Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023

Ekstraordinært - Byrådssalen kl. 17.15

Referat

Fold alle punkter

266Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V)

Rasmus Petersen (Ø).

267Beslutning om placering af nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune

Resume

Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en placeringsanalyse for mulige placeringer af et moderne renseanlæg – et vandressourcecenter – i Frederikssund Kommune. Byrådet er tidligere blevet præsenteret for to placeringer. Der er i midlertidig opstået en ny mulighed på et areal, der forventes udtaget af råstofplanlægningen. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres. Der har været dialog med lodsejere på de tre lokaliteter, som afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde 22. november 2023

På Økonomiudvalgets møde 15. november 2023 blev der fremsat nogle yderligere spørgsmål. Forventeligt mandag 20. november vil dagsordenen blive opdateret med bilag med svar på disse spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Et nyt vandressourcecenter placeres i Frederikssund Kommune på én af de tre lokaliteter nævnt i sagen.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 169:

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med placering nr. 3 (Ny placering nord for Vinge), og ønsker en række forhold afdækket nærmere såsom infrastruktur, energi mv. Det skal følges op med en samlet planlægning, herunder en grundig borgerinvolvering med særlig fokus på Sundbylille.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 254:

Udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådsmødet den 22. november 2023.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Udsat idet Økonomiudvalget ønsker at der skal ske borgerinvolvering inden sagen genoptages i februar 2024.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V).

Sagsfremstilling

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal fremtidssikre spildevandsrensningen

Frederikssund kommune har tidligere tilsluttet sig en beslutning mellem ejerkommunerne af Novafos om en fælles strukturanalyse og dermed ét fælles vandressourcecenter mellem Ballerup, Egedal, Furesø og Frederikssund kommune. Novafos anbefaler i strukturanalysen at etablere et nyt fælles vandressourcecenter, som er robust overfor fremtidens rensekrav og som udnytter spildevandet som en ressource. Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner.

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal:

 1. Rense spildevandet bedre for vandmiljøet
 2. Være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til f.eks. grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)
 3. Reducere udledning af drivhusgasser
 4. Udnytte ressourcer i spildevandet, f.eks. fosfor

Et nyt fælles vandressourcecenter skal desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af vandressourcecenteret vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Placeringsanalysen

Formålet med placeringsanalysen er at undersøge mulige placeringer for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Kravene til arealet er, at:

 • Det skal ligge øst for Roskilde Fjord
 • Det skal have en størrelse på minimum 10 ha
 • Det skal ligge mindst 200 m fra boligområder og at
 • Anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget Natura 2000-områder, grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder, bevaringsværdige landskaber mv.

Placeringsanalysen peger på to arealer som bedst egnet til placering vandressourcecenteret. Et areal ved syd for Hørup Skovvej og et areal syd for Ågade. De to arealer er præsenteret for Byrådet i beslutningssag om placering af vandressourcecenter 29. marts 2023, sag nr. 50.

Der er nu opstået en ny mulighed for placering, der er lige så egnet som de to arealer fra placeringsanalysen. Årsagen til den nye mulige placering er en forventet ændring i regionens udpegede råstofgraveområder.

Ny placering nord for Vinge (Beliggenhed 3)

Region Hovedstaden arbejder p.t. med forberedelsen af Råstofplan 2024 og påtænker i den forbindelse, at indskrænke udlægget af råstofgraveområdet ved Sundbylille nord for Vinge, da kvaliteten af råstofferne her er for ringe. Frederikssund Kommune kan ikke planlægge for et teknisk anlæg indenfor et råstofgraveområde, derfor har arealet ikke tidligere indgået i placeringsanalysen.

Når arealet udgår af råstofplanlægningen i 2024 er der nu et område nord for Vinge, som lever op til Novafos’ krav til placering, se kortbilag med placering af arealet.

Novafos har vurderet, at arealet er velegnet til placering af et fælles vandressourcecenter.

Arealet lever op til Novafos’ overordnede kriterier:

 • Placering øst for Roskilde Fjord
 • Arealet er ca. 10,8 ha
 • Der er ingen boliger indenfor 200 m af anlægget, og nærmeste boligområde, Sundbylille, ligger ca. 250 m fra ydre afgrænsning af arealet
 • Der er ikke naturbeskyttede arealer, grønne kiler, fredede områder mv. indenfor arealet

Derudover gælder følgende for arealet:

 • Der er én lodsejer
 • Terrænet er let kuperet. Det kan udnyttes i renseprocessen og i placeringen af anlæggets elementer med de højst elementer lavest i terrænet
 • Det kan vejbetjenes af den kommende omfartsvej, der er optaget i Kommuneplan 21.

Inden for området er et areal, som potentielt kan blive oversvømmet ved store regnhændelser samt et mindre areal udpeget som lavbundsområde. Det skal der tages højde for ved etablering af vandressourcecenteret. Der er mulighed for skovrejsning vest/nordvest for området – i forlængelse af den eksisterende skov. Det vil kunne fungere som afskærmning mod Sundbylille.

Der er stiforbindelse fra Sillebro Ådal, som via underføring under Frederikssundsvej, kobles til Vinge. Stiforbindelse til vandressourcecenteret kan kobles på denne sti. I Kommuneplan 2021 er identificeret et område langs Sillebro Å (syd for det potentielle område), hvor der er manglede rekreative stier. Det kan potentielt tænkes ind i planlægningen af vandressourcecenteret.

På lang sigt kan en anden udviklingsmulighed for området være som erhvervsområde i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i Vinge. Andre udviklingsmuligheder, f.eks. til boliger er begrænset pga. nærhed til den kommende motorvej. Arealet ligger ligeledes inden for støjkonsekvenszonen omkring vindmølleområdet i det nordlige Vinge.

Med forbehold for de tekniske løsninger og øvrige myndigheders godkendelse, placeres anlægget så sydligt som muligt, inden for det afgrænsede areal.

De to andre placeringer

Beliggenhed 1 syd for Hørup Skovvej:

Området ligger i et åbent landskab. Området grænser ikke op til bolig- eller erhvervsområder, men ligger ved de trafikerede veje Hørup Skovvej og Frederikssundsvej. Vandressourcecenteret vil her fremstå som et teknisk anlæg i landskabet, hvor landskabet i forvejen er forstyrret pga. nærheden til de den overordnede vejnet, herunder afslutningen på den kommende Frederikssundsmotorvej. Området er relativt fladt og er teknisk set velegnet. Trafikbetjening kan ske fra Hørup Skovvej via Varmedalsvej. Forhåndstilkendegivelse er indhentet fra Vejdirektoratet.

Både øst og vest for området er bevoksede arealer, der potentielt bidrager til at indramme og nedtone anlæggets størrelse i landskabet. Det vil være muligt, at plante skov på de ubebyggede arealer omkring vandressourcecenteret. Det kan reducere synligheden af anlægget ude fra, selvom bl.a. de høje procestanke vil være synlige.

Beliggenhed 2 syd for Ågade:

Området ligger mellem Ågade, Frederikssundsvej, et erhvervsområde med bl.a. Frederikssund Genbrugsstation, Idrætsbyen og Sillebro Ådal. Vandressourcecenteret vil her kunne placeres i udkanten af Frederikssund By og inden for byfingeren i Fingerplanen tæt på andre tekniske anlæg og erhverv og ca. 500 m fra nærmeste boligområde. Det vil ligge synligt ved ankomst til Frederikssund fra den kommende motorvej og kan blive et vartegn i landskabet.

Støjkonsekvenszonen omkring potentielle vindmøller i det nordlige Vinge samt omkring den kommende motorvej betyder, at andre udviklingsmuligheder for området er begrænset, og boliger er f.eks. ikke en mulighed. Området er lettere kuperet og indeholder fredede fortidsminder (gravhøje) med beskyttelseslinjer, som der skal tages højde for, men som ikke er en udfordring. Trafikbetjening kan ske fra Frederikssundvej via Ågade.

Områdets placering giver mulighed for at binde Frederikssund by og Vinge tættere sammen gennem stilforbindelser ved Sillebro Å. Derudover er der potentiale for et udvidet rekreativt læringsforløb om ressourcer og vandkredsløb med Sillebro Ådal, Idrætsbyen, Frederikssund genbrugsstation. Realisering af nogle af disse synergieffekter vil kunne kræve kommunal (med)finansiering.

Administrationens vurdering

Alle tre placeringer er velegnede til placering af et nyt fælles vandressourcecenter.

Forskellen på de tre placeringer er derfor primært på synlighed i landskabet, afstand til boliger/boligområder, antal ejere og potentielle synergieffekter. Placering nord for Vinge ligger, så det vil være synligt i landskabet, men ikke lige så markant, som placering ved Ågade.

Der er ingen boliger inden for 200 m ved placering nord for Vinge, mens der er 9 boliger indenfor 200 m ved Hørup Skovvej og 2 ved Ågade efter anlæggets etablering. Afstanden til boligområder er for alle tre placeringer længere væk end 200 m, nærmest er Sundbylille, der ved placering nord for Vinge er ca. 250 m fra afgrænsningen.

Processen frem mod realisering af et vandressourcecenter

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan. Strukturplanen beskriver på et overordnet niveau vandressourcecenterets placering, mulige ledningstraceer og ombygning af de eksisterende renseanlæg.

Strukturplanen skal også sammenligne prisen for at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de kan møde byspildevandsdirektivets forventede krav, med prisen på at etablere et nyt fælles anlæg. I miljøvurderingen af strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau bl.a. hvad en ny rensestruktur har af betydning for Roskilde Fjord og for vandforsyning til vandløb ligesom der foretages beregninger på drivhusgasudledninger fra hhv. de eksisterende anlæg og det nye anlæg.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Sideløbende med udarbejdelse af strukturplanen vil administrationen og Novafos afklare mulighederne for, hvordan området ved det eksisterende renseanlæg i Frederikssund by kan anvendes, når det ikke længere skal bruges til renseanlæg. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde principper for, hvordan det arkitektoniske og visuelle udtryk af vandressourcecenteret og landskabet omkring anlægget skal fremstå. Forhold, der senere vil indgå i lokalplanen.

Inddragelse

Administrationen besøgte i december 2022 de potentielt berørte lodsejere på de to første placeringer og har siden været i løbende dialog med dem. Lodsejer på den tredje placering nord for Vinge har administrationen besøgt i oktober 2023.

De berørte lodsejere ved Ågade og Hørup Skovvej er ikke positivt indstillet over for at få placeret et anlæg på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med deres fremtidsplaner. Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Lodsejer til arealet nord for Vinge er umiddelbart positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal placeres på vedkommendes jord, da det ikke nødvendigvis er i uoverensstemmelse med fremtidsplaner.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me). En del af lodsejerne gav udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe. Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Inddragelse af øvrige aktører og borgere

Novafos og administrationen inddrager relevante foreninger, interesseorganisationer mv. løbende, når det findes relevant. Bred inddragelse af borgerne sker i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen samt under udarbejdelse af spildevandsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

268Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V).

269Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.