Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 07. september 2022

Mødelokale SL 1, Slangerup kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

155Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

156Beslutning om godkendelse af Novafos´ investeringsaftale for 2023

Resume

Frederikssund Kommune skal, som en af Novafos´ ejerkommuner, hvert år indgå en investeringsaftale med Novafos. Novafos vil ved mødet fremlægge Investeringsaftalen 2023, som indeholder overordnede fokusområder for vand og spildevand samt konkrete mål og resultatskrav for 2023. Investeringsaftalen indeholder handlinger som Novafos skal udføre i 2023 og aftalen synliggør kommunens og Novafos´ fælles forventninger til mål og resultatkrav. Investeringsaftalen for 2023 for Frederikssund Kommune skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende investeringsaftalen for 2023 for Frederikssund Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med Novafos om investeringsaftalen 2023 for at sikre overensstemmelse med kommunens forventninger til fremdrift i projekterne m.m.

Formålet med Investeringsaftalen:

Aftalens formål er at konkretisere ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens vandforsyningsplan og spildevandsplan. Investeringsaftalen er aftalegrundlaget for de projekter, der skal udføres det efterfølgende år på vand-og kloakforsyningsområde. Den samlede investeringsaftale for 2023 for Frederikssund Kommune er vedlagt som bilag. Taksterne vil senere blive politisk behandlet i den årlige sag om Novafos' takster.

Fokusområder for investeringsaftalen for 2023:

 • Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse
 • Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog

Fokusområder for vandforsyning

 • Sikre en bæredygtig indvinding samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet
 • Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer
 • At Novafos råder over en tilstrækkelig grundvands ressource og behandlingskapacitet på vandværkerne, så der er tilstrækkeligt drikkevand til borgere og virksomheder

Fokusområder for kloakforsyning

 • Bidrage til ny spildevandsplan blandt andet med hensyn til serviceniveau, Skrift 31 og lovændringer vedr. klimatilpasning
 • Imødekomme den nationale vandplan ved at reducere overløb til recipienter
 • Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljøvurderinger, hvor kommunen inddrages fra begyndelsen
 • Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne
 • Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune

Vandforsyning- Konkrete projekter (uddrag):

 • Fortsatte undersøgelser af egnede lokaliteter til placering af nye boringer/kildepladser i hele kommunen samt til nyt vandværk på Hornsherred (Strukturprojekt)
 • Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde

Kloakforsyning- Konkrete projekter (uddrag):

 • Kloakforsyning til nye opland og byggemodningsområder herunder Vinge
 • Udarbejdelse af skitseprojekter til reduktion af 4 overløb (Åbjergvej, Strædet, Frederiksværkvej og Ny Østergade)
 • Afslutning af anlægsarbejde til reduktion af overløb ved Hans Atkes Mose og Københavnsvej samt igangsættelse af anlægsarbejde til reduktion af overløb ved Jørlunde og Rappendamhuse

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

157Beslutning om godkendelse af politisk mødekalender for 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende udkast til politisk mødekalender for udvalgets møder i 2023.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes.
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, idet udvalget ønsker møder på 3 timer.

Indstillingspunkt 2: Møderne ønskes afviklet i Slangerup. Den virtuelle mødeform kan anvendes ved ekstraordinære møder.

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker reserveret tid til 3 temamøder henover året i marts, juni og oktober i tilknytning til udvalgsmøderne.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 20, at der for hvert regnskabsår skal træffes beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor de 8 fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen:

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte kalender for 2022
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende Økonomiudvalg/Byrådsmøde.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste uge i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående uge (om muligt).
 4. Møderne i fagudvalgene holdes enten om formiddagen i tidsrummet 08.00 til 12.30 eller om eftermiddagen i tidsrummet 13.00 til 17.00. Møderne berammes til at vare 2 timer pr. møde.

Principperne er baseret på de drøftelser om arbejdsformer, som Byrådet har haft i løbet af byrådsperioden 2018-2021. Principperne er også et udtryk for den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2023 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Brug af virtuelle møder

Virtuelle møder (video eller telefonmøder) opfylder kravet til et møde, som det forstås efter lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1. For at der er tale om et møde, skal alle medlemmer være indkaldt, de skal deltage i en forhandling, og de skal have mulighed for at træffe beslutning. Et virtuelt møde giver også mulighed for den mundtlige udveksling af synspunkter, som er karakteristisk for et møde.

Hvis der er enighed i udvalget kan et planlagt møde ændres til et virtuelt møde. Virtuelle møder er især velegnede til at træffe hurtige konkrete beslutninger, hvorimod bredere drøftelser bedre kan udfoldes ved et fysisk møde.

I særlige tilfælde kan udvalgsformanden beslutte, at et udvalgsmedlem deltager virtuelt i et møde der i øvrigt er planlagt som og afholdes som fysisk møde.

Inddragelse

Der er ikke sket inddragelse.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

158Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2022 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives tillægsbevilling på 22,9 mio. kr., svarende til forventet merforbrug på serviceudgifterne i 2022
 2. Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen på Plan og teknik giver anledning til et samlet merforbrug på 22,9 mio. kr. på kommunens serviceramme.

Merforbruget vedrører områderne Ejendom og trafik, Hovedvedligeholdelse, Servicekorps, Udenomsarealer, Energi, Veje og grønne områder, Kollektiv transport og Affaldshåndtering.

Merforbruget kan konkret henføres til følgende:

 • Øget omkostninger på til energi for bygninger og vejbelysning, som følge af stigende energipriser
 • Højere bidrag til Movia grundet stigning i brændstofpriser til offentlig transport
 • Ibrugtagning af Ferslev skole for indkvartering af ukrainske flygtninge

Energi

Merudgift på 18,6 mio. kr. til energi på kommunale ejendomme, grundet stigende energipriser i 2022. Kommunens samlede udgifter til energi forventes at udgøre 45 mio. kr. i 2022.

Veje og grønne områder

Merudgift på 1,4 mio. kr. til el på vejbelysning, som følge af stigende energipriser.

Kollektiv transport

Merudgift på 2,5 mio. kr., som følge af stigende priser på brændstof til kollektiv transport. Området betjenes af Movia, som driver de gule busser og flexruter i kommunen. Merforbruget opkræves af Movia særskilt i oktober 2022.

Ukraine-situationen

Som følge af krigen i Ukraine er bygningsomkostningerne øget på Ferslev skole grundet indkvartering af ukrainske flygtninge. De samlede merudgifter udgør 0,7 mio. kr., som forslås finansieret ved tillægsbevilling.

Merudgifterne fordeler sig på følgende:

 • 0,3 mio. kr. til øget energiomkostninger, som er indeholdt i de samlede meromkostninger under området energi, benævnt i ovenstående.
 • 0,4 mio. kr. i merforbrug til vedligehold på bygninger, herunder tekniske installationer og alarmer, udenomsarealer og affald.

COVID-19

Budgetopfølgningen på Plan og teknik den 31.03.2022 viste en samlet opgørelse af COVID-19 merudgifter på 0,4 mio. kr. i 2022, som finansieres indenfor eksisterende rammer. Der er ikke øgede merudgifter på budgetopfølgningen pr. 30.06.2022, da der ikke forventes ændring af merudgifter i 2022.

I vedlagte bilag 1 Drift - budgetopfølgning pr. 30/6 (PT) udspecificeres ovennævnte områder nærmere under de enkelte politikområder.

Anlæg - skattefinansierede

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug under de skattefinansierede anlægsprojekter.

Dette dækker dog imidlertid over følgende modsatrettede effekter:

 • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Kulhusecykelstien.
 • Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Fornyelse af Skibby hovedgade del 2. Projektet er blevet dyrere end tidligere projekteret i indeværende år.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (PT) udspecificeres de enkelte anlæg under Plan og teknik nærmere.

Ukraine-merudgifter

Merudgifterne på bruttoanlægsudgifterne i forbindelse med ukrainske flygtninge er pr. 30.06 opgjort til 0,05 mio. kr., mens de forventede merudgifter samlet set i 2022 forventes, at udgøre 3,2 mio. kr.

Merudgifterne vedrører alene boligindretning til flygtningene.

Anlæg - brugerfinansierede

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug under de brugerfinansierede anlægsprojekter.

Af vedlagte bilag 2. Anlæg - budgetopfølgning (PT) udspecificeres de enkelte anlæg under Plan og teknik nærmere.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter er ikke fundet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til tillægsbevilling på 22,9 mio. kr., som delvist finansieres af kompensation på 7,4 mio. kr. fra stat, via midtvejsregulering

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug under de skattefinansierede eller brugerfinansierede anlægsprojekter.

Dog gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Kulhusecykelstien og en positiv tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende Fornyelse af Skibby Hovedgade del 2.

Bilag

159Drøftelse af forslag til lokalplan 109 for rækkehuse og cafe ved J.F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag drøfte forslag til lokalplan 109 for rækkehuse og cafe ved J. F. Willumsens Vej og Strandvej i Frederikssund. Lokalplanen muliggør opførelse af 17 rækkehuse i 1½ etager samt en bygning til erhverv i én etage på Strandvej 2A-C. Plan og teknik besluttede i november 2021 at igangsætte lokalplanen. I maj 2022 blev der holdt et dialogmøde med naboer og interesserede borgere i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Drøfte forslag til lokalplan 109.

Beslutning

Udvalget besluttede at behandle punktet som en beslutningssag.

Udvalget besluttede at godkende lokalplanforslaget og sende det i høring.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ved Kronprins Frederiks Bro og har en vigtig historisk og aktuel betydning for Frederikssund, fordi det er her Roskilde Fjord er smallest og det er her den gamle færge til Hornsherred lagde til. Her har ligget en kro siden 1700-tallet, som forsvandt ved en brand i 2006. Kroen havde restaurant og festlokale på den østlige side af Strandvej og parkeringspladser på arealet ud mod stranden, se bilag med foto fra arkiv. Grunden har siden 2008 stået ubebygget, bortset fra Strandgrillen, som er en lille café, der ligger ved broen helt ude ved strandengen. Der har været flere lokalplanforslag for området undervejs, hvoraf et enkelt har været påklaget. I modsætning til de tidligere projekter, som alle har omfattet etageboliger, ligger den planlagte anvendelsen til tæt-lav boliger inden for rammerne i kommuneplanen.

Overordnet planlægning

Området er omfattet af rammeområde BB 1.10 i kommuneplan 2021, som er udlagt til blandet byområde. Her må planlægges for åben-lav bolig og tæt-lav bolig, publikumsorienterede serviceerhverv og erhverv såsom hotel, restauration og konference. For anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse er det maksimale antal etager sat til 1½ etager og den maksimale bygningshøjde er sat til 8,5 m. Den fremlagte lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 17 rækkehuse i 1½ etager på den del af arealet, der ligger øst for Strandvej (matrikel 8a). Området betjenes af en 5,75 meter bred adgangsvej fra Klintevej. Der anlægges minimum 17 p-pladser på matriklen. For at kystsikre arealet giver lokalplanen mulighed for at hæve terrænet med højest 0,5 m, ligesom der skal anlægges et dige omkring grunden. På den vestlige del, der ligger ud til stranden (matrikel 8eu), udlægges et byggefelt til erhvervsbebyggelse på op til 290 m2 i én etage. Bygningen kan anvendes til cafe samt publikumsrettede serviceerhverv, der knytter an til kystlandskabets liv (fx kajak- og padleboard udlejning, mv.). På denne matrikel udlægges endvidere 27 p-pladser, der dækker kunder til erhvervsbygning og restparkering til boliger på matrikel 8a (½ p-pladser pr. bolig).

Input fra dialogmødet

Den 5. maj 2022 blev der holdt et dialogmøde med naboer og interesserede borgere i kommunen. På mødet blev der udtrykt skepsis ved, at området skulle bebygges med 17 boliger. Herunder er listet nogle af bekymringspunkterne tematiseret, se samlet opsamling i bilag:

 • Anvendelse - Der bør ikke opføres byggeri på grunden, området kan anvendes til en park eller vikingespil.
 • Byggeriets omfang - Strandgrunden må ikke medregnes i bebyggelsesprocenten (på 40). 17 boliger er for mange på grunden. Byggeriet er for højt og ser ud til at være i to etager.
 • Indpasning - Byggeriet er ikke pænt. Der vil være indbliksgener mod naboer.
 • Trafik og parkering - Adgangsvejen er for smal og der er for meget trafik i området og uhensigtsmæssig parkering.
 • Terrænregulering og pilotering - Påfyld af jord kan give problemer for omkringliggende boliger. Ramning af pæle kan give skader på omkringliggende huse.

Vurdering

Administrationen har i vedlagte notat forholdt sig til de temaer, som bekymringspunkterne hovedsageligt vedrører. Det er administrationens vurdering, at der med den fremlagte lokalplan opnås mulighed for 17 nye attraktive boliger i det kystnære byområde, samtidigt med at området ved stranden forbliver åbent for offentligheden. Med lokalplanens disponering af arealet og orientering af boligerne væk fra naboerne opnås endvidere en god udnyttelse af områdets kvaliteter, samtidigt med at nabo- og landskabshensyn er varetaget. Bebyggelsen vil reducere støjen fra J.F. Willumsens Vej for de bagvedliggende naboer.

Bebyggelsens anvendelse og omfang

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Såvel naboer som udvikler har derfor en forventning om, at der i området kan opføres tæt-lav bebyggelse i 1½ etage med en maxhøjde på 8,5 meter.

Der er i kommuneplanen ikke fastlagt en bebyggelsesprocent for området, ligesom det heller ikke er fastsat, hvor på området bebyggelsen skal placeres. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres byggeri med en bebyggelsesprocent svarende til ca. 39 for området som helhed. Af hensyn til kystlandskabet friholdes store dele af arealet ved stranden for bebyggelse. Her er bebyggelsesprocenten under 18, mens bebyggelsesprocenten i området med tæt lav boliger er ca. 48.

Indpasning i området

Lokalplanen håndterer klimaudfordringer og sikrer en bebyggelse, der er indpasset i kystlandskabet, hvilket fremgår af visualiseringer. Udformningen med kystvendte, trekantede gavle, som på gamle bådhuse, giver et maritimt udtryk.

Bebyggelsen adskiller sig ikke i højde og volumen fra den omkringliggende bebyggelse. Boligerne, der har et boligareal på 115 m2, er mindre end gennemsnitsboligerne i området. Boligerne er orienteret og placeret, så indbliksgener mod nabobebyggelse i høj grad minimeres. Der holdes en afstand på minimum 5 m til naboskel, hvor bygningsreglementet kun foreskriver en afstand på 2,5 m. Derudover er gavlvinduer og terrasser orienteret mod vest og syd - væk fra naboerne, der ligger mod nord og øst.

Boligerne opføres med saddeltag som er almindeligt i området. Facadehøjder og omfanget af kviste i tagfladen bevirker, at boligerne samlet set fremstår i 1½ etager.

Trafik og parkering

Området ligger udenfor stationsnært område. Der skal i henhold til Kommuneplanen anlægges 1½ p-pladser pr. tæt-lavbolig og 1 p-plads pr 25 m2 serviceerhverv. Ved etablering af 17 p-pladser ved boligerne og 20 p-pladser på arealet ved Strandgrillen er normkravet opfyld. I lokalplanen udlægges areal til 7 p-pladser mere end normkravet.

I 2018 var der en årsdøgnstraffik på Strandvej på 852. Yderligere 17 boliger i området vil forhøje tallet til ca. 960. Det er administrationens vurdering, at der ikke er særlige trafikale forhold i området, der betyder, at den forøgelse af trafikken, som 17 boliger medfører, vil skabe trafikale problemer. Administrationen vurderer, at såvel vejadgang som parkering er tilstrækkelig i forhold til den fremtidige anvendelse.

Byggeri uden ny lokalplan

Hvis der ikke udarbejdes lokalplan, kan der opføres et mindre antal rækkehuse på grunden i henhold til bygningsreglementet. I så fald, kan der ikke stilles krav til byggeriets udseende og placering. Der kan heller ikke stilles krav om støjafskærmning og sikring mod stormflod. Boligerne vil kunne få adgang fra Klintevej. Der vil i følge kommuneplanen kunne opføres rækkehuse, med en bebyggelsesprocent på 40 i henhold til bygningsreglementet, også på arealet ved stranden.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 109, fotos fra arkiv, projekt fremlagt ved dialogmødet, notat med opsummering af dialogmøde, notat om opfølgning på bekymringspunkter fra dialogmødet samt miljøscreening vedlægges bilag.

Inddragelse

Der blev den 5. maj 2022 holdt et åbent dialogmøde i Slangerup administrationsscener, hvor projektet blev præsenteret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

160Beslutning om igangsættelse af lokalplan for ny boligbebyggelse ved J.F. Willumsens Vej

Resume

Plan og teknik skal beslutte, om der skal planlægges for opførelse af etageboliger på Løgismoseområdet ved J. F. Willumsens Vej. Desuden skal udvalget beslutte om etageantallet skal øges fra 4 til 5 etager for en planlagt boligblok ved Kocksvej. Projektet udløser krav om kommuneplantillæg og lokalplan.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af en boligbebyggelse i 3 etager ved J.F. Willumsens Vej. Lokalplanen skal desuden give mulighed for at øge etageantallet fra 4 til 5 for en del af en boligblok ved Kocksvej.
 2. Arbejdet planlægges tidligst igangsat i foråret 2023 som følge af prioritering af lokalplaner.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt, idet etagehøjden fastholdes på 4 etager for boliger ved Kocksvej.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning om 2 boligbyggerier; ét ved J. F. Willumsens Vej og ét ved Kocksvej, begge indenfor Løgismoseområdet. Området er omfattet af lokalplan 047, som skal sikre en byomdannelse fra erhverv til blandede byformål. Lokalplanen skal desuden sikre en hensigtsmæssig indbyrdes placering af bygningerne og en god disponering af friarealerne. Bygningernes anvendelse og placering er fastlagt med byggefelter.

57 ét-værelses lejligheder ved J.F. Willumsens Vej

Projektets første del indebærer opførelse af boliger i en ny 3 etages bygning ved J.F. Willumsens Vej. Byggeriet vil delvist blive placeret indenfor et byggefelt, der i lokalplanen er udlagt til erhverv. Arkitektur, materialevalg og farve vil få et samspil med de øvrige boligbygninger i området - se vedlagte illustrationsmateriale. Byggeriet vil komme til at omfatte 57 boliger, hvoraf de 33 vil få altan på vestfacaden. Alle boliger vil blive et-værelses lejligheder med et boligareal på ca. 38 m². Boligernes størrelse skal understøtte behovet for boliger til unge, enlige og studerende. Desuden vil de små lejligheder spille sammen med størrelserne på de øvrige boliger i området, så det samlede boligudbud får en mere bred profil. Byggeriet udløser et krav om 34 p-pladser. 25 p-pladser foreslås placeret i en P-kælder. De resterende 9 P-pladser foreslås placeret på terræn i forbindelse med byggeriet.

Én ekstra etage på planlagt boligblok

Projektets anden del indebærer etablering af en 5. etage på en boligbygning ved Kocksvej. Boligerne vil blive placeret indenfor et byggefelt, der i lokalplan 047 er fastlagt til byggeri i 4 etager. Det fastlagte etageantal vil således blive overskredet med én etage svarende til 7 boliger. Administrationen anbefaler, at der gives mulighed for at forøge etageantallet til 5 etager. Den ekstra etage vil blive placeret i 2. række i forhold til Kocksvej, og dermed mindre synlig fra omgivelserne. Desuden vil bygningen få kraftvarmeværkets voluminøse bygning som umiddelbar nabo, og de 5 etager vil dermed kunne danne en skalamæssig overgang fra de 4 etagers bygninger i områdets umiddelbare nærhed.

Planforhold

I kommuneplanen er området udlagt med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder etageboliger. Området har en stationsnær placering, hvilket giver mulighed for en mere intensiv udnyttelse. Bebyggelsesprocenten for det samlede område er fastsat til 100. En gennemførelse af det ansøgte projekt indebærer, at bebyggelsesprocenten skal øges fra 100 til 110 på det samlede Løgismoseområde. Projektets gennemførelse fordrer derfor, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Med lokalplan 047 er området udlagt som et byomdannelsesområde til blandede byformål herunder privat og offentlig service, bolig og lettere erhverv. Projektets 2 dele er på enkelte punkter i strid med den gældende lokalplan for området. Det drejer sig om den forøgede bebyggelsesprocent, konverteringen af byggefeltet fra erhverv til bolig, forøgelsen af etageantallet fra 1 til 3 for byggefeltet ved J.f. Willumsens Vej og forhøjelsen af byggeriet ved Kocksvej fra 4 til 5 etager. Projektets gennemførelse fordrer, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Forudsætninger for planlægningen af en ny boligbebyggelse ved J.F. Willumsens Vej

Udvikler har undersøgt en række forhold, som er væsentlige for en udbygning af området.

 • Boligbyggeriet ligger tæt på kraftvarmeværket. Der er udarbejdet tekniske rapporter, der viser, at påvirkning for hhv. støj og luftforurening kan håndteres, så de ligger indenfor grænseværdierne.
 • Følsom anvendelse ud mod J.F. Willumsens Vej. Etablering af en støjvold langs J.F. Willumsens Vej samt anvendelse af støjruder på de dele af bebyggelsen, der har facade mod vejen, vil sikre, at støjkravene bliver overholdt i boligerne. Desuden vil støjpåvirkningen for en stor del af opholdsarealerne (18 %) komme til at ligge under grænseværdierne (se bilag).
 • Spildevandshåndtering. Der er udarbejdet en rapport for håndtering af spildevandet. Den klarlægger, at spildevand kan kobles på det separerede spildevandssystem i området.
 • Naturforhold. Der er undersøgt for bilag IV-arter, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 • Indpasning i området. Sol-/skyggediagrammer viser, at byggeriet ikke vil få negative konsekvenser for de omgivende bolig og friarealer.
 • Ejendommen er forurenet. Derfor vil der skulle gives en § 8 tilladelse i forhold jordforurening, så det planlagte bygge- og anlægsarbejde sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Administrationen vurderer på grundlag af de samlede forundersøgelser, at det er muligt at udarbejde det nødvendige plangrundlag for en gennemførelse af projektet. Desuden vil projektet ligge i en forlængelse af den hidtil gennemførte boligudbygning på Løgismose området. Projektet vil i arkitektur og materialevalg komme til at spille sammen med de eksisterende bygninger i området. Endelig vil de små boliger give et mere varieret boligudbud i området.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, som giver mulighed for opførelse af 57 ét-værelses lejligheder ved J.F. Willumsens Vej. Administrationen anbefaler desuden, at der åbnes mulighed for at opføre en boligblok i 5 etager ved Kocksvej. Arbejdet vil tidligst blive igangsat i marts 2023 pga. et stort antal lokalplaner under udarbejdelse.

Inddragelse

Der gennemføres ikke borgerinddragelse udover lokalplanhøringen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

161Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Mejerigårdsvej i Lyngerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag endeligt godkende lokalplan 148 og kommuneplantillæg 012 for et boligområde i Lyngerup. Plan og teknik besluttede den 7. juni at godkende og sende planerne i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden er der ikke kommet nogle høringssvar.

Plan- og Miljøudvalget besluttede i februar 2021 at igangsætte lokalplan samt kommuneplantillæg, der åbner mulighed for dobbelthuse ved Mejerigårdsvej i Lyngerup. Den gældende lokalplan giver alene mulighed for at opføre enfamiliehuse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 148 og kommuneplantillæg 012 vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Lokalplan 148 giver mulighed for opførelse af et boligområde i den østlige del af Lyngerup på ca. 4.500 m2. Der kan inden for lokalplanområdet opføres enfamiliehuse og dobbelthuse, i alt 7 nye boliger. Området er i dag ubebygget.

Kommuneplantillæggets indhold

Formålet med kommuneplantillægget er at bringe lokalplan 148 i overensstemmelse med kommuneplanen. Således udlægger tillægget et nyt mindre rammeområde, der muliggør planlægning for både åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse. Det fastholdes, at bebyggelsen maksimalt må være 1,5 etager, maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og bebyggelsesprocenten 30. Den eneste ændring kommuneplantillægget medfører er, at tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse bliver en mulighed indenfor det nye rammeområde.

Kommuneplantillægget havde ved godkendelsen i juni nr. 027. Tillægget har ved en teknisk rettelse i stedet fået nr. 012.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 148 vil erstatte dele af eksisterende lokalplan, lokalplan 29C fra april 2006, som udlægger området til boligområde i form af enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 25. Lokalplan 148 muliggør både enfamiliehuse og dobbelthuse og hæver bebyggelsesprocenten til 30. Lokalplanen muliggør opførelse af 7 boliger i form af tre dobbelthuse og et enfamiliehus.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen i sin udformning og materialevalg tilpasses det eksisterende landsbymiljø og at bebyggelsen får en åben og grøn karakter samt at rekreative forbindelser og grønne strukturer bevares. Dette sikres bl.a. ved:

 • At bebyggelsen opføres som længehuse med tegldækkede saddeltage (40o taghældning), fagdelte vinduer og pudsede facader.
 • At nye parceller udstykkes med minimumsgrundstørrelse på 400 m2 og med en maximal bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte grund.
 • At der udlægges fællesareal og stiforbindelse som forbinder lokalplanområdet med det omkringliggende landskab/byområde.
 • At sikre hensigtsmæssig affaldshåndtering, vandhåndtering og parkering.
 • At der er mulighed for variation i bebyggelsens facader fx varieret farvevalg.

Inddragelse

Kommuneplantillæg og lokalplanforslag har været sendt i offentlig høring i 4 uger fra den 13. juni til den 11. juli 2022. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

162Beslutning om renovationstakster 2023 samt budget og mellemværende 2023-2026 på affaldsområdet

Resume

Taksterne for renovation fastsættes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. I 2022 er der indført nye henteordninger ved alle boliger. De nye ordninger nødvendiggør en ændring i takststrukturen og en takstforhøjelse til dækning af øgede omkostninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende taksterne for renovation for 2023 samt budget og mellemværende for 2023-2026 for affaldsområdet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

I 2022 er der indført nye henteordninger ved alle boliger til papir, metal, pap, glas, plast og mad- og drikkekartoner og alle affaldsbeholdere ved boliger er udskiftet.

I de nye ordninger udføres et større antal tømninger af affaldsbeholdere, hvilket giver højere driftsomkostninger til kørsel og håndtering af kundehenvendelser. Det større antal beholdere giver ligeledes større omkostninger til service på beholdere og lager.

Indkøb og levering af nye beholdere og hjemtagning og bortskaffelse af de gamle beholdere er afholdt på en anlægskonto, som ved afslutningen af 2022 vil udgøre ca. 42 mio. kroner, som ordningen for dagrenovation (tømning af beholdere ved boliger) skal finansiere over en periode på 10 år. Hertil kommer driften af de nye affaldsordninger i perioden fra maj 2022 til december 2022, som forventes at give et driftsunderskud på ca. 7 mio. kr. på ordningen for dagrenovation i 2022.

Det samlede mellemværende mellem affaldsområdet og det skattefinansierede område var ved primo 2022 på ca. 15 mio. kr. i affaldsområdets favør på tværs af alle ordninger. Primo 2023 forventes affaldsområdet at have et samlet mellemværende på ca. 31 mio. kr. i det skattefinansierede områdes favør. Det er derfor nødvendigt med en takstforhøjelse til dækning af øgede omkostninger og afdrag på mellemværende.

Der foreslås en takst i 2023 for en typisk bolig med individuelle beholdere på i alt 3.856 kr. Dette er en stigning på 661 kr. i forhold til 2022. En stigning på ca. 20 %. Herunder ligger en ændret fordeling mellem gebyr for tømning af beholdere ved boligen, der stiger fra 1.205 til 2.100 kr., samt gebyr for adgang til genbrugsordninger mv, der falder fra 1.990 kr. til 1.756 kr.

Takststrukturen i de nye ordninger indrettes således, at boliger med individuelle beholdere og boliger med fælles beholdere betaler den samme flade takst for tømning af beholdere ved boligen, hvor det er muligt at supplere med ekstra beholdere til alle typer genanvendeligt affald uden ekstra gebyrer. Kun ekstra beholdere eller minicontainere til restaffald er omfattet af et gebyr per beholder. Ordningen er således indrettet sådan, at den er billigst for boliger/boligafdelinger, der er gode til at udsortere genanvendeligt affald.

Den ændrede takststruktur betyder, at stigningen i affaldsgebyrer er højere for boliger med fælles minicontainere end for boliger med individuelle beholdere. Dette skal ses i lyset af, at boliger med fælles minicontainere hidtil har haft meget billige affaldsordninger sammenlignet med boliger med individuelle beholdere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

De beskrevne takster samt tilhørende budget for 2023 og overslagsår er indarbejdet i kommunens budgetforslag, som indgår i kommende budgetforhandlinger efterår 2023.

Bilag

163Beslutning om 8 ugers offentlig høring af udkast til tillæg til spildevandsplanen - Slagslundevej 5

Resume

Udvalget skal godkende at sende et tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring. Tillægget udgør det juridiske plangrundlag for, at der kan afvandes tag - og overfladevand fra et kommende boligområde. Det planlægges, at der etableres et nyt bassin til rensning og forsinkelse af tag - og overfladevand, før vandet ledes til Græse Å via et nyetableret udløb. Området er udlagt til separatkloakering. Det betyder, at Novafos skal håndtere både spildevand - og regnvand samt at vandet ledes i hver sin ledning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til tillæg til spildevandsplan 2013-2021: "Slagslundevej, Slangerup, Ny boligbebyggelse, Separatkloakering, del af opland 27 "
 2. Godkende, at tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

-

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Tillægget er nødvendigt for at kunne bygge nye boliger på Slagslundevej

Baggrunden for tillægget er, at der skal bygges boliger på en del af Slagslundevej 5 i Slangerup. Dette tillæg til spildevandsplanen supplerer spildevandsplanen for Frederikssund Kommune: ”Spildevandsplan for Frederikssund Kommune 2013-2021”.

Arealet er pt. ikke kloakeret, men planlagt for separatkloakering, kaldet opland 27. Området udvides til også at omfatte den del af Slagslundevej, som løber langs det planlagte boligområde.

Der skal således udarbejdes tillæg fordi der:

 • etableres et nyt udløb til Græse Å,
 • etableres et bassin i planområdet til rensning og forsinkelse af tag - og overfladevand fra området,
 • planområdet udvides med en del af Slagslundevej.

Omfattede matrikler

Tillægget til spildevandsplanen omfatter en del af matrikel nr. 9a Slangerup By, Slangerup og den del af Slagslundevej, som ligger op til det planlagte boligområde. Det er matrikel 7000k Slangerup By, Slangerup.

Området ligger i udkanten af Slangerup By. Området afgrænses mod øst, vest og nord af boligbebyggelse. Mod Syd af dyrkede arealer.

Græse Å skal modtage vand fra planområdet

Der er udført en analyse af Græse Å. Analysen viser, hvor meget vand der maksimalt kan udledes til Græse Å ad gangen. Størrelse af det nye regnvandsbassin respekterer denne analyse. Forudsætningen for, at den planlagte udledning må finde sted er, at der udføres en reguleringssag for vandløbsstrækningen. Reguleringssagen skal sikre, at der ikke sker oversvømmelse af arealer langs vandløbet som følge af den planlagte udledning.

Tillægget kan godkendes administrativt efter offentlig høring

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende miljøscreening skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos ansøge om at opnå en udledningstilladelse, før der kan udledes vand til vandløbet fra det nye boligområde.

Inddragelse

Novafos har været inddraget og der er enighed om indholdet i udkastet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

164Beslutning om 8 ugers offentlig høring af udkast til tillæg til spildevandsplan - Vinge Nord Erhvervsområde

Resume

Udvalget skal godkende at sende et tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring. Tillægget udgør det juridiske plangrundlag for, at der kan afvandes tag - og overfladevand fra et kommende erhvervsområde. Det planlægges, at der etableres 3 nye bassiner til rensning og forsinkelse af tag - og overfladevand. Derudover udvides et eksisterende bassin i området. I alt etableres 3 nye udløb til Sillebro Å kaldet 920-1, 920-2 og 920-3. Bassiner og udløb optages i spildevandsplanen med dette tillæg. Spildevand planlægges afledt til Frederikssund renseanlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til tillæg til spildevandsplan 2013-2021: "Vinge Nord - Erhvervsområde - Separatkloakering og udvidelse af opland 920".
 2. Godkende at udkastet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Tillægget er nødvendigt for at kunne etablere erhverv i Vinge Nord

Baggrunden for tillægget er, at det skal være muligt at etablere erhverv i området Vinge Nord. Imidlertid er kun en mindre del af området optaget i spildevandsplanen. Hele området være optaget i spildevandsplanen, før der kan etableres erhverv. Det skal med tillægget vurderes om og hvordan spildevand og regnvand kan håndteres miljømæssigt forsvarligt. Det skal fremgå, hvor meget areal der skal reserveres til bassiner og hvor udløb til recipienten skal være. Dette tillæg til spildevandsplanen supplerer spildevandsplanen for Frederikssund Kommune: ”Spildevandsplan for Frederikssund Kommune 2013-2021”.

Området udlægges til separatkloak. Det betyder, at Novafos skal håndtere både spildevand - og regnvand samt at vandet ledes i hver sin ledning.

Der skal således udarbejdes tillæg fordi:

 • der etableres 3 nye udløb til Sillebro Å,
 • der etableres 3 nye bassiner i planområdet til rensning og forsinkelse af tag - og overfladevand fra området,
 • et 4. bassin skal udvides
 • planområde 920 skal udvides.

Området der spildevandsplanlægges for

Herunder er med skravering vist det område, der spildevandsplanlægges for samt de nye bassiner. Området er på ca. 32 hektar. Det lyseblå bassin er det eksisterende bassin, som skal udvides.

(Er også vedlagt som bilag)

Regnvand planlægges udledt til Sillebro Å

Der er særlige drikkevandsinteresser i området. Af hensyn til grundvandet planlægges der ikke for nedsivning i området.

Tag - og overfladevand planlægges derfor udledt til Sillebro Å. Der er udført en analyse af Sillebro Å. Analysen viser, hvor meget vand der maksimalt kan udledes til Sillebro Å ad gangen. Størrelsen af de planlagte regnvandsbassiner respekterer denne analyse. Der er også udført en væsentlighedsvurdering, som viser, at hverken Sillebro Å eller Roskilde Fjord påvirkes væsentligt, som følge af de planlagte udledninger til vandløbet.

Novafos har vurderet, at Frederikssund renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet fra erhvervsområdet.

Tillægget kan godkendes administrativt efter offentlig høring

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende miljøscreening skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos ansøge om og opnå udledningstilladelse for hver enkelt udløb. Der skal være meddelt tilladelse, før der kan udledes vand til vandløbet fra det nye erhvervsområde.

Inddragelse

Novafos har været inddraget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

165Beslutning om forbud mod betting-reklamer på busser og læskærme

Resume

En række andre kommuner fx Frederiksberg har opfordret Movia til at fjerne betting-reklamer fra busser og læskærme. Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om Frederikssund Kommune skal sende en tilsvarende opfordring til Movia.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt Frederikssund Kommune skal opfordre Movia til at fjerne betting-reklamer fra såvel busser som skærme.

Beslutning

For en opfordring stemte:

Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Imod en opfordring stemte:

Michael Tøgersen (I).

Udvalget besluttede at sende en opfordring til Movia.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

En række andre kommuner i landet har opfordret trafikselskaber til at fjerne betting-reklamer fra busser og læskærme.

Her i hovedstadsområdet har kommuner som København, Frederiksberg og Gribskov meldt ud, at de vil af med reklamer for pengespil i den offentlige transport. Kommunerne kan dog ikke uden videre forbyde reklamerne. Et forbud kræver, at de 34 kommuner i hovedstadsområdet, de øvrige 11 kommuner på Sjælland, de 2 regioner og deres fælles trafikselskab Movia er enige om, at det er en god ide.

Undersøgelser viser, at der er 10.000 ludomaner og mere end 125.000 risikospillere i Danmark. Nye tal viser, at hver fjerde, der kommer i behandling for ludomani, er et ungt menneske under 25 år. Relationer og familieliv kan tage skade af ludomani, medføre store økonomiske problemer og give livsvarig gæld. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug, og EU-parlamentarikere på tværs af partier herunder Søren Gade (V), Christel Schaldemose (S) og Morten Helveg (RV) arbejder for et europæisk forbud mod reklamer for gambling.

Herhjemme er der også udbredt bekymring og modstand mod reklamer for pengespil, og senest har landstræner Kasper Hjulmand opfordret til et forbud mod spillereklamer. Flere andre kommuner i landet har ligeledes besluttet, at forbyde betting-reklamer.

På trods af ovenstående konsekvenser for borgerne ses reklamer for pengespil på de busser, som mange børn og unge bruger.

Administrationen anbefaler derfor, at udvalget tager stilling til, hvorvidt Frederikssund Kommune skal sende en tilsvarende opfordring til Movia.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

166Orientering om byggesagsbehandlingstider

Resume

Plan og teknik orienteres i denne sag om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune for andet kvartal 2022. Statistikken er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

For byggesager i kommunerne, har Kommunernes Landsforening (KL) opsat fælles servicemål. Servicemålet beregnes som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst. Det er ikke alle byggesager, der er omfattet af servicemål.

Administrationen udarbejder hvert kvartal en opgørelse over sagsbehandlingstider på byggesager, der er omfattet af servicemål. Opgørelsen er vedlagt som bilag. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL´s servicemål for forskellige sagstyper.

Administrationen har i kvartalet afgjort 85 sager, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene i 16 sager.

Den lange sagsbehandlingstid på nogle byggesager afspejler, at administrationen er i gang med at afvikle ældre byggeansøgninger. Dette trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op. Lang sagsbehandlingstid på nogle byggesager kan også skyldes manglende faseregistreringer i BOM. Fx har der på en byggesag med bolig etagebyggeri været registreret en sagsbehandlingstid på 443 dage. Sagsbehandlingstiden er dog ikke et tegn på, at administrationen har været længe om sagsbehandlingen, men at sagsbehandlingstiden hos ansøger noget af tiden er blevet registreret hos kommunen.

Status på byggesager

Der er i første halvår 2022 modtaget 469 sager via Byg og Miljø (BOM). Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

Antallet af byggeansøgninger har igennem de sidste par år været stigende. Der er en tendens til, at antallet af byggeansøgninger falder. Udviklingen af modtagne byggeansøgninger fremgår af bilag.

I ansøgningsmodulet Byg og Miljø (BOM) er der i alt 390 igangværende sager med udgangen af pr. 30. juni 2022, der afventer en sagsbehandling. 202 af disse sager er omfattet af servicemål.

Med de mange sager er administrationen nødsaget til at prioritere byggesagerne. Administrationen prioriterer sagsbehandling af byggeansøgninger i erhvervsområderne samt nybyggeri af enfamiliehus højt. Sager, hvor borger har opført en bygning uden byggetilladelse og som ønsker at få behandlet byggesagen, vil få en væsentlig længere sagsbehandlingstid. Ventetiden kan være over et år.

Tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstid

Administrationen arbejder med forskellige tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden og afvikle de mange byggesager.

Der er arbejdet med følgende tiltag i 2022:

 • Ansættelse af 2 ekstra byggesagsbehandlere
 • Mere fokus på sagsbehandling af byggesager i hverdagen
 • Længere svartid på borgernes mail. Før fik borger svar på mail samme dag. Nu får borger svar indenfor 7-10 dage
 • Sortering af nye byggesager sker 1 gang om ugen, hvor det før var hver dag
 • Telefon besvares af 1 medarbejder i telefontiden. Dette giver dog lidt telefon kø
 • Der er oprettet et hurtigt spor for byggeansøgninger på nybyggeri
 • Informationsbrev til ansøgere om forlænget sagsbehandlingstid

Planlagte tiltag i 2022:

 • Fokus på registreringer i ansøgningsportalen BOM, så sagsbehandlingstid hos borger ikke tæller som sagsbehandlingstid hos kommune
 • Prioritering af byggesager, der er underlagt servicemål. Primært med fokus på erhvervssager
 • Optimering af sagsgange
 • Erfaringsudveksling med andre kommuner om håndtering af byggesager
 • Information til borgerne om sagsbehandlingstider på hjemmesiden

Administrationen har i første halvår været påvirket af medarbejder på barsel, oplæring af nye medarbejdere, opsigelse og sygemelding, hvilket har betydet længere sagsbehandlingstid.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

167Beslutning om ændret servicemål for sagsbehandling af byggesager

Resume

Frederikssund Kommune har vedtaget ambitiøse servicemål for byggesagsbehandlingen. Det har igennem flere år ikke været muligt at overholde disse servicemål. Plan og teknik skal i denne sag beslutte, om kommunens egne servicemål skal revideres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, at servicemål for byggesager følger Kommunernes Landsforenings servicemål.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) har opsat fælles servicemål for byggesagerne i kommunerne. Frederikssund Kommune har fastsat mere ambitiøse servicemål på byggesagsområdet. Kommunens skærpede servicemål blev besluttet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 6. februar 2018. Der har politisk været et ønske om at fastholde kommunens skærpede servicemål i årene fremover. Frederikssund Kommune opkræver ligeledes ikke byggesagsgebyrer.

De skærpede servicemål fra 2018 blev vedtaget på et tidspunkt, hvor administrationen kunne følge med indkomne byggeansøgninger og hvor byggesagsbehandlingen kunne overholde servicemålene. Det er ikke længere muligt for administrationen at overholde kommunens servicemål. Det er også en udfordring at overholde servicemålene fra KL i alle byggesager.

I nedenstående tabel ses KL´s servicemål og kommunens servicemål på forskellige byggesagstyper. Servicemålet angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst.

SagstypeKL´s servicemålFrederikssund Kommunes servicemål 2020
Simple konstruktioner40 dage30 dage
Enfamilliehuse40 dage28 dage
Industri- og lagerbygninger50 dage28 dage
Etagebyggeri, erhverv55 dage28 dage
Etagebyggeri, boliger60 dage28 dage

Borgerne og virksomhederne kan have en forventning om, at kommunen kan leve op til egne servicemål. Administrationen foreslår derfor, at servicemål for byggesager følger KL´s serviceniveau.

I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid:

SagstypeSagsbehandlingstidAntal afgjorte sager
Simple konstruktioner78 dage107
Enfamilliehuse71 dage268
Industri- og lagerbygninger86 dage14
Etagebyggeri, erhverv72 dage15
Etagebyggeri, boliger99 dage17

Måling for erhvervsvenlighed

Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri gennemfører hvert år en måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Tidligere har Dansk Industri og Dansk Byggeri haft hver sin måling af de kommunale erhvervsvilkår. Den nye fælles undersøgelse for 2021 tager udgangspunkt i ti overordnede kategorier, som er vigtige for virksomhedernes lokale rammevilkår. Det gælder fx infrastruktur, uddannelse og sagsbehandling, hvor byggesagsbehandling indgår i målingen.

Datagrundlaget for undersøgelsen er en samlet vurdering af data fra spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne, spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektørerne og officielle statistiske kilder. Statistiske data om sagsbehandlingstider for byggesager hentes fra KL.

I den statistiske undersøgelse måles der på byggesagsbehandlingstider for det foregående år, men der måles også på ændringen i sagsbehandlingstider for de foregående tre år. Undersøgelsen ser på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri til både erhverv og bolig. Sagsbehandlingstiden vægtes efter antallet af byggesager for de tre typer.

Prisen for kommunernes byggesagsgebyr indgår ligeledes i målingen af kommunernes erhvervsvenlighed. Servicemål indgår ikke i målingen.

Inddragelse

Inddragelse vurderes ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

168Orientering om ny lovgivning på området for brændeovne

Resume

Plan og teknik orienteres om, at folketinget har vedtaget ny lov, som en del af miljøbeskyttelsesloven. Ændringen giver kommunerne mulighed for at vedtage forskrifter om at udskifte og nedlægge visse fyringsanlæg, herunder brændeovne, i specielt udpegede områder.

Frederikssund Kommune har en forskrift for brug af fastbrændselsovne. Nuværende forskrift kan forbyde brugen af et anlæg til fast brændsel, hvis der er miljømæssige begrundelser for et forbud.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

En lovændring til Miljøbeskyttelsesloven betyder, at miljøministeren fra den 1. juli 2022 kan fastsætte regler om, at kommunerne kan vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder. Reglerne vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

En kommende bekendtgørelse vil kunne give kommunerne mulighed for at fastsætte forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatser installeret senest den 1. juni 2008. Reglerne vil gælde for områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning. Med nuværende lovgivning, kan kommunerne vedtage, at brændeovne i udvalgte områder kan forbydes, hvis der er et miljømæssigt formål.

Frederikssund Kommune har en forskrift for brug af fastbrændselsovne, senest revideret i 2018, hvor det fremgår, at ejer af et anlæg kan blive pålagt at sløjfe eller udskifte brændeovn, hvis terræn, placering og højde af bygninger og omgivelser gør området ugeneret til brug af en bestemt type anlæg. Forskrift for brug af fastbrændselsovne er vedlagt som bilag.

Administrationen vil følge udviklingen indenfor lovgivning angående brug af brændeovne og indarbejde ny lovgivning i Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune, hvis det bliver aktuelt. Plan og teknik skal godkende forskrifter efter Miljøbeskyttelsesloven.

Inddragelse

Inddragelse er ikke været relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

169Orientering om opfølgning på Budget 2022-2025

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2022-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status pr. 30/6-22 på implementering af aftalen om budget 2022-2025 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 77 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2022-2025, hvoraf 45 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 18 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 14 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Plan og teknik indeholder bilag 2 24 initiativer, hvoraf ni er implementeret, syv delvis implementeret og otte er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2023-2026.

Bilag

170Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

 • Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser: Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er med aftale af 30. august 2022 blevet enige om, at kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. På denne måde imødegås den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020, idet selskabsgørelsen skal sikre at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Der vil være en overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort leveringen af affaldsydelser. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024. Der er også opnået aftale om andre forhold på affaldsområdet – herunder indsamling af tekstiler og loft på gebyrer. Miljøministeriet informerer om indholdet af aftalerne i en nyhed på deres hjemmeside. Administrationen vil følge op med en sag på næste udvalgsmøde.

Bilag

171Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.