Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 12. september 2023

Mødelokale F 6 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

66Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

67Beslutning om lovliggørelse af træfældning i fredning ved Slagslundevej 13

Resume

Fredningsnævnet har den 22. juni 2022 besluttet, at der ikke kan gives dispensation til træfældning ved Slagslundevej 13 (Metalskolen).

Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget, da Metalskolen ikke mente, de skulle stilles til ansvar for matr.nr. 54b, som de ikke ejer. For matr.nr. 8b og 63c tager de Fredningsnævnets afgørelse til efterretning.

Den 6. juli traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i klagen over afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Fredningsnævnet.

Klima, natur og energi skal i denne sag beslutte, hvordan den fældede beplantning skal genoprettes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. For at mindste yderligere indgriben i mosen, foretages der ikke yderligere foranstaltninger. Elletræerne er begyndt af skyde fra stødene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget har på mødet 7. september 2021 drøftet, hvilken anbefaling administrationen skulle indsende til Fredningsnævnet. I forbindelse med behandling af sagen har udvalget ønsket at få sagen forelagt, når Fredningsnævnet har truffet afgørelse, og i den forbindelse få belyst, hvilke sanktionsmuligheder kommunen har og hvorvidt en genopretning af naturen er mulig.

Sagen handler om, at ejer af Slagslundevej 13 (Metalskolen) har fældet en del træer på en skråning ned mod Buresø samt i mosen nedenfor skråningen. Det fældede område er vist på kortbilag. På baggrund af klager over træfældningen inden for fredningen Mølleåen – fra Buresø til Farum Sø, har ejer søgt om lovliggørende dispensation hos Fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse

Den 6. juni 2022 traf Fredningsnævnet afgørelse i sagen. Afgørelsen er vedlagt som bilag. Fredningsnævnet har besluttet, at der ikke kan gives lovliggørende dispensation til træfældning. Det betyder, at ejer fysisk skal lovliggøre træfældningen ved at genoprette beplantningen. Afgørelsen blevet påklaget, da ejer ikke mente, de skulle stilles til ansvar for træfældningen på matr.nr. 54b, som de ikke er ejer af.

Miljø- og Fødevareklagenævnte afviste at realitetsbehandle klagen over Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Fredningsnævnet har ikke angivet, hvordan kommunen skal sikre, at beplantningen bliver genoprettet. Det er op til kommunen at vurdere, hvordan Fredningsnævnets afgørelse skal håndhæves. Dog har ét medlem af Fredningsnævnet (Pelle Andersen-Harild) foreslået, at for at følge udviklingen af rød-el, skal ejer pålægges, at de årligt i perioden 2022-2030 lader foretage en fotoregistrering omkring den 1/9 af området fra mindst 6 fixpunkter og derefter i perioden 2031-2050 hvert femte år og i perioden 2051-2081 hvert 10. år. Fotoregistreringen skal foretages af et anerkendt universitetsinstitut/konsulentfirma og fremsendes til både Fredningsnævnet og den tilsynsførende kommune.

Genopretning af natur

Ellesumpe udvikles på våd, forholdsvis næringsrig bund langs søer, vandløb og i moser/våde lavninger.

Elletræer kan blive mellem 15-25 meter høje. Rød-el har en meget kraftig vækst i de unge år og væksten aftager ved 30 års alderen. Elletræer vokser gennemsnitligt 40 cm i højde om året afhængig af næringsforhold og vandmængder m.v. Elletræer sætter nye skud, når stammen skæres ned. Det gælder både ved stævning (skære træet af ved roden) og ved styning (kronen beskæres, så kun stammen står tilbage).

Administrationen kan ikke anbefale, at der stilles krav om plantning af større elletræer i mosen, da det vil medføre en endnu større forstyrrelse af ellesumpen. Kørsel med maskine og gravearbejde i mosen for at plante større træer vil kunne påvirke naturtilstanden. Elletræernes stød skyder igen og ellesumpskoven vil genetablere sig selv. Det vurderes, at efter 10 år vil elletræerne stå i godt og vel 4 meters højde.

Administrationen vurderer, at der bør udstedes påbud om genetablering af ellesumpen ved almindelig genvækst.

Anbefalet foranstaltning

Det er Fredningsnævnet, der afgør, om der kan gives dispensation fra fredninger. Kommunen skal føre tilsyn med fredningen og sikre, at bestemmelserne i fredningen bliver overholdt. Det er ligeledes kommunens opgave at sikre, at Fredningsnævnets afgørelser bliver håndhævet.

Klima, natur og energi skal beslutte, hvordan naturen skal genoprettes.

Kravet om genopretning skal være proportionalt. Det vil sige, at der ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Desuden skal indgrebet stå i rimeligt forhold til målet. Det er fx ikke muligt at pålægge ejer at plante lige så store elletræer, som der er fældet, da opfyldelse af målet kan opnås ved mindre planter.

For at mindste yderligere indgriben i mosen anbefaler administrationen, at der ikke foretages yderligere foranstaltninger, idet elletræerne er begyndt at skyde fra stødene.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

68Beslutning om godkendelse af Naturhandleplan 2023-27

Resume

Udkast til Naturhandleplan 2023-2027 har været i 8 ugers offentlig høring og samtidigt været drøftet i de øvrige fagudvalg. I vedlagte hvidbog har administrationen kommenteret på de indkomne høringssvar og anbefalet, om høringssvarene medfører ændringer til naturhandleplanen. Udvalget skal beslutte, om det reviderede udkast til Naturhandleplan 2023 - 2027 kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Naturhandleplan 2023 - 2027 godkendes med de ændringsforslag, der fremgår af vedlagte reviderede udgave af naturhandleplanen, Bilag 1.

Beslutning

Anbefales med redaktionelle rettelser, idet Hammergården skrives ind under pkt. 4.1. i bilag 1 Naturhandleplan 2023-27.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2023 at sende udkast til Naturhandleplan 2023-2027 i otte ugers offentlig høring og til drøftelse i relevante fagudvalg. Handleplanen har været i høring fra den 12. april 2023 til den 7. juni 2023, hvorfra der er indkommet 4 høringssvar i alt fra private borgere og foreninger, se Bilag 2. Uddrag af høringssvarene og bemærkninger fra fagudvalgene er samlet i vedlagte hvidbog med administrationens kommentarer, se Bilag 3.

Administrationen har samlet set vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i Naturhandleplanen, og anbefaler, at Naturhandleplanen godkendes med de foreslåede mindre justeringer i teksten, der ses i Bilag 1a.

Indkomne høringssvar

De fleste indkomne høringssvar indeholder forslag til konkrete aktiviteter. Mange af forslagene til aktiviteter forventes at kunne implementeres i denne planperiode 2023-27 som led i den løbende prioritering efter handleplanens principper. Administrationen anbefaler at fastholde fokus i naturhandleplanen på overordnede principper og indsatser og derfor ikke indarbejde disse forslag i konkrete aktiviteter.

Der er også indkommet høringssvar med ønsker om tekstændringer af vision og mål. Visionen og målene er besluttet med Naturstrategien og danner derfor rammen for Naturhandleplanen. Administrationen anbefaler derfor ikke at foretage ændringer i vision og målsætninger.

Forslag til retningslinjer i kommuneplan og lokalplaner henvises til de respektive processer med offentlige høringer knyttet til disse planer.

Både Fjordlandslisten og Danmarks Naturfredningsforening (DN) Frederikssund kommenterer på, hvordan de mange konkrete forslag til aktiviteter fra høringsfaserne synliggøres og prioriteres i en åben proces. Det fremgår af udkast til naturhandleplanen, at borgernes forslag både fra den indledende fase og fra den offentlige høring vil indgå i et handlekatalog, som indgår i det videre arbejde med at implementere naturhandleplanen. Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene at anvende navnet "aktivitetskatalog" for mulige aktiviteter og igangsatte projekter for perioden 2024-27. Teksten uddybes med, at dette katalog er et dynamisk værktøj, der kan danne grundlag for prioritering af hvilke aktiviteter, der konkret sættes i gang. Ny viden eller ændringer i budgetter kan give grundlag for en ændret prioritering af aktiviteterne. Kataloget opdateres løbende på kommunens hjemmeside. Grønt Forum inviteres til at blive en aktiv part i at vedligeholde og foreslå prioriteringer i dette aktivitetskatalog.

Fjordlandslisten ønsker desuden, at finansieringen af indsatserne tydeliggøres i Naturhandleplanen. Administrationen anbefaler, at finansieringen af indsatserne og dermed naturhandleplanens fremdrift henvises til drøftelser i udvalget og til de årlige budgetprocesser. I bilaget til Naturhandleplanen fremgår allerede hvilke indsatser, der ikke aktuelt har finansiering. En mere detaljeret finansieringsplan vil hurtigt blive forældet, når aktivitetskataloget bliver opdateret.

Unge, fritid og idræt ønsker, at foreningsliv - særligt spejdere og unge - samt mulighederne med Maritimt Center fremgår tydeligere. Supplerende tekst er indarbejdet i kapitel 4.1 under "Hvordan".

Omsorg og ældre ønsker, at planen er mere ambitiøs i forhold til ældres og borgere med funktionsnedsættelse adgang og tilgængelighed til naturen. Supplerende tekst er indarbejdet i kapitel 4.3 under "Hvorfor".

Proces for udmøntning af indsatser i naturhandleplan 2023-37

Administrationen foreslår, at udmøntningen af naturhandleplanens indsatser følges af Klima, natur og energi ved en årlig status. Mange af indsatserne kan finansieres af de aktuelle budgetter, men flere indsatser kræver ny finansiering. Det fremgår af handleplanen hvilke indsatser, der fra 2024 er ufinansieret, og som samlet er på ca. 2,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med den årlige status kan tempoet i at opnå målopfyldelse derfor justeres som led i budgetforhandlingerne.

Inddragelse

Udkast til naturhandleplan bygger på idéer og input fra en indledende høringsfase på den digitale platform www.vi.skaber.frederikssund.dk, drøftelser i Grønt Forum samt en naturvandring i Græse Ådal. Udkast til Naturhandleplan 2023-27 har været i otte ugers offentlig høring.

Naturhandleplanen indeholder forslag om, at Grønt Forum løbende vil blive inddraget i opfølgning på naturhandleplanens indsatser og inviteret ind til at bidrage til, hvordan indsatserne konkret udmøntes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

69Beslutning om energipuljemidler 2023

Resume

Udvalget skal med denne sag beslutte, hvordan de resterende midler afsat i 2023 til energirenoveringer skal disponeres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Beslutte, at anvende ca. 2 mio. kr. af midler afsat til energirenoveringer til udskiftning af vinduer i dagtilbud og på skoler.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer i 2023. Alle midler er frigivet.

Klima, natur og energi har i sag 3 på møde d. 17. januar besluttet at ændre kravet om simpel tilbagebetalingstid fra 12 til 30 år for bl.a. at give mulighed for renovering af klimaskærme via midlerne afsat til energiinvesteringer. På møde den 11. april 2023 (sag 30) besluttede udvalget, hvilke energirenoveringer der skulle igangsættes for ca. 2,7 mio. kr. af det samlede beløb til energiinvesteringer i 2023. Udvalget blev derudover stillet i udsigt, at de resterende 2 mio. kr. skulle disponeres senere på året.

Administrationen anbefaler, at de resterende ca. 2 mio. kr. anvendes på udskiftning af vinduer på skoler og i dagtilbud.

Der vil blive udvalgt projekter, hvor den maksimale tilbagebetalingstid er 25 år.

Endelig udvælgelse vil bl.a. afhænge af muligheden for at få leveret de for lokationen relevante vinduer.

Der kan bl.a. blive tale om:

 • Udskiftning af vinduer på Børnehuset Højvang
 • Udskiftning af vinduer Møllevej 100, Spiloppen
 • Udskiftning af vinduer Jægerspris skole afd. 90, blok E
 • Udskiftning af vinduer Slangerup Skole afd. Lindegård
 • Udskiftning af vinduer Trekløver skolen afd. Falkenborg
 • Udskiftning af vinduer, Ungekontakten Odinsvej
 • Udskiftning af vinduer Fjordlandsskolen afd. Skuldelev.

Hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre at få udskiftet vinduer, anbefaler administrationen, at der igangsættes mindre energitiltag, der understøtter driften samt gennemføres tiltag med en kortere tilbagebetalingstid.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2023 afsat 4,753 mio. kr. til energiinvesteringer, som er frigivet ved vedtagelsen af budget 2023.

70Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2023 på bruttoanlægsudgifterne, hvoraf der overføres 3,0 mio. kr. til 2024 og 1,1 mio. kr. til 2025.
 2. Der gives tillægsbevilling svarende til en merindtægt på 0,6 mio. kr. i 2023 på bruttoanlægsindtægterne, som samtidig frigives.
 3. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2023 på driften for Klima, natur og energi.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, hvoraf 3,0 mio. kr. overføres til 2024 og 1,1 mio. kr. overføres til 2025. I forhold til bruttoanlægsindtægterne øges disse med 0,6 mio. kr., som søges tillægsbevilget og frigivet i 2023.

Mindreforbruget vedrører:

 • Mindreforbrug på 1,15 mio. kr. vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby
 • Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Naturhandleplan
 • Mindreforbrug på 0,32 mio. kr. vedrørende Pulje til stier og skilte
 • Mindreforbrug på 2,42 mio. kr. vedrørende Rekreative stier

Merindtægten vedrører:

 • Merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby.

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Klima, natur og energi nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30/6-23 giver anledning ikke til anledning til tillægsbevillinger.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 4,1 mio.kr. i 2023, som overføres til 2024 og 2025. Bruttoanlægsindtægterne øges med 0,6 mio.kr., som søges tillægsbevilget og frigivet i 2023.

Bilag

71Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Klima, natur og energi indeholder bilag 2 et initiativ, som er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

72Orientering om ny stiforbindelse mellem Frederiksborgvej og Lystrup skov

Resume

Der er etableret en ny stiforbindelse ved en frivillig aftale mellem en grundejer og Naturstyrelsen. Det er en trampesti mellem Frederiksborgvej og Lystrup Skov. Udvalget orienteres med denne sag om den nye sti.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Der er etableret en ny stiforbindelse ved en frivillig aftale mellem en grundejer og Naturstyrelsen. Stiforbindelsen er etableret som en trampesti mellem Frederiksborgvej og Lystrup Skov. Stien er vist på kortbilag med gul markering.

Stien var et missing link, som manglede mellem stisystemerne nord for Lystrup skov med skoven og de øvrige stisystemer. Det er derfor nu muligt fx at gå / cykle på stier og små veje fra Hundested til Farum.

Stien er indtegnet på kort og kan fx ses på: www.friluftsguiden.dk

Stien er markeret i landskabet med en pæl med piktogrammer, der viser vej ind til skoven.

Grundejer ønsker selv at slå græsset, så stien bliver synlig i landskabet. Der er derfor ingen driftsomkostninger for kommunen i forbindelse med den ekstra sti.

Inddragelse

Stien er lavet efter aftale med grundejerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

73Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Referat af møder i Grønt Forum kan tilgås på https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Natur/Groent-Forum. Seneste referat er vedlagt som bilag.

Bilag

74Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.