Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 03. august 2022

Ekstraordinært møde, Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

186Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Niels Martin Viuff (C)

187Beslutning om etablering af en samlet flygtningelandsby til ukrainske flygtninge

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 2. juni 2022, at administrationen hurtigst muligt fremlægger en samlet plan for en hurtig etablering af en flygtningelandsby, som indledningsvist kan huse 300 flygtninge og gradvist kan udvides til at huse 500 flygtninge. Landsbyen skal kunne sikre både familieliv, privatliv og sanitære behov samt opfylde behov for fælles faciliteter, herunder behov for daginstitution/skolevirksomhed. På Byrådsmødet den 22. juni 2022 blev det besluttet at fremskynde forelæggelsen af planerne for en samlet flygtningelandsby med henblik på fremlæggelse for Økonomiudvalget i uge 31 og Byrådet i uge 32.

Med denne sag fremlægges 2 scenarier for etablering af en flygtningelandsby med henholdsvis 300 og 500 flygtninge. Administrationens undersøgelser viser, at det koster ca. 35 mio. kr. at etablere (anlægsudgifter) en flygtningelandsby til 300 personer inkl. dagtilbuds- og skolebygninger og ca. 58 mio. kr. for en flygtningelandsby for 500 personer. Hvis landsbyen alene etableres til beboelse, er de forventede etableringsudgifter (anlæg) henholdsvis ca. 28 mio. kr. og ca. 47 mio. kr. Hertil kommer omkostninger til løbende drift (inkl. leje af pavilloner) på henholdsvis 12,3 mio. kr. og 20,5 mio. kr. årligt alene til bygninger og udearealer. Etablering af skole- og dagtilbud (udgifter til ledelse, personale m.v.) udgør herudover 11,18 mio. kr. ved 300 flygtninge, mens de tilsvarende driftsudgifter til skole- og dagtilbud ved 500 flygtninge er på 17,65 mio. kr.

Sidst i sagen er der redegjort for, hvordan omkringliggende kommuner planlægger at håndtere indkvartering af flygtninge hos dem.

Det er administrationens sammenfattende vurdering, at etablering af en flygtningelandsby med det skitserede ambitionsniveau ikke er muligt at finansiere inden for kommunens eksisterende økonomi uden betydelige besparelser på kommunens øvrige service- og anlægsudgifter. Der kan således kun forventes en mindre økonomisk kompensation fra statens side, idet de skitserede modeller for etablering af en flygtningelandsby adskiller sig markant fra indkvarteringsindsatserne i en gennemsnitskommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen om de opstillede scenarier for etablering af en samlet flygtningelandsby til efterretning.
 2. Der som følge af faglige og økonomiske grunde ikke arbejdes videre med etablering af en samlet flygtningelandsby efter de opstillede scenarier.
 3. Der på møderne i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 24. august og 31. august 2022 forelægges en opdateret indkvarteringsplan med evt. supplerende tiltag på baggrund af de seneste tal for udviklingen i ukrainske flygtninge med opholdstilladelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutninger på møderne den 2. juni og 22 juni 2022 er følgende emner beskrevet i oplægget:

 • Scenarier for etablering af en samlet flygtningelandsby
 • Håndteringen af indkvarteringsopgaven i andre kommuner

Scenarier for etablering af en samlet flygtningelandsby

Med denne sag fremlægges 2 scenarier for placering af en samlet flygtningelandsby.

Vigtige forhold ved valg af placering af en flygtningelandsby:

 • Planlovgivning
 • Afstand til indkøbsmuligheder
 • Afstand til dagtilbud og tilbuddets udformning
 • Afstand til skoletilbud og udformning af skoletilbuddet
 • Naboer

2 mulige placeringer i forhold til planlovgivning

Administrationen har undersøgt mulighederne for at anlægge en flygtningelandsby i forhold til planloven og kommuneplanen. Der er i alt 2 mulige placeringer. I Skuldelev ved siden af Skuldelev Kraftvarmeværk og i Frederikssund ved Ventevej bag ved børnehuset Stenhøjgård.

Skuldelev

Arealet er i kommuneplan 21 udlagt til fremtidig byzone. På et sådant areal kan kommunen efter en særlig bestemmelse om etablering af flygtningeboliger (§ 5, stk. 3) "uden tilvejebringelse af en lokalplan (...) meddele tilladelse til (...) bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 1."

Frederikssund Ventevej

Arealet ligger i byzone, og arealet er delvist lokalplanlagt. Kommunen kan indenfor det lokalplanlagte område efter planlovens § 5u, stk. 1 "meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan (...) til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 1. Indeholder en lokalplan (...) ikke nærmere regler om et bygge- eller anlægsarbejde, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til bygge- eller anlægsarbejdet."

Kommune kan udenfor det lokalplanlagte område efter planlovens § 5u, stk. 2 "uden tilvejebringelse af en lokalplan (...) meddele tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 1.

Der skal naturligvis sikres overholdelse af regler om afvanding, naturbeskyttelse, beskyttelse af vandressourcer mv. Begge arealer ligger delvist indenfor boringsnære beskyttelsesområder (områder, hvor der skal tages særlige hensyn til drikkevandsboringer).

Der vurderes ikke indledningsvist at være større planlægningsmæssige vanskeligheder ved at udnytte de to arealer til flygtningeboliger.

Integration og beskæftigelse

Grundlæggende er den integrations- og beskæftigelsesindsats, der varetages af kommunen, den samme, uanset hvor de ukrainske flygtninge har til huse – om det er på en eller flere lokationer.

Ved at samle ukrainerne et sted er der en del af integrationsopgaverne der, alt andet lige, bliver nemmere at varetage, da der kan afholdes fælles informationsmøder, jobsøgningsaktiviteter, evt. sprogundervisning m.m. på stedet. Ligeledes vil indsatsen fra de frivillige organisationer muligvis kunne nyde godt af stordriftsfordele.

Den konkrete placering af flygtningelandsbyen i forhold til indkøbsmuligheder og tilgængelighed til offentlig transport kan have væsentlig betydning i forhold til integrationen. Der er behov for at kunne foretage daglige indkøb af mad og andre fornødenheder. Tilgængelighed til offentlig transport har betydning i forhold til beskæftigelse og jobsøgning samt skole og uddannelse.

Interaktionen med lokalsamfundet vil igen være afhængig af, hvor landsbyen placeres og antallet af beboere i landsbyen. Placering af ukrainske flygtninge forskellige steder i kommunen giver en mulighed for større lokalt engagement de konkrete steder.

Dagtilbud til flygtninge

Lovgrundlag

For yderligere uddybning henvises til bilag 1.

Lov nr. 693 af 24.05.2022 ”Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love” giver kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte etablering af et særtilbud i form at et dagtilbud, hvor alle pladser er forbeholdt børn, der har ophold efter særloven om personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Placering af dagtilbuddet i Flygtningelandsbyen

Særtilbuddet kan etableres i flygtningelandsbyen. Hovedsproget kan være ukrainsk, men børnene skal introduceres til dansk sprog.

Opmærksomhed på rekruttering og mulighed for at lære dansk

Det forventes at være vanskeligt at rekruttere ukrainsk personale til særtilbuddet. Det kan være en mulighed at rekruttere pædagoger fra børnehusene og ansætte vikarer i de børnehuse, der afgiver personale. Selv om børnene møder en dansk pædagog, vil sproget børnene mellem være ukrainsk eller russisk, og børnene vil ikke lære dansk på samme måde, som hvis de var blandt danske børn.

Økonomi vedr. dagtilbud

Dagtilbuddet får fælles ledelse og bestyrelse med det dagtilbudsområde, som området ligger i.

ForVed 300 flygtningeVed 500 flygtninge
Normering3.400.000 kr.5.700.000 kr.
Ledelse600.000 kr.600.000 kr.
Flytning af legetøj, borde, stole, barnevogne100.000 kr.100.000 kr.
Nyindkøb drift200.000 kr.300.000 kr.
I alt4.300.000 kr.6.700.000 kr.

Skoler til flygtninge

Lovgrundlag

Lov nr. 691 24.05.2022 ”Lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine” giver kommunalbestyrelsen mulighed at træffe beslutning om at oprette og drive en særlig grundskole med skolefritidsordning. Det er en betingelse, at en særlig grundskole samlet vurderes bedst at sikre elevens faglige og alsidige udvikling, herunder socialt, og elevens trivsel i skolens faglige og sociale fællesskaber. Center for Børn og Skole vurderer, at med den nuværende kapacitet på skoleområdet, så er betingelsen for etablering af en særlig grundskole ikke opfyldt.

Argumenter for at benytte almenskolen

Socialt og fagligt

De børn, der allerede går i modtagelsesklasser, har tilknytning og sociale relationer på skolen, og det vil være sårbart for dem at blive flyttet til et nyt skoletilbud.

På skolerne er der stærke faglige og sociale miljøer, som både elever og undervisere nyder godt af. Eleverne kan udsluses fra modtagelsesklasserne til almenklasserne og følge undervisningen sammen med danske børn. At indgå i fællesskab med danske børn er den vigtigste forudsætning for at lære dansk, så de ukrainske elever kan blive klar til at følge undervisningen i en almindelig skoleklasse. De sociale relationer til danske jævnaldrende styrker de ukrainske børns trivsel og integration.

De ukrainske elever har, ganske som de danske elever, oplevet nedlukninger på grund af covid-19, og de har derfor ikke været i skole længe og har brug for etablerede rammer for undervisningen.

Rekrutteringsudfordringer

Det forventes, at det bliver vanskeligt at rekruttere personale på skoleområdet. Det vil ikke være muligt at rekruttere personale blandt de ukrainere, som har fået opholdstilladelse i Frederikssund Kommune. Alle spørges om deres uddannelse og erfaring, og der har endnu ikke været nogle erfarne lærere eller pædagoger.

Det skal bemærkes, at lærerressourcen fra eksisterende modtagelsesklasser ikke kan flyttes til en flygtningelandsby, da modtagelsesklasserne skal opretholdes til børn med andre nationaliteter. På almenskolerne kan underviserne rekrutteres blandt hele personalegruppen, og det er muligt at sammensætte en lærers arbejdstid med undervisning i både modtagelsesklasser og i forhold til de øvrige opgaver, der er på en skole. Det er hensigtsmæssigt i forhold til både fastholdelse af medarbejdere og anvendelse af den fulde ressource.

Tilstrækkelig kapacitet

Der er kapacitet på skolerne til at modtage børnene. Der er ledige lokaler til modtagelsesklasser, plads i almenklasserne til at optage ukrainske elever, og der er undervisningsmaterialer til rådighed.

Økonomi vedr. skoleområdet

Den særlige grundskole i en evt. flygtningelandsby får fælles ledelse, bestyrelse og elevråd med distriktsskolen.

Her forudsættes samme tildeling som modtagelsesklasser. Loven om særlige grundskoler giver mulighed for, at unge op til 25 år kan benytte skoletilbuddet. Her er beregnet, at skolen er for de 6-16-årige.

Ved. 300 flygtningeVed 500 flygtninge
6 modtagelsesklasser4.500.000 kr.7.500.000
Ledelse og tilsyn600.000 kr.600.000
Skærme til 6 lokaler180.000 kr.300.000
IT-udstyr300.000 kr.500.000
Etablering af netværk100.000 kr.100.000
SFO/Klub1.000.000 kr.1.700.000
Undervisningsmaterialer100.000 kr.150.000
Flytning borde og stole og andet fra andre skoler100.000 kr.100.000
i alt6.880.000 kr.10.950.000

Alternativ løsning - benyt eksisterende tilbud

En alternativ løsning til at etablere en særlig grundskole og et særtilbud kan være, at børnene transporteres fra flygtningelandsbyen til den skole og det dagtilbud, de er visiteret til. Der er kapacitet til børnene i både dagtilbud og skole.

Nabohensyn

I såvel Skuldelev som Frederikssund er der tale om placeringer, hvor de nærmeste naboer primært er et villakvarter. I Skuldelev er naboerne lidt tættere på end i Frederikssund. Det vurderes umiddelbart, at begge beliggenheder er bæredygtige i forhold til naboer.

Udformning af flygtningelandsby

For uddybning henvises til bilag 2.

Landsbyen formes af pavilloner, der placeres i blokke med gangstier i mellem. Alt efter hvilken type pavilloner, der er til rådighed, kan pavilloner placeres i et eller flere lag. Der opsættes 100 pavilloner til beboelse med lejligheder af ca. 40-50 m2 (afhænger af de forskellige leverandører) i etape 1 og yderligere 75 i etape 2. Det vil sige, at der i gennemsnit regnes med 3 personer pr. lejlighed. En lejlighed består af to værelser, badeværelse og køkkenområde. Eksempler kan ses i bilag 2. I en lejlighed kan der være 4 personer i køjesenge. Herudover kan der suppleres med sengepladser via f.eks. sovesofa.

Skole og dagtilbud placeres hensigtsmæssigt således, at der også kan etableres legeplads og opholdsareal i nærheden til brug for frikvarter og fritid.

Herudover etableres nødvendige veje, plads til affaldscontainere og vendeplads samt opholdsarealer.

Dyrehold

Der kan være normalt dyrehold, svarende til andre beboelseslejligheder i pavillonerne. Dyr slider på gulve og vægge. Det vil derfor være fordyrende i indvendig vedligeholdelse at tillade dyr i pavillonerne. Der er ikke medtaget udgifter til indvendig vedligeholdelse som en konsekvens af dyrehold i nedenstående beregninger.

Pris for etablering af flygtningelandsby (anlægsudgifter)

Der henvises til bilag 2 for uddybning af beregningen. Alle beløb er i mio.kr.

Skuldelev 300 flygtningeSkuldelev 500 flygtningeFrederikssund 300 flygtningeFrederikssund 500 flygtningeSkolebygningDagtilbudsbygningSum 300 flygtninge inkl. skole- og dagtilbudsbygningSum 500 flygtninge inkl. skole- og dagtilbudsbygning
Planlægning2,3463,9102,9614,9350,6450,2043,1955,325
Jordarbejder6,88311,4726,70511,1751,7760,6609,31915,532
Forsyningsudgifter13,89023,15013,404

22,3401,3380,42215,65026,083
Vej og Stier2,0603,4332,0573,4280,2500,7903,1005,167
Inventar2,3003,8332,3003,833002,3003,833
Legeplads0,5000,8330,5000,8330,5000,1601,1601,933
Sum27,97946,63227,92746,5454,5092,23634,72457,873

Byggetekniske forudsætninger:

 • For at pavillonerne kan stå plant og stabilt, skal der graves ca. 1 meter jord af.
 • Som erstatning lægges en pude af grus.
 • Der skal etableres strøm, vand, kloak og it i til området.
 • Der etableres vej og P-pladser til området
 • Desuden etableres stier fra P-plads til indgangsdørene ved pavillonerne (grusstier)
 • Herudover etableres affaldsgård med plads til sortering
 • I prisen er medregnet myndighedsprojekt og godkendelse.

Afledte driftsudgifter

Der er ikke forskel i udgifterne til drift på de 2 forskellige placeringer.

Det er antaget, at der vil være en lejeperiode på 3 år. En lejeperiode udover 3 år vil indebære en deponeringsforpligtelse for kommunen.

Alle beløb er i mio. kr.

300 Flygtninge500 flygtningeSkolebygningDagtilbudsbygningSamlet 300 flygtninge, skole- og dagtilbudsbygningerSamlet 500 flygtninge, skole- og dagtilbudsbygninger
Leje af Pavillon25,92043,2002,1600,86428,94448,240
Pleje af grønne arealer og snerydning0,2700,4500,0900,0360,3960,660
Indvendig vedligeholdelse0,2500,4170,3600,1440,7541,257
Forsyningsudgifter5,4009,0000,7920,3166,50810,847
Vedligeholdelse af legeplads0,0500,0830,1200,0480,2180,363
Sum for 3 år31,89053,1503,5521,40936,82161,368
Årlig gennemsnitlig driftsudgift ved 3 års leje10,63017,7161,1740,47012,27420,456

En flygtningelandsby i hverdagen

Det er besluttet at ansætte en socialvicevært til at håndtere de løbende opgaver med at få de nuværende indkvarteringssteder til at fungere i hverdagen på en hensigtsmæssig og tryk måde for beboerne. En flygtningelandsby med henholdsvis 300 og 500 beboere med samling af denne opgave på en enkelt lokation vil kræve en del organisering og tilrettelæggelse af indsatsen for at få hverdagen til at fungere hensigtsmæssigt og gøre stedet til et godt og trykt sted at bo. Den sociale vicevært vil skulle indgå i et tæt samspil med beboerne, og stedets størrelse tilsiger, at der bliver oprettet en form for "beboerråd" eller lign., der kan sikre den tætte dialog og være med til at formulere husregler m.m.

Etableringstid for en flygtningelandsby

En uddybning af tidsplanen kan ses i bilag 2.

Det skønnes, at den første etape af flygtningelandsbyen vil tage 18 måneder og den næste 14 måneder. Det betyder, at ved en opstart i september 2022 vil landsbyen tidligst stå færdig i marts 2024. Næste etape vil kunne tages i brug i oktober 2025 I begge tilfælde er dette inkl. myndighedsbehandling. Tidsplanen er under forudsætning af, at det muligt dels at fremskaffe pavilloner, dels af fremskaffe mandskab. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på pavilloner, og ingen af de firmaer administrationen har kontaktet, har haft mere end 50 ledige pavillonlejligheder. Tilsvarende er der godt gang i anlægsbranchen, og det er usikkert, om det vil være muligt at finde firmaer til jordarbejdet og tilslutningsarbejdet. Overstående tidspunkter er derfor behæftet med stor usikkerhed. I denne forbindelse skal også nævnes, at etableringen af en samlet flygtningelandsby skal ses i sammenhæng med forventningerne til antallet af ukrainske flygtninge, der skal boligplaceres. Der vil selvsagt være usikkerhed om dette tal afhængig af bl.a. krigens udvikling i Ukraine.

Alternativ model- flere steder med et mindre antal pavilloner

Som alternativ til en samlet pavillonby kan der arbejdes med flere mindre. For at mindske udgifterne til byggemodning bør disse placeres på asfaltarealer. Muligheder for placering kunne f.eks. være P-pladsen ved Kignæshallen og banen bag ved Kingoskolen i Slangerup. Der er ikke undersøgt yderligere omkring disse lokationer på nuværende tidspunkt.

Sammenligning af mulighederne

Overordnet set kan flygtningelandsbyen placeres begge steder. I Skuldelev er der kort afstand til indkøbsmuligheder i byen, og eksisterende dagtilbud og skole er tæt på. Beskæftigelsesmæssigt er der bedre transportmuligheder i Frederikssund. Dagtilbud er tæt på, mens der er længere til skole og indkøbsmuligheder.

Administrationen anbefaler, at eksisterende dagtilbud og skoletilbud i givet fald benyttes, hvis der etableres en samlet flygtningelandsby. Landsbyen vil således bestå udelukkende af beboelseslejligheder og tilhørende udearealer. Inden der tages endelig beslutning, anbefaler administrationen, at Politi og brandvæsen høres om placeringer og udformning. Det har ikke været muligt indenfor den tid, administrationen har haft til rådighed for udarbejdelse af sagen.

Håndteringen af indkvarteringsopgaven i andre kommuner

Frederikssund Kommune har undersøgt, hvordan flygtninge indkvarteres i følgende kommuner, som det hen over sommeren har været muligt at få kontakt med: Gribskov, Ballerup, Egedal, Allerød, Fredensborg, Hillerød og Halsnæs.

 • Gribskov anvender et tidligere kommunalt plejehjem som boliger. Dette suppleres med løbende leje af pavilloner. Løsningen giver mulighed for, at ukrainerne kan have deres kæledyr hos sig. Man bor enten sammen med sin familie eller få andre.
 • Ballerup har lejet en stor kontorejendom og ombygget denne til boliger med fælles køkken og bad. Man bor enten sammen med sin familie eller få andre. Løsningen giver mulighed for kæledyr.
 • Egedal benytter en tom skole til indkvartering. Der er tale om en midlertidig løsning, da skolen er besluttet nedrevet. Som erstatning arbejdes der på at leje pavilloner. De eksisterende lokaler på skolen udnyttes, og det er derfor forskelligt, om man bor mange sammen eller kun få. Der er kæledyr på skolen.
 • Allerød anvender en kombination af at anvende eksisterende kommunale ejendomme og at indlogere på kro. Det veksler, om det er muligt at have kæledyr på ejendommen.
 • Fredensborg indlogerer på kro, da der ikke er ledige kommunale bygninger. De har netop besluttet at udarbejde en plan for, hvilke nuværende aktiviteter i kommunale bygninger, der kan flyttes. Herefter vil de udvalgte bygninger blive ombygget, så de kan anvendes til flygtninge. Det er uvist, om ombygningen vil resultere i sovesale eller værelser.
 • Hillerød har i første omgang anvendt ledige kommunale egnede boliger. I øjeblikket suppleres disse med indlogering på hotel og vandrehjem, mens andre kommunale bygninger ombygges.
 • Halsnæs har lavet aftale med private om at benytte deres sommerhuse. Dette vil efterfølgende blive suppleret med ombyggede spejderhytter. Der etableres mindre værelser med fælles køkken og bad.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen omtaler den skønnede økonomi ved etablering af en samlet flygtningelandsby til 300 eller 500 flygtninge.

Der vil kun kunne forventes en mindre kompensation for udgifter til etablering og drift af en flygtningelandsby, idet den statslige kompensation beregnes for kommunerne under ét. Hvis Frederikssund Kommune har flere udgifter end en gennemsnitskommune, bliver kommunen ikke kompenseret for dette. Frederikssund Kommune vil således selv skulle finansiere en betydelig del af udgifterne indenfor de udmeldte service- og anlægsrammer gennem omprioritering, idet de skitserede modeller for etablering af en flygtningelandsby adskiller sig markant fra indkvarteringsindsatserne i en gennemsnitskommune. Der er heller ikke mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifterne. Ligeledes lægger staten ikke op til en forhøjelse af anlægsrammen ved en evt. mindre kompensation af etableringsudgifterne. Selv ved en mindre kompensation for anlægsudgifter til etablering vil bruttoudgiften således skulle finansieres gennem besparelser for andre anlægsudgifter for at sikre overholdelse af anlægsrammen.

Anlægsudgifter:

Hvis landsbyen alene etableres til beboelse, er de forventede etableringsudgifter (anlæg) henholdsvis ca. 28 mio. kr. og ca. 47 mio. kr. ved 300 og 500 flygtninge. Hvis etableringen også skal inkludere et skole- og dagtilbud, vil det kræve en samlet anlægsbevilling på 35-58 mio. kr. ved henholdsvis 300 og 500 flygtninge.

Løbende driftsudgifter:

Den løbende drift (inkl. leje af pavilloner) vil udgøre 12,3-20,5 mio. kr. årligt, alene til bygninger og udearealer ved 300 og 500 flygtninge.

Hertil kommer løbende driftsudgifter til skole og dagtilbud på 11,2-17,7 mio. kr. årligt ved 300 og 500 flygtninge.

De samlede løbende driftsudgifter vil således være på 23,5-38,2 mio. kr. årligt (inkl. skole- og dagtilbud) ved 300 og 500 flygtninge.

Finansiering:

Den indgåede økonomiaftale for 2023 omfatter udelukkende en midtvejsregulering af kommunernes økonomi for 2022, indeholdende en kompensation for kommunerne under et for allerede afholdte drift- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge pr. 30. april 2022. Endvidere indgår, at der vil blive fulgt op på aftalen - altså finansieringen efter den 30. april 2022.

Det er administrationens sammenfattende vurdering, at etablering af en flygtningelandsby med det skitserede ambitionsniveau ikke er muligt at finansiere inden for kommunens eksisterende økonomi uden betydelige besparelser på kommunens øvrige service- og anlægsudgifter.

Bilag

188Beslutning om etablering af egentlige værelser til flygtninge

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, om det skal anbefales over for Byrådet at etablere egentlige værelser til højst 4 personer på henholdsvis den tidligere Ferslev Skole og det tidligere Jægerspris Bibliotek. Værelser giver en række fordele. Der er omkring de to lokationer opstået problemstillinger med de nuværende indkvarteringsrum. Ved at etablere egentlige værelser forventes det, at kapaciteten bedre kan udnyttes, da hensyn til f.eks. mandlige og kvindelige beboere bedre kan iagttages, ligesom der kan skabes mere ro for ældre. Endelig bliver det muligt at have de medbragte kæledyr på værelserne, hvorved mere omkostningstunge løsninger til kæledyr kan undgås.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der igangsættes et arbejde med etablering af værelser med faste vægge på tidligere Ferslev Skole og Jægerspris Bibliotek
 2. Der afsættes og frigives en anlægsbevilling hertil på 1,5 mio. kr., som finansieres i 2. budgetopfølgning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Niels Martin Viuff (C)

Sagsfremstilling

Især i forbindelse med indkvarteringen på den tidligere Ferslev Skole, hvor klasselokaler er opdelt med lette plader, er der opstået flere problematikker. Dette drejer sig om utryghed ved dels at skulle dele lokale med andre mænd og kvinder, dels ved ikke at kunne låse sine ting inde osv. Som en konsekvens heraf er det lige nu begrænset, hvem der kan bo i samme lokale, og det betyder, at det er vanskeligt at udnytte den fulde kapacitet på skolen. Endelig er der problemer omkring medbragte kæledyr, som skal være i isolation, indtil deres rabiesstatus er kendt.

På den baggrund har Center for Ejendomme og IT set på, hvordan Ferslev skole og Jægerspris Bibliotek kan ombygges, så der etableres egentlige værelser.

Ferslev Skole. Etableringsudgift på 1 mio. kr.

 • 17 værelser á 4 personer
 • 6 værelser á 2 personer
 • 2 værelser á 1 person

I alt kan der tilvejebringes indkvartering af 82 personer på værelser. Dette er stort set det samme antal pladser som ved de besluttede faser 1 og 2 for Ferslev Skole. Den gennemsnitlige pris for etablering vil være 40.000 kr. pr. værelse og ca. 12.000 kr. pr. person, i alt 1,0 mio. kr. Etableringstiden vil være ca. 3 måneder.

Jægerspris Bibliotek, Møllevej 25. Etableringsudgift 0,490 mio. kr.

Her kan der etableres 9 værelser. Det betyder, at der ikke er nogen ændring i antallet af personer, der vil kunne indkvarteres i forhold til de 40, som tidligere er oplyst. Prisen for etablering af værelser vil være 490.000 kr. Gennemsnitlig pris for et værelse vil være 54.000 kr. Etableringstiden vil være ca. 2 måneder fra kontrahering med håndværker.

Etablering af egentlige værelser vil, for de der bor i dem, opleves som bedre forhold, give mulighed for, at hunde og katte kan bo i værelset sammen med deres ejer, samt medvirke til at skabe en mere langtidsholdbar løsning for indkvartering.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved forslaget om at etablere egentlige værelser på henholdsvis tidligere Ferslev skole og Jægerspris Bibliotek er opgjort til ca. 1,5 mio. kr. i anlægsudgifter. Sagen lægger op til, at der skal afsættes og frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., som finansieres i 2. budgetopfølgning for at undgå en negativ likviditetspåvirkning og overskridelse af anlægsrammen.

Det er usikkert, om der kan forventes fuld kompensation for merudgifterne, idet den statslige kompensation beregnes for kommunerne under et. Hvis Frederikssund Kommune har flere udgifter end gennemsnitskommunen, bliver kommunen ikke kompenseret for dette.

Den indgåede økonomiaftale for 2023 omfatter udelukkende en midtvejsregulering af kommunernes økonomi for 2022, indeholdende en kompensation for kommunerne under et for allerede afholdte drift- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge pr. 30. april 2022. Endvidere indgår det i aftalen, at der vil blive fulgt op på denne - altså finansieringen efter 30. april 2022.

189Beslutning om nedsættelse af egenbetalingen for midlertidig indlogering af ukrainere

Resume

Det blev på Byrådsmødet den 22. juni 2022 besluttet, at flygtninge skal betale maksimalt 1.000 kroner pr. måned for deres ophold (huslejeudgifter m.m.) og ikke de ca. 2.400 kroner månedligt, som kommunen hidtil har opkrævet. Denne sag giver en status for de økonomiske konsekvenser af beslutningen med henblik på en stillingtagen til varigheden af nedsættelsen af egenbetalingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Orienteringen om de økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af flygtninges egenbetaling tages til efterretning.
 2. Der tages stilling til varigheden af nedsættelsen af flygtninges egenbetaling.

Beslutning

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets ordinære møde den 24. august. Sagen tilføjes yderligere oplysninger til dette møde.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Sagsfremstilling

Regler om flygtninges betaling for indkvartering og ophold

I henhold til Bekendtgørelse nr. 2296 af 30/11/2021 skal flygtninge, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, betale husleje- og forbrugsudgifter for opholdet.

I bekendtgørelsen er der angivet et maksimalt månedligt beløb, som kommunen kan opkræve. Dette beløb varierer alt efter, om man er enlig, er et par, og hvor mange børn man har med. En kommune har også lovhjemmel til at opkræve et mindre beløb end det maksimale beløb for indkvarteringen.

Såfremt udgifterne til den midlertidige indkvartering er mindre end den maksimale egenbetaling, kan kommunen alene opkræve den reelle udgift. Foreløbige beregninger viser, at udgifterne til de midlertidige indkvarteringssteder overstiger den maksimale egenbetaling.

Økonomiske konsekvenser af at nedsætte egenbetalingen

Reducering af betalingen pr. voksen (ukrainere) til de 1000 kr. pr. måned, vil med det nuværende antal flygtninge, som Frederikssund Kommune pr. 27. juni 2022 opkræver i egenbetaling fra, give en mindreindtægt på ca. 0,95 mio. kr. på årsbasis.

Den kommunale mindreindtægt vil naturligvis blive større, når kommunen forventeligt får visiteret flere ukrainere med opholdstilladelse. Pr. ultimo juni har Frederikssund Kommune modtaget 184 ukrainske flygtninge til midlertidig boligplacering. Kommunens kvote er på 246 ukrainske flygtninge, som forventes at komme fra august måned. For en række af disse beboere opkræves der ikke egenbetaling, hvilket bl.a. gælder børn under 18 år (dækkes af forældrenes egenbetaling) og borgere, som enten bor i egen bolig eller hos logiværter og dermed selv afregner husleje.

Tabel 1. Et overblik over nuværende indtægter og de reducerede indtægter (årligt)

Ukrainske flygtningeÅrlige kommunale indtægter
Midlertidig indkvartering ukrainske flygtningeEgenbetalingAntalEksisterende kommunal opkrævningFremtidig kommunal opkrævning ved 1.000 kr.
Enlig med og uden børn2.402471.354.728564.000
Par uden børn4.4013158.43672.000*
Par med et, to eller tre børn4.8022115.24848.000*
Par med fire eller flere børn5.203000
Total

521.628.412684.000
Reducerede indtægter944.412

*Note. Hvis egenbetaling for par udgør 2.000 kr. i alt pr. md.

Frederikssund Kommune har i dag midlertidigt indkvarteret 27 ikke ukrainske flygtninge, primært på Nordhøj. Disse flygtninge opkræves det maksimale beløb.

Hvis deres egenbetaling ikke ændres tilsvarende, vil der være tale om en forskelsbehandling, der vurderes at være ulovlig. Det fremgår således af Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller en tredjemands race eller etniske oprindelse. En nedsættelse af egenbetalingen til 1000 kr. for de ikke ukrainske flygtninge vil indebære en årlig mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.

Tabel 2. Et overblik over de eksisterende årlige indtægter og de reducerede indtægter (årligt)

Flygtninge, som ikke er ukrainskeÅrlige kommunale indtægter
Midlertidig indkvartering - Nordhøj IIEgenbetalingAntalEksisterende kommunal opkrævningFremtidig kommunal opkrævning ved 1.000 kr.
Enlig med og uden børn2.40224691.776288.000
Par uden børn4.401000
Par med et, to eller tre børn4.8023172.87272.000*
Par med fire eller flere børn5.203000
Total

27864.648360.000
Reducerede indtægter504.648

*Note. Hvis egenbetaling for par udgør 2.000 kr. i alt pr. md.

Administrationen har på baggrund af ovenstående vurdering af konsekvenserne af forskelsbehandlingen nedsat egenbetalingen for indkvartering til 1.000 kr. pr. måned for alle flygtninge, der er midlertidigt indkvarteret i Frederikssund Kommune. Dette er sket med virkning fra den 1. juli 2022. I lyset af, at der ikke kan forventes fuld kompensation for mindreindtægterne fra statens side, jf. nedenfor under Økonomi, anbefales det, at der tages politisk stilling til varigheden af nedsættelsen af egenbetalingen.

Andre kommuners praksis

En forespørgsel til en række nordsjællandske kommuner har vist, at Hillerød, Halsnæs, Hørsholm, Allerød, Fredensborg og Gribskov Kommuner alle opkræver det maksimale beløb på ca. 2.400 kr. pr. flygtning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

For de ukrainske flygtninge kan der ikke forventes fuld kompensation for de reducerede indtægter, idet den statslige kompensation beregnes for kommunerne under et. Hvis Frederikssund Kommune har mindre indtægter end gennemsnitskommunen, bliver kommunen ikke kompenseret for dette. For øvrige flygtninge (ikke ukrainere) vil de reducerede indtægter ikke blive kompenseret af staten, dvs. udgiften vil være en ren kommunal udgift.

Den indgåede økonomiaftale for 2023 omfatter udelukkende en midtvejsregulering af kommunernes økonomi for 2022, indeholdende en kompensation for kommunerne under et for allerede afholdte drift- og anlægsudgifter til ukrainske flygtninge pr. 30. april 2022. Endvidere indgår det i aftalen, at der vil blive fulgt op på denne - altså finansieringen efter 30. april 2022.

Nedsættelsen af egenbetalingen vedrører servicedriftsudgifter og vil umiddelbart medføre en negativ påvirkning af både kommunens likviditet og servicedriftsrammen. Den årlige merudgift (ekskl. evt. kompensation) forventes at være ca. 1.5 mio. kr. med det nuværende antal flygtninge. Det er en udgift, som vil stige i takt med det forventeligt øgede antal flygtninge, som kommer til Frederikssund Kommune. Den månedlige merudgift udgør på baggrund heraf ca. 121.000 kr.

De samlede forventede merudgifter i 2022 skal tillægsbevilges og finansieres i forbindelse med 2. budgetopfølgning for at undgå en belastning af likviditeten og servicerammen. Merudgifterne i 2022 afhænger af varigheden af nedsættelsen af egenbetalingen. Hvis det ønskes, at nedsættelsen af egenbetalingen skal fortsætte i 2023 og frem, antages det, at spørgsmålet drøftes i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2023-2026.

190Orientering om partnerskaber med frivillige organisationer vedr. flygtninge

Resume

På Byrådsmødet den 22. juni 2022 blev oversendt en sag til Økonomiudvalget om indgåelse af partnerskaber med frivillige foreninger til at understøtte Ukraine-indsatsen. I denne sag orienteres om Frederikssund Kommunes samarbejdsaftaler med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp omkring integrationsindsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes partnerskaber med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp omkring integrationsindsatsen er konkretiseret i to samarbejdsaftaler, som der redegøres for i nedenstående. Begge aftaler påtænkes genforhandlet i efteråret 2022 som partnerskabsaftaler.

Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune og Røde Kors Frederikssund indgik i 2014 en samarbejdsaftale om integrationsarbejdet i kommunen. Aftalen har ikke en fast løbetid og kan justeres efter behov. Aftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter.

Målgruppen for aftalen er flygtninge og indvandrere i Frederikssund Kommune, primært nytilkomne flygtninge. Indvandrere og flygtninge, der har været i kommunen i længere tid og som har et særligt behov, indgår ligeledes i aftalen. Formålet med aftalen er at modvirke ensomhed og social udsathed blandt flygtninge og indvandrere, styrke gruppens deltagelse i foreningslivet og dermed i samfundet generelt samt fremme interkulturel dialog og forståelse. Samarbejdsaftalen er todelt, hvor Frederikssund Kommune og Røde Kors Frederikssund hver især forpligter sig til at løse forskellige opgaver. Se samarbejdsaftalen, der er vedhæftet sagen som bilag. Der afvikles samarbejdsmøder mellem Røde Kors Frederikssund og relevante afdelinger i kommunen. Der er en hyppig løsningsorienteret dialog mellem kommunen og Røde Kors Frederikssund.

Samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen Frederikssund og Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune og Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen Frederikssund, indgik i 2017 en samarbejdsaftale om integrationsindsatsen i kommunen. Aftalen gælder et praktisk samarbejde for følgende frivilligaktiviteter:

 • Sprogtræning
 • Cyklekurser
 • Lektiehjælp
 • Sociale arrangementer
 • Hverdagsrådgivning: bl.a. e-Boks, boligstøtte, borger.dk og andre praktisk gøremål.

Målet med samarbejdet er, at den frivillige integrationsindsats bedst mulig supplerer den kommunale indsats. Se samarbejdsaftalen, der er vedhæftet sagen som bilag. Der afholdes løbende statusmøder med Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggruppen Frederikssund og relevante afdelinger i kommunen. Der er en konstruktiv dialog mellem foreningen og kommunen.

Samarbejde om integrationsindsatsen

Partnerskaberne understøtter Frederikssund Kommunes integrationsindsats. Kommunen samarbejder med Røde Kors og Dansk flygtningehjælp i forbindelse med modtagelse og midlertidig indkvartering af flygtninge. Dansk flygtningehjælp tilbyder en café i Frivillighedshuset, som flygtninge og familiesammenførte kan henvises til, og hvor der er mulighed for både praktisk hjælp, bisidderfunktioner samt netværksdannelse.

Røde Kors yder praktisk hjælp på de indkvarteringssteder, som kommunen stiller til rådighed for flygtninge. I den forbindelse er de behjælpelige med både sociale tiltag/arrangementer, lektiehjælp til børn, forståelse af danske breve og bisidderfunktioner/kontakt til offentlige myndigheder m.m. Ligeledes hjælper de i særlige situationer med transport til læge/hospital.

Der afvikles samarbejdsmøder mellem kommunen og de frivillige organisationer ca. hvert halve år og herudover ad hoc ved behov. For tiden er der dog en meget tæt - næsten daglig - dialog med Røde Kors, da de er tæt involveret i modtagelsen af de ukrainske flygtninge.

Samarbejdet med de frivillige på indkvarteringsstederne

Til at sikre en effektiv, tryg og hensigtsmæssig drift af indkvarteringsstederne ansættes der i den kommende tid en socialvicevært. Den sociale vicevært vil også have til opgave i det daglige at koordinere og sikre samarbejdet med de frivillige på indkvarteringsstederne.

Særligt omkring Ferslev Skole er der flere frivillige borgere, som ønsker at hjælpe de ukrainske flygtninge. De har tilnærmelsesvis daglig gang på skolen, og høje forventninger til, hvad kommunen generelt skal gøre. Borgerne ønsker f.eks. at deltage i kommunens samtaler med beboerne, hvilket er et problem, når samtalerne handler om personfølsomme ting, og flygtningene ikke selv har givet udtryk for, at de ønsker de frivilliges deltagelse i samtalen.

Som det fremgår ovenfor, benytter kommunen i høj grad de etablerede samarbejdsaftaler med frivilligorganisationerne og har løbende dialog og koordination med disse. Med henblik på at give frivillige borgere, som færdes ofte på skolen, en bredere forståelse af, hvilke rammer kommunens indsats er tilrettelagt efter, samt hvilke muligheder de ukrainske flygtninge selv har for at forbedre deres situation, har administrationen dels holdt særskilte møder med enkelte af borgerne, dels ultimo juni afholdt dialogmøde på Ferslev Skole. I august måned vil der i samarbejde med kommunens flygtningekonsulent blive tilrettelagt et fællesmøde med alle frivillige borgere fra Ferslev, Røde Kors samt kommunens repræsentanter for en drøftelse af samarbejdet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

191Meddelelser

Beslutning

Administrationen orienterede kort om status i Vinge. Administrationen vil redegøre for byggeri i Vinge på mødet i Økonomiudvalget den 24. august.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Morten Skovgaard (V)

192Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.