Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 06. marts 2024

Mødelokale SL1 kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

31Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

32Drøftelse om Kommuneplan 2025 - Erhvervsudvikling og detailhandel

Resume

Plan og teknik skal med denne sag drøfte reguleringen af erhvervsudvikling i kommuneplan 2025. Chefkonsulent Anker Riis og planlægger Alberte Aalling-Frederiksen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Sagen drøftes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 7. februar 2024, pkt. 17:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den politiske styring af arbejdet med Kommuneplan 2025 er organiseret omkring 3 overordnede temaer:

 • Byernes planlægning og bæredygtighed
 • Det åbne land i en grøn omstilling
 • Strategisk bymidteplanlægning og livet i byerne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby

Under temaet Byernes planlægning og bæredygtighed gennemføres 3 drøftelser. Plan og teknik vil i denne anden drøftelse af byernes planlægning blive orienteret om erhvervsudviklingen i kommunen, herunder planlægning i håndværkerområder, forsyningen med kommunale erhvervsområder og udviklinger og ansøgninger på detailhandel området. I den tredje drøftelse, som handler om byernes planlægning bliver der lejlighed til at drøfte planprincipper for nye og eksisterende kvarterer. Plan og tekniks prioriteringer vedr. byernes planlægning og bæredygtighed præsenteres samlet for Byrådet på et temamøde i foråret 2023, og på dette grundlag vedtager Plan og teknik en arbejdsplan for administrationens arbejde med revision af byernes planlægning i kommuneplanen.

Byrådet har i Planstrategi 23, som sætter rammerne for revisionen af Kommuneplan 25, fastsat at det vil:

 • Fremme samarbejde og partnerskaber med erhvervslivet for at sikre alsidige og attraktive uddannelser og arbejdspladser
 • planlægge for nye erhvervsområder, så det er muligt at tiltrække nye virksomheder til kommunen
 • arbejde for udviklingsmuligheder i eksisterende erhvervsområder og evt. omdanne erhvervsområder, hvor erhvervsfunktioner ophører
 • arbejde for bedre trafikale og digitale forbindelser
 • indgå i partnerskaber med erhvervslivet, forsyningsselskaber og andre relevante interessenter på klima og energiområdet.

Den gældende kommuneplans byudviklingsstrategi sigter mod, at:

 • Fastholde og udbygge kommunens del af Fingerbyen (Frederikssund/Vinge) position i konkurrencen med hovedstadsområdets større byer om at tiltrække vækst og fremtidsmuligheder indenfor handel, erhverv, uddannelse, kultur, bosætning mv.
 • Skabe vækst i Fingerbyen og de 3 kommunecentre (Slangerup, Jægerspris og Skibby) og sikre, at de fortsat er levende byer, som hver med deres styrker fremmer fællesskaber og udnytter deres naturskønne beliggenhed.

Fremtidig erhvervsudvikling

På mødet orienteres om rummelighed i form af ledige erhvervsarealer og om planmæssige rammer såsom tilladt bebygget areal i eksisterende erhvervsområder og det drøftes om rummeligheden vurderes tilstrækkelig og hensigtsmæssig. Desuden orienteres om udviklinger på detailhandelsområdet og den fremtidige regulering af området drøftes. Endelig drøftes byomdannelse af tidligere erhvervsområder - f.eks. såkaldte håndværkerområder, hvor der både er mulighed for at etablere boliger og mindre virksomheder.

Inddragelse

Byudvikling er en politisk strategisk opgave. Dialogen med borgere omkring evt. nye udlæg og udtagning af byttearealer sker i forbindelse med høring af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

33Drøftelse om Kommuneplan 2025 - Planprincipper for nye og eksisterende boligkvarterer og detailhandel

Resume

Plan og teknik skal med denne sag drøfte planprincipper for nye og eksisterende boligkvarterer, der ikke er lokalplanlagte og drøfte behandlingen af disse i kommuneplan 2025. På mødet drøftes desuden udviklinger på detailhandelsområdet og den fremtidige regulering af området.

Chefkonsulent Anker Riis, planlægger Alberte Aalling-Frederiksen og planlægger Nanna Kloster Kaarsholm deltager under sagens behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den politiske styring af arbejdet med Kommuneplan 2025 er organiseret omkring 3 overordnede temaer:

 1. Byernes planlægning og bæredygtighed
 2. Det åbne land i en grøn omstilling
 3. Strategisk bymidteplanlægning og livet i byerne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby

Under temaet Byernes planlægning og bæredygtighed gennemføres 3 drøftelser. Plan og teknik skal i denne tredje og sidste drøftelse af byernes planlægning tage stilling til planprincipper for nye og eksisterende boligkvarterer. Plan og tekniks prioriteringer vedr. byernes planlægning og bæredygtighed præsenteres samlet for Byrådet på et temamøde i foråret 2023, og på dette grundlag vedtager Plan og teknik en arbejdsplan for administrationens arbejde med revision af byernes planlægning i kommuneplanen.

Byrådet har i Planstrategi 23, som sætter rammerne for revisionen af kommuneplan 25, fastsat at det vil:

 • Sikre os mod oversvømmelser, regnskyl og stigende grundvand
 • skabe rammer for at kommunen har et bredt boligudbud med boliger for alle
 • bevare og udbygge købstadens bykvaliteter
 • bygge tættere byer og erhvervsområder og inddrage mindre natur til byformål.

Den gældende kommuneplans byudviklingsstrategi sigter mod, at:

 • fastholde og udbygge kommunens del af Fingerbyen (Frederikssund/Vinge) position i konkurrencen med hovedstadsområdets større byer om at tiltrække vækst og fremtidsmuligheder indenfor handel, erhverv, uddannelse, kultur, bosætning mv.
 • skabe vækst i alle centerbyerne og sikre, at de fortsat er levende byer, som hver med deres styrker fremmer fællesskaber og udnytter den attraktive beliggenhed i de naturskønne omgivelser.

Kommuneplanrammer

Kommuneplanrammerne indeholder overordnede bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelse mv. Den mere detaljerede planlægning sker ved lokalplanlægningen. Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, og det er lokalplanerne, der har direkte retsvirkninger over for f.eks. grundejere og bygherrer. I særlige tilfælde har kommuneplanens rammedel en mere direkte retsvirkning for borgerne.

Det gælder for byzone eller sommerhusområder, der ikke er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Her kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, hvis bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i Kommuneplanens rammedel. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte, uanset at den måtte være i strid med kommune- og lokalplanlægningen. Kommune- og lokalplaner kan kun regulere fremtidige dispositioner.

Byernes planlægning - Planprincipper for nye og eksisterende boligkvarterer

På mødet orienteres om baggrunden for forslag til ændringer i kommuneplanrammer for nye og eksisterende boligkvarterer, der ikke er lokalplanlagte. Dertil tages en indledende politisk drøftelse om, hvorvidt der er et ønske om at ændre planprincipperne for udvalgte nye og eksisterende boligkvarterer i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Inddragelse

Byudvikling er en politisk strategisk opgave. Dialogen med borgere omkring eventuelle ændringer i kommuneplanrammerne sker i forbindelse med høring af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

34Drøftelse af den kommende trafikplan 2025 til 2035

Resume

Udvalget skal med denne sag drøfte fokusområder og fremtidige prioriteter til den kommende trafikplan.

Repræsentanter fra Vej og Trafikafdelingen vil deltage på udvalgsmødet og præsentere et oplæg til drøftelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Fokusområder og fremtidige prioriteter til den kommende trafikplan drøftes.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende trafikplan er gældende til 2025. Der skal derfor besluttes en ny plan, hvori Færdselskommissionens målepunkter skal indarbejdes. Trafikplanens fokusområder og fremtidige prioriteter i forhold til trafiksikkerhed og cykelstier mv. skal drøftes på udvalgsmødet. Drøftelsen tager afsæt i et oplæg præsenteret af administrationen.

Den nuværende trafikplan fremgår af kommunens hjemmeside. (https://trafikplan.frederikssund.dk/)

Senere vil Plan og teknik blive forelagt en beslutningssag i forhold til det videre arbejde med trafikplanen.

Inddragelse

Kommunens mobilitetsplan med det store antal medvirkende borgerbesvarelser vil blive medtaget i trafikplanen. Interessentgrupper vil løbende blive inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

35Beslutning om endelig godkendelse af lokalplan 167 for etageboliger syd for A C Hansensvej og Lærkevej i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 167 skal endeligt godkendes. Plan og teknik besluttede den 22. november 2023 (sag nr. 207) at sende forslaget til lokalplan 167 i offentlig høring. Der er modtaget ét positivt høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer i planen. Lokalplanen muliggør opførelse af omkring 37 boliger i op til 3,5 etager helt tæt på Frederikssund Centrum på den gamle Klub Mix-grund. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Lokalplan 167 for etageboliger syd for A C Hansensvej og Lærkevej i Frederikssund endeligt godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet der kan etableres en trappe/ rampe op mod banevolden.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger i Lille Blødevej-kvarteret, i det stationsnære kerneområde i Frederikssund midtby. Matriklen, der planlægges for i denne lokalplan, ligger i udkanten af Lille Blødevej-kvarteret, afgrænset af A C Hansensvej mod nordøst og Lærkevej mod nordvest. Mod syd er Stationsparken, et boligområde med rækkehuse i ét plan. Tidligere husede matriklen den kommunale institution Klub Mix, som Frederikssund Kommune solgte i starten af 2022. Se bilag 1 med oversigtskort.

Overordnet planlægning

Området er i kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde C 1.3, og må anvendes til centerområde. Her fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 120 og randbebyggelse mod A C Hansensvej fastlægges til 3,5 etager. Den nye lokalplan overholder gældende kommuneplanramme.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre etageboliger. Planen skal sikre, at bebyggelsen udformes som randbebyggelse mod A C Hansensvej, med vejbetjening fra Lærkevej. Byggeriet skal tilpasses det gadeforløb, der i øvrigt er etableret langs A C Hansensvej. Boligerne sikres adgang fra vejen for at opnå en levende forside på byggeriet. Der er i lokalplanen særligt fokus på byggeriets arkitektoniske udtryk. Særligt samspillet med omgivelserne, herunder placering af byggefelt, bygningshøjde, tagform og facadematerialer. Lokalplanen opstiller derfor bestemmelser for udformning af skærmtegl, såfremt det er det anvendte facademateriale på byggeriet. Lokalplanen skal sikre, at den gamle jernbanevold bevarer sit udtryk, som et landskabeligt træk, der fortæller om byens historie. Banevolden er et af byens grønne rum og et af købstadens særlige landskabstræk. Samtidig fastholdes en vigtig forbindelse for gående og cyklende fra stationsområdet mod Kalvøen.

På grund af lokalplanområdets lavtliggende terræn, omkring kote 1.00, sikrer lokalplanen, at stuegulvskoten i boliger er minimum kote 1,6. Højden er fastlagt ud fra ønsket om at mindske risikoen for oversvømmelse, samtidig med at der bliver taget arkitektoniske og æstetiske hensyn. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en etageejendom i 3,5 etager med sadeltag ud mod A C Hansensvej, og en etageejendom i 3 etager med fladt tag ud mod Lærkevej. Derudover kan der opføres en glasbygning, der forbinder de to bygninger, hvor trappe og elevator kan placeres.

Offentlig høring

I høringsperioden er der modtaget ét høringssvar, som indeholder en positiv tilkendegivelse overfor planen. Administrationen vurderer derfor ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i planen. Vedhæftede lokalplan er derfor uændret fra det forslag udvalget godkendte til offentlig høring i november 2023. Lokalplanen er vedlagt som bilag 2.

Inddragelse

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden 30. november 2023 - 18. januar 2024, hvor der blev indsendt ét høringssvar med ordlyden: "jeg giver min tilladelse til at bygherre må bygge". Administrationen vurderer derfor ikke, at det giver anledning til ændringer i planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

36Beslutning om vejnavn til ny boligvej i forbindelse med lokalplan 133 for dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag beslutte et nyt vejnavn for en boligvej ved Borgervænget og Færgevej i Frederikssund.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte ét nyt vejnavn til ny boligvej, der etableres i forbindelse med lokalplan 133.

Beslutning

Udvalget besluttede Borgerhaven.

Sagsfremstilling

Plan og teknik vedtog 29. november 2023 lokalplan 133 for dobbelthuse ved Borgervænget i Frederikssund. Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres en ny boligvej i forbindelse med opførsel af boliger på Færgevej 53. Vejadgang til den nye boligvej sker ad to eksisterende stikveje på Borgervænget, som kan ses på kortbilag 1.

Det er ikke muligt at indlemme den nye boligvej som en del af Borgervænget. Dette skyldes, at placeringen af de op til 16 nye boliger medfører, at disse nye boligers husnumre ikke kan tilføjes til de eksisterende husnumre på Borgervænget. Den nye boligvej skal derfor have et nyt vejnavn.

Den eksisterende villa på Færgevej 53 vil skifte adresse til det nye vejnavn. Administrationen har været i dialog med grundejer om et nyt vejnavn og også indhentet forslag fra Lokalhistorisk arkiv. Grundejer anbefaler ’Ved Fjorden’. Lokalhistorisk arkiv foreslår et vejnavn med dyretema eller borgerhaven. Bygherre har ingen forslag.

Administrationen anbefaler ét af de følgende vejnavne:

1. Ved Fjorden (Da området er beliggende ud til Roskilde Fjord)

2. Svanesvinget (Da svaner er en naturlig del af faunaen i fjordmiljøet)

3. Pindsvinevej (Da der dermed er en relation til de nærliggende vejnavne mod nordvest: Harevej, Egernvej og Fasanvej)

4. Borgerhaven (Da der dermed er en relation til det nærliggende boligområde Borgervænget)

Administrationen har i forbindelse med vejnavnene anvendt nedenstående praksis i forhold vejnavngivning:

Plan og teknik vedtog den 30. november 2022 retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund

Kommune.

Her er principper for navngivning opstillet:

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, som kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie.

• Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i emnekredse for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, nordisk mytologi, digtere, erhverv m.v.

• Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.

• Der anvendes ikke vejnavne, der refererer til nulevende personer. Ved navngivning af vej efter en afdød person bør der gå mindst 3-5 år, før det tages i brug.

• Der anvendes så vidt muligt ikke vejnavne, der refererer til firmanavne og lignende.

• Vejnavne fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne.

• Der må ikke anvendes vejnavne, som er enslydende inden for samme postdistrikt eller som er tættere på end 15 km i radius.

Inddragelse

I forbindelse med indhentning af forslag til nyt vejnavn er følgende blevet hørt: Lokalhistorisk arkiv, ROMU, grundejer, bygherre bag lokalplan 133.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

37Beslutning om principper for Tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende principper for lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund. Principper om etageantal på den nye etageboligbygning og parkeringsforhold er tidligere blevet behandlet på Plan og tekniks møde 30. november 2023. Behandlingen førte til beslutning om parkeringsforhold. Med denne sag fremlægges et nyt projektforslag, som Plan og teknik skal tage stilling til.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Den nye boligbebyggelse må opføres i 4 etager, hvor den 4 etage på ca. 30 % af bygningen skal være i form af en tagterrasse.
 2. Der etableres en grøn støjafskærmning med en højde på maksimalt 1,5 meter.
 3. Støjvolden skal beplantes med lav varierende vegetation i form af græs, bunddække og blomster.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan og teknik igangsatte 7. september 2022 en lokalplan og et kommuneplantillæg som muliggør opførsel af en etageboligbygning på op til 3 etager med en bebyggelsesprocent på 110% i det nordøstlige hjørne af et større boligområde ved Falkenborgvej i Frederikssund. Se bilag 1 for placering af den nye bygning. Bygherre har i efteråret 2023 fremsendt et nyt projekt, med byggeri i 4 etager, som Plan og teknik har behandlet den 30. november 2023. Med denne sag fremsendes et nyt projekt, der bidrager til en større grad af fællesskab og som skaber en variation i boligområdet.

Boliger med plads til fællesskab

Administrationen har nu modtaget et revideret projektforslag til etageboligbyggeriet. Ansøger ønsker, at etagebygningen må opføres i 4 etager ud mod J. F. Willumsens Vej. Byggeriet skal udføres i et såkaldt 4-4-3 princip, hvor ca. 30 % af den 4 etage skal være i form af en tagterrasse med væksthus, som skal understøtte beboerfællesskabet. Etagebyggeriet udgør i alt ca. 2.400 m2 etagekvadratmeter i form af ca. 45 lejligheder i størrelsesordenen på forventeligt ca. 50-55 m2. Lokalplanen overholder bebyggelsesprocenten på 110 %, som godkendt af Plan og teknik ved igangsættelsen i september 2022. Boligernes gives et grønt præg ud mod J. F. Willumsens Vej med begrønnede svalegange, hvorfra der er adgang til boligerne. Boligerne er attraktive for enlige, par uden børn og unge. Se bilag 2 for visualisering.

Grøn landskabelig støjafskærmning

For at reducere vejstøj i boliger og på opholdsarealer skal der etableres en støjvold med en højde på 1,5 meter langs J. F. Willumsens Vej (se bilag 3 for placering af støjvold). Højden på 1,5 meter er nødvendig for at overholde miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj på opholdsarealer. Desuden sikrer lokalplanen, at etagebyggeriets facader og vinduer mod J. F. Willumsens Vej har støjdæmpende egenskaber, så vejstøj i boliger reduceres. Administrationen anbefaler, at støjvolden har en højde på maksimalt 1,5 meter, da en højere støjvold kan medføre, at boligområdet opleves lukket set fra J. F. Willumsens Vej.

Grøn boligplan

Lokalplanen skal desuden sikre, at det nye byggeri og de tilhørende fællesområder indgår i det grønne præg som i høj grad kan opleves langs J. F. Willumsens Vej. I den forbindelse anbefaler administrationen, at støjvolden beplantes med græs, bunddække og blomster af hjemmehørende arter. Dette skal sikre, at støjvolden får et grønt præg, og at boligområdet opleves åbent set fra J. F. Willumsens Vej. Desuden påføres bygningen grønne lodrette beplantninger i vildvin og vedbend, som skal sikre, at byggeriet, visuelt, indpasses det grønne miljø. Endvidere skal de grønne fri- og opholdsarealer mellem det nye byggeri og J. F. Willumsens Vej beplantes med træer og buske, men i en grad, så bygningen fortsat kan ses fra J. F. Willumsens Vej. På de nye opholdsarealer etableres nyttehaver og rekreative elementer for områdets beboere.

Inddragelse

Såfremt et forslag til et lokalplantillæg og kommuneplantillæg godkendes, sendes disse i offentlig høring i 4 uger. Der planlægges ikke for et dialogmøde i forbindelse med udarbejdelse af planerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

38Beslutning om forlængelse af § 17 stk. 4 udvalget, Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel

Resume

Byrådet skal med denne sag beslutte, hvorvidt §17 stk. 4 udvalget, Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel, skal forlænges hen over sommeren, i stedet for den planlagte afslutning i maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Byrådet tager stilling til, hvorvidt projektudvalgets periode skal forlænges, så projektudvalget afslutter arbejdet i september 2024 i stedet for maj 2024.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har nedsat et projektudvalg, der skal arbejde med Frederikssund bymidte - et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg. Projektudvalget hedder Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel, og er et midlertidigt udvalg, der i ét år skal arbejde med at skabe liv i Frederikssund bymidte. Projektudvalget er nedsat i perioden juni 2023 - maj 2024. Byrådet skal med denne sag beslutte, om perioden skal udvides til september 2024.

Udvalgets formål er at understøtte livet i Frederikssund midtby. Udvalget arbejder med, hvordan fysiske tiltag i byen kan bidrage til byliv og skabe rammerne for de aktiviteter, der er med til at gøre Frederikssund til en god bolig-, handels- og turismeby.

Konkret er målet, at udvalgets arbejde skal resultere i et handlingskatalog med prioritering af anbefalinger til konkrete tiltag i bymidten, der kan skabe rum for liv. Derudover skal udvalget realisere minimum én prøvehandling i byen.

Projektudvalget har drøftet, at det vil være en fordel, hvis perioden for udvalgets arbejde forlænges, sådan at der er bedre tid til at se effekterne af prøvehandlingerne i byen. Byrådet skal tage stilling til, om projektudvalgets arbejde først skal afsluttes efter sommerferien, med afrapportering på byrådsmødet september 2024 i steder for maj 2024. På den måde kan prøvehandlingerne udspille sig i byen i sommermånederne, hvor flest mennesker bruger byen.

I forbindelse med byrådsmødet i maj vil der blive afholdt en temadrøftelse, hvor de foreløbige anbefalinger præsenteres. I september vil projektudvalgets arbejde afsluttes med en evaluering af prøvehandlingerne og aflevering af de endelige anbefalinger. Såfremt Byrådet ikke ønsker at forlænge projektudvalget, vil arbejdet afrapporteres i maj.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant vedr. denne beslutning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis det indstilles, at projektudvalgets periode skal forlænges, vil merudgift til formandsvederlag blive afholdt indenfor eksisterende økonomisk ramme.

39Orientering om afrapportering af Miljøtilsyn 2023

Resume

Frederikssund Kommune skal hvert år gennemføre miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Der er i 2023 gennemført de tilsyn, der kræves af kommunen. Plan og teknik orienteres i denne sag om kommunens miljøtilsyn og kampagnetilsyn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Krav til gennemførelse af miljøtilsyn

Hvert år fører kommunen miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug. Det er et krav, at kommunerne skal gennemføre miljøtilsyn på mindst 40 % af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug, samt 25 % på kategori 2 virksomheder og husdyrbrug. Kommunernes tilsyn skal indberettes til Miljøstyrelsen. Tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Kategori 1 virksomheder og husdyrbrug er virksomheder, der er optaget på bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænserne efter § 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kategori 2 virksomheder og husdyrbrug er resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssige tilsyn, det vil sige husdyrbrug under grænserne efter § 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug og virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug samt virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse i forbindelse med drift af autoværksteder, bekendtgørelse om drift af renserier og bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Typer af miljøtilsyn

Et miljøtilsyn kan enten være et basistilsyn, et prioriteret tilsyn eller et kampagnetilsyn.

Et basistilsyn er et tilsyn, som skal gennemføres på en virksomhed eller et husdyrbrug mindst hver 6. år eller hver 3. år, alt efter hvilken kategori virksomheden eller husdyrbruget tilhører. Et prioriteret tilsyn er et tilsyn, der gennemføres på en virksomhed eller husdyrbrug, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj miljørisikoscore. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der gennemføres i forbindelse med en miljøtilsynskampagne om et bestemt emne.

Alle virksomheder og husdyrbrug, der føres regelmæssigt tilsyn med, får en miljørisikoscore, beregnet ud fra 5 miljømæssige parametre. Miljørisikoscoren bruges til at planlægge årets tilsyn, jo højere score, jo oftere tilsyn.

Miljøtilsynsindsatsen 2023

Miljøtilsynsindsatsen lever op til minimumskravene for miljøtilsynsindsatsen. Administrationen har gennemført miljøtilsyn på 41 % (krav 40 %) af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug. Der er gennemført miljøtilsyn på 25 % (krav 25 %) af kategori 2 virksomheder og husdyrbrug.

Administrationen har prioriteret at få gennemført samtlige basistilsyn og tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, samt kampagnetilsynene. Administrationen har gennemført 96 miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Administrationen skal opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Brugerbetaling skal opkræves for miljøtilsyn og det tilhørende arbejde, i perioden 1. november det foregående år til og med 31. oktober det indeværende år. Administrationen skal desuden opkræve brugerbetaling for den medgåede tid, der anvendes på at udarbejde miljøgodkendelser. Administrationen har opkrævet 64.770,16 kr. i brugerbetaling for miljøtilsyn, og 32.676,09 kr. i brugerbetaling for miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug.

I forbindelse med tilsynene, har administrationen meddelt 10 indskærpelser og 48 henstillinger. Administrationen følger op på, at forholdene omkring indskærpelser og henstillinger bliver efterlevet.

Beretningen til Miljøstyrelsen via DMA (Digital Miljø Administration) er vedhæftet sagen.

Tilsynskampagner 2023

Tilsynskampagnen for virksomheder havde fokus på autoværksteder. Administrationen har registreret og fulgt op på nye og ikke registrerede autoværksteder og ført tilsyn med fem ikke tidligere registrerede værksteder.

Tilsynskampagnen for husdyrbrug havde fokus på opsøgning og registrering af nye husdyrhold i området med postnummer 3550.

Begge tilsynskampagner er vedlagt som bilag.

Tilsynskampagner 2024

For året 2024 er tilsynskampagnerne planlagt til at være for virksomheder: opsøgning og registrering af nye og ikke registrerede virksomheder i kommunen.

For husdyrbrug: opsøgning og registrering af nye husdyrhold i området med postnummer 4050.

For begge tilsynskampagner gælder, at virksomheder og husdyrbrug skal have miljøtilsyn og oplyses om gældende miljølovgivning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

40Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formandskabet.

Bilag

41Beslutning om plan for udbud af affaldsindsamling (Lukket punkt)

42Beslutning om regnvandsbassin (Lukket punkt)

43Beslutning om udbud af ladeinfrastruktur (Lukket punkt)

44Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.