Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 28. februar 2024

Ekstraordinært møde - Byrådssalen kl. 17.30

Referat
Fold alle punkter

51Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

52Beslutning om anmodning om dispensation fra lukketidsbestemmelser i Frederikssund by 2024

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. Dispensationen søges af Frederikssund Erhverv på vegne af alle butikker i Frederikssund bymidte til at holde åbnet i helligdagene i påsken 2024 for at afholde et særligt påskearrangement.

Supplerende resume til mødet den 28. februar 2024

Til sagen er vedlagt ansøgning samt program.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

  1. Der sendes en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, så butikker i Frederikssund Bymidte kan holde åbent i helligdagene i påsken - torsdag den 28. marts, fredag den 29. marts, søndag den 31. marts og mandag den 1. april 2024 fra kl. 09.00-18.00 alle dage.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. februar 2024, pkt. 29:

Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 28. februar 2024.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Niels Martin Viuff (C), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Indstillingen faldt dermed.

Tina Tving Stauning (A) fremsatte forslag om, at den anmodede dispensation til Erhversstyrelsen vedr. lukketidsbestemmelserne alene omfatter søndag den 31. marts 2024 kl. 09.00-18.00.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Niels Martin Viuff (C) og Michael Tøgersen (V).

Inge Messerschmidt (O) stemte imod.

Indstillingen anbefales.

Mindretalsudtalelse:

Inge Messerschmidt (O) fremførte, at Dansk Folkeparti ikke vil være med til at bremse et initiativ. Specielt ikke når det ikke er os som byråd der skal tage stilling til noget. Vi skal videreformidle denne ansøgning til Erhvervsstyrelsen, som så skal tage stilling til om de vil give den ønskede dispensation.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) under § 2, at der ikke må ske detailsalg fra de butikker, der er nævnt i § 1, stk. 1 (butikker, hvorfra der foregår detailsalg), på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag. Det betyder, at der ikke må ske detailsalg fra butikker i påskens helligdage.

Ifølge § 2, stk. 2, i lukkeloven kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra en kommunalbestyrelse tillade, at lovens bestemmelse om lukketider kan fraviges ved særlige lejligheder. Der skal samtidig være tale om arrangementer af officiel karakter. Særlige lejligheder er f.eks. lokale festivaler og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Arrangement af officiel karakter er, hvis kommunen eller en anden offentlig instans er medarrangør af arrangementet eller hvis offentlige personer med repræsentative pligter deltager officielt i arrangementet.

Frederikssund Erhverv er gået sammen med MENY Frederikssund, Frederikssund Ny Initiativråd og Frederikssund idrætsklub om at afvikle en række borgerarrangementer i påsken 2024 - 'Påske i Frederikssund Bymidte'. Målet er at skabe liv i og omkring Frederikssund bymidte og havn. Derfor søger Frederikssund Erhverv på vegne af detailhandlere i Frederikssund bymidte om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, for at kunne holde åbent på helligdagene; torsdag den 28. marts, fredag den 29. marts, søndag den 31. marts og mandag den 1. april fra kl. 09.00-18.00 alle dage.

Påske i Frederikssund

Arrangementet sigter på at skabe liv i og omkring Frederikssund bymidte. Der tilbydes en platform for lokale virksomheder, foreninger og kulturbidrag fra institutioner som blandt andet Frederikssund Bibliotek, Frederikssund Vikingespil, Frederikssund Musikskole, Frederikssund Festival og Frederikssund Idrætsklub m.fl. Ønsket er at fremme en positiv bykultur og støtte byens lokale aktører. Arrangementet vil understøtte det arbejde, der pågår i byen med §17 stk. 4 udvalget, Frederikssund Bymidte - liv og handel, hvor flere af arrangørerne indgår. Arrangementsgruppen er overbeviste om, at dette påskearrangement vil fungere som et samlingspunkt for Frederikssund, styrke de lokale bånd og skabe en atmosfære, der bidrager positivt til Frederikssund bymidte.

Arrangementets indhold

I tillæg til borgmesterens velkomst og åbning af påskeløbet, vil arrangementet omfatte en bred vifte af aktiviteter, herunder fodboldturneringer, motionsløb, kreative værksteder og unikke påskeaktiviteter for alle aldersgrupper. Frederikssund Bibliotek og Frederikssund Vikingespil m.fl. vil også bidrage til arrangementets kulturelle dybde.

Følgende aktiviteter er under planlægning

  • Åbning af påskeaktiviteterne af Frederikssund Kommunes borgmester
  • Etablering af tre scener på hhv. Kulturhavnen, i Havnegade (ved MENY) og ved Langes Magasin, hvor der vil kunne opleves musik (Fr.sund Musikskole og Fr.sund Festival), teater (Fr.sund Vikingespil) og et bogforum med oplæsning (Fr.sund bibliotekerne)
  • Afvikling af påskeløb, cykelløb og fodboldstævne
  • Afholdelse af lokalt madmarked på Kulturhavnen
  • Udnævnelse af ”Årets erhvervs- og/eller detailhandelsperson” i Frederikssund

Administrationens anbefaling

Dispensation fra lukketidsbestemmelser kan søges til særlige lejligheder såsom en byfest eller festival. Der forelægger ikke en nærmere definition på arrangementstyperne. Frederikssund Erhverv har på vegne af en række byaktører fremsendt et foreløbigt program med en række forventede aktiviteter. Det er ikke tydeligt, hvordan de indmeldte aktiviteter vil komme til at udgøre en festival på 5 dage. Der indgår såvel sportslige, kulturelle og officielle aktiviteter. Det er programsat, at borgmesteren åbner 'påskedagene', hvorved arrangementet overholder kravet om en politisk repræsentants deltagelse i arrangementet.

Er 'Påske i Frederikssund Bymidte' en særlig lejlighed, såsom en festival? Vurderingen af, om der er tale om en særlig lejlighed, foretages af Erhvervsstyrelsen. For at Erhvervsstyrelsen kan vurdere, om de vil meddele dispensation fra § 2, stk. 2, i lukkeloven, kræver det en indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Aktiviteter flere steder i bymidten vil være med til at skabe liv og oplevelser i Frederikssund bymidte. Arrangementet har ikke en stærk festivalprofil med et overordnet tema med tilhørende aktiviteter. Der er tale om en række sports- og kulturarrangementer som er forbundne af, at de alle ligger i påskedagene. Arrangementsgruppen forventer frem mod afvikling, at få endnu flere aktiviteter planlagt, samt at få engageret flere detailhandlere i bymidten.

På den baggrund anbefaler administrationen at anmode Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne.

Ansøgning og aktivitetsbilag er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Afvikling af påskeaktiviteter sker i et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv, Frederikssund Ny Initiativråd, Frederikssund Idrætsklub og en række kultur- og detailhandelsaktører i Frederikssund.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

53Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede om følgende punkter:

1. Justitsminister Peter Hummelgaard kommer på besøg i Frederikssund Kommune.

2. Status på udvalgte byudviklingsprojekter i Vinge.

3. Kommunens deltagelse på ejendomsmessen MIPIM.

54Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.