Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 03. oktober 2023

Mødelokale F 6 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

75Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

76Beslutning om prioriteringsplan for kystbeskyttelsesprojekter

Resume

Efterhånden som igangværende kystbeskyttelsesprojekter færdiggøres, er det muligt at igangsætte nye digeprojekter. I sagen redegøres for status på igangværende kystbeskyttelsesprojekter og nye mulige kommunale fællesprojekter præsenteres sammen med administrationens anbefaling til en prioriteret rækkefølge med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen. Der er ikke afsat finansiering til opstart af nye kommunale fællesprojekter, og udvalget skal finde midler inden for egen ramme til nye projekter i 2024. Hvis udvalget vælger at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets ramme. Tids- og finansieringsplan er uafhængig af rækkefølgen, som projekterne prioriteres i.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende den foreslåede prioriteringsplan for igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekter i Frederikssund Kommune.
 2. Udvalget finder finansiering til projektering af et nyt kommunalt fællesprojekt i 2024 inden for egen ramme ud fra en senere prioriteringssag, der forelægges for udvalget.

Supplerende indstilling (alternativ til punkt 1):

 1. Godkende den alternative prioriteringsplan for igangsættelse af kystbeskyttelsesprojekter i Frederikssund Kommune.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 15. august 2023, pkt. 61:

Udsat.

Udvalget ønsker at få afdækket konsekvenserne af en ændret prioritering og forventet ressourceforbrug hertil.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Forkastet.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Indstillingspunkt 3: Godkendt, idet arbejdet med prioritet 1 og 2 i den alternative prioriteringsplan opstartes.

De øvrige projekter afventer prioritering.

Bilag 7 tilpasses bilag 8 således, at prioritet 1 opstartes i 2024 og prioritet 2 opstartes i 2025.

Sagen afsluttes i Klima, natur og energi.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen viser, at der i kommunen er flere områder, som er i risiko for oversvømmelse fra stormfloder. Der er i flere af disse områder stor interesse og pres fra grundejerne for at få igangsat processen med etablering af kystbeskyttelsesanlæg.

Igangværende kystbeskyttelsesprojekter

I årene efter Bodilstormen i 2013, hvor mange områder i kommunen blev oversvømmet, har kommunalbestyrelsen afsat midler til indledende projektering af kystbeskyttelsesprojekter seks steder i kommunen; Dalby Huse, Over Draaby, Neder Draaby, Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord.

I 2019 kunne administrationen konstatere, at der ikke var ressourcer til at drive alle projekterne, og derfor besluttede byrådet at prioritere projekterne ved Kulhuse, Hyllingeriis og Frederikssund Nord. De øvrige projekter blev sat i bero og har ikke haft fremdrift siden.

Herudover har Byrådet besluttet at igangsætte projektering af kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby. Undervejs i denne projektering har Byrådet besluttet, at afgrænse projektet til at beskytte den centrale del af byen omkring havnen og området Bløden. Derved er 3 delområder udgået af dette projekt. Sikring af de tre delområder er derfor også sat i bero. Se oversigtskort over igangværende kystbeskyttelsesprojekter i bilag 6.

Behov for prioriteringsplan

Efterhånden som de igangværende kommunale fællesprojekter afsluttes og overgår til drift, frigives medarbejderressourcer til at opstarte nye projekter. Der er kun medarbejderressourcer til at starte 1-2 projekter af gangen, hvorfor der er behov for at prioritere rækkefølgen for opstart af nye projekter. Igangsættelse af nye projekter kræver i alle tilfælde ny anlægsbevilling. I bilag 1 præsenteres kort de projekter, der venter på at blive fremmet som kommunale fællesprojekter samt de igangværende projekter med forventet tidsplan. Administrationen forventer at kunne påbegynde modningsfasen af et nyt kommunalt fællesprojekt i første halvdel af 2024 jf. prioriteringsplanen.

Kriterier for prioritering

Administrationen anbefaler, at rækkefølgen for igangsættelse af kommunale fællesprojekter prioriteres efter, hvor Frederikssund Kommune opnår den største gevinst ved at beskytte og dermed vil skabe mest samfundsmæssig værdi. Hertil har administrationen lagt vægt på flere andre væsentlige faktorer, heriblandt projekt- og oversvømmelseshistorik, borgertilslutning og om det er byzone eller sommerhusområde.

Den foreslåede prioriteringsplan (bilag 2) tager derfor udgangspunkt i risikokortet (bilag 3) fra Klimatilpasningsplanen. Risikokortet viser den forventede årlige skade ved oversvømmelse fra stormflod for perioden 2071 - 2100. Klimatilpasningsplanens risikokort viser tydeligt, at risikoen er størst i og omkring Frederikssund midtby, samt i Neder Dråby.

Foreslået prioriteringsplan

Administrationens foreslåede prioriterede rækkefølge for igangsættelse af kommunale fællesprojekter:

1) Frederikssund by delområde 1 og 2 påbegyndes samlet som ét projekt (se bilag 4)

2) Neder Dråby

3) Dalby Huse

4) Frederikssund by delområde 5

5) Over Dråby Strand

Konsekvenser ved prioriteringsplan

I Dalby Huse og Neder Dråby har der tidligere været afholdt borgermøder vedrørende muligheden for at oprette kystbeskyttelse. De aktive grundejergrupper har fået at vide, at de måtte vente, da projektområderne Hyllingeriis, Kulhuse og Frederikssund Nord blev prioriteret højere. Efterhånden som de igangværende projekter afsluttes, kan grundejerne i de afventende områder have en forventning om, at deres projekter er de næste i rækken til at blive fremmet til kommunale fællesprojekter.

I Frederikssund By er delområde 1 og 2 vigtige områder at beskytte mod oversvømmelse, jf. risikokortet og dispositionsprojekt for oversvømmelsesbeskyttelse af midtbyen. Det er endnu ikke undersøgt, om der er borgertilslutning til at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for disse områder hverken enkeltvist eller samlet. Det kræver tilstrækkelig borgertilslutning for, at projekterne kan fremmes til kommunale fællesprojekter, hvorfor det er nødvendigt først at modne projekterne fx ved borgermøder, så der skabes lokal opbakning. En forventet udfordring ved Frederikssund by delområde 1 og 2 er, at projekterne skal finansieres af grundejerne, hvor det i midtbyen (delområde 3 og 4) er Frederikssund Kommune, der finansierer projektet. Det er som udgangspunkt altid grundejernes eget ansvar at sikre deres ejendom.

Prioriteringsplanen skal være adaptiv

Byrådet kan beslutte ændringer i prioriteringsplanen, hvis fx ny viden og data tilgås. Administrationen er ved at få udarbejdet en kystanalyse, hvor Frederikssund Kommunes kystbeskyttelsesanlæg besigtiges og deres stand vurderes. Hertil beskrives risikoen og de eksisterende rekreative og kysttekniske forhold for udvalgte strækninger, som er i fare for oversvømmelse ved stormflod. Kystanalysen er fundamentet i Frederikssund Kommunes udarbejdelse af en Kyststrategi i 2024, der skal fungere som administrationspraksis på kystbeskyttelsesområdet. Blandt andet dette arbejde kan tilvejebringe ny viden, som er hensigtsmæssig at inkludere i prioriteringsplanen fremadrettet. Formålet med den adaptive prioriteringsplan er også, at der i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig lokal borgertilslutning til et projekt, kan sikres fortsat fremgang ved at igangsætte det næste prioriterede projekt i rækken. Andre områder kan i fremtiden få brug for at blive beskyttet som følge af de klimatiske havspejlsstigninger også selvom de for nuværende ikke er inkluderet i prioriteringsplanen. Hvis der i disse områder skabes lokal opbakning, og de aktivt søger Frederikssund Kommunes hjælp til at opstarte kommunale fællesprojekter, bør de indtænkes i prioriteringsplanen.

Tidsplan

Projekterne igangsættes efterhånden, som der frigives medarbejderressourcer i forbindelse med, at igangværende projekter færdigmeldes og overgår til drift. Det forventes, at arbejdet med at modne prioriteringsplanens 1. prioritet kan påbegyndes i første halvdel af 2024 og at projekteringsarbejdet kan påbegyndes i starten af 2025. Prioriteringsplanens 2. prioritet forventes at kunne opstartes i 2025 (se bilag 5). I tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig lokal borgertilslutning til et projekt, kan det næste prioriterede projekt opstartes for at sikre fortsat fremgang.

Finansiering

Igangsættelse af et nyt kommunalt fællesprojekt i 2024 vil kræve en ny bevilling, idet de aktuelt afsatte midler er bevilget til igangværende fællesprojekter og til midtbyprojekterne i delområde 3 og 4. Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for en bevilling på 250.000 kr. i 2024 til igangsættelse af projekteringen af et nyt kommunalt fællesprojekt og forventet 750.000 kr. i 2025 til at drive projekteringen videre mod en myndighedsansøgning samt opstart af endnu et kommunalt fællesprojekt i 2025. Hvis udvalget vælger at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets ramme.

Når de igangværende fællesprojekter løbende bliver endeligt færdigmeldt og digelagene godkendt, optager digelagene for hvert projekt et samlet lån for udgifter til projektering og anlæg ved KommuneKredit, hvor Frederikssund Kommune stiller garanti. Frederikssund Kommune får sine udlæg til disse projekter tilbagebetalt på én gang, når lånet er godkendt. De tilbagebetalte midler bliver ikke automatisk øremærket til kystbeskyttelse, og det vil derfor kræve en ny politisk beslutning i forbindelse med budgetprocessen at sikre bevilling til projekteringen af kommunale fællesprojekter. Administrationen forventer, at Frederikssund Kommune får sine udlæg til de igangværende fællesprojekter tilbagebetalt i løbet af 2025. Frederikssund Kommune kan også vælge at meddele projektområderne på prioriteringslisten, at de selv skal afholde udgifterne til projekteringen, således at kommunen ikke har udlæg til at drive projekterne, men alene fungerer som projektansvarlige. Konsekvensen heraf vil være, at flere projekter sandsynligvis ikke vil blive igangsat, da det vil være svært for grundejerne i fællesskab selv at rejse finansieringen.

Regional løsning

Af klimatilpasningsplanen 2023 fremgår af handlingskataloget, at Frederikssund Kommune etablerer samarbejde for at modne processen om en regional løsning for kystbeskyttelse. Aktivering af denne handling fremgår ikke af ovenstående prioriteringsplan. Hvis Frederikssund Kommune derfor skal tage initiativ til, at der etableres et tværkommunalt samarbejde, der kan løfte større regionale projekter, vil fremdriften af i de ovenstående projekter blive nedsat.

Inddragelse

Inden nye kystbeskyttelsesprojekter fremmes, skal det undersøges, om der er tilstrækkelig lokal opbakning til det pågældende projekt. Det kan undersøges ved at inddrage grundejere og andre interessenter gennem bl.a. borgermøder. I projektforløbet skal grundejere og interessenter løbende inkluderes og orienteres i forhold til projekteringen. Dialogen vil her hovedsageligt foregå med en nedsat arbejdsgruppe, der repræsenterer grundejernes interesser. I myndighedsbehandlingen af det endelige projekt, skal projektet sendes i fire ugers offentlig høring.

Supplerende sagsfremstilling

Efter ønske fra Klima, natur og energi på møde 15. august 2023, har administrationen tilføjet et alternativ til den første foreslåede prioriteringsplan. I bilag 9 sammenlignes den oprindelige prioriteringsplan med den alternative. Overordnet ses, at det oprindelige forslag til prioriteringsplan er baseret på risikoberegninger, mens alternativet er baseret på erfaringer fra tidligere storme samt kendt viden om, hvor der er lokal opbakning til at gennemføre kommunale kystbeskyttelsesprojekter.

Alternativ Prioriteringsplan - (se bilag 7)

Alternativ prioriteret rækkefølge for igangsættelse af kommunale fællesprojekter:

1) Neder Dråby

2) Dalby Huse

3) Frederikssund by delområde 1 og 2 påbegyndes samlet som ét projekt (se bilag 4)

4) Frederikssund by delområde 5

5) Over Dråby Strand

Tids- og finansieringsplan ændres ikke ved alternativ prioriteringsplan.

Det forventes, at arbejdet med at granske det tidligere projektmateriale, der er udarbejdet for Neder Dråby, kan påbegyndes i første halvdel af 2024. Byrådet kan herefter fremme projektet, således at projekteringsarbejdet kan påbegyndes ultimo 2024. Kystbeskyttelsen forventes færdiggjort medio 2027 med forbehold for, at eventuelle klager samt resultater af miljøscreeninger mv. kan forsinke projektet. (se bilag 8)

Prioriteringsplanens 2. prioritet forventes at kunne opstartes i 2025.

Administrationen vurderer, at der vil være behov for en bevilling på 250.000 kr. i 2024 til igangsættelse af projekteringen af Neder Dråby og forventet 750.000 kr. i 2025 til at drive projekteringen videre mod en myndighedsansøgning samt opstart af endnu et kommunalt fællesprojekt i 2025.

Tids- og finansieringsplanen ændres dermed ikke ved alternativ prioriteringsplan. Selvom der allerede ligger materiale på projektet ved Neder Dråby, er der særlige udfordringer knyttet til projektet, hvorfor der forventes en indsats svarende til, at projektet startes på ny.

Inddragelse

Inden nye kystbeskyttelsesprojekter fremmes, skal det undersøges, om der er tilstrækkelig lokal opbakning til det pågældende projekt. Det kan undersøges ved at inddrage grundejere og andre interessenter gennem bl.a. borgermøder. I projektforløbet skal grundejere og interessenter løbende inkluderes og orienteres i forhold til projekteringen. Dialogen vil her hovedsageligt foregå med en nedsat arbejdsgruppe, der repræsenterer grundejernes interesser. I myndighedsbehandlingen af det endelige projekt, skal projektet sendes i fire ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det vælges at prioritere projekter, vil administrationen forelægge en ny sag om prioritering af midler indenfor udvalgets eksisterende ramme.

Bilag

77Beslutning om tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Hyllingeriis

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet en ansøgning om kystbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis. Projektet blev i 2020 fremmet af Byrådet som kommunalt fællesprojekt. Projektet er nu klar til at blive behandlet af kommunalbestyrelsen. Beslutningen omfatter tilladelse til selve kystbeskyttelsesanlægget samt oprettelse af et kystbeskyttelseslag, som via bidragspligt skal finansiere anlægget og dettes drift. Beslutningen omfatter også godkendelse af, at der optages et anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte, at give tilladelse til kystbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis.
 2. Beslutte, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag og at lagets medlemmer underlægges bidragspligt.
 3. Beslutte, at godkende udkastet til kystbeskyttelseslagets vedtægter, inklusiv udkast til bidragsfordeling.
 4. Beslutte, at kystbeskyttelseslaget skal finansiere anlægget via anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Beslutning

Anbefales, idet der forelægges en lånesag, hvor spørgsmålet om garantistillelse afklares. Først, når denne sag er forelagt, kan lånet optages.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i samarbejde med grundejerforeningerne Fjordparken og Hyllingeriis udarbejdet et projekt til oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis.

Administrationen har behandlet ansøgningsmaterialet og projektet er nu klar til, at Byrådet kan træffe beslutning om godkendelse.

Tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven

Projektet har til formål at beskytte projektområdet mod oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Anlægget, som der søges tilladelse til, består af:

 • Et ca. 450 m langt jorddige/kombineret jorddige og spunsvæg mod Roskilde Fjord (øst), med en digekrone i kote 2,4 m DVR90.
 • Et ca. 375 m langt jorddige samt hævet grussti i kote 2,1 m DVR 90 langs sommerhusområdets nordlige grænse og adgangsvejen til Novafos renseanlæg.
 • Grøfter med tilhørende pumper langs landsiden af ovennævnte diger/spunsvæg.
 • Overgange til fællesarealer på havsiden af anlægget.

Et udkast til afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse samt oprettelse af kystbeskyttelseslag med bidragspligt kan ses på bilag 1. I udkastet er der inkluderet afgørelser om, at projektet ikke er omfattet krav om miljø- og habitatkonsekvensvurderinger.

Se bilag 2 for kort over området og den planlagte kystbeskyttelse.

For fuld projektbeskrivelse, se projektbilag P1.

Hovedbegrundelser for tilladelsen

Området har et væsentligt behov for oversvømmelsesbeskyttelse, da store dele af Hyllingeriis ligger lavt i terræn og flere gange har været ramt af oversvømmelser. Hyllingeriis er udpeget i Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 til at være oversvømmelsestruet. Planen indeholder derfor et mål om, at området skal beskyttes. Projektet er desuden udformet som et helhedsprojekt med det formål at beskytte et større område, hvilket er teknisk og økonomisk optimalt.

Anlægsomkostningerne for projektet er beregnet til ca. 15 % af den samlede nytteværdi, der opnås ved at beskytte området mod oversvømmelse.

Kystbeskyttelseslag med bidragspligt

Byrådet kan træffe afgørelse om, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag. Byrådet kan samtidig træffe afgørelse om, at projektet skal finansieres gennem bidragspligt for lagets medlemmer. Lagets medlemmer bliver ejere af fast ejendom, som bliver beskyttet mod oversvømmelse. "Ejendom" inkluderer her også veje og forsyningsinfrastruktur. Laget oprettes med det formål at være den juridiske ansøger om lån til finansiering af projektet samt at drifte det færdige anlæg.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en bidragsfordeling. Bidragsfordelingen er fastsat så de grundejere, der har størst nytte af kystbeskyttelsen, skal betale mest. Byrådet skal træffe beslutning om godkendelse af udkastet til lagets vedtægter, inklusiv den udarbejdede bidragsfordeling.

Udkast til lagets vedtægter kan ses i bilag 3.

Fastsættelsen af bidragsfordelingen er sket på baggrund af beregninger af skadesomkostninger og oversvømmelsesrisiko. Det har ført til følgende bidragsfordeling:

 • Ejere af grunde bebygget med sommerhuse eller helårsbeboelse: 10 parter
 • Ejere af byggegrunde, hvor der kan opføres sommerhuse eller helårsbeboelse: 3 parter
 • Ejere af kommunale veje: 0,5 parter
 • Forsyningsinfrastruktur, Novafos: 1 parter
 • Forsyningsinfrastruktur, Radius: 18 parter

Principperne bag bidragsfordelingen kan ses i bilag 4. Principperne er generelt udformet og trækker data fra BBR. Dette giver et ensartet grundlag, som alle grundejere kan vurderes på. Administrationen vurderer, at principperne har en karakter, så de kan ligge til grund for bidragsfordelinger også til kommende kystbeskyttelsesprojekter.

Vedtægterne indeholder derudover en beskrivelse af anlægget samt oversigt over bidragspligtige parter, se vedtægtsbilag V1 og V2.

Natur- og miljøvurderinger

Dele af projektet ligger inden for Natura 2000 området Roskilde Fjord. Da diget ligger på landværts siden af de beskyttede naturtyper og al anlægsarbejde udføres fra landsiden, har projektet ikke væsentlig påvirkning på hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.

Projektet er blevet VVM-screenet. I denne er der lagt vægt på, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. Desuden vil de gener, som kan opstå i anlægsperioden, være midlertidige samt underlagt vilkår for at begrænse påvirkningerne, fx begrænsning af støvgener.

I udkastet til tilladelsen (bilag 1) er der dermed inkluderet afgørelser om, at projektet hverken er omfattet krav om miljø- eller habitatkonsekvensvurdering.

For de fulde natur- og miljøvurderinger, se projektbilag P2-4.

Afledte administrative konsekvenser ved bidragsfordelingen

Bidragsfordelingen bygger på oplysninger i BBR. Derfor vil godkendelse af bidragsfordelingen have den afledte effekt, at borgerne får fokus på om oplysningerne i BBR er korrekte. Det er altid borgerens eget ansvar at oplyse om ændringer i BBR og søge nødvendige tilladelser. Især i sommerhusområder er der dog erfaringsvis store uoverensstemmelser mellem BBR-data og de faktiske forhold. Der kan også forventes en del ulovligt opførte bygninger eller ombygninger. Lovliggørelser af dette vil indgå i kommunens byggesagsafdelings almindelige sagsbehandling med risiko for en øget sagsbehandlingstid, hvis der indberettes et stort antal sager. Desuden vil en række medlemmer af kystbeskyttelseslaget sandsynligvis føle sig uretfærdigt behandlet, når grundejere med forkerte BBR-data først indgår korrekt i bidragsfordelingen når lovliggørelsessagen er afsluttet i kommunens administration.

Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge udvalget en drøftelsessag, hvor disse udfordringer præsenteres i større detalje.

Økonomi

Der er udarbejdet et samlet anlægsoverslag på projektet, inklusiv usikkerhed, på 17.540.000 kr. ekskl. moms.

Kystbeskyttelsesprojektet ved Hyllingeriis har fået tilsagn om 2,1 mio. kr. i støtte af statens pulje til kystbeskyttelse. Projektet har fået det størst mulige støttebeløb svarende til 25 % af materialeomkostningerne. Det betyder, at medlemmerne af det kommende digelag nu skal betale en mindre andel af projektets samlede udgifter.

Kommunen har indtil videre mellemfinansieret projektets udgifter til bl.a. rådgiverydelser. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 5, optager digelaget et samlet lån for udgifter til projektering og anlæg ved KommuneKredit, hvor Frederikssund Kommune stiller garanti. Dette sker, når projektet bliver endeligt færdigmeldt og digelaget oprettet. Frederikssund Kommune får derfor sine udlæg til projektet tilbagebetalt på én gang, når lånet er godkendt.

Sagens baggrund

Efter Bodil-stormen i 2013 opstod der et ønske om at stormflodssikre Hyllingeriis sommerhusområde. Projektet blev i maj 2020 fremmet af kommunalbestyrelsen som et kommunalt fællesprojekt. Planlægningen af projektet overgik dermed til kommunen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces ved Hyllingeriis. Formålet med ekspropriationen er at sikre råderetten over de arealer, hvor kystbeskyttelsesanlægget skal placeres. Åstedforretningen kan først påbegyndes, efter at der er truffet afgørelse om tilladelse til projektet. Den endelige stillingtagen til ekspropriationen bliver forelagt politisk.

Bilagsoverblik

 • "Bilag 1 - Tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis". Et udkast til den tilladelse, som besluttes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 1 og 2.
 • "Bilag 2 - Oversigtskort".
 • "Bilag 3 - Vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag". Et udkast til vedtægter til det kommende digelag. Vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 3.
 • "Bilag 4 - Kriterier for bidragsfordeling". Principperne bag bidragsfordeling samt den endelige fordeling, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 3.
 • "Bilag 5 - Hvidbog".
 • "Projektbilag P1 – Projektbeskrivelse Hyllingeriis". Den fulde projektbeskrivelse, som ligger til grund for kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P2 – VVM-screening". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P3 - Natura 2000-væsentlighedsvurdering". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal habitatvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P4 - Besigtigelsesnotat af sø ved Hyllingeriis". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal habitatvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Vedtægtsbilag V1 – Højvandsbeskyttelsens udformning og placering". En opsummering af projektbeskrivelsen, som skal indgå som bilag til de vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen.
 • "Vedtægtsbilag V2 – Oversigt over ejendomme og parter". Et overblik over bidragspligtige matrikler, som skal indgå som bilag til de vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen.

Inddragelse

Udarbejdelse af projekt

Ved Frederikssund Kommunes opstart af projektet blev der afholdt et indledende møde mellem kommunen, dennes rådgiver samt grundejere i området. På mødet blev der drøftet forventninger og ønsker til projektet, som har indgået i udarbejdelsen.

I løbet af projektfasen har kommunen været i løbende samarbejde med grundejerforeningerne Fjordparken og Hyllingeriis, repræsenteret af en digegruppe. Digegruppen er blevet orienteret om og har haft mulighed for at kommentere på projektet.

Borgerinddragelse

I maj 2022 blev der afholdt et grundejermøde, hvor Frederikssund Kommune i samarbejde med GF Fjordparken orienterer om fremdriften i projektet.

Kommunen har løbende opdateret projekthjemmesiden, så alle kommunens borgere har haft mulighed for at følge med i projektet. Der er desuden udsendt nyhedsbreve, med orienteringer.

I forbindelse med høringerne, afholdte administrationen et offentligt dialogmøde om kystbeskyttelsesprojektet, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til projektet, vedtægterne til det kommende digelag, samt bidragsfordelingen.

Høring af projekt

Projektbeskrivelsen, samt natur- og miljøvurderingerne har været i 4 ugers offentlig høring. Til disse er der kun kommet få kommentarer, som ikke har ført til ændringer af projektet. Se Bilag 5 - Hvidbog.

Høring af kystbeskyttelseslagets vedtægter samt bidragsfordeling

Udkastet til kystbeskyttelseslagets vedtægter samt den foreslåede bidragsfordeling, har været i høring hos kommende bidragspligtige medlemmer af laget. 2 forsyningsselskaber (Radius og Fibia) har kommet med høringssvar, som har ført til mindre ændringer af bidragsfordelingen. Se Bilag 5 - Hvidbog.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

78Beslutning om politisk mødekalender for udvalgets møde i 2024

Resume

En gang om året skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder for det kommende år skal holdes.

Med denne sag til udvalget derfor tage stilling til udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Godkende udkast til mødekalender for udvalgets møder i 2024.
 2. Tage stilling til hvor udvalgets møder skal afholdes (på rådhuset, Administrationscenter Slangerup eller andre steder).
 3. Drøfte hvordan udvalgets eventuelle dialogmøder, temamøder m.m. henover året bedst tilrettelægges.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), Ole Frimann Hansen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V) og Hans Andersen (V).

Jesper Wittenburg (A) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 blev tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Udvalgsmøderne afholdes som udgangspunkt i Frederikssund. Udvalget ønsker at besøge relevante steder indenfor udvalgets ressortområde.

Indstillingspunkt 3: Drøftet. Udvalget ønsker bl.a. et temamøde om vandkvalitet i fjordene, status på vandplaner og vådområder, seperatkloakering, Skjoldungernes Land mv.

Temamøderne afholdes som udgangspunkt i forlængelse af udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Det er formelt set det enkelte udvalg, der beslutter hvor og hvornår udvalgets møder afholdes. I praksis er udvalgene imidlertid en del af en samlet mødekabale, hvor otte fagudvalgsmøder skal placeres, så alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i møderne.

Principper for mødeplanlægningen

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte mødekalender for 2023.
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg og Byråd.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag. Nogle måneder kan det imidlertid ikke lade sig gøre som følge af ferie- eller helligdage.
 4. Møderne i fagudvalgene holdes i tidsrummet 08.00 til 17.00 og bookes som udgangspunkt til at vare 2 timer.

Principperne afspejler bl.a. den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder samt et ønske fra en del af byrådets medlemmer om, at der ikke er udvalgsmøder om mandagen.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2024 fremgår af vedlagte mødeplan, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse.

Erfaringsmæssigt ved vi, at nogle af udvalgene henover året også har dialogmøder med brugere, temamøder o. l. mødeaktiviteter, som ligger udover de ordinære udvalgsmøder. Det anbefales, at udvalget på indeværende møde også drøfte, hvornår denne typer af møder mest hensigtsmæssigt kan placeres - dette bl.a. af hensyn til den samlede mødeplanlægning på tværs af udvalg og byråd.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

79Orientering om klimahensyn i politiske beslutninger

Resume

Til orientering arbejder administrationen med en indledende research på forskellige typer beregningsmodeller for, hvordan klimahensyn i højere grad kan indarbejdes i politiske processer og beslutninger. Arbejdet indgår som led i implementeringen af en af indsatserne i Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i Klimaplan 2045 besluttet 72 indsatser for at reducere CO2-udledningen og nå den politiske målsætning om klimaneutralitet i 2045. I klimaplanen er estimeret en CO2-reduction i 2030 på de indsatser, hvor det har været muligt.

Når implementeringen af indsatserne konkret skal besluttes politisk, vil der indgå en forventet CO2-reduktion for beslutningssagen, hvor det er muligt at estimere en CO2-reduktion ud fra anerkendte metoder. Administrationen vil samle estimaterne på den forventede CO2-reduktion ved den årlige status for fremdrift på klimaindsatserne. Fremdriften i CO2-reduktionen i kommunen vil blive genberegnet i forbindelse med revision af klimaplanen om fire år.

I klimaplan 2045 er en indsats om muligheden for at indarbejde klimahensyn i politiske beslutninger. Indsatsen har som delmål, at kommunen i 2025 har dannet sig et overblik over relevante beregningsmodeller, og hvordan de bedst muligt implementeres i politiske processer samt i administrationen. Administrationen deltager i et landsdækkende netværk i regi af KL om at udvikle et monitoreringsværktøj til opfølgning på kommunernes klimaplaner i regi af Klimaalliancen (tidligere DK2020). Administrationen anbefaler at vente med at implementere indsatsen yderligere til det landsdækkende arbejde fremkommer med konkrete anbefalinger.

Kommunens Indkøbspolitik 2022-2026 har fokus på cirkulære indkøb og madspild, og bæredygtige produktion, håndtering og distribution samt miljømærker. Indkøb af forbrugs- og kontorartikler sker i form af miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Indkøb af LED-lyskilder til kommunens bygninger sker fra de to bedste energiklasser i energimærkningen.

Indkøbspolitikken er indarbejdet i Klimaplan 2045 i indsats nr. 5.1 "Kommunens egne vareindkøb". Her fremgår det, at kommunen i 2023 vil nedsætte en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til klimavenlig mad og mindre madspild. Senest i 2024 er der vedtaget retningslinjer for begrænsning af forbruget på klimabelastende fødevarer, herunder særligt kød og fastsat krav til procentandelen af økologiske fødevarer. I 2023 er der taget stilling til, om kommunen skal deltage i digital genbrugsplatform for kontormøbler.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

80Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Frederikssund Vandråd udtræder af Klimarådet:

Klimarådet består af medlemmer indenfor områderne energi, produktion, landbrug, miljø, natur, erhverv og økonomi.

Klima, natur og energi vælger for en 4-årig periode, hvilke organisationer, virksomheder og foreninger, der skal være repræsenteret i rådet, hvorefter de enkelte organisationer og foreninger selv besætter pladserne. Udtrædelse og indtrædelse i Klimarådet sker efter aftale med Frederikssund Kommune.

Frederikssund Vandråd er medlem af Klimarådet, men ønsker nu at udtræde. Grunden er, at Vandrådet har ændret organisation og formål, således at Vandrådet nu er en ERFA gruppe for Kommunens vandværker, hvor der deles erfaringer med den daglige drift. På denne baggrund vurderer Vandrådet, at det ikke længere er relevant at deltage i Klimarådets møder.

Bilag

81Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.