Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 04. oktober 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

100Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

101Temamøde om Strategisk Varmeplan 2022

Resume

Frederikssund Kommune skal udarbejde en strategisk energi- og varmeplan i 2022. jf. Klimahandleplan 2020-2024, hvor Byrådet har besluttet et mål om, at kommunen bliver CO2-neutral i hele sit opland senest i 2045.

Rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe gennemgår den Strategisk Varmeplan 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Udvalget drøfter oplægget.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022 er en opdatering af Varmeplan Strategi for Frederikssund Kommune 2010.

Planen skal ses som et strategisk værktøj, der danner grundlag for varmeplanlægning i Frederikssund Kommune. Den udstikker rammerne og præsenterer de overvejelser, som kommunen har gjort sig om den kollektive forsyning og hvilke relevante alternativer, det ønskes skal indgå i projektforslag fra forsyningerne.

Planen er i sig selv ikke juridisk bindende. Ændringer i den kollektive varmeforsyning (dvs. fjernvarme og naturgas) har siden 1990 skulle godkendes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et specifikt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. På baggrund af planen udarbejder varmeforsyningsselskabet en udbygningsplan i dialog med kommunen og derefter konkrete projektforslag, som kommunalbestyrelsen så skal godkende. Det er kun fjernvarmeforsyning og produktionsanlæg på 250 kW og derover, der skal projektgodkendes.

Planen viser bl.a., at 37 % af kommunens husstande er opvarmet med naturgas og 6 % med oliefyr samt at der er store potentialer for overskudsvarme fra erhvervslivet. Det giver store muligheder for at udvikle den bæredygtige og CO2-neutrale rumopvarmning i hele kommunens opland frem mod 2045.

Derudover peger planen på nedenstående:

1) Udrulning af Fjernvarme:

- Kommunen vil arbejde for etablering af fjernvarme i Frederikssund By, Græsse Bakkeby, Vinge, St. Rørbæk, Slangerup og Skibby senest i 2030.

2) Udfasning af gas i den eksisterende fjernvarme senest i 2030:

- Kommunen vil bede forsyningerne om projektforslag for udfasning af fossile brændsler i deres energi -og varmeproduktion.

3) Støtte udviklingen af CO2-fangst på energi- og varmeværker:

- Via kommunens medejerskab hos Vestforbrænding, støtter kommunen udvikling af CO2-fangst på energi- og varmeproduktionsanlæg.

4) Udnyttelse af overskudsvarme:

- En stor del af varmen i Frederikssund By i dag er overskudsvarme fra industrien og der er potentiale til at udnytte endnu mere overskudsvarme i byen. Kommunen har taget initiativ, via deres klimapartnerskab med Frederikssund Erhverv og forsyningerne, til et samarbejde om at få kortlagt det samlede potentiale og mulighederne for optimal udnyttelse af overskudsvarme, både i Frederikssund By og til omkringliggende byområder som Græse Bakkeby, Vinge og St. Rørbæk.

5) Energifællesskaber:

- I de dele af kommunen, hvor fjernvarmen ikke kan komme ud, vil kommunen opfordre at skifte til individuelle varmepumper eller til mindre fællesløsninger – eventuelt i samarbejde med erhvervslivet. Kommunen vil understøtte lokale initiativer og styrke kommunikationen om mulighederne for lokale energifællesskaber, eksempelvis via borgermøder og på frederikssund.dk.

6) Grøn energiproduktion:

- Kommunen vil arbejde for, at der kommer mere vedvarende energiproduktion i kommunen og opfordrer derfor til indsendelse af projekter til etablering af både solcelleanlæg (markanlæg) og vindmølleprojekter i kommunen.

7) Energibesparelser:

- Kommunen vil kommunikere overfor borgere og virksomheder, hvilke mulighederne de har for energibesparelser i deres boliger og bygninger – med en ambition om, at de løfter deres boliger og bygninger til energimærke A-D.

- Kommunen vil arbejde på at løfte deres ca. 100 bygninger, som lige nu er dårligere end energimærke C, til at være mellem energimærke A-C.

8) Udfasning af olie- og gasfyr til opvarmning:

- Kommunen vil kommunikere overfor borgere og virksomheder, hvilke mulighederne de har for udfasning af deres olie- og gasfyr til opvarmning.

9) Planlægning af arealer til energi- og varmeproduktion:

- Kommunen vil planlægge arealer til energi- og varmeproduktion.

Inddragelse

I udarbejdelsen af den Strategiske Energi- og Varmeplan 2022 har alle forsyninger i kommunen været inddraget. Derudover inddrages også deltagerne fra Klimapartnerskabet (Frederikssund Erhverv, Haldor Topsøe, Topsil, FOSS, CORO og Liqtech), da varmeplanen indgår i Klimapartnerskabets arbejde.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

102Beslutning om at sende forslag til mobilitetsplan i offentlig høring

Resume

Frederikssund Kommune er som led i arbejdet med en DK-2020 klimaplan i gang med at udarbejde et forslag til mobilitetsplan, der skal understøtte målet om, at Frederikssund Kommunes geografiske opland er CO2-neutral i 2045. Klima, energi og natur skal træffe beslutning om at anbefale overfor Byrådet, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring i perioden 1. november til 1. december 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Frederikssund Kommunes Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring frem til 1. december 2022

Beslutning

Anbefales.

Udvalget ønsker, at det skrives ind i forordet, hvad den samlede omkostning til planen er samt at indsatserne endnu ikke er politisk prioriteret.

Høringsperioden udvides med 14 dage.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Forslag til mobilitetsplan skal i offentlig høring

Klima, natur og energi skal med denne sag anbefale overfor Byrådet og Økonomiudvalget, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring. Mobilitetsplanen sætter mål og retning for, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at reducere CO2 -udledningen fra transportsektoren. Mobilitetsplanen er derfor en vigtig brik i kommunens ambition om at være CO2-neutral i 2045. Kommunen er allerede godt i gang med at fremme den grønne omstilling på transportområdet med indsatser som at få flere til vælge cykel, offentlig transport eller samkørsel. Der arbejdes også allerede med at omstille kommunes egen bilpark og etablere ladestandere ved kommunens bygninger. Mobilitetsplanen anviser handlinger, der kan sætte yderligere skub i den grønne omstilling af transporten.

Reduktionsscenarie for mobilitetsplanen

Administrationen forventer, at vi med mobilitetsplanen, kan reducere udledningen fra transporten med ca. 10.000 tons i 2030. Det er forbundet med en vis usikkerhed, hvor mange tons CO2, der helt konkret bliver reduceret ved de forskellige mobilitetstiltag, da tiltagene kræver at borgere og virksomheder ændrer transportadfærd. Derfor er der i handleplanen opsat resultatmål, så vi løbende kan måle, om vi er på rette vej og i rette tempo. Resultatmålene er opsat inden for mobilitetsplanens 4 temaer:

 • Cykeltrafik
 • Kollektiv trafik og samkørsel
 • Fossilfri transportmidler
 • De mindre byer

Desuden indeholder planen tværgående indsatser fra Klimahandleplan 2020 - 2024, der rækker ind i de fire ovenstående temaer.

Evaluering af resultatmål

Resultatmålene er formuleret ud fra mobilitetsregnskabets resultater. Mobilitetsregnskabet er bilagt sagen. Det er et krav i DK2020-klimaplanen, at der følges op på indsatserne. Der vil blive udarbejdet et nyt samlet klimaregnskab for Frederikssund Kommune med detaljeret kortlægning og klimafremskrivning i 2025 og i 2029. Heri indgår også udarbejdelse af et nyt mobilitetsregnskab, der følger op på mobilitetsplanens resultatmål. Derudover vil administrationen komme med et politisk oplæg til en procedure for løbende opfølgning på status for indsatserne i DK2020-klimaplanen.

Resultatet af klimafremskrivning og mobilitetsregnskab danner grundlag for, at der i udgangen af 2025 skal tages politisk stilling til, om der er indsatser i mobilitetsplanen, der kræver yderligere fokus og økonomiske midler.

Finansiering

Omkostningerne til at virkeliggøre mobilitetsplanens handlinger indgår ikke i selve mobilitetsplanen, men kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er dog allerede indeholdt i investeringsplan 2022-2032. Andre kræver ny finansiering og omkostningsniveauet vil afhænge af en politisk stillingtagen til ambitionsniveau og valg af konkrete tiltag.

Fra Borgersamlingens idekatalog til mobilitetsplan

Mobilitetsplanen er bygget op om de fire nævnte temaer. Temaerne er udpeget af en "Borgersamling", der med hjælp fra ekspertoplæg og input fra erhvervslivet også har formuleret 20 anbefalinger til, hvordan kommunen kan arbejde med at nedbringe CO2-udledningen fra vejtransporten og forbedre mobiliteten i kommunen. Et rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet et idékatalog ud fra borgersamlingens 20 anbefalinger. Idékataloget indeholder også overslag på økonomi, tidshorisont og forventet CO2 besparelse for de enkelte tiltag. Idékatalogets 20 tiltag udgør samlet set et investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. frem mod 2045. Det svarer til en øget investering på ca. 50 mio. kr. pr år frem mod 2045. Administrationen har anvendt idékataloget som inspiration til mobilitetsplanens forslag til handlinger. Borgersamlingens idékatalog er vedlagt som bilag til mobilitetsplanen.

Proces og tidsplan

Der vil i løbet af høringsprocessen blive afholdt et borgermøde, hvor planen vil blive præsenteret og borgerne kan stille spørgsmål til planen. Planen vil herefter blive rettet til og fremsendt til endelig politisk godkendelse i fagudvalg og byråd i januar 2023.

Inddragelse

Frederikssund Kommune har forbindelse med mobilitetsplanen gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse om borgernes transportvaner, som 7.200 borgere har besvaret og har afholdt 4 borgersamlinger med en fast gruppe af borgere, der er repræsentativt udvalgt blandt de borgere, som har deltaget i spørgeundersøgelsen. Formålet med borgersamlingerne er at få borgernes bud på mobilitetsplanens indhold. Udover borgersamlingerne er der også afholdt en workshop for kommunens erhvervsliv. På workshoppen deltog repræsentanter fra nogle af kommunens virksomheder og kulturinstitutioner i en dialog om, hvordan de i samarbejde med kommunen og hinanden kan nå vores klimamål på transportområdet.

Klimarådet har drøftet og givet input til handleplan for grøn mobilitet i forbindelse med Klimarådsmøde den 8. september 2022.

Som et sidste led i inddragelsesprocessen er der planlagt en borgermødet den 29. november, hvor udkast til mobilitetsplanen bliver præsenteret. På borgermødet vil deltagere fra borgersamlingen bidrage til præsentationen af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

103Beslutning om iværksættelse af belysnings- og moderniseringsplan

Resume

Med denne sag anmoder administrationen om, at udvalget godkender igangsætning af en belysnings- og moderniseringsplan for 200.000 kr. Midlerne er frigivet og der er resterende 342.636 kr. i puljen. Moderniseringen vil mindske både driftsomkostninger og CO2-udledningen. Udgiften er låneberettiget, grundet de energibesparende tiltag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Klima, natur og energi anbefaler, at:

 1. Bruge 200.000 kr. fra puljen til Klimahandlingsplanen til udfærdigelse af en belysnings- og moderniseringsplan.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 28. september 2022, pkt. 178:

Anbefales.

Beslutning

Udsat. Udvalget ønsker bilag fra fase 1 vedlagt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om godkendelse til brug af 200.000 kr. til udarbejdelse af en belysnings- og moderniseringsplan til nedbringelse af el-forbruget og CO2-udledningen i tråd med Klimahandlingsplanen.

Ved køb af gadebelysningen fra Dong i 2015 blev moderniseringsfase 1 iværksat. Her blev 3.300 lamper skiftet til LED-armaturer. Dette gav store besparelser på strømforbruget. Dengang var anbefalingen, at der blev iværksat en plan for moderniseringsfase 2, således at flere gadelamperne ville blive skiftet til nye strømbesparende LED-armaturer. Nye lamper som er opsat bl.a. i Vinge er ligeledes LED-armaturer og derfor strømbesparende.

I Frederikssund Kommune er der cirka 10.500 lamper, hvoraf 4.800 er LED og 5.700 er konventionelle. Nogle af de konventionelle er over 30 år gamle. Pærerne i de konventionelle udskiftes hvert 2. år. Til sammenligning udskiftes LED-armaturer hvert 6. år.

EU har her i foråret forbudt produktionen af nogle kviksølvholdige konventionelle pærer fra februar 2023. Lige nu arbejder producenterne på at lave en alternativ løsning, men det er ikke sikkert, at det lykkes. Administrationens plan er at indkøbe pærer, så der er nok til endnu en udskiftning, så der først er problemer i 2026, såfremt der ikke kommer alternative løsninger. Det er cirka 4000 armaturer, der er ramt af dette problem.

Med de stigende el priser, hvor prisniveauet for strøm er cirka 3 kr./kwh. vil det være fornuftigt at skifte disse armaturer, da projektet er besparende med en tilbagebetalingstid på 8 til 10 år. Disse projekter er i øvrigt låneberettigede, da de nedbringer C02-udledningen.

På baggrund af de stigende elpriser og usikkerheden om leverancen af pærer foreslås det at igangsætte en moderniseringsplan. For at kunne lave en moderniseringsplan er det nødvendig med en belysningsplan. Det anbefales derfor, at midlerne godkendes brugt til en efterspurgt belysningsplan indeholdende en moderniseringsplan via Puljen til Klimahandlingsplanen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I pulje til klima og miljø er der 0,3 mio. kr. tilbage i puljen, som tidligere er frigivet.

104Orientering om status på digeprojekt Frederikssund Nord

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om forsinkelse af det kommunale digeprojekt ved Frederikssund Nord og om udskydelse af ansøgning til Kystdirektoratets kystpulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Orienteringen efterfølges af en beslutningssag.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Niras har i 2020 – 2021 udarbejdet et skitseprojekt for Frederikssund Nord, hvor diget foreslås placeret på kommunale arealer langs Linderupvej og i Græse Ådal. På baggrund af dette skitseprojekt valgte Byrådet i september 2021 at fremme projektet som et kommunalt fællesprojekt. I forbindelse med udarbejdelsen af det detaljerede myndighedsprojekt i første halvdel af 2022 har den nye rådgiver foretaget en mere detaljeret lokalitetsanalyse og det viser sig, at der på digets projekterede placering ligger flere ledninger end skitseprojektet afdækkede. Det drejer sig specifikt om syv 10 kV kabler og ét naturgasrør, der alle forsyner virksomheden Haldor Topsøe samt nogle TDC kabler. Det er ikke en holdbar løsning at placere diget oven på ledningerne, dels fordi ledningerne kan overophede og dels fordi ledningerne løbende skal kunne tilgås og serviceres, hvilket betyder, at digets integritet i sådanne perioder nedsættes.

Administrationen har derfor valgt at sætte den igangværende detailprojektering på pause, imens følgende løsningsmuligheder undersøges nærmere sammen med rådgiver:

1) Ledningerne flyttes væk fra det planlagte digetrace.

2) I stedet for et jorddige oprettes der en højvandsmur eller en spunsvæg, der ikke påvirker ledningerne.

3) Linderupvej hæves

Ved option 1, som umiddelbart er den mest oplagte og rentable løsning, skal ledningerne flyttes ud i et Natura-2000 område og ledningsejerne skal acceptere løsningen. Et foreløbigt overslag på omkostningerne forbundet med at rykke ledningerne er 1,5 mio. kr. Projektrådgiveren er allerede i dialog med Haldor Topsøe om denne løsning.

Option 2: Et foreløbigt overslag på omkostningerne forbundet med at oprette spunsvæg er 10 mio. kr. (med forbehold). En højvandsmur vil koste omtrent 6,5 mio. kr. (med forbehold) at opføre. Det er ikke sikkert, at denne løsning er teknisk mulig.

Option 3: Det forventes, at denne løsning er mere omkostningsfuld end førnævnte. Ved denne løsning vil Linderupvej hæves og derved fungere som højvandsbeskyttelse.

Statens pulje til Kystbeskyttelse:

Administrationen orienterede i august 2022 udvalget om, at der i 2022 søges puljemidler til digeprojektet ved Frederikssund Nord. Men grundet det nye fund af ledninger, vurderer administrationen, at det af følgende årsager er mere hensigtsmæssigt at vente til 2023 med at ansøge om puljemidler til dette projekt:

· Der kan ifølge Kystdirektoratet ikke søges igen på det samme projekt eller en ændring af et projekt, som der er blevet givet støtte til.

· Kystdirektoratet kan vælge at trække tilsagn om tilskud tilbage, hvis der forekommer ændringer i anlægget, som ikke er forhåndsgodkendt af Kystdirektoratet.

· Hvis kystbeskyttelsen skal designes anderledes, kan den blive væsentligt dyrere. Det er vigtigt at opnå klarhed over projektets udformning og anlægsomkostninger, så der kan ansøges om det korrekte beløb.

Inddragelse

Grundejerne i projektområdet holdes løbende orienteret om projektets status. Der sendes et nyhedsbrev til grundejerne, hvor de orienteres om forsinkelsen. Nyhedsbrevet bliver sendt afsted, så grundejerne modtager det umiddelbart efter, at Byrådet er blevet orienteret.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

105Orientering om badevandskvalitet 2021 og 2022

Resume

Frederikssund Kommune overvåger badevandskvaliteten i badesæsonen ved kommunens badestrande. Badesæsonen 2022 havde to hændelser ved Marbæk Strand, hvor analyser af badevandets kvalitet viste forhøjet indhold af fækale bakterier E. Coli og Enterokokker. Hændelserne udløste en varsling om at badning ved stranden frarådes. Administrationen vil i samarbejde med Novafos se på mulighederne for at inddrage registrerede overløb og skybrudshændelser i varslingsprogrammet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har 14 badestrande (se Bilag 1), hvor badevandskvaliteten overvåges i badesæsonen som en del af myndighedsopgaven. På blå flag strandene Kulhuse Strand og Marbæk Strand er analyseprogrammet udvidet. Badesæsonen 2022 havde to hændelser ved Marbæk Strand, hvor analyser af badevandets kvalitet viste forhøjet indhold af fækale bakterier E. Coli og Enterokokker. Hændelserne udløste en varsling om at badning ved stranden frarådes. Byrådet blev orienteret ved begge hændelser. Bilag 2 viser det samlede resultat af overvågningsprogrammet af badevandet i 2022.

Der kan også varsles om højt indhold af giftige alger. Varslingen kan ske efter et visuelt tilsyn og/eller ved en prøveudtagning for analyse af toxiske stoffer, når algerne er under nedbrydning og svære at se.

Miljøministeriet anmodede alle kommuner i år om at få udtaget PFAS i badevandet som et supplement til deres egen overvågning på havet, efter PFAS-fund kystnært ved Lemvig. Derfor har Frederikssund Kommune udtaget prøver på 3 badevandsstationer, 2 i nærheden af eventuelle kilde og en som reference. Der blev ikke fundet PFAS over analysemetodens detektionsgrænse og et eventuelt indhold ligger dermed langt under de vejledende værdier for drikkevand og badevand. Miljøministeriet har fundet resultater af PFAS under vejledende værdier særligt på de vestvendte pålandskyster på dybere vand.

Når badevandet har en dårlig vandkvalitet (rød farve i bilag 2), afgør indholdet af bakterier, om man fraråder badning eller laver et badeforbud i samråd med Embedslægen. Frederikssund Kommunes procedure for varsling ses i skemaet (Bilag 3).

Administrationen vurderer, at strandene i Frederikssund Kommune generelt har en meget god badevandskvalitet (exellent quality) jf. beregninger fra EU (Bilag 4).

Mulige forbedring af varslingssystemet

Varsling af badegæster om hændelser, der betyder at badning enten frarådes eller forbydes meddeles på stranden med skiltning og kan tilgås via smartphone, ved at scanne en kode på opslagstavlen på den pågældende badestrand. Der varsles også på kommunens hjemmeside og udsendes en nyhed med varslet på hjemmesiden og Facebook. Denne varsling af de badende sker på baggrund af analyseresultater fra prøveudtagning for bakterier efter tre dage, som det tager at modtage resultatet af analyserne. Det er således en varsling på bagkant af en eventuel hændelse, hvor bakterierne kan være fortyndet af strømmene i området eller nedbrudt af UV-stråler.

Frederikssund Kommune har et generelt varsel på hjemmesiden om ikke at bade efter skybrud. Erfaringer viser, at ved større skybrud, kan der forekomme bakterier fra fæces fra dyr og mennesker. Fælleskloakken er ikke dimensioneret til skybrud. Frederikssund Kommune fraråder badning efter skybrud i 1-3 dage efter en hændelse. Der er dog mange badende, der ikke kender dette generelle varsel, eller ikke er klar over, om der har været skybrud inden de bader.

Andre forsyninger/kommuner, f.eks. i Øresundsregionen mellem Helsingør- og Vallensbæk Kommuner, har tilmeldt sig et automatisk varslingssystem på baggrund af undersøgelser af deres overløb til vandområderne samt spredningen langs de kystnære strømme ved Øresundskysten. Varslingen foregår via en fælles app ”badevand”.

Administrationen vil i samarbejde med Novafos arbejde på at få lavet en udvidet procedure, hvor registrerede overløb og skybrud indgår i næste års varslingsprogram. Udvidede undersøgelser af regnhændelser, overløb og indholdet af E. Coli til vandområder (vandløb og fjorde) kan ligge til grund for en vurdering af om, der er behov for en egentlig model for varsling ved forskellige regnhændelser for Roskilde Fjord i samarbejde med de øvrige kommuner i fjorden. Det vil på denne baggrund være muligt at vurdere omkostningerne og nytteværdien af at etablere et sådan varslingssystem i Roskilde Fjord.

Mulige udvidelser af overvåningsprogrammet

Frederikssund Havnebad vil komme til at indgå i analyseprogrammet efter etablering og der udtages allerede prøver ved kajen til det nye havnebad i Frederikssund Havn. Administrationen vil undersøge behovet for at udvide overvågningen af badvandet i vintersæsonen.

Baggrund

På Blå Flag stationer blev der udtaget 14 prøver fordelt over sæsonen fra maj til september samt 2 ekstraprøver på Marbæk Strand pga. overskridelser af bakterieindhold, de øvrige badestrande fik udtaget 4-5 prøver i sæsonen. Prøverne analyseres for indholdet af bakterier fra fæces fra dyr og mennesker. Mellem prøveudtagning og resultater går der ca. 3 døgn. Prøven udtages tirsdag morgen og resultatet fremsendes til os fredag efter frokost.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

106Orientering om proces og ansøgninger til støtte fra Biodiversitetspuljen 2022

Resume

Der er indkommet 3 ansøgninger om støtte fra biodiversitetspuljen 2022. Der er i alt søgt om støtte på ca. 170.000 kr. Bedømmelsesudvalget er nedsat og vil træde sammen i oktober for at beslutte hvilke ansøgninger, der skal have støtte.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 2. juni 2022, at kriterierne fra 2021 fastholdes i 2022, dog således at der ikke igangsættes projekter hvortil, der ikke er offentlig adgang. Det blev desuden besluttet, at der i 2022 nedsættes et bedømmelsesudvalg med to repræsentanter fra udvalget og to repræsentanter fra Grønt Forum, som træffer beslutning om tildelingen i 2022. Ansøgningsrunden sluttede den 24. august 2022.

Bedømmelsesudvalget består af Jørgen Bech (V) og Poul Erik Skov Christensen (A) samt fra Grønt Forum Hanne Døcker (Frederikssund Klimaforening) og Ursula Lange (Danmarks Naturfredningsforening). Bedømmelsesudvalget vil få fremsendt de ansøgninger, der lever op til forudsætningerne for at modtage støtte. Herefter mødes bedømmelsesudvalget, hvor administrationen præsenterer ansøgningerne og et forslag til bedømmelse. Bedømmelsesudvalget skal på denne baggrund træffe beslutning om den endelige bedømmelse af hvilke ansøgninger, der kan modtage støtte, og hvilke der evt. må få afslag.

Der er indkommet 3 ansøgninger om støtte fra biodiversitetspuljen 2022. Der er i alt søgt om støtte på ca. 170.000 kr. jf. de billigste tilbud fra ansøgningerne. Alle 3 ansøgninger har fremsendt oplysninger om, at der er offentlig adgang på de private arealer:

 • En privat lodsejer søger støtte til plantning af hjemmehørende arter af træer og buske til en sankesti og naturrute i Frederikssund, hvor der er offentlig adgang.
 • En grundejerforening søger om udvidelse af naturplejen af et område med hegning til kvægafgræsning af strandeng, hvor Fjordstien går igennem.
 • Bibliotekerne i Frederikssund Kommune søger om etablering af bynære "2030-skove" med offentlig adgang.

Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, hvortil der er offentlig adgang, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet. Rammerne for biodiversitetspuljen 2022 fremgår af Frederikssund Kommunes hjemmeside: Biodiversitetspulje - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Frederikssund Kommune har annonceret ansøgningsrunden på hjemmesiden, med nyheder og på facebook. Grønt Forum er desuden løbende blevet orienteret om proces og blevet opfordret til at forberede ansøgninger til kommende ansøgningsrunder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til biodiversitetspuljen - ligeledes er der i 2023-2025 afsat 0,3 mio. kr. i hvert af årene til puljen.

107Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

 • Dato for klimaaften med Jesper Theilgaard i anledning af DMI's 150 års fødselsdag er ændret til den 17. november 2022 kl. 17 i Valhal
 • Klimarådet har afholdt møde den 8. september 2022. Klimarådet er kommet med input til mål og handlinger for transport- og energisektoren. Referat af mødet er vedlagt sagen.

Bilag

108Underskrifter

Beslutning

.