsmæssige eller andre trafikale hensyn taler herfor, herunder når hastigheden udgør en væsentlig ulykkesårsag eller risiko, eller når hensynet til fodgængere eller cyklister gør sig særlig gældende på grund af vejens funktion, udformning eller begrænsede oversigtsforhold.

Desuden vil det være muligt at nedsætte hastigheden på de primære og sekundære trafikveje af hensyn til at nedbringe støjniveauet. Der er ikke lovmæssige krav, som påbyder at ændre støjniveauet ved eksisterende veje og ved eksisterende bebyggelse. En given støjvurdering skal altid ske ved udregning baseret på årsdøgnstrafik. Reglerne omkring støjgrænser er følgende: Støjen vurderes at være for høj, hvis den i byzoner er højere end 58 dB.

Hovedsageligt er vores mindre landsbyer med 40 km i timen på trafikvejene, da vejene typisk er uden fortov og da vejens udformning gør det muligt at nedsætte hastigheden jf. bekendtgørelsen.

Fremgangsmåde

Analysen af strækninger/områder til hastighedsnedsættelse er opdelt i to trin. Nedenfor beskrives første trin. Andet trin i analysen fremlægges for udvalget senere.

Første trin er at genvurdere strækningerne/områderne samt landsbyerne i analysen "Hastighedsgrænser i byerne" fra 2017. Administrationen har vurderet lokaliteterne ud fra vilkår som trafiktællinger, antallet af skolebørn med adresse i områderne, opdelt i 1 - 3 klasse som er indskolingsklasser og herefter 4 til 9 klasse, som er mellem- og udskolingselever. Ligeledes indgår vurderinger af, om områder er uheldspræget eller om det mere handler om utryghed, områdets karakter, vejens funktion og standard det vil bl.a. sige, om vejene er etableret med fortov og cykelsti, hvorved sikkerheden allerede er i top, da trafikanttyperne er adskilt.

På baggrund af analysen anbefaler administrationen følgende:

Veje ændres til en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen i kommunens 4 største byer:

 • Dyrlægegårds Alle, Frederikssund
 • Strandlystvej, Frederikssund
 • Plantagevej, Frederikssund
 • Ådalsvej (syd for Ågade), Kastaniealle og øvrige sideveje, Frederikssund
 • Roskildevej syd for Strandvangen efter sidevejen "Bjergvejen", Frederikssund
 • Agervej, Æblevang, Slangerup
 • Damgårdsvej, Skibby
 • Syrenvej, Skibby
 • Hybenvej, Jægerspris

Landsbyer hvor vejene i byerne ændres til en hastighedsnedsættelse til 40 km i timen. De øvrige landsbyer i kommunen bl.a. Skuldelev har allerede en påbudt hastighedsgrænse på 40 km i timen indenfor byzonen.

 • Dalby*
 • Ferslev*
 • Havelse Mølle
 • Kvinderup
 • Kyndby Huse
 • Lille Rørbæk
 • Manderup
 • Røgerup
 • Snostrup
 • Store Rørbæk
 • Sønderby*
 • Tørslev
 • Østby*

* strækninger, hvor der i dag er opsat tavler med en anbefalet hastighed på 40 km i timen. Det er de blå tavler.

Jf. bekendtgørelsen så kan man undtagelsesvis fastsætte hastighedsgrænsen til 40 km i timen uden hastighedsdæmpende foranstaltninger. Administrationen anbefaler, at finansiering sker ved prioritering af projektet via den tekniske anlægspulje i 2023.

En beskrivelse af strækningerne og begrundelse for hastighedsnedsættelsen kan læses i vedhæftede notat.

Inddragelse

Administrationen har forholdt sig til indkomne henvendelser fra borgerne om høj hastighed. En særlig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Der er endnu ikke disponeret midler af puljen i 2023.

Bilag

206Beslutning om igangsættelse af hastighedsdæmpende trafikforanstaltninger i Dalby

Resume

Udvalget anmodes om at godkende trafiksikkerhedsprojekt i Dalby, hvor borgernes høringssvar er indarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende etablering og igangsættelse af etape 1 og etape 2,
 2. Beslutte antal af bump på henholdsvis Dysagervej, Storgårdsvej, Solbakkevej og Østergårdsvej,
 3. Beslutte anlægning af "grønne" opmærksomhedsfelter.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3:

Anne-Lise Kuhre (A) stillede forslag om, at farven bliver rød:

For stemte: Jørgen Bech (V), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I).

Undlod at stemte: Kirsten Weiland (N).

Ændringsforslaget tiltrådt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 11. august 2021 sag nr. 125, at godkende administrationens forslag til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Dalby med følgende protokollering: Godkendt under forudsætning af dialog med Bylauget. Udvalget ønskede endvidere en sag om en evt. ændring af nuværende indsnævringer. Efterfølgende den 1. december 2021, blev administrationens forslag til en trafikal helhedsløsning til forbedring af trafiksikkerheden i Dalby godkendt.

Der har fra politisk side været ønske om at høre Dalby Bylaug inden udførsel. Administrationen har derfor i samarbejde med en trafikrevisor arbejdet på en trafiksikkerhedsmæssig helhedsløsning. Borgerne og Dalby Bylaug fik forslaget i høring den 2. september 2022. Der har været afholdt borgermøde den 22. september 2022, hvor lokale borgere og Dalby Bylaug deltog. Krogstrupgaard og Storgården havde ikke mulighed for at deltage.

Efterfølgende har administrationen i tråd med den politiske holdning indarbejdet borgernes primære høringssvar, hvor hovedfokus omhandler ønske om etablering af bump på alle fire indfaldsveje til midtby, opstilling af fartvisere og opmærkning for skolebørn og gående.

De 2 etaper beskrives nedenfor og vedlægges i bilag.

I tråd med ovennævnte giver lokale borgere og landmænd i øvrigt udtryk for ønske om nedlægning af stele-anlæg på Storgaardsvej og Dysagervej, etablering af tiltag for afledning af gennemkørende trafik og optimering af gadebelysning.

Etape 1

Se bilag, oversigtsplan og principskitse for fjernelse af en helle på Østergaardsvej.

Etape 1 omfatter som det tidligere godkendte forslag af 11. august 2021:

 • Nedlæggelse/nedtagning af helle og asfalt i kanten ved Østergaardsvej 7
 • Ændret afmærkning i 3 kryds (hajtænder mv.)
 • Ændret afmærkning på strækningen mellem Dysagervej og Brugsen
 • Afmærkning samt asfaltering i svinget ved Brugsen

Overslag for etape 1 er ca. 200.000 kr., begrundet i afsætning af omkostning ved etablering af arbejdsplads og uforudsete udgifter.

Etape 2

Se bilag, oversigtsplan

 • Principskitser for de 4 bump på oversigtsplanen. Vejindsnævringen på Solbakkevej bevares og suppleres med et bump i den ene vejindsnævring.

Overslag for etape 2 er ca. 500.000 kr.

Supplerende tiltag

Grønne opmærksomhedsfelter, se bilag Grøn belægning

Løsningen kan suppleres med grønne opmærksomhedsfelter.

 1. Rabatten/fodgængerdelen nord for Østergaardsvej mellem Dysagervej og Storgaardvej kan suppleres med grøn belægning. Det adskiller arealet fra vejen.

Overslag for løsning 1 (rabatten/fodgængerdelen) er ca. 60.000 kr. ved udlægning af overfladebehandling.

Finansiering:

Administrationen foreslår, at de resterende midler 300.000 kr. på den tekniske anlægspulje 2022, som endnu ikke er disponeret, reserveres til dette projekt. Det estimeret restbeløb på 460.000 kr. finansieres via den tekniske anlægspulje for 2023, såfremt alle oplistede tiltag besluttes.

Inddragelse

Ved udarbejdelse af oplæg på hastighedsdæmpende tiltag har inddragelse været aktuel i forbindelse med høring af de lokale borger, brugere og Dalby Bylaug. Inddragelse af berørte borger har løbende været hensigtsmæssig for indarbejdelse af bemærkninger.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 4,6 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Med nærværende sag søges 0,3 mio. kr. finansieret inden for restbudgettet af den tekniske anlægspulje i 2022.

Der er i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Med nærværende sag søges 0,46 mio. kr. finansieret inden for restbudgettet af den tekniske anlægspulje i 2023.

Bilag

207Beslutning om tildeling af yderligere midler til forbedring af trafiksikkerheden i krydset Landerslevvej/Hyllestedvejen

Resume

Udvalget har besluttet at disponere midler til et anlægsprojekt ”Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen” med henblik på at forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter. Anlægsprojektet forventes at blive dyrere end estimeret grundet generelle prisstigninger. Derfor anmodes Plan og teknik om at disponere yderligere midler til anlægsprojektet via den tekniske anlægspulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Meromkostninger til et tidligere vedtaget anlægsprojekt ”Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen” finansieres via den tekniske anlægspulje for 2023.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 2. november 2022, pkt. 192:

Udvalget anbefaler grundet inflationen en tillægsbevilling på 1. mio. kr. finansieret via en budgetopfølgning. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 295:

Sagen blev sendt retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på udvalgsmødet den 13. januar 2021 at disponere 500.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden i krydset Landerslevvej/Hyllestedvejen af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Ved skitsering af løsninger med en trafikrevisor blev løsningen udvidet og der blev udarbejdet et nyt estimat på 1.600.000 kr. Den 8. september 2021 blev projektet udskudt til genprioritering.

Plan og teknik besluttede i forbindelse med disponering af den tekniske anlægspulje 2022 på mødet den 2. februar 2022 at tildele de 1.600.000 kr. til anlægsprojektet.

Administrationen har nu haft anlægsprojektet i udbud hos 3 entreprenører. Her er kommet 3 bud på mellem 2,2 mio. og 3 mio. kr. Administrationens estimat på 1,6 mio. kr. er dermed ikke tilstrækkeligt grundet prisstigninger.

Projektet blev sat i gang sommeren 2022 med projektering og erhvervelse af fornødne arealer. Administrationen har på nuværende tidspunkt haft udgifter til rådgiver og arealerhvervelse på 170.456,25 kr.

Dertil har administrationen også udgifter til rådgiver på ca. 134.000 kr.

Der vil derfor i forbindelse med projektet forventeligt komme en merudgift på 1 mio. kr., som administrationen anbefaler finansieret af den tekniske anlægspulje 2023.

Inddragelse

Inddragelse har ikke været nødvendig.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr. til den tekniske anlægspulje, som blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

208Beslutning om frigivelse af anlægsprojektet for cykelsti på Københavnsvej

Resume

Som følge af budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026 anmoder administrationen om frigivelse af midler til anlægsprojektet, som skal påbegyndes. Hermed kan projekterne igangsættes straks i det nye år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 2.06 mio. kr. til planlægning af cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Ved budget 2023 blev det besluttet at igangsætte cykelstier på Københavnsvej i Slangerup, et projekt som får tilskud fra en statslig pulje. Projektet finansieres fra driften med 350.000 kr.

Administrationen anmoder om frigivelse af midlerne til projektet således, at det kan opstartes straks ved det nye års begyndelse.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Med nærværende sag søges rådighedsbeløbet i 2023 på 2,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup frigivet.

209Beslutning om frigivelse af midler til foranalyse til cykelstier, budget 2023

Resume

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til foranalyser til cykelstiprojekter, som administrationen med denne sagsfremstilling anmoder om frigivelse af midlerne til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 0,5 mio. kr. til foranalyse til cykelstier,
 2. Midlerne anvendes til foranalyser af cykelstiprojekter på Kalvøvej og Jernbanegade i Frederikssund jf. cykelstihandlingsplanen samt til cykeltællinger flere steder i kommunen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til foranalyser af cykelstiprojekter. Administrationen anmoder om frigivelse af midlerne, så analyserne kan opstartes ved det nye års begyndelse.

Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til disse to projekter:

 1. Cykelstier på Kalvøvej
 2. Cykelsti på Jernbanegade i Frederikssund i den østlige vejside på strækningen mellem Ågade og Frederikssund Station.

Cykelstier på Kalvøvej

Planlægningen af et maritimt center i Frederikssund Lystbådehavn er i gang, og et projekt for cykelstier på Kalvøvej er med i cykelstihandlingsplanen under listen over cykelstier ved byudviklingsområder (projektnummer Bu4). Det foreslås derfor, at det er Kalvøvej, der udarbejdes en foranalyse for med hensyn til at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter, således at der ligger et projektforslag, som kan bringes ind i arbejdet med et maritimt center.

Cykelsti på Jernbanegade

På Jernbanegade i Frederikssund blev der anlagt ny cykelsti foran Sillebrocentret i 2021. I modsatte vejside er der kun en smal cykelbane op mod signalanlægget. Det er et væsentligt sted midt i byen at få øget trygheden for de bløde trafikanter og samtidig sende et signal om, at cyklister er værdsat. Cykelsti på dette sted er med som projektnummer B1 i cykelstihandlingsplanen. Projektet forudsætter, at det undersøges, om de to vognbaner op mod signalanlægget kan reduceres til én vognbane, så der derved kan opnås den nødvendige plads til en rigtig cykelsti niveauadskilt fra den motoriserede trafik. Det foreslås derfor, at der udføres en foranalyse af dette samt projektforslag for en cykelsti.

Cykeltællinger

Der ud over foreslås det at anvende et beløb på ca. 50.000 til cykeltællinger på separate cykelstier og på veje både med og uden cykelstier. Det kan give et datagrundlag, som kan være vigtig viden i forhold til fremover at vurdere, hvordan midler til cykelområdet bedst anvendes. Kommunen har meget få cykeltællinger, så et årligt beløb til det vil hen af vejen give et vigtigt bidrag til et cykelregnskab, hvor udviklingen i cykeltrafikken kan følges.

I bilag er vedlagt cykelstihandlingsplanen med tilhørende kortmateriale.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. I arbejdet med analyserne af cykelstiprojekterne kan det blive relevant at inddrage berørte grundejere og borgere.

Økonomi

Med nærværende sag søges rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet Foranalyse cykelsti i budget 2023 frigivet.

Bilag

210Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2023

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug i 2022 på 3,3 mio. kr. overføres til 2023 vedr. Kulhusecykelstien.
 2. Forventet mindreforbrug i 2022 på 1,9 mio. kr. overføres til 2023 vedr. Renovering af udløbsbassin Frederikssund Genbrug.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Med denne sag søges overført anlægsmidler fra 2022 for flere anlægsprojekter. Baggrunden er, at aktiviteten i de berørte projekter er skubbet tidsmæssigt af forskellige årsager, som beskrives nærmere under de enkelte projekter. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2022 først afholdes i 2023. For at sikre, at aktiviteten i de enkelte projekter kan fortsætte kontinuerligt ind i 2023, ønskes mindreforbruget 2022 i de enkelte anlægsprojekter overført nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2023.

Nedenfor er kort beskrevet baggrunden til den tidsmæssige forskydning for det enkelte projekt samt størrelsen på den ønskede overførsel fra 2022 til 2023.

1. Kulhusecykelstien:

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 anmodede administrationen om at få overført 1 mio. kr. til brug for udlægning af asfaltslidlaget på den sidste del af cykelstien. Nu har det vist sig, at nogle borgere har klaget til taksationskommissionen over den tilbudte erstatning i ekspropriationsafgørelsen. Herved kan kommunen ikke som forventet udbetale erstatninger, men må afvente sagens videre forløb ved taksationskommissionen. Dette betyder, at udbetalinger af erstatninger er rykket yderligere end forventet i fbm. budgetopfølgningen pr. 30.09.2022, hvor forventet mindreforbrug var 1,6 mio. kr. - Nu forventes mindreforbruget i 2022 at blive på 4,3 mio. kr.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 på mødet den 02.11.2022 (punkt 193) og anbefalede Økonomiudvalg og Byråd, at der overføres 1 mio. kr. til 2023 samt lægges 0,6 mio. kr. i kassen. På baggrund af et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i 2022 vil der efter overførslen på 1 mio. kr., som følge udvalgets beslutning den 02.11.2022, være behov for at overføre yderligere 3,3 mio. kr. til 2023.

Arbejdet med færdiggørelse af cykelstien pågår fortsat med bl.a. skelforretning, slidlag og erstatningsudbetaling. Projektet med færdiggørelse af cykelstien forventes fortsat afsluttet ultimo 1. kvartal 2023.

2. Renovering af udløbsbassin Frederikssund Genbrug:

Renoveringsarbejdet er blevet forsinket grundet behov for fornyet entreprisekontrakt samt udskydelse af opstartstidspunkt fra entreprenørens side. Derfor afsluttes projektet ikke i 2022, som var forventningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2022. Dette betyder, at der forventes et mindreforbrug i 2022 på 1,9 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

Det forventes, at projektet afsluttes ultimo 1. kvartal 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Med nærværende sag søges mindreforbruget i 2022 på 5,2 mio. kr. overført til 2023.

Mindreforbruget vedrører det skattefinansierede anlægsprojekt Kulhuscykelstien (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.) og det brugerfinansierede anlægsprojekt Renovering af udløbsbassin på Frederikssund Genbrug (mindreforbrug på 1,9 mio. kr.).

Med overførslen opskrives anlægsudgifterne med 5,2 mio. i 2023.

211Beslutning om retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund Kommune

Resume

Administrationen har udarbejdet "Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund Kommune" til drøftelse og beslutning i Plan og teknik.

I retningslinjerne er der fastlagt de principper, der ligger til grund for tildeling af vejnavne. Administrationen anmoder om, at Plan og teknik godkender retningslinjerne om tildeling af nye vejnavne og om eventuelle ændringer af eksisterende vejnavne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Det udarbejdede forslag til "Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund Kommune", dateret den 1. november 2022, godkendes.

Beslutning

Godkendt med redaktionelle rettelser.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Da administrationen og politikerne gennem tiden skal navngive nye veje eller får ønske om ændring af eksisterende vejnavne, vil det være nyttigt med retningslinjer for dette arbejde.

Det er vigtigt for posten og beredskabet, at vejnavne er tydeligt forskellige således, at de ikke skaber forvirring for borgere, posten og beredskabet.

Adressemyndigheden, som er Frederikssund Kommune, fastsætter vejnavne for alle offentlige og private fællesveje.

Reglerne er fastlagt Adresseloven: Lov nr. 136 af 1. februar 2017 og Bekendtgørelse om vejnavne og adresser: BEK nr. 271 af 13. april 2018.

Administrationen foreslår følgende:

 • Der anvendes så vidt muligt vejnavne, som kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie.
 • Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i emnekredse for de enkelte kvarterer, for eksempel blomster, nordisk mytologi, digtere, erhverv og lignende.
 • Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.
 • Der anvendes ikke vejnavne, der refererer til nulevende personer. Ved navngivning af vej efter en afdød person bør der gå mindst 3-5 år, før det tages i brug.
 • Der anvendes så vidt muligt ikke vejnavne, der refererer til firmanavne og lignende.
 • For veje, der krydser kommunegrænsen, skal navngivningen gennemføres i samarbejde med de berørte kommuner.
 • Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne.
 • Der må ikke anvendes vejnavne, som er enslydende inden for samme postdistrikt, eller som er tættere på end 15 km i radius.

I retningslinjerne foreslås, at stier i eget tracé også kan navngives. Dette kan være hensigtsmæssigt i arbejdet med registrering og indlæggelse i vejdatabasen.

Administrationen har nedsat en vejnavnegruppe med relevant fagpersonale, der udarbejder forslag til navne til nye veje og ændring af eksisterende vejnavne.

Administrationen anmoder om, at Plan og teknik godkender retningslinjerne om tildeling af nye vejnavne og om eventuelle ændringer af eksisterende vejnavne.

Inddragelse

Ved fastsættelse af nye vejnavne, hvad enten der er tale om ændring af vejnavne for eksisterende veje, eller tildeling af vejnavne for nye veje, så sker der altid en inddragelse af relevante parter, det kan være borgere, brugere, bygherrer, grundejerforeninger, andre foreninger, historiske foreninger mv. I visse tilfælde kan der udskrives en navnekonkurrence.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

212Beslutning om nyt vejnavn til vej mellem Kongensgade og parkeringsplads ved Administrationscenteret i Slangerup

Resume

Slangerup Vægterkorps har et ønske om at få navngivet vejen mellem Kongensgade og parkeringspladsen mod Kingovej ved Administrationscentret i Slangerup, Vægtergangen. Der er ikke adresseret nogle ejendomme til vejen. Vejen er offentlig. Vægtergruppen i Slangerup går vægtergang i de gamle gader i Slangerup hver anden onsdag og går bl.a. på denne vej. Det vil være hensigtsmæssigt for den almindelige færdsel, at vejen får et navn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Den eksisterende vej mellem Kongensgade og parkeringspladsen mod Kingovej ved Administrationscentret i Slangerup navngives Vægtergangen, og
 2. Vejnavneskiltene afsløres ved et arrangement onsdag den 4. januar 2023 kl. 18.00 i forbindelse med, at vægterne i Slangerup går vægtergang.
 3. Omkostninger til to vejskilte finansieres indenfor egen ramme.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Slangerup Vægterkorps hører under Lokalhistorisk forening for Slangerup egnen. Vægtergruppen i Slangerup er medlem af Dansk Vægterlaug. Vægterkorpset i Slangerup genopstod i 1974 efter, at det var blevet nedlagt i 1863. Slangerup vægterkorps er med til at holde en gammel tradition i live, når de to gange om måneden går vægtergang i Slangerups gamle gader. I 2021 fik Slangerup Vægterkorps Fritids- og Kulturudvalgets kulturpris.

Slangerup Vægterkorps har henvendt sig til Borgmesteren med et ønske om at få navngivet vejen mellem Kongensgade og parkeringspladsen mod Kingovej ved Administrationscentret i Slangerup, Vægtergangen. Vægterne går på den nævnte vej hver anden onsdag med start ved Den gamle Smedje i forbindelse med vægtergangen. Vejen fra Kongensgade og frem til parkeringspladsen ved Administrationscentret ud mod Kingovej er ca. 40 m lang. Kørebanen er 2,6 m bred. Vejen er ensrettet fra Kongensgade mod parkeringspladsen. Vejen er udmatrikuleret som et offentligt vejareal. Der er ingen ejendomme, der har vejadgang til vejen. Af hensyn til den almindelige færdsel så vil det være hensigtsmæssigt, at vejen får et navn. Der findes andre veje i kommunen, hvor der ligeledes ikke er beliggende ejendomme ud til, som har eget navn. For Slangerup Vægterkorps vil det, at denne vej får et navn, være med til at gøre opmærksom på den tidligere historie i byen samt Vægterkorpsets eksistens. Slangerup Vægterkorps anbefaler navnet Vægtergangen. Administrationen har ikke yderligere forslag.

Omkostningerne ved denne beslutning består i opsætning af 2 vejnavneskilte. Disse er kalkuleret til 4.000 kr. Omkostninger finansieres indenfor egen ramme.

Der henvises til anden sag på nærværende dagsorden - "Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund Kommune".

Inddragelse

Vægtergruppen i Slangerup har startet sagen via en henvendelse til Borgmesteren. Da Slangerup Vægterkorps hører under Lokalhistorisk forening for Slangerupegnen, har denne forening været inddraget. Administrationen har afholdt et møde med Vægterkorpset om sagen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

213Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 109 for rækkehuse og cafe ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag endeligt godkende lokalplan 109 for rækkehuse og erhverv ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 109 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Beslutning

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at der bebygges med 40 pct. på 8a og at erhvervsbygningen reduceres til max 120 m2.

For stemte: Kirsten Weiland (N) og Lars Jepsen (A).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N) og Lars Jepsen (A).

Undlod at stemme: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Administrationens indstilling forkastet.

Michael Tøgersen (I) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger, hvor Kronprins Frederiks Bro møder J. F. Willumsens Vej og omfatter grundene matr. 8a og matr.nr 8eu, som er sammatrikuleret. Grundene har siden 2008 stået ubebygget, bortset fra Strandgrillen, som er en lille café, der ligger ved broen helt ude ved strandengen.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre 17 tæt-lav boliger i form af 1½ plans rækkehuse på den tomme "Bi-lidt" grund. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at opføre en erhvervsbygning til publikumorienteret service på grunden ud til fjorden under forudsætning af, at den eksisterende strandgrill fjernes. Dette betyder, at strandgrillen skal fjernes før den nye erhvervsbygning kan ibrugtages. Lokalplanen giver mulighed for, at den nye erhvervsbygning også kan anvendes til grill, café og restauration.

Det er administrationens vurdering, at der med den fremlagte lokalplan opnås mulighed for 17 nye boliger i det kystnære byområde, samtidigt med at området ved stranden forbliver åbent for offentligheden. Med lokalplanens disponering af arealet og orientering af boligerne væk fra naboerne opnås endvidere en god udnyttelse af områdets kvaliteter, samtidigt med at nabo- og landskabshensyn er varetaget. Bebyggelsen vil reducere støjen fra J.F. Willumsens Vej for de bagvedliggende naboer.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. september til den 24. oktober 2022. I høringsperioden er der modtaget tre høringssvar fra naboer, ét samlet høringssvar fra en nabogruppe bestående af 18 nabounderskrifter samt ét fra DN Frederikssund og ét fra Strandgrillen, som er lejer i lokalplanområdet.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Naboerne til grunden har udtrykt bekymring for, at vægten fra byggeriet og eventuelle rystelser afledt ved pilotering af fundament til rækkehusbebyggelsen vil forsage skader på nabobebyggelsernes murværk.
 2. Danmarks Naturfredningsforening Frederiksund og naboer vurderer, at planerne vil påvirke kystforlandet og det bevaringsværdige landskab væsentligt. Foreningen forventer, at den øgede tilladte bygningsmasse samt aktivitet på grunden på strandengen vil påvirke områdets visuelle- og naturmæssige værdi.
 3. Naboerne gør indsigelse mod antallet af boliger og boligtype. Naboerne vurderer, at bebyggelsen ikke er indpasset den omkringliggende bebyggelse både i forhold til volumenog arkitektonisk fremtoning. Naboerne foreslår, at bebyggelsen på delområde A reduceres til maksimalt 3-4 enfamiliehuse i stedet for rækkehuse.
 4. Naboerne gør indsigelse mod anvendelse af stikvejen fra Klintevej, som adgangsvej til delområde A. Naboerne vurderer, at vejstykket ikke har den nødvendige bredde og dermed kapacitet til 17 boliger.

5. Route 66, som lejer arealet hvor Strandgrillen er placeret samt driver Strandgrillen, har udtrykt bekymring for deres fremtidige drift i området.

Kommunens svar på bemærkningerne:

 1. Bygherre tager stilling til valg af metode til fundament ved ansøgning til byggetilladelse. Hvis bygherre anvender pilotering vil naboejendomme blive fotodokumenteret inden pilotering og rystelserne vil blive overvåget, mens arbejdet står på.
 2. Administrationen har vurderet, at planen ikke vil påvirke oplevelsen af Strandengen i delområde B væsentligt. Det skyldes, at planen hverken bygnings- eller aktivitetsmæssigt ændrer væsentligt på den allerede bebyggede og belagte grund på strandsiden. Den i planen tilladte erhvervsbebyggelse og parkeringsplads kræver ikke inddragelse af nye naturarealer. Byggefeltet sikrer, at erhvervsbebyggelsen flyttes længere væk fra kysten end den eksisterende Strandgrill. Samtidigt sættes krav om, at erhvervsbygningens facade iføres en sort eller mørk farve og at taget etableres som grønt tag (sedum), således at erhvervsbygningen underordner sig kystlandskabet og kystforlandet. Der er i lokalplanen indskrevet bestemmelser om, at den eksisterende grillbygning skal fjernes, førend erhvervsbygningen må tages i brug. Det er vurderet, at en eventuel intensiveret aktivitet i form af kajak- og kanoudlejning ikke vil påvirke oplevelsen af Strandengen.
 3. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse i både delområde A og B, som administrationen har vurderet, er tilpasset skalaen i forhold til den eksisterende omkringliggende bebyggelse, som er enfamiliehuse og enkelte dobbelthuse. Hovedparten af de nærliggende bebyggelser har mørke tage og mørke øvre gavle og fremstår, ligesom det projekterede byggeri, også dæmpet og indpasset i kystlandskabet. Boligbyggeriet i delområde A er disponeret, så bygningerne fremstår som sammensatte, forskudte enheder med sadeltag der fremhæver hver enkelt bolig. Herved opløses udtrykket af massive blokke, og der opnås et præg af villaby.
 4. Anvendelse af stikvejen ad Klintevej er vurderet trafikmæssigt udemærket. Projektet, med denne adgangsvej, blev senest godkendt af Plan- og Miljøudvalget på møde den 30. november 2021. De trafikale forhold er i øvrigt behandlet af planklagenævnet, idet et tidligere lokalplanforslag for 22 boliger i op til 3 etager ved Strandvej med adgang fra Klintevej, blev påklaget i 2017. Af afgørelse fra 2019 fremgår: ”Planklagenævnet finder, at spørgsmålet om den trafikale påvirkning er tilstrækkelig undersøgt, og nævnet finder ikke, at de trafikale konsekvenser af planerne, herunder i lyset af den bymæssige placering, har et sådant omfang eller karakter, at det udløser et krav om miljøvurdering.” .
 5. Ifølge ibrugtagningstilladelsen i lokalplanen må den nye erhvervsbygning på byggefeltet i delområde B ikke tages i brug før Strandgrillen er fjernet. Lokalplanen giver mulighed for, at den nye erhvervsbygning kan anvendes til grill, café og restauration, men den sikrer det ikke.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen anbefaler følgende rettelser til lokalplanen:

 • Administrationen har i forbindelse med behandlingen af høringssvarene reduceret byggemuligheden på strandgrunden. Byggefeltet er reduceret fra 290 m2 til 240 m2, "vingen"på byggefeltet fjernes og byggefeltet er trukket længere væk fra kystlinjen.

Høringen har givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, men ingen øvrige større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Inddragelse

Der blev den 5. maj 2022 holdt et åbent dialogmøde i Slangerup administrationsscener, hvor projektet blev præsenteret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

214Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 015 til ændring af en potentiel økologisk forbindelse ved Græse Å, Slagslundevej

Resume

Plan og teknik skal med denne sag igangsætte og godkende et forslag til tillæg til kommuneplanen, der justerer på arealudpegningen af en potentiel økologisk forbindelse langs Græse Å i det sydlige Slangerup. Den potentielle økologiske forbindelse ændres i forbindelse med lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til tillæg 015 til kommuneplanen, som justerer på det udpegede areal for en potentiel økologisk forbindelse langs Græse Å ved Slagslundevej i Slangerup og sende forslaget i offentlig høring i 6 uger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Lokalplanlægning og ændring af den potentielle økologiske forbindelse

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej, som behandles som punkt 213 den 30. november 2022, har administrationen vurderet det hensigtsmæssigt at foretage en mindre justering af en potentiel økologisk forbindelse. Med lokalplanen planlægges der for at placere et grønt fællesareal med regnvandsbassin i områdets nordøstlige del, som kan indgå i den potentielle økologiske forbindelse. En del af den potentielle økologiske forbindelse vil delvist udgøres af parcelhushaver, hvor der stilles krav om ikke at opføre hegn og faste belægninger. Haver kan fungere som passage- og rasteområder for padder, som vandrer mellem regnvandsbassinnet og eng- og moseområdet mod sydøst. I lokalplan 154 sikres det, at kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for potentielle økologiske forbindelser imødekommes, og at den potentielle økologiske forbindelse ikke hindres i at kunne udvikle sig til en økologisk forbindelse. Kommuneplantillægget medfører, at arealet af den potentielle økologiske forbindelse udvides med ca. 3.000 m2, hvilket er en markant udvidelse af den kommende økologiske forbindelse.

Området og den potentielle økologiske forbindelse

Området, hvor den potentielle økologiske forbindelse justeres, omfatter et tidligere opdyrket landbrugsareal samt Græse Å ved Slagslundevej 5 i det sydlige Slangerup. Området er omgivet af Slangerup by mod vest, nord og øst. Mod syd og sydøst ligger henholdsvis et moseområde og et mose- og engområde udpege som områder med særlige naturinteresser. Langs den østlige del af landbrugsarealet løber det beskyttede vandløb, Græse Å.

Den potentielle økologiske forbindelse langs Græse Å er udpeget af Frederikssund Kommune i forbindelse med kortlægning af Grønt Danmarkskort. Udpegningen indeholder et ubebygget areal langs Græse Å, som er vurderet til at kunne udvikle sig til at blive en økologisk forbindelse ved en ændret anvendelse. Økologiske forbindelser forbinder større beskyttede naturområder med hinanden.

Der er ikke registreret beskyttede dyrearter eller natur inden for, eller i nærheden af, det områder hvor udpegningen ændres. Der er registreret Spidssnudet frø, der er en Bilag IV art, i et eng- og moseområdet beliggende ca. 400 m sydøst for området og i en sø beliggende mellem Lindeparken og Lindegårds Allé ca. 500 m sydvest for området.

Miljøvurdering

Administrationen har vurderet, at Kommuneplantillæg 015 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Afgørelsen er baseret på følgende vurdering:

 • at planerne ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt, heller ikke Bilag IV-arter, fugles yngle- og rasteområder, beskyttet natur, eller landskab.

Kommuneplanen

Kommuneplantillægget er ikke igangsat tidligere. Med godkendelse af kommuneplantillægget, godkender Plan og teknik implicit dermed også igangsættelse af forslaget. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Grønt Danmarkskort. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 015 er en forudsætning for, at boligområdet i lokalplan 154 kan realiseres.

Inddragelse

Såfremt forslag til kommuneplantillæg 015 godkendes, sendes planen i offentlig høring i 6 uger sammen med forslag til lokalplan 154.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

215Beslutning om at godkende lokalplanforslag nr. 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej, Slangerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende forslag til Lokalplan 154 for et nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup og sende forslaget i høring. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udstykning af 16 tæt-lav boliger og 35 åben-lav boliger inden for et område på ca. 4,9 ha.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup og sende forslaget i offentlig høring i 6 uger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 154 udgør et tidligere opdyrket landbrugsareal på ca. 4,9 ha beliggende i den sydøstlige del af Slangerup. Lokalplanområdet afgrænses fra vest, nord, og øst af enfamiliehus- og rækkehusområder. Mod syd og sydøst ligger henholdsvis en mose og et engområde. Lokalplanområdet ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone. Langs lokalplanområdets østlige grænse løber Græse Å, som er et beskyttet åbent vandløb.

Nyt boligområde i overensstemmelse med kommuneplan

Lokalplanområdet udgør ca. halvdelen af det i Kommuneplan 2021 udlagte boligområde, ramme B 3.20. I rammeområdet må der udstykkes 1/3 tæt-lav boliger og 2/3 åben-lav boliger. Tæt-lav boliger må opføres i op til 2 etager og skal have matrikelstørrelser på min. 300 m2. Åben-lav boliger må opføres i op til 1½ etage og skal have matrikelstørrelser på min. 700 m2. Der er i rammeområdet krav om min. 10 % friareal. Den anden halvdel af ramme B 3.20 udgøres af et landbrugsareal syd for lokalplanområdet. Dette areal indgår ikke i lokalplanen og forbliver indtil videre i landzone. Lokalplan 154 er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og vejnettet i lokalplanen tager højde for den mulige boligudstykning syd for lokalplanområdet, som kommuneplanen giver mulighed for.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet ud fra de principper, der blev fastlagt ved sagens igangsættelse i november 2021. Lokalplanområdet inddeles i følgende fire delområder:

 • Delområde 1, hvor der må opføres op til 35 åben-lav, i form af fritliggende enfamiliehuse i højst 1½ etager og med minimum grundstørrelse på 700 m2. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 % og den maksimale byggehøjde er 8,5 meter.
 • Delområde 2, hvor der må opføres op til 16 tæt-lav, i form af rækkehuse, dobbelthuse eller kædehuse i højst 2 etager og med minimum grundstørrelse på 300 m2. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 40 % og den maksimale byggehøjde er 8,5 meter.
 • Delområde 3, rekreativt areal, hvor der skal etableres et regnvandsbassin med fast bund og permanent vandspejl med overløb til Græse Å. Omkring regnvandsbassinet etableres græssåede opholdsarealer med pletvis beplantning af træer og buske.
 • Delområde 4, det areal af Slagslundevej der grænser op til boligområdet. Dette vejstykke overføres fra landzone til byzone, når lokalplanen vedtages.

Bebyggelsens udseende

Lokalplanen sikrer, at både fritliggende enfamiliehuse og tæt-lav boliger udføres med facader i tegl eller træ. Mindre facadepartier og bygningsdele kan udføres i andre materialer. Ud over krav til facadematerialer, er der ikke fastlagt bestemmelser for enfamiliehusene. De enkelte enfamiliehuse kan udføres med forskellige tagformer, tagmateriale og farver, hvorved der kan opnås et varieret udtryk. Tæt-lav boligerne skal derimod have ens tage i forhold til taghældning, materiale og farve, så der opnås et ensartet udtryk i bebyggelsen. Tæt-lav boligernes tage kan udgøres af røde teglsten eller røde betontagsten, som er dominerende for tæt-lav bebyggelse i nærområdet. Tage kan også udføres i Sedum (grønne tage). Langs Slagslundevej skal der etableres en støjskærm på op til 1 meter, som sikrer, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj i boligområder overholdes. Støjskærmen skal begrønnes.

Vejforhold, stisystemer og opholdsarealer

Der sikres vejadgang til boligområdet fra Slagslundevej via en nyetableret stamvej. Fra stamvejen forgrener sig tre boligveje med vendepladser for enden. Vendepladser og boligveje skal udføres i belægningssten, så der sikres en naturlig hastighedsdæmpning og så de kan fungere som shared space, der indbyder til ophold og leg.

I boligområdet skal der etableres tværgående cykel- og gangstier, som forbinder boligområdets opholdsarealer og boligveje samt forbinder boligområdet til de omkringliggende eksisterende stisystemer og Slagslundevej. På de grønne fællesarealer omkring regnvandsbassinet kan der etableres legeplads. Opholdsarealerne i planen udgør ca. 15 % medregnet de grønne arealer omkring regnvandsbassinet samt boligveje og vendepladser.

Der vil blive etableret fælles affaldshåndtering for de 6 tæt-lav boliger, som ikke har direkte vejadgang. Disse 6 rækkehuse vil ligeledes have fællesparkering.

For at sikre en sikker afvikling af trafik til og fra området, skal bygherre på Slagslundevej etablere venstresvingsbane til området, forlænge det eksisterende fortov fra Slangerup langs lokalplanområdet samt etablere et helleanlæg på Slagslundevej, så der skabes en sikker stikrydsning for gående og cyklende. Dette krav er fastlagt i lokalplanen med hjemmel i Vejlovens §49.

Bæredygtighed

Lokalplanen giver mulighed for, at der må etableres solpaneler på tage. Der er også mulighed for at anlægge grønne tage (sedum), hvilket er et miljørigtigt materiale, som kan understøtte biodiversiteten i området. Det er muligt at installere anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine.

Ændring i udpegning af potentiel økologisk forbindelse

I Kommuneplan 2021 er der langs Græse Å udpeget en potentiel økologisk forbindelse, som skal sikre, at et vist areal langs åen kan udvikle sig til at blive en økologiske forbindelse. Udpegningen strækker sig ind over lokalplanområdet. Den økologiske forbindelse skal fungere som raste- og passageområde for padder, som er registreret i det større engområde ca. 400 m sydøst for lokalplanområdet.

Administrationen har foretaget en vurdering af udpegningsgrundlaget for den potentielle økologiske forbindelse i forhold til områdets nye anvendelse. Formålet er at forbedre områdets biologiske værdi og sikre spredningsmuligheder for dyreliv langs Græse Å. I lokalplanen er der udlagt grønne fællesarealer og et større regnvandsbassin i områdets nordøstlige del, der tilfører biologisk værdi for padder og insekter, som med fordel kan indgå i den potentielle økologiske forbindelse. Havearealer ud mod Græse Å kan også fungere som raste- og passagearealer, når ikke der er faste hegn og fast belægning. Derfor er der udlagt en byggefri zone i lokalplanen.

Ændring af potentielle økologiske forbindelser kræver en ændring i Kommuneplan 2021. Derfor er der udarbejdet et tillæg 015 til Kommuneplan 2021-33, som tilpasser udpegningen. Forbindelsen gøres smallere på en del af forløbet mod Græse Å og samtidig medtages et større areal med regnvandsbassinet, som forbedrer de biologiske forhold i området. Spredningsforholdene forringes ikke med den ændrede udpegning.

Spildevandsplanlægning

Der udarbejdes et spildevandstillæg parallelt med lokalplanen, som muliggør seperatkloakering samt regnvandshåndtering i form af bassin og overløb til Græse Å.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanen, som er vedlagt som bilag. På baggrund af miljøscreeningen har administrationen vurderet, at lokalplanen ikke vil påføre en væsentlig påvirkning af miljøet og har derfor truffet afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Afgørelsen er baseret på en vurdering af, at:

 • overløb fra regnvandsbassinet til Græse Å ikke medfører væsentlig påvirkning af vandkvaliteten i vandløbet og der vil ikke ske nedsivning fra bassinet til grundvand (vurderet af Novafos),
 • planerne vedrører et mindre område, der samlet set giver mulighed for op til 51 boliger og at lokalplanområdet ikke vurderes at udgøre et særligt sårbart område, da det i dag er landbrugsareal,
 • planerne ikke påvirker Natura 2000 områder væsentligt, heller ikke Bilag IV-arter, fugles yngle- og rasteområder, beskyttet natur, drikkevandsinteresser eller landskab,
 • planerne ikke forringer mulighederne for, at den potentielle økologiske forbindelse kan udvikle sig til at blive en økologisk forbindelse,
 • den øgede trafikmængde som lokalplanen vil afstedkomme vurderes at være begrænset set i forhold til det omgivende miljø som helhed.

Inddragelse

Hvis lokalplansforslaget godkendes sendes denne i offentlig høring i 6 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

216Beslutning om principper for lokalplan for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag beslutte principper for en lokalplan for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget i Frederikssund. Planen vil give mulighed for opførelse af op til 16 boliger i form af dobbelthuse ud over bevarelse af villaen på Færgevej 53.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende principper for udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde ved Færgevej og Borgervænget i Frederikssund med udgangspunkt i administrationens anbefalinger.

Beslutning

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at klyngerne ensartes – dvs. 1.5 etage ud mod Fjordstien og 1 etage i klyngerne ud mod Borgervænget.

For stemte: Kirsten Weiland (N).

Imod stemte: Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Ændringsforslaget forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N).

Administrationens indstilling tiltrådt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Plan og teknik besluttede den 22. april 2022, at administrationen skal arbejde videre med en lokalplan for området ved Færgevej og Borgervænget med afsæt i grundprincipperne i Byplanvedtægten i forhold til bygningernes karakter og omfang.

16 boliger der følger byplanvedtægtens struktur

Området ligger ud til Roskilde Fjord. Det ligger med kort afstand til station og indkøbsmuligheder. De omkringliggende boligområder er mod nord – Fasanvej og Harevej - parcelhusområder med enfamiliehuse i 1½ etage og mod syd – Borgervænget - rækkehuse i 1 etage med private haver.

Bebyggelsen indeholder 16 boliger fordelt på 6 dobbelthuse i 1 etage på ca. 110 m2 og 10 boliger i 1½ etage på ca. 160 m2. Byggefelter holder en afstand på 5 meter til naboskel.

Den nye bebyggelse tilpasses området ved at fastholde den stramme struktur med dobbelthuse, der er orienteret på samme måde som byggefelterne i Byplanvedtægt 14. Dobbelthuse, der støder op mod Borgervænget opføres i 1 etage, som de eksisterende boliger på Borgervænget. Dobbelthuse mod nord opføres i 1½ etager, hvilket svarer til det tilstødende boligområde mod nord og er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Byplanvedtægt 14 giver mulighed for opførelse af 12 boliger i 1 etage og har bestemmelser om, at boligarealet ikke må være mindre end 130 m2. Administrationen vurderer, at det vil give en større blanding af boliger i området, at der udbydes boliger i forskellige størrelser. Byplanvedtægten tager udgangspunkt i, at hovedhuset fjernes. Ejeren ønsker at blive boende i hovedhuset og beholde haven som privat område ned mod kysten. Byplanvedtægten udlægger haven som en del af fællesarealet. Det er derfor ikke muligt at udbygge området efter byplanvedtægten, når hovedhus med have fastholdes.

Bebyggelsens tæthed

Bebyggelsens fodaftryk i det fremsendte projekt med 16 boliger er ca. 1800 m2. Byplanvedtægt 14 giver mulighed for 12 boliger med boligareal på minimum 130 m2. Hvis der bygges 12 boliger på baggrund af byplanvedtægten med et boligareal på hver 150 m2 giver det også et fodaftryk på 1800 m2.

Området er i Kommuneplan 21 udlagt som område til tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav er 40 procent, mens den er 30 procent for områder med åben lav.

De fire ekstra boliger kan indpasses i området på en måde, hvor det fortsat fremstår som et åbnet boligområde i sin helhed. Parkering kan håndteres inden for lokalplanens afgrænsning, og det er administrationens vurdering, at den øgede trafikmængde vil være begrænset og kan håndteres på de brede tilkørselsveje.

Det vedlagte projektmateriale viser intentionerne for det nye boligområde. Administrationen vil bearbejde materialet inden udarbejdelse af lokalplan, så det sikres, at affaldshåndtering, trafik, attraktion i friarealer løses bedst muligt.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en lokalplan inden for følgende rammer:

 • Opførsel af op til 16 boliger og bevarelse af eksisterende villa.
 • Boligerne orienteres efter princippet i Byplanvedtægt 14, med facadens længderetning i samme retning som kysten.
 • Bebyggelsen fordeles med 6 boliger på ca. 110 m2 og 10 boliger på ca. 160m2, svarende til en samlet bebyggelsesprocent for delområde B på 23 procent.
 • Afstand fra bolig til naboskel fastlægges til 5 meter, hvilket er dobbelt afstand i forhold til bygningsreglementet.
 • 6 boliger tættest på Borgervænget opføres i 1 etage.
 • 10 boliger mod nord opføres i 1½ etage, så tagetagen kan udnyttes.
 • Tagterrasser og altaner på boliger med udnyttet tagetage udgør under halvdelen af taglængden for den enkelte bolig.
 • Trafikafvikling sker via en ensrettet vej, som det fremgår af bilag 1.
 • Der anlægges minimum 1½ p-pladser pr. bolig og reserveres plads til yderligere ½ plads pr. bolig.
 • Byggeriets afstand til kysten minimum svarer til Byplanvedtægt 14.
 • Det skal sikres, at der anlægges sti langs kysten med offentlig adgang, da denne strækning indgår i den fremtidige sti mellem de to broer.

Inddragelse

Der er arbejdet for et plangrundlag for området siden 2018. Der har været afholdt 2 dialogmøder og ét forslag til lokalplan har været i høring.

I marts 2020 har forslag til lokalplan været i offentlig høring. Forslaget gav mulighed for 29 boliger i 2 etager.

I december 2020 holdt administrationen sammen med projektudvikler et digitalt dialogmøde med naboerne til lokalplanområdet. På dette tidspunkt indgik 26 boliger i 2 etager i projektet.

I marts 2022 blev der holdt dialogmøde om planlægning for området, hvor der indgik 22 boliger i 2 etager.

Når der er udarbejdet et nyt forslag til lokalplan vil planen komme i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

217Beslutning om risikovurdering for BNBO

Resume

Kommunen har udarbejdet en lovpligtig risikovurdering i forhold til erhvervsmæssig brug af pesticider for de i alt 85 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Frederikssund Kommune. Plan og teknik skal godkende risikovurderingen inden udgangen af 2022. Den godkendte risikovurdering er grundlag for at processen med beskyttelse af BNBO kan fortsætte og eventuelle aftaler kan indgås. Risikovurdering af behov for grundvandsbeskyttelse i BNBO for alle almene vandværker er vedhæftet som bilag til nærværende udvalgssag.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende kommunens risikovurdering for alle 85 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Kommunerne skal gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, og vurdere behovet for indsatser inden udgangen af 2022.

Kommunen har vurderet i alt 85 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for de i alt 28 almene vandværker i Frederikssund Kommune. Vurderingen af behov for tiltag til grundvandsbeskyttelse foretages ud fra boring og vandværks vigtighed i forhold til den fremtidige forsyning, den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet og arealanvendelsen. Det kan ikke siges generelt hvilke parametre der vægtes højest, da det er et samspil mellem sandsynlighed og konsekvens. Dog er boringens/vandværkets rolle i den fremtidige forsyning vigtig, idet det kan være svært at finde steder at etablere nye boringer eller skaffe anden forsyning. Resultatet af risikovurderingen viser at:

 • Der er 19 BNBO´er hvor der ikke er erhvervsmæssig brug af pesticider og dermed heller ikke behov for en indsats
 • Der er 4 BNBO´er hvor der ikke er behov for en indsats pga. en lille forsyningsmæssig risiko eller en stor naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet
 • Der er 62 BNBO´er hvor der er behov for en indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider pga. en stor forsyningsmæssig risiko og/eller lille naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet

På baggrund af risikovurderingen skal vandforsyningerne selv forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om ophør af brug af pesticider.

Baggrund

BNBO er beregnet og bekendtgjort af Miljøstyrelsen, jf. vandforsyningsloven § 11 a, for alle vandforsyningsboringer tilhørende almene vandværker. Formålet er at, beskytte grundvandet og vandforsyningsboringen i det ofte sårbare område omkring boringen ift. overfladepåvirkning fra potentiel grundvandstruende aktiviteter. Kommunerne skal foretage risikovurderingen jf. § 2 i Bek. nr. 1476 af 17-12-2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Risikovurderingen udarbejdes som en del af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (jf. vandforsyningsloven § 13 a), og behovet for indsatser rettet mod andre stoffer og aktiviteter vil fremgå af indsatsplanen.

Denne sag er i forlængelse af sag: 09.08.24-P20-1-21, vedr. vilje til at meddele påbud ifm. frivillige aftaler og rådighedsindskrænkninger i BNBO. Risikovurderingen er grundlaget for at kommunen evt. kan meddele påbud. Udvalget vil i den kommende proces skulle godkende konkret vilje til påbud for de enkelte matrikler, hvor der er vurderet behov for en indsats, for at lodsejere kan opnå skattefritagelse ift. erstatning ved indgåelse af frivillige aftaler. Sagerne om konkret vilje til påbud vil blive fremlagt udvalget efterhånden som vandværker og lodsejere når til enighed om en frivillig aftale.

Risikovurdering af behov for grundvandsbeskyttelse i BNBO for alle almene vandværker er vedhæftet som bilag til nærværende udvalgssag.

Inddragelse

Alle almene vandværker i kommunen har modtaget relevant risikovurdering i teknisk høring for deres respektive vandværk(er). Lodsejere berørt af vurdering om indsats i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), er, eller vil blive, kontaktet af vandværket med henblik på at indgå frivillig aftale.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

218Beslutning om indsendelse af ideer og forslag til regionens Råstofplan 2024

Resume

Regionen har indkaldt ideer og forslag til den næste råstofplan - råstofplan 2024. Med denne sag skal udvalget tage stilling til indsendelse af ideer og forslag fra Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Teknik, at:

 1. Godkende vedlagte høringsbrev med ideer og forslag til Råstofplan 2024.

Beslutning

Godkendt, idet tonen skærpes i brevet. Udvalget anbefaler, at borgmesteren er medunderskriver på brevet. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget til december mødet med et opdateret udkast til brev.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Regionen har indkaldt ideer og forslag til den næste råstofplan - råstofplan 2024. Indkaldelsen af ideer og forslag kan ses på regionens hjemmeside. I indkaldelsen kan læses et forord, et afsnit om hovedspørgsmål til råstofplanlægningen, om hvilke ideer og forslag regionsrådet efterspørger, praktiske oplysninger om høringen og den samlede planproces frem til en ny råstofplan.

Regionen stiller i sin indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2024 hovedspørgsmålet: ”Hvordan sikrer regionen med sin råstofplanlægning og administration af råstofloven en mere bæredygtig råstofforsyning?”

Det er administrationens vurdering, at råstofplanlægningen i Danmark er meget langt fra at være bæredygtig og at der er behov for en række markante ændringer af råstofplanlægningen, såsom:

 • Øget vægt på genanvendelse af råstoffer og på stabilisering af jord i stedet for tilførsel af råstoffer
 • sikring af at råstofgravning kun tillades, hvis nytten af den opvejer dens skadevirkninger på natur og mennesker
 • bedre beskyttelse af borgere mod stavnsbinding ved råstofgravninger, der bliver ved langt ud over den 10-årige tilladelse
 • ophævelse af råstofplanlægningens princip om regional selvforsyning og
 • sikring af, at råstofgrave ved deres nedlæggelse bidrager med nye rekreative værdier, som kompensation for de tabte landskabsværdier.

Region Hovedstaden dækker 29 kommuner. Ved den seneste revision af Råstofplanen foreslog Regionen udpegning af knap 240 ha nye råstofgraveområder i Frederikssund Kommune og knap 240 ha nye råstofgraveområder i regionens øvrige 28 kommuner tilsammen. Region Hovedstaden gjorde således Frederikssund Kommune til regionens gravekommune med deraf følgende konsekvenser for kommunens landskaber og for borgerne i kommunen. Byrådet gjorde indsigelse mod, at halvdelen af alle nye råstofområder skulle belaste Frederikssund Kommune, men langt hovedparten af udpegningerne blev opretholdt.

Frederikssund Kommune har, uanset råstofplanens markante konsekvenser for kommunen, ikke klageadgang i forbindelse med råstofplanlægning, men har tværtimod pligt til at lægge råstofplanen til grund ved kommunes egen planlægning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmøde 14. december 2022

Der vedlægges et revideret udkast til høringsbrev jf. udvalgsbeslutning 30. november 2022.

Inddragelse

Inddragelse i forhold til afgivelse af et kommunalt høringssvar er ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

219Beslutning om NOVAFOS takster for drikkevand og spildevand 2023

Resume

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Taksten for 2023 for drikkevand godkendes.
 2. Taksten for 2023 for spildevand godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsynings- og spildevandsområdet godkende taksterne for NOVAFOS årligt. Det godkendte takstblad er NOVAFOS´ grundlag for at opkræve betaling fra deres forbrugere. Frederikssund Kommune skal foretage en legalitetskontrol med de udgifter, der afholdes af forsyningsselskabet, og de takster der opkræves. Kontrollen foretages ved at sikre, at der er overensstemmelse mellem forsyningsselskabets aktiviteter og de kommunale planer for området - kommuneplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandleplan. NOVAFOS har udarbejdet et forslag til takster for henholdsvis drikkevand og spildevand (se bilag 1). De udmeldte takster er med forbehold for godkendelse i Novafos’ bestyrelse fredag d. 2. december 2022.

Drikkevand

Taksten ex. moms pr. m3 vand ændres fra 9,27 kr. i 2022 til 9,47 i 2023. Dette betyder en stigning i den samlede m3 pris inklusiv statslig afgift på 1,3 % fra 15,64 kr. til 15,84 kr. ekskl. moms. Inklusiv moms kommer forbrugeren til at betale 19,80 kr. pr. m3 samt en fast årlig afgift pr. måler, som er 850,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018. Stigningen skyldes primært ikke påvirkelige omkostninger.

Siden 2012 har taksten pr. m3 drikkevand været følgende:

Årstal201220132014201520162017201820192020202120222023
Kr. pr. m3 ekskl. moms8,008,008,007,608,399,398,409,309,638,79,279,47

Spildevand

Vandafledningsafgiften ex. moms pr. m3 ændres fra 38,92 til 38,16, hvilket er et fald på 2,0 %. Inklusiv moms og statslig afgift kommer forbrugeren således til at betale 47,70 kr. pr. m3 vand, samt en fast årlig afgift pr. kloakstik, som er 745,00 kr. Den faste afgift er uændret siden 2018. Faldet skyldes primært et fald i påvirkelige omkostninger.

Siden 2012 har taksten pr. m3 spildevand været følgende:

Årstal201220132014201520162017201820192020202120222023
Kr. pr. m3 ekskl. moms27,0034,0034,0034,0034,0035,4836,6039,9540,5642,1638,9238,16

Begrundelse for ændringer i taksten for drikkevand og spildevand:

Takst 2022

Udvikling:

- Påvirkelige omkostninger

- Prisfremskrivning

- Effektiviseringskrav

- Ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

- Ændring i vejbidrag - lavere investeringsniveau

- Tillæg til nye aktiviteter i 2023

- Forventet højere vandmængde i 2023

- Øgede omkostninger som følge af overtagelse af private vandværker

- Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Drikkevand

19,55

-0,60

0,44

0,18

1,71

0,44

-0,27

-0,87

-0,78

Spildevand

48,65

-1,07

0,02

0,01

0,02

-0,29

0,73

-0,31

-0,06

Forbrugeroplevet

68,20

-1,67

0,46

0,19

1,73

-0,29

1,17

-0,58

-0,87

-0,84

Udvikling total0,95-4,05-3,10

Takst 2023

19,80

47,70

67,50

Ændringer i ikke påvirkelige omkostninger (IPO)

IPO er omkostninger, hvor selskaberne ingen indflydelse har på omkostningsudviklingen.

IPO, som selskaberne skal redegøre for til Forsyningssekretariatet, er bl.a.:

 • Akkumuleret restskat.
 • Afgift til Forsyningssekretariatet
 • Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven
 • Selskabsskat og ejendomsskat
 • Erstatninger

Ændringen af IPO fra sidste års ramme til den nye ramme er fordelt på den budgetterede vandmængde for budgetåret og er en del af forklaringen på takstudviklingen.

Ændring af vejbidrag fra fast til variabelt bidrag

Vejafvandingsbidrag betales af kommunen og udgør en procentdel af investeringerne. Når investeringerne stiger eller falder, vil spildevandsselskabets indtægt fra vejafvandingsbidraget henholdsvis stige eller falde.

Tillæg for godkendte investeringer

Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S har fået godkendt udvidelse af forsyningsområde samt udvikling af nye rensemetoder henholdsvis udvidelse af forsyningsområde, flytning af forsyningsledninger samt periodevise driftsomkostninger, der giver tillæg til den økonomiske ramme. Ved udnyttelse af den fulde økonomiske ramme, vil tillæg til rammen medføre en stigende variabel takst.

Øvrige, herunder korrektioner til tidligere år

Øvrige omkostninger omfatter periodevise driftsomkostninger, bortfald af omkostninger, historisk over/underdækning og korrektioner i øvrigt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

220Orientering om opfyld af banegrav på Bonderupvej

Resume

Administrationen har modtaget en ny ansøgning om jordopfyldning af banegrav ved Bonderupvej 5, Skibby. I forbindelse med en tidligere ansøgning har Skuldelev Vandværk og flere borgere i området har udtrykt bekymring for projektet.

På baggrund af vandværkets og borgernes bekymringer har Plan og teknik ønsket at blive orienteret, inden der meddeles miljøgodkendelse til projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget beder om at få forelagt et udkast til miljøgodkendelse, inden godkendelsen meddeles endeligt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2020 orienteret Plan- og Miljøudvalget om, at jordopfyld af banegrave fremover vil blive reguleret med en miljøgodkendelse, og at det ville få indflydelse på kommunens daværende sagsbehandling af jordopfyldning af banegrav ved Bonderupvej 5, Skibby. Ansøgningen fra 2020 blev imidlertid trukket tilbage, men i 2022 har kommunen modtaget en ny ansøgning. Ansøger har endvidere søgt om landzonetilladelse og tilladelse til vandløbsregulering samt anmeldt projektet til VVM-screening.

I forbindelse med det tidligere ansøgte projekt udtrykte Skuldelev Vandværk og flere borgere i området bekymring for projektet. Bekymringerne handler om støj, støv, afledning af vand og kørsel med lastbiler på Bonderupvej. På baggrund af vandværkets og borgernes bekymringer har Plan og teknik ønsket at blive orienteret, inden der meddeles miljøgodkendelse til projektet.

Ansøgning

Grundejer har ansøgt om at fylde den del af banegraven, der ligger mellem Skibby Genbrugsstation og Bonderupvej op med ren jord. Der forventes at være plads til ca. 19.000 m3 jord. Projektet svarer til det tidligere ansøgte projekt om opfyldning af banegraven. Grundejer har endvidere ansøgt om at rørlægge grøften i bunden af banegraven.

Proces for miljøgodkendelse

Administrationen udarbejder et udkast til miljøgodkendelse, som sendes i høring hos grundejer, de nærliggende boligejendomme på Bonderupvej 1A-7 og 2-14, ejere af matrikler, der grænser op til banegraven samt Skuldelev Vandværk og Skibby Genbrugsstation. Administrationen vurderer de indkomne høringssvar, og hvis de giver anledning til rettelser, indarbejdes de i miljøgodkendelsen.

Den endelige godkendelse forventes meddelt og offentliggjort, når øvrige nødvendige tilladelser foreligger, og den er gældende fra offentliggørelsesdatoen. Administrationen vil sagsbehandle og gennemføre miljøtilsyn efter miljøgodkendelsen.

Fra offentliggørelsesdatoen er der 4 ugers klagefrist. Modtages der klager, sagsbehandles disse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vilkår i miljøgodkendelsen

I miljøgodkendelsen vil der blive stillet vilkår om tidsrum for arbejdet, omfang af jordopfyldning, til- og frakørselsforhold, begrænsning af støv og støj samt kontrol af tilført jord, herunder analyser, forhåndsgodkendelse, registrering og stikprøver. Vandløbsforholdene bliver ikke reguleret i miljøgodkendelsen, men derimod i vandløbstilladelsen.

Da banegraven ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, 300 m fra den nærmeste vandindvindingsboring og kun 15 m fra indvindingsoplandet til Skuldelev Vandværk - Bonderup vil der blive stillet skærpede vilkår i forhold til kontrol af den jord, der tilføres banegraven, så det sikres, at der ikke tilføres forurenet jord.

Muligheder

Plan og teknik kan vælge at følge administrationens indstilling og tage orienteringen til efterretning. Alternativt kan udvalget bede om at få forelagt et udkast til miljøgodkendelse, inden godkendelsen meddeles endeligt. Hvis udkastet forelægges udvalget inden endelig godkendelse, vil det forsinke godkendelsen med 1-2 måneder.

Inddragelse

Et udkast til miljøgodkendelse vil blive sendt i høring hos grundejer, de nærliggende boligejendomme på Bonderupvej 1A-7 og 2-14, ejere af matrikler, der grænser op til banegraven samt Skuldelev Vandværk og Skibby Genbrugsstation.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

221Orientering om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune

Resume

Plan og teknik orienteres i denne sag om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune for tredje kvartal 2022. Statistikken er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

For byggesager i kommunerne, har Kommunernes Landsforening (KL) opsat fælles servicemål. Servicemålet beregnes som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst. Det er ikke alle byggesager, der er omfattet af servicemål.

Administrationen udarbejder hvert kvartal en opgørelse over sagsbehandlingstider på byggesager, der er omfattet af servicemål. Opgørelsen er vedlagt som bilag. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL´s servicemål for forskellige sagstyper.

Administrationen har i kvartalet afgjort 80 sager, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene i 20 sager.

Den lange sagsbehandlingstid på nogle byggesager afspejler, at administrationen er i gang med at afvikle ældre byggeansøgninger. Dette trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op. Lang sagsbehandlingstid på nogle byggesager kan også skyldes manglende faseregistreringer i BOM.

Status på byggesager

Der er i perioden januar til september 2022 modtaget 552 sager via Byg og Miljø (BOM). Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

Antallet af byggeansøgninger har igennem de sidste par år været stigende. Antallet af byggeansøgninger er faldende.

I ansøgningsmodulet Byg og Miljø (BOM) er der i alt 378 igangværende sager med udgangen af pr. 30. september 2022, der afventer en sagsbehandling. 194 af disse sager er omfattet af servicemål.

Administrationen prioriterer sagsbehandling af byggeansøgninger i erhvervsområderne samt nybyggeri af enfamiliehus højt. Sager, hvor borger har opført en bygning uden byggetilladelse og som ønsker at få behandlet byggesagen, vil få en væsentlig længere sagsbehandlingstid. Ventetiden kan være over et år.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

222Anmodning om sag vedr. Status på PFAS

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. Status på PFAS.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. Status på PFAS.

Byrådsmedlem Michael Tøgersen (I) har d. 16. november 2022 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Michael Tøgersen (I) anfører flg. i anmodningen:

"Jeg vil gerne anmode om en sag, hvor vi taler om løbende orientering om vores drikkevand for så vidt angår PFAS.

Det kan eks. være, at vi i udvalget får en kvartalsvis status på PFAS i de vandrensningsanlæg, der er i Frederikssund Kommune.

Artikel fra dagens presse, der viser, at der er PFAS i alle anlæg i regionen (32 undersøgte af de 50), og grænseværdien er over i 11 af de 32.

https://www.sn.dk/alleroed-kommune/god-nyhed-i-indsats-mod-pfas-i-grundvandet/

PFAS, som stammer fra industrien (eks. brandskum, tæpper, møbler, tekstiler og fødevareemballage som bl.a. pizzabakker) er en seriøs trussel mod vores helbred, idet PFAS er kræftfremkaldende, forårsager sterilitet og er hormon- og immunforstyrrende."

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

223Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Rapport om græsboldbaner er rundsendt til udvalget. Den præsenteres for fodboldklubberne 6. december. Unge, fritid og idræt og Plan og teknik får til januar fremlagt sag om rapport og tiltag.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

 • Kommunernes skoletrafiktest 2022

Rådet for Sikker Trafik udfører årligt en måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning i landets grundskoler (folke-, fri- og privatskoler). Formålet er at styrke trafikundervisning og arbejdet med at gøre børn og unge trafiksikre. Resultaterne af det seneste skoleår er netop offentliggjort. Alle landets kommuner på nær én har deltaget i undersøgelsen. Skolerne i Frederikssund Kommune klarer sig rigtig flot, og det placerer kommunen i den bedste kategori sammen med 18 andre kommuner. På udvalgsmøder i Plan og teknik samt Skole, klub og SFO i januar vil undersøgelsen og resultaterne blive uddybet mere.

 • Prisstigninger i den kollektiv transport

Trafikselskaberne i Din Offentlige Transport (DOT) – DSB, Metroselskabet og Movia – tilpasser priserne i 2023, baseret på de stigende priser på brændstof og elektricitet sidste år. Dette følger efter en årrække med ingen eller relativt små prisstigninger i den offentlige transport. Til næste år vil priserne i den kollektive transport i gennemsnit blive hævet med 4,9 pct.

Prisstigningerne berører også priserne på flextur. For Frederikssund Kommune betyder det, at grundtakst og kilometertakst - samt plustur stiger pr. 15. januar 2023. Priserne i flextur og plustur har ikke været reguleret siden 2015.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

224Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.