Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 05. december 2023

Mødelokale F 1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

90Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

91Beslutning om grøn indkøbsstrategi for varekøb

Resume

Der skal i henhold til Klimahandleplanen og Indkøbspolitik 2022-26 fastsættes retningslinjer og målsætninger for bæredygtige vareindkøb. I den forbindelse er udkast til en Grøn indkøbsstrategi for varekøb udarbejdet, og forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

 1. Grøn indkøbsstrategi for varekøb godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. december 2022, pkt. 132:

Udsat.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Beslutning

Anbefales.

SKI-aftaler indeholder en grøn indkøbsstrategi, som supplerer kommunens grønne indkøbsstrategi.

Udvalget anbefaler, at kommunen afdækker mulighederne for reparation og genbrug samt at der indarbejdes et afsnit om reduktion i mængden af plastik/ emballage til brug for bl.a. indpakning i den fremtidige revision af strategien.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med en orientering fra SKI.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I henhold til Klimahandleplan 2020-2024 skal der fastsættes retningslinjer og målsætninger for bæredygtige indkøb. Tilsvarende skal der i Indkøbspolitik 2022-26 - under henvisning til klimahandleplanen - fastsat krav om sådanne målsætninger.

På den baggrund vedlægges udkast til Grøn indkøbsstrategi for varekøb 2023-24. Strategien fastsætter målsætninger for følgende udvalgte områder: Fødevarer, forbrugsartikler, kontorartikler, belysning og møbler. Områderne er udvalgt under hensyntagen til klimamæssig gevinst samt administrative og økonomiske konsekvenser. Strategien er tænkt som et dynamisk dokument, som løbende kan opdateres efterhånden som måleværktøjer bliver tilgængelige og eksterne faglige anbefalinger, retningslinjer mv. udmeldes. Strategien vil af samme grund kun være 2-årig og vil skulle evalueres og opdateres inden udgangen af 2024.

De økonomiske konsekvenser af målsætningerne vurderes på foreliggende grundlag at være på ca. 300- 400 t.kr. som følge af forventede højere priser på miljømærkede forbrugs- og kontorartikler. Herudover vil der afhængigt af hvilke konkrete målsætninger, der fastlægges på møbler- og fødevareområdet, kunne forekomme yderligere meromkostninger. Meromkostningerne vil indgå i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter sagens udsættelse ved møde i Klima, natur og energi den 6. december 2022 har Poul Erik Skov Christensen (S) stillet flere skriftlige spørgsmål til sagen. Svarene er tilgængelige for Byrådet under Spørgsmål fra Byrådet til administrationen.

Der er foretaget enkelte sproglige rettelser samt årstal i strategien i.f.t. versionen på mødet den 6. december 2022. Der er lagt en ny version af strategien på sagen, hvor rettelserne er synlige.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Meromkostningerne på møbler- og fødevareområdet vil indgå i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Bilag

92Beslutning om frigivelse af midler til klimaplanens indsatser i 2045

Resume

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat en årlig anlægspulje til klimahandlingsplan. I 2024 er der 7,23 mio. kr. til rådighed. Med denne sag skal Klima, natur og energi træffe beslutning om at frigive 3,38 mio. kr. af den afsatte anlægspulje til at finansiere igangværende og nye indsatser i 2024. Indsatserne, som der søges frigivet midler til, fremgår af indsatskataloget til Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 3,38 mio. kr. til projekt Klimahandlingsplan

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat en anlægspulje på 7,23 mio. kr. til klimahandlingsplan. En del af beløbet er øremærket til grøn varme. Resten af rådighedsbeløbet er afsat til at finansiere klimaplanens øvrige indsatser - igangværende som nye. Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at frigive 3,38 mio. kr. af den aftalte pulje til at finansiere dele af de klimaindsatser, der udføres i 2024.

Klimaindsatser i 2024, der søges frigivet midler til

Indsatserne i tabellen nedenfor stammer oprindeligt fra klimahandleplan 2020-2024,"På vej mod en CO2 neutral fremtid", som blev vedtaget af Byrådet i 2021. Klimahandleplanen er sidenhen afløst af Klimaplan 2045, som blev vedtaget af Byrådet den 21. juni 2023, pkt. 111. Indsatserne, der søges frigivet midler til, er videreført i indsatskataloget til Klimaplan 2045. Indsatserne kan genfindes i indsatskataloget under de numre, der angivet i midterste kolonne:

IndsatsNummer i indsatskatalog, Klimaplan 2045Beløb, der søges frigivet i 2024
Energipartnerskab1.5, Energi0,2 mio. kr.
Grøn varme i kommunens bygninger1.6, Energi2 mio. kr.
Screening af tagarealer til vedvarende energi1.8, Energi0,2 mio. kr.
Kommunikation, kampagner og events1.11, Energi

2.5, Transport

5.4, Adfærd og forbrug

0,6 mio. kr.
Mobilitetsindsatser2.6 og 2.9, Transport0,38 mio. kr.
Total

3,38 mio. kr.

Administrationen vil fremlægge en status på Klima 2045s indsatser i første kvartal 2024.

Energipartnerskab

Med henvisning til sag nr. 83 i Klima, natur og energi den 7/11-23 og sag nr. 249 i Økonomiudvalget den 15/11-23 – "Beslutning om økonomisk medunderskriver på LIFE-ansøgning til energipartnerskabet, og tre-årigt bidrag til energipartnerskabet”, ønskes hermed frigivet de 0,2 mio. kr. for 2024. Jævnfør nævnte sag, bruges pengene til at dække egenbetaling i LIFE-ansøgning.

Grøn varme i kommunens bygninger og screening af tagarealer til vedvarende energi

Kommunen har et mål om, at varmeforsyningen i kommunens bygninger er omlagt til fossilfri drift inden 2030. Omlægningen er i fuld gang. Alle oliefyr er udskiftet og naturgasfyr udskiftes efter en plan. I 2024 er der et finansieringsbehov på 4 mio. kr. til grøn varme, hvoraf de 2 mio. kr. ønskes frigivet. Endvidere ønskes 0,2 mio. kr. til screening af tagarealer til vedvarende energi, frigivet.

Kommunikation, kampagner og events

Reduktion af klimapåvirkningen kræver ændring af vores vaner og stor opbakning blandt alle involverede. Der er derfor en del indsatser i indsatskataloget i Klimaplan 2045, som knytter sig til at tilskynde til en mere klimavenlig adfærd. I 2024 er der fokus på at formidle budskabet gennem kampagner, events og målrettet kommunikation. Af eksempler kan nævnes energisparekampagne målrettet private boliger, Skolebørn på cykel, Vi cykler til arbejde og Klimahandledag i bibliotekernes verdensmålsuge i uge 17 – et samarbejde med Frederikssund Bibliotek.

Mobilitetsindsatser

Transportvaner er vanskelige at ændre og derfor er der løbende dialog med virksomheder samt kommunens ansatte. En af indsatserne er test en el-cykel, som har kørt som forsøgsordning i 2023 med stor succes.

Endvidere skal der skabes bedre mulighed for at kombinere kollektiv trafik med grønne transportformer ved at forbedre faciliteterne og adgangen til trafikknudepunkterne i kommunen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 7,23 mio.kr. til projekt Klimahandlingsplan, hvoraf 3,38 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

93Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til projekt Skift til hybrid/elbiler for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 0,87 mio. kr. til projekt Skift til af hybrid/elbiler.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 0,87 mio. kr. i 2024 til projekt Skift til hybrid/elbiler.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Frederikssund Kommune udskifter løbende egne fossildrevne biler til elbiler. Det gælder f.eks. døgnplejen.

Disse elbiler kræver separate elladestandere, som sikrer forsyning af strøm, der igen sikrer, at bilerne er operationelle i opgaveløsningen for kørsel i samt omkring kommunen.

Vi har pt. 263 kørende biler, heraf er:

 • 45 stk. Hybrid biler
 • 4 stk. Semi-hybrid biler
 • 42 stk. El-biler

Ud af det totale antal biler i kommunens flåde, 263 stk., har kommunen 172 stk. biler tilbage, som kører på fossile brændstoffer.

De resterende 172 stk. biler forventes udskiftet over de kommende år og senest inden 2030. Bilerne udskiftes i takt med, hvad budget og behov tillader pr. år.

Indenfor samme budget er planlagt udvidelse af tilhørende ladestandere i et afstemt antal med indkøb af elbilerne. En ladestander kan typisk lade 2 elbiler.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 0,87 mio. kr. til projekt Skift til hybrid/elbiler, som søges frigivet i nærværende sag.

94Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2024

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for flere anlægsprojekter.

For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 1,7 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby.
 2. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 1,7 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Støttepunkter til friluftsliv.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Der søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for følgende anlægsprojekter:

 1. 1,7 mio. kr. vedr. projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby.
 2. 1,7 mio. kr. vedr. projekt Støttepunkter til friluftsliv.

Baggrunden for overførsel af mindreforbruget i 2023 er, at aktiviteten i projektet er skubbet tidsmæssigt. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2023 først afholdes i 2024. For at sikre at aktiviteterne i projektet kan fortsætte kontinuerligt ind i 2024, ønskes mindreforbruget i 2023 vedrørende de enkelte anlægsprojekter overført nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Hvad angår projekt Støttepunkter til friluftsliv går de overførte midler (1,7 mio. kr.) til at udføre beslutningerne fra Byrådet den 30. august 2023, punkt nr. 143, herunder bl.a. etablering af bålhytte. Grundet bl.a. lang myndighedsbehandlingstid er det ikke lykkedes at gennemføre alle projekterne i 2023.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat bruttoanlægsudgifter på 4,00 mio. kr. til projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby. I nærværende sag søges 1,70 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024.

Der er i budget 2023 afsat bruttoanlægsudgifter på 2,07 mio. kr. til projekt Støttepunkter til friluftsliv. I nærværende sag søges 1,70 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024.

95Orientering om status på implementering af Klimaplan 2045

Resume

Under denne sag orienteres Klima, natur og energi om status på implementering af Klimaplan 2045.

Status gives af Torben Frandsen, Ghita Lentz, Birte Norman og Jette Ebbekær Thomsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Status på implementering af Klimaplan 2045

Byrådet vedtog Klimaplan 2045 den 21. juni 2023. Mange af indsatserne i klimaplanen er allerede ved at blive implementeret og administrationen arbejder nu på at forankre planen yderligere både internt og eksternt i kommunen.

På mødet får Klima, natur og energi et øjebliksbillede af, hvor langt administrationen er med denne opgave.

Udvalget vil bl.a. blive introduceret til:

• Status på indsatser i 2023 – kort om rød, gul og grøn.

• Implementering og organisering.

• Finansiering – hvilke muligheder er der?

• Den videre proces.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

96Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Nationalpark Skjoldungernes Land har en ny Nationalpark plan i offentlig høring og administrationen har sendt et høringssvar. (Se vedhæftede bilag).
 • Invitation til Politisk topmøde på Isefjorden (Klimasejlads invitation 2024)

Bilag

97Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.