Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 06. februar 2024

Mødelokale F1 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

12Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

13Drøftelse om indkøb og bæredygtighed

Resume

Til denne temadrøftelse i Klima, natur og energi får udvalget besøg af Michael Terkelsen fra SKI, der præsenterer SKI's overordnede tanker omkring miljø, klima og bæredygtighed og spejler den i den netop vedtagne Grøn indkøbsstrategi 2024-2025 i Frederikssund Kommune. Dagsordenspunktet er afledt af mødet i Klima, natur og energi, tirsdag den 5. december 2023 under punkt 91. Beslutning om Grøn indkøbsstrategi for varekøb, hvor det blev besluttet, at invitere en repræsentant fra SKI til en temadrøftelse om indkøb og bæredygtighed.

Afdelingsleder for Udbud og Kontrakt Klaus Egebo Jakobsen og programleder for klimaindsatsen Jette Ebbekær Thomsen deltager til dagsordenspunktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Drøfte SKI's overordnede tanker omkring miljø, klima og bæredygtighed med fokus på Frederikssund Kommunes Grøn indkøbsstrategi 2024-2025

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Michael Terkelsen, konsulent for CSR og bæredygtighed i SKI, præsenterer udvalget for, hvordan SKI metodisk indarbejder miljø, klima og bæredygtighed i deres aftaler. Herudover gives et indblik i, hvordan SKI arbejder med at gøre grønne indsatser operationelle og let anvendelige - og hvordan det taler ind i Frederikssund Kommunes Grøn indkøbsstrategi for de fem aftaleområder:

 • Fødevarer: Mindre klimabelastende fødevaretyper og større økologiandel – med fokus på de økonomiske konsekvenser
 • Forbrugsartikler: Klimabelastning, miljømærkning
 • Kontorartikler: Klimabelastning, miljømærkning
 • Lyskilder: Anvendelse af lyskilder fra de to bedste energiklasser
 • Møbler: Levetidsforlængelse, så klimabelastningen ved produktion og transport reduceres

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

14Beslutning om høring af handleplaner for internationale naturbeskyttelsesområder

Resume

Klima, natur og energi skal med denne sag behandle udkast til to Natura 2000 handleplaner med henblik på at sende dem i offentlig høring. Handleplanerne skal vise, hvilke indsatser kommunerne og Miljøstyrelsen planlægger for naturpleje af kortlagt habitatnatur i de to Natura 2000 områder. For Frederikssund Kommune drejer det sig om lysåbne naturtyper som fx strandenge, rigkær og overdrev omkring Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov og ved Kyndby Kyst.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Natura 2000 handleplan for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov sendes i offentlig høring
 2. Natura 2000 handleplan for Kyndby Kyst sendes i offentlig høring

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til handleplaner for Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov og Natura 2000 område nr. 244, Kyndby Kyst - begge udkast er vedlagt som bilag til denne sag. Natura 2000 område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov er udarbejdet sammen med de øvrige kommuner omkring Roskilde Fjord - Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Halsnæs Kommune.

Natura 2000 områder er internationale naturbeskyttelsesområder, som i Danmark er udpeget af Miljøstyrelsen. De kaldes også habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Kommunerne skal arbejde for at naturværdien i de internationale naturbeskyttelsesområder sikres og forbedres. Handleplanerne beskriver de indsatser som kommunen vil arbejde med i planperioden 2022-2027.

Kommunerne skal i handleplanen prioritere indsatserne og vise hvordan ansvaret for indsatserne fordeles mellem kommunale myndigheder, Miljøstyrelsen og offentlige lodsejere. Det kan fx være rydning til opvækst af træer og buske, opsætning af hegn og vanding, så der kan gå græssende dyr på naturarealerne og holde disse lysåbne. Det er tiltag som opretholder eller forbedrer naturkvaliteten og om muligt udvider naturarealerne. Det kan også være oprensning eller nyanlæg af søer eller beskyttelse af levesteder for beskyttede arter.

I den kommende planperiode foreslås, at vi fortsætter med de nuværende tiltag for både naturtyper og habitatarter og udvider indsatser for naturtyperne med fokus på sammenbinding af natur. Der foreslås et fortsat fokus på dialog med lodsejere, Nationalpark Skjoldungernes Land og interesseorganisationer om naturpleje og beskyttelse af de udpegede naturtyper og levesteder for arter. Herudover foreslås, at der udarbejdes en strategi for invasive arter og en indsatsplan for kæmpebjørneklo.

Om Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov

For Roskilde Fjord er en af målsætningerne, at den samlede forekomst af fugles levesteder, uanset om de er kortlagt, skal være stabil eller i fremgang, hvis de naturgivne forhold giver mulighed for det. Området er udpeget for blandt andet at beskytte strandengene langs kysten, kalkoverdrev på kystskrænterne og Skuldelev Ås samt flere små værdifulde arealer med hængesæk, tidvis våd eng og rigkær, der rummer orkidéer og vindelsnegle.

I Natura 2000 område Roskilde Fjord er over 60 % af naturarealerne i god eller høj tilstand. Samlet set er naturtypernes tilstand forbedret i forhold til anden kortlægningsrunde (2010-12). Forbedringen dækker over store variationer naturtyperne imellem.

Om Kyndby Kyst

Natura 2000 området Kyndby Kyst er specielt udpeget for at beskytte områdets kystnære skrænter med overdrevsvegetation og de lavtliggende strandenge, rigkær, væld mv.

Der er i løbet af den sidste planperiode sket naturpleje med rydninger og udvidelser af afgræssede arealer. Dette har medført at naturtilstanden er blevet forbedret. Over 75 % af naturarealerne i området er nu i god eller høj tilstand og opfylder kravene for gunstig bevaringsstatus.

Baggrund

Handleplanerne skal sikre den fortsat gunstige udvikling. Miljøstyrelsen udgiver hvert 6. år Natura 2000 planer for alle de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark. Efterfølgende skal kommunerne skrive handleplaner for områderne og effektuere planerne indenfor en 6-årig periode. Kommunerne skal leve op til målene i Miljøstyrelsens planer.

Natura 2000 handleplanerne forpligter ikke lodsejerne økonomisk, og bør gennemføres via frivillighed fra lodsejerne. Der er ligeledes ikke udpeget specifikke arealer i planerne for den kommende planperiode, for handleplanen må ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Udover de to Natura 2000-områder, hvis handleplaner er udarbejdet her i kommunen, er der i Frederikssund Kommune to andre Natura 2000-områder. Det ene er Jægerspris Skydeterræn, hvor Forsvaret udarbejder en drift- og plejeplan. Det andet er Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune ikke har noget kortlagt habitatnatur. Disse to handleplaner skal derfor ikke godkendes af Frederikssund Kommune.

Inddragelse

Handleplanen sendes i offentlig høring i 8 uger og administrationen vil herefter udarbejde hvidbog på de indkomne høringssvar.

Høringssvar vedrørende Roskilde Fjordhandleplanen koordineres mellem kommunerne og Miljøstyrelsen.

Administrationen drøfter handleplanerne med Grønt Forum. Vi vejleder og går i dialog med lodsejere og relevante foreninger om naturpleje og beskyttelse af levesteder i Natura 2000 områderne. Kommunerne, Naturstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land koordinerer hvert år rotte- og rævebekæmpelse m.v. på relevante øer i Roskilde Fjord. Lodsejere inddrages i forebyggende tiltag mod rotter og Jyllinge Jagtforening kontaktes ved behov for bekæmpelse af ræve.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

15Beslutning om udmøntning af midler til rekreative stier

Resume

Administrationen anmoder om, at udvalget udmønter midlerne, som tidligere var afsat til trampestien ved Græse Å. Klima, natur og energi har den 7. november 2023 besluttet at indstille projektet til tiden er mere moden, bortset fra en sti mellem Åbrinken og Hørup.

Nye projekter skal nu prioriteres.

I 2016 blev der lavet et arbejdsdokument for anlæg af nye rekreative stier. Vi gør her status på, hvordan det er gået siden 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Der anvendes 300.000 kr. til reetablering og sikring af stien ved Møllekrogen i Skibby samt 343.000 kr. til forbedring af sti gennem Kirkeengen i Slangerup.
 2. Administrationen påbegynder udarbejdelse af ny plan for anlæg af rekreative stier.
 3. Der overføres bruttoanlægsudgifter i 2023 på 320.000 kr. til 2024 for projekt Pulje til stier og skilte

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Klima, natur og energi har d. 7. november 2023 besluttet at indstille projektet med en sti langs med Græse Å til tiden er mere moden. Det er således kun en stiforbindelse (trampesti) mellem Åbrinken og Hørup, som er besluttet. Her forestår stadig et samarbejde med Naturstyrelsen, som forventes at foregå i foråret 2024.

Administrationen har 2 stiprojekter, som anbefales prioriteret.

Det ene projekt er stien ved Møllekrogen nær ved Selsø. På en del af stien er kystsikringen ødelagt og stien er ved at erodere ned i Roskilde Fjord. Det er den del af stien, der ligger øst for sluseporten. Det er en strækning på ca. 45 m. Problemet er ydermere, at en del af sandet nu har lagt sig foran slusen, så den ikke kan lukkes. Administrationen anbefaler derfor at reetablere stien og forbedre kystsikringen. Projektet er estimeret til omkring 300.000 kr.

Det andet projekt er stien gennem Kirkeengen i Slangerup. Denne sti går gennem en mose. Stien er derfor meget sumpet og reelt kun farbar uden gummistøvler i tørkeperioder. Tidligere har stien været vedligeholdt ved, at der er lagt flis på. Flis rådner dog og skal fornys regelmæssigt. Desuden er flis blevet dyrt i takt med, at energipriserne er steget. En permanent løsning er at etablere en lille trægangsti på de fugtige strækninger. Projektet er estimeret til omkring 343.000 kr.

Status på anlæg af nye trampestier

I 2016 blev der udarbejdet et arbejdsdokument for anlæg af nye rekreative stier, se bilag 2. Vi gør her status over, hvordan det er gået med anlæg af disse stier, se bilag 3. Hovedparten af disse stier er nu lavet eller det har ikke muligt at få dem etableret. Ved andre stier er der en alternativ stiføring, så behovet for en ny sti ikke er presserende. Administrationen anbefaler derfor, at behovet for nye rekreative stier nytænkes, og at der udarbejdes en ny plan for hvor og hvordan nye stier kan anlægges.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er samlet set afsat 643.000 kr. til projekt Pulje til stier og skilte, fordelt med 320.000 kr. i budget 2023 og 323.000 kr. i budget 2024. Midlerne er allerede besluttet frigivet ved tidligere sagsfremstillinger. De afsatte midler forventes alle forbrugt i 2024, hvorfor der søges om overførsel af bruttoanlægsudgifter i 2023 på 320.000 kr. til 2024 i nærværende sag. Overførslen bevirker en opskrivning af bruttoanlægsudgifterne i 2024 med 320.000 kr., som dermed medgår til at presse anlægsrammeoverholdelse i 2024. Et tilsvarende mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne skal derfor identificeres ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 med henblik på at sikre anlægsrammeoverholdelse i 2024.

Bilag

16Beslutning om kommunegaranti for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag

Resume

Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af byggekredit hos Kommunekredit på 25 mio. kr. Byggekreditten skal anvendes til etablering af kystbeskyttelsesanlæg ved Hyllingeriis.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag meddeles kommunegaranti på 25.000.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2023 det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt ved Hyllingeriis. Projektet skal beskytte sommerhusområdet mod oversvømmelse ved etablering af jorddige og spunsvæg. En del af Byrådets beslutning var, at kystbeskyttelseslaget skal finansiere anlægget via anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Det nyoprettede Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag anmoder i forlængelse af Byrådets beslutning om en kommunal lånegaranti for at kystbeskyttelseslaget kan optage anlægslånet gennem KommuneKredit. Garantien stilles i medfør af kystbeskyttelsesloven, hvor der ikke opkræves garantiprovision. Anmodningen om kommunal lånegaranti fra kystbeskyttelseslaget er vedlagt som bilag 1.

Kystbeskyttelseslaget anmoder om at optage en byggekredit med et loft på 25 mio. kr. hos Kommunekredit. Når arbejdet er færdigmeldt omlægges byggekreditten til et 25-årigt lån på det reelt anvendte beløb. Lånet afdrages jf. den vedtagne bidragsfordeling i kystbeskyttelseslaget.

Lånet finansierer:

 • Tilbagebetaling af kommunale midler anvendt til mellemfinansiering af projektering og ekspropriation
 • Rådgivning til detailprojektering, udbudsmateriale og tilsyn
 • Anlægsarbejde - materialer og entreprenør

Overslag over udgifter og usikkerhed, der ligger til grund for beløbsgrænsen, er vedlagt som bilag 2.

Tidsplan

Detailprojektering og udbud forventes at blive færdigt i løbet af foråret 2024 så anlægsarbejdet kan opstartes efter sommerferien 2024.

Inddragelse

Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag består af de grundejere der bliver beskyttet af kystbeskyttelsesprojektet. Bestyrelsen er valgt på den stiftende generalforsamling der blev afholdt i december 2023. På generalforsamlingen orienterede Frederikssund Kommune medlemmerne om, at finansiering af projektet skal ske gennem optagelse af lån gennem KommuneKredit.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der ikke skal opkræves garantiprovision for den afgivne garanti, da der ikke er krav herom, jf. kystbeskyttelsesloven.

Bilag

17Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Jørgensen (V) og Ole Frimann Hansen (F).

Bilag

18Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet