Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

Fold alle punkter

92Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

93Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2024 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en negativ tillægsbevilling på 15,6 mio. kr. (mindreforbrug) på serviceudgifterne i 2024.
 2. Der gives en negativ tillægsbevilling på 16,9 mio. kr. (mindreforbrug) på bruttoanlægsudgifterne i 2024, hvoraf der overføres 15,3 mio. kr. til 2025 og 1,6 mio. kr. til 2026
 3. Der gives en negativ tillægsbevilling på 21,9 mio. kr. (mindreforbrug) i 2024 under finansielle poster, primært som følge af en forventet mindre midtvejsregulering.
 4. Budgetopfølgningen iøvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 15,6 mio. kr., der alene udgøres af serviceudgifter, og fordeler sig på følgende politikområder:

Boligpolitik

En stigning i de forventede udgifter på 0,5 mio. kr., som skyldes flere udgifter til istandsættelser ved fraflytninger fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt.

Administration mv.

Reduktion i de forventede udgifter på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes en reduktion på 1,8 mio. kr. i administrationsbidrag til seniorpension og 0,4 mio. kr. i færre udgifter til opkrævning af ejendomsskat.

Lønpuljer og tjenestemandspension

Reduktion i de forventede udgifter for i alt 13,9 mio. kr., heraf:

 • 5,0 mio. kr. af den centrale reservepulje på 15,0 mio. kr.,
 • 5,0 mio. kr. i kassehenlæggelse af hele puljen afsat til ikke-budgetterede udgifter på de specialiserede områder og ældreområdet,
 • 2,3 mio. kr. i kassehenlæggelse af den fulde generelle lønpulje,
 • 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på tjenestemændspensioner.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 16,9 mio. kr. på anlægsprojekterne under Økonomiudvalget, hvoraf der overføres 15,3 mio. kr. til 2025 og 1,6 mio. kr. til 2026

Mindreforbrug vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. - Vinge - Adgangsforhold og station
 • Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. - Vinge - omr. I, vej og parkering
 • Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - Vinge den grønne forbindelse
 • Mindreforbrug på 8,0 mio. kr. - Vinge - Boulevarden 1-3 etape
 • Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. - Vinge - Grønt hjerte
 • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. - Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord
 • Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - Reetablering af legeplads, landmåler m.v.

I bilag 2 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter for samlet 21,9 mio. kr., der kan henføres til et revideret skøn for midtvejsreguleringen, samt en opgjort modregning i det betingede bloktilskud.

I bilag 3 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2024-2027, der viser, at 8 ud af 9 budgetinitiativer er implementeret, og 1 er delvist implementeret. Budgetinitiativ, der er delvist implementeret er:

 • Borgerforslag - IT system. Der er et arbejde i gang med at få implementeret systemet citizenLab til at håndtere borgerforslag. Rammerne for borgerforslag besluttes på Økonomiudvalget i maj (nærværende møde).

I vedlagte bilag 4 udspecificeres opfølgningen på budgetaftale 2024-2027 nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område har følgende økonomiske konsekvenser:

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug under serviceudgifterne på 15,6 mio. kr.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 16,9 mio. kr. i 2024, hvoraf der overføres 15,3 mio. kr. til 2025 og 1,6 mio. kr. til 2026.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til samlede mindreudgifter, svarende til 21,9 mio. kr.

Bilag

94Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2024 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 27,0 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på overførselsudgifterne.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt på den centrale refusionsordning.
 4. Der gives en tillægsbevilling på -13,3 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
 5. Der gives en tillægsbevilling på -21,9 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt på tilskud og udligning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales, idet Økonomiudvalget anmoder administrationen om til 2. budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 at fremlægge en plan med henblik på at sikre en udnyttelse af anlægsrammen, såfremt der er et mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 77,5 mio. kr. i 2024, hvilket er en forværring på 17,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Forværringen dækker over en række modsatrettede bevægelser:

 • Øgede indtægter fra tilskud og udligning på 21,9 mio. kr., der primært kan henføres til, at reduktionen af kommunens bloktilskud vedrørende overførselsudgifter forventes at blive mindre end tidligere skønnet.
 • Øgede overførselsudgifter på 27,0 mio. kr., hvoraf de 22,0 mio. kr. skyldes øgede udgifter på beskæftigelsesområdet, der skal ses i sammenhæng med ovenstående bullet.
 • Øgede bruttoanlægsudgifter på 13,9 mio. kr.
 • Øgede indtægter på 5,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning.
 • Øgede bruttoanlægsindtægter på 6,3 mio. kr.
 • Øgede anlægsudgifter på forsyningen (ikke underlagt anlægsramme) på 9,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede serviceudgifter på 0,7 mio. kr. Herefter udgør de forventede serviceudgifter 2.513,2 mio. kr. svarende til kommunens serviceramme.

Et resultat, der imidlertid dækker over et betydeligt budgetpres på de specialiserede områder og ældreområdet, hvortil der i nærværende budgetopfølgning altså anvises konkret finansiering.

Det understreges i den forbindelse, at der er tale om tidlige prognoser, som er forbundet med usikkerhed, og der må forventes et fortsat udgiftspres udover de i nærværende budgetopfølgning indstillede og finansierede tillægsbevillinger.

Derfor arbejdes der fortsat med en række initiativer på de berørte områder med henblik på at sikre, at yderligere budgetpres kan finansieres indenfor eksisterende rammer. På trods heraf vurderes det nødvendigt, at der frem mod årets anden budgetopfølgning udarbejdes et økonomisk beredskab til finansiering af eventuelle udfordringer, der ikke kan håndteres indenfor eksisterende rammer.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 27,0 mio. kr., der primært kan henføres til beskæftigelsesområdet.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning en stigning i de forventede indtægter på 5,0 mio. kr., der alene kan henføres til familieområdet og skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter til anbringelser på området.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning en reduktion i de forventede udgifter på 13,3 mio. kr., der skyldes ændret periodisering på en række anlægsprojekter, herunder vedrørende Vinge og Maritimt center. Herefter udgør de forventede udgifter 170,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme. Udviklingen på anlægsområdet vil blive fulgt tæt frem mod næste budgetopfølgning med henblik på at skabe balance mellem forventede udgifter og anlægsramme.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 21,9 mio. kr.

I bilag 1 gives en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027 - politiske ændringsforslag

Af bilag 2 fremgår en samlet status på implementering af politiske ændringsforslag vedtaget med budget 2024-2027. En status, der viser, at ud af i alt 81 ændringsforslag, er de 57 implementeret, mens 24 endnu ikke er implementeret. Af disse 24 er der ét ændringsforslag, der ikke forventes implementeret fuldt ud som forudsat i budgetaftalen. Der er tale om "Opkrævning af byggesagsgebyr" under Plan og teknik. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf - tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. - er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 giver anledning til indstilling af en samlet tillægsbevilling på -13,9 mio. kr. Herefter forventes et underskud på 77,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 17,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til forventet balance mellem udgifter og serviceramme.

I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til anlægsrammen. En udfordring, der søges håndteret frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Bilag

95Beslutning om forsøgsordning med borgerforslag i Frederikssund Kommune

Resume

På Økonomiudvalgets møde 17. april 2024 drøftede udvalget forslag om forsøgsordning med borgerdrevne forslag. I nærværende sag skal udvalget træffe beslutning om rammerne for en forsøgsordning med borgerforslag, herunder aldersgruppe, antal nødvendige stemmer for, at forslaget behandles, procedure og rammerne for forsøgsordningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

 1. At aldersgruppen, der kan stille og støtte borgerforslag, er 15 år og derover.
 2. At antal støttere, der skal til for, at et borgerforslag behandles politisk, er 300.
 3. Forløb og rammer for, hvordan forslag oprettes, og hvad de skal (og ikke kan) indeholde for at blive behandlet politisk.
 4. CitizenLab som platform.
 5. Tids- og procesplan for igangsætning og evaluering af forsøgsordning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 17. april 2024 drøftede udvalget forslag om forsøgsordning med borgerdrevne forslag i Frederikssund Kommune. På baggrund af disse drøftelser skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvilken forsøgsordning for borgerdrevne forslag, der skal indstilles til Byrådet.

Målgruppe: Hvem kan stille og støtte forslag

Der er lagt et forskelligt niveau i forhold til, hvem der kan stille og støtte forslag i de kommuner, der har en ordning med borgerdrevne forslag. Aldersgrænsen for, hvem der kan stille og støtte forslag varierer fra kommune til kommune fra mellem 15-18 år. Endelig er det i enkelte kommuner stemmeberettigede, der tages udgangspunkt i. I bilag 1 fremgår aldersgrænsen for de kommunale borgerforslag. Fordelen ved, at unge fra 15-17 år også kan stille og støtte forslag er, at det kan øge den demokratiske deltagelse blandt unge og give en formel kanal til forslag fra blandt andet Ungerådet og det fælles elevråd.

Det anbefales, at aldersgrænsen for at stille og støtte borgerforslag i Frederikssund Kommune er 15 år, så ordningen kan understøtte demokratisk deltagelse blandt kommunens unge.

Antal støttere: Hvor mange skal der til for, at et forslag behandles politisk

I de kommuner, der har en ordning med borgerdrevne forslag, er der stor variation i det nødvendige antal støttere for, at et borgerforslag bliver behandlet politisk (se bilag 1). Nogle kommuner har sat grænsen for det nødvendige antal stemmer ned efter erfaringer med, at meget få forslag fik nok støttere til at blive behandlet politisk. Herudover er der generelt set meget få borgerforslag, der opnår stemmer nok til at blive behandlet politisk.

I Økonomiudvalgets drøftelse blev der taget udgangspunkt i et spænd mellem 150-500 stemmer for, at et borgerforslag kunne behandles politisk. Administrationen anbefaler, at niveauet lægges et sted midt i det spænd, så det nødvendige antal støttere ligger på 300. Ved udgangen af forsøgsordningen kan der herefter tages stilling til, om antallet bør sættes op eller ned.

Rammer: Hvad skal forslag indeholde for at blive behandlet politisk og proces for borgerforslag

Et borgerforslag kan handle om alt det, som Byrådet i Frederikssund Kommune kan beslutte. Et forslag vil blive politisk behandlet af politikerne i Byrådet, hvis det har en hovedstiller, opfylder kriterierne for borgerforslag og opnår støtte fra det fastsatte antal nødvendige støttere. Erfaringen fra andre kommuner med borgerforslag er, at hovedparten af forslagene er på det tekniske område.

For at forslaget kan blive behandlet politisk, skal det opfylde en række kriterier. Forslaget vil blive afvist, hvis det:

 • Ikke ligger inden for Byrådets kompetence (eksempelvis national lovgivning).
 • Er i strid med eller ikke kan gennemføres inden for gældende love og regler (fx den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagtsreglerne).
 • Angår sager eller afgørelser, der er blevet behandlet tidligere i indeværende byrådsperiode på Byrådets møder (med mindre, at der foreligger nye afgørende oplysninger).
 • Er usaglig, chikanerende, diskriminerende eller injurierende.
 • Er skrevet på et andet sprog end dansk.
 • Indeholder oplysninger om enkeltpersoners private (herunder økonomiske) forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været gengivet i massemedier.
 • Udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde.
 • Af andre grunde end de nævnte klart falder uden for hensigten med ordningen.

Det foreslås i øvrigt, at behandlingen af borgerforslag følger den normale beslutningsproces med fagudvalgsbehandling inden endelig behandling i Byrådet. Endvidere foreslås det, at behandlingen af borgerforslag - på linje med spørgetiden - suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver Byrådsperiode.

CitizenLab som platform og budget

Frederikssund Kommune anvender i dag platformen CitizenLab, som har udviklet løsninger til borgerforslag til flere danske kommuner. Fordelen ved at bruge CtizenLab som platform er, at vi allerede har et abonnement. Herudover har CitizenLab erfaring med at lave sider til borgerforslag i flere danske kommuner. Ved at bruge platformen vil vi endvidere kunne booste kendskabet til og brugen af ”Vi Skaber Frederikssund”. Platformen lever op til reglerne for tilgængelighed samt Datatilsynets retningslinjer for cookiedeklarering (ePrivacy).

Etablering af en løsning til borgerforslag vil være forbundet med en samlet udgift på 150.000 i prøveperioden. 116.000 er omkostningen for et års abonnement til platformen, der kan understøtte borgerforslag, mens der skal laves en engangsinvestering på 34.100 for at tilknytte MitID.

Proces for igangsættelse og evaluering af forsøgsordning med borgerforslag

Når der er truffet beslutning om rammen for borgerforslag i kommunen, vil næste fase være at udvikle og teste den webbaserede løsning til borgerforslag. Der skal tages en indledende dialog med bl.a. leverandøren. Der er en del andre web-projekter i gang, så en løsning forventes først at ville være klar på den anden side af sommerferien. Endelig skal der laves en strategi for, hvordan vi lancerer platformen og kommunikerer til kommunens borgere om den kommende forsøgsordning med borgerdrevne forslag. Det gælder særligt i forhold til de unge ved blandt andet at kommunikere det ud til skoler, elevernes fællesråd, m.fl.

Den foreslåede tids- og procesplan er derfor:

 • 3 kvartal 2024: Kommunikation af borgerforslag til borgere
 • 4. kvartal 2024: Lancering af borgerforslag
 • 4. kvartal 2025: Evaluering af forsøgsordningen (1 år efter igangsættelse)

Efter evalueringen vil Økonomiudvalget modtage en sag med anbefalinger til, om forsøgsordningen bør fortsættes og eventuelle ændringer af rammerne for borgerforslag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i Budget 2024 afsat allerede 214.000 kr. til borgerinddragelse via indkøb af et IT-system, hvormed nærværende sag med udgifter på 150.000 kr. ikke kræver yderligere bevillinger. Ordningen kan således køre et år, hvorefter Byrådet, efter en evaluering af forsøg med borgerforslag, vil skulle afsætte nye midler, såfremt man ønsker en permanent ordning.

Bilag

96Beslutning om "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling" - arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor: 1. Det organisatoriske spor, 2. Det lokalpolitiske spor og 3. Det nationale spor. På Økonomiudvalgets møde 17. april 2024 drøftede udvalget forslag til arbejdet med det lokalpolitiske spor på udvalgets område. I nedenstående sag skal Økonomiudvalget træffe beslutning om mål og fokus for arbejdet i det lokalpolitiske spor i forhold til frisættelse på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. Anbefaler reducering i antallet af politiske styringsniveauer fra 4 tril 3 niveauer overfor Byrådet.
 2. Godkender ny proces for politiske forelæggelser i forhold til køb- og salgssagerne.
 3. Godkender mål for udvalgets arbejde med frisættelse i det lokalpolitiske spor.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2-3: Godkendt.

Økonomiudvalget anmodede administrationen om et notat, der belyser fordele og ulemper ved at forenkle processen vedr. frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på udvalgets drøftelse af arbejdet med "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling" på mødet 17. april 2024 skal der tages stilling til tre temaer i forhold til det lokalpolitiske spor: 1. Antallet af politiske styringsniveauer, 2. Proces for forelæggelser af køb- og salgssagerne og 3. Mål for arbejdet med frisættelse i det lokalpolitiske spor.

Reducering i antallet af politiske styringsniveauer

Der er for indeværende fire politiske styringsniveauer i Frederikssund Kommune: Vision, politikker, strategier og handleplaner. Der kan opstå usikkerhed om, hvad der skal indeholdes i de forskellige styringsniveauer. Det anbefales, at udvalget beslutter en forenkling af politiske styringsniveauer – ved at reducere antallet af niveauer fra fire til tre. Samtidig skal det tydeliggøres, hvad de forskellige niveauer skal indeholde. Konkret foreslås det, at politikker og strategier lægges sammen, da det kan skabe forvirring at have to betegnelser for politiske dokumenter, der har samme sigte, nemlig at sætte en politisk retning for et område.

På baggrund heraf foreslås følgende styringsniveauer fremadrettet:

Tre styringsniveauer:

 • Niveau 1: Vision
  • De(n) overordnede vision for Frederikssund Kommune.
  • Godkendes og forankres i Byråd.
 • Niveau 2: Politikker
  • Indeholder de overordnede principper, som er retningsgivende for kommunens aktiviteter indenfor et område.
  • Er formuleret som mål og principper
  • Godkendes og forankres i Byråd og fagudvalg
 • Niveau 3: Handleplaner
  • Er handlingsorienterede og beskriver, hvordan målene skal nås i praksis gennem aktiviteter og handlinger med afsæt i den politik for området.
  • Godkendes og forankres i fagudvalg.

Evt. ændringer bør indføres gradvist og først at træde i kraft i sin endelige form fra næste Byrådsperiode. Forslaget om at reducere antallet af styringsniveauer fra 4 til 3 og processen for redigering af de nuværende politiske styringsdokumenter skal endvidere forelægges Byrådet som led i arbejdet med "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling.

Politisk forelæggelse af sager om køb- og salgssager

Administrationen fremlægger i nedenstående et forslag til, hvordan udvalget kan bidrage til at fremme køb og salg af fast ejendom og herunder sikre en mere optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer til salg.

Nuværende proces

Den nuværende proces forløber i tre faser: Økonomiudvalget prioriterer hver januar måned igangværende ejendomssalg ud fra en samlet overbliksliste (besluttet 11. december 2019, sag 331). Derudover orienteres udvalget om en samlet statusliste hver oktober måned (besluttet 17. maj 2023, sag 136). Der ligger et stort ressourceforbrug i administrationen med at forberede disse samlesager for udvalget. Endelig forelægges de konkrete salgssager for hver ejendom.

Forslag til fremadrettet proces

Administrationen anbefaler at optimere processen ved at fokusere på de konkrete salgssager. Udvalget forelægges således løbende konkrete salgsemner med udgangspunkt i det samlede omfang af ejendomme, der vurderes egnede til salg. Herudover forelægges udvalget en årlig status (december måned) over de samlede antal køb- og salgssager, så udvalget er orienteret om fremdriften i arbejdet.

Mål for udvalgets arbejde med frisættelse i det lokalpolitiske spor

Et mål for udvalgets arbejde med "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling" kan i overensstemmelse med det forelagte i drøftelsessagen være:

 • Udvalget lægger vægt på, at arbejdet med "Frisættelse gennem tillid og regelforenkling" skal bidrage til at forenkle og styrke de politiske beslutningsprocesser. Samtidig skal arbejdet forbedre mulighederne for, at medarbejdere og ledere kan bruge deres faglighed og kompetencer til at varetage opgaverne bedst muligt i forhold til borgere, virksomhederne m.fl.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

97Beslutning om borgermøde om budget 2025-2028

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget beslutte formen for afviklingen af borgermødet om budget 2025-2028, som afholdes 12. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender formen for afviklingen af borgermødet 12. juni 2024 om budget 2025-2028.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 78 :

Økonomiudvalget besluttede at genoptage sagen i maj.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

På mødet 28. februar 2024 godkendte Byrådet den samlede tidsplan for budgetprocessen. Det blev samtidig godkendt, at der afholdes to borgermøder om budget 2025-2028. Det første borgermøde afholdes 12. juni 2024, og det andet afholdes 5. september 2024. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte, hvor og hvordan det første borgermøde 12. juni skal afholdes.

På baggrund af drøftelser i gruppeformandskredsen foreslås en ny måde at afvikle det første borgermøde på. Tidligere blev det afholdt i Byrådssalen med oplæg fra borgmester, medlemmer af Byrådet og administrationen.

I stedet foreslås det, at borgermødet afvikles ved, at interesserede medlemmer af Byrådet møder op i Sillebroen Shopping 12. juni 2024 mellem kl. 17.00 og 19.00 med henblik på at få en dialog med borgerne om udvalgte temaer og det økonomiske grundlag i den kommende budgetlægning. Borgermødet vil blive afviklet efter aftale med Sillebroen Shopping. Afsættet for dialogen kan være en række plakater, som fortæller om den kommunale budgetlægning, herunder hvor indtægterne kommer fra, hvad udgifterne bruges til, og hvilke udfordringer, der tegner sig for den kommende budgetlægning.

Når borgermødet er afviklet, forbliver plakaterne i Sillebroen Shopping et passende sted, så interesserede borgere kan læse om den kommunale budgetlægning. Derudover ophænges de tilsvarende plakater følgende fire andre steder i kommunen: Fritidscentret i Skibby, Rejsestalden i Jægerspris, Rådhuset (Torvet 2) og forhallen på Kongensgade 18 (Slangerup Bibliotek). Plakaterne bliver hængende indtil udgangen af august 2024, hvorefter der offentliggøres et høringsmateriale om det kommende budget 2025-2028. Det kunne overvejes som en del af næste fase i høringsperioden at hænge andre plakater op med fokus på høringsmaterialet, og hvor borgerne oplyses om, hvordan man kan få adgang til det samlede høringsmateriale via kommunens hjemmeside.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 22. maj 2024

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af sagen 17. april 2024 uddybes sagen med følgende supplerende oplysninger:

Borgermødet vil derfor forløbe anderledes, end hvis det blev holdt på Rådhuset.

En ting, der er væsentlig anderledes er, at nogle borgere har læst om mødet på forhånd og besluttet sig for at deltage. Andre borgere (formodentlig de fleste) kommer forbi, mens de f.eks. er ude og handle. Nogle borgere stopper måske op i 2 minutter - andre vælger at blive længere - eller til hele mødet.

Mødet skal derfor være mere fleksibelt tilrettelagt, så man i princippet kan komme og gå, som det passer - og alligevel få lidt viden om budget og budgetprocessen i Frederikssund Kommune – eller stille et spørgsmål. Mødets form bliver derfor dialog og eventuelt at svare på spørgsmål. Der vil ikke være oplæg og PowerPoint-plancher.

Formandskaberne for udvalgene har derfor en væsentlig rolle i aktivt at være opsøgende og indbyde de borgere, der kommer forbi, til at indgå i en drøftelse eller stille spørgsmål.

Der vil være 4 stande (caféborde eller lignende) og plakater med følgende overskrifter:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre, social og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der vil derfor ikke være et fastlagt program udover følgende ramme:

 1. Borgermødet startes med en kort indledning, hvor borgmester Tina Tving Stauning rammesætter mødet.
 2. Dernæst vil der være ca. 1 time og 45 minutter, hvor borgerne kan gå rundt ved de 4 stande og deltage i drøftelser med Byrådet – som aktivt inviterer til dialog.
 3. Afslutningsvist afrunder borgmester Tina Tving Stauning og takker for deltagelsen og de gode drøftelser.

Administrationen har undersøgt det mest optimale tidspunkt for mødet hos Sillebroen Shopping, og de anbefaler, at tidspunktet for borgermødet justeres til kl. 16.00-18.00, men at onsdag 12. juni 2024 derudover fastholdes.

I Slangerup ophænges plakaterne i Slangerup Kultur og Idrætscenter (SIK).

Plakaterne har primært til formål at skabe blikfang for mødet. Endvidere kan plakaterne være udgangspunkt for spørgsmål og afklarende drøftelser. Plakaternes overordnede tema er: Bliv klogere på Frederikssund Kommunes budget med fokus på følgende deltemaer: 1. Kom og deltag i debatten (Information om budgetprocessen), 2. Hvor kommer pengene fra " (Nøgletal for indtægter og udligning), 3. Hvad bruger vi pengene på ? (Nøgletal for udgifter) og 4. Det samlede budget (Nøgletal samt rammer og vilkår for budgetlægningen).

Der vil blive annonceret om mødet på hjemmesiden og på Vi.skaber.frederikssund.dk. Der vil ikke være tilmelding til mødet. Mødet vil blive afholdt som et fysisk møde, idet der ikke vil være mulighed for livestreaming af mødet.

Inddragelse

Borgermøderne om budget 2025-2028 giver alle borgere mulighed for at få information om budgetlægningen og indgå i dialog med Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

98Beslutning om kommende § 17 stk. 4 udvalg

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet beslutte emner for to kommende § 17 stk. 4 udvalg.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende nedsættelse af to § 17 stk. 4 udvalg med følgende emner:

1. Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab.

2. Grøn omstilling og bedre biodiversitet gennem omlægning af arealer.

Beslutning

Anne Sofie Uhrskov (V) stillede ændringsforslag til indstillingspunkt. 1: "Venstre stiller forslag om at vi vælger emne 4. Børn og Unges trivsel i stedet for indstillingens punkt. 1 Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskaber.

For: Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Inge Messerschmidt (O).

Imod: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Undlod: Niels Martin Viuff (C), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I).

Forslaget blev dermed forkastet.

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Undlod: Anne Sofie Uhrskov (V) Morten Skovgaard (V), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N).

Indstillingspunkt 1 blev herefter anbefalet.

Niels Martin Viuff (C) stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 2: Hvordan understøtter vi frivilligheden?

For: Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I).

Imod: Morten Skovgaard (V), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø).

Undlod: Kirsten Weiland (N), Anne Sofie Uhrskov (V).

Forslaget blev dermed forkastet.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø).

Imod: Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O).

Undlod: Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N).

Indstillingspunkt 2 blev herefter anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådets partier og lister har i forbindelse med konstitueringen besluttet, at der skal arbejdes med fire § 17 stk. 4 udvalg i den nuværende byrådsperiode.

Byrådet nedsatte i 2023 følgende to § 17 stk. 4 udvalg, som er i gang med deres arbejde:

- Frederikssund Bymidte (afsluttes med udgangen af september 2024).

- Det gode borgerforløb. (afsluttes med udgangen af oktober 2024).

Gruppeformandskredsen har drøftet igangsættelsen af to yderligere udvalg, der påbegynder deres arbejde i takt med, at de to igangværende udvalgs arbejde er afsluttet. Drøftelserne i gruppeformandskredsen har taget udgangspunkt i forslag fra partierne og listerne i Byrådet. Vedlagt er et bilag med oversigt over forslag til § 17 stk. 4 udvalg, der har været drøftet i gruppeformandskredsen på møde den 25. april 2024.

Kort rammesætning af § 17 stk. 4 udvalg

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde. Et § 17, stk. 4 udvalg refererer til ét af de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

Efter at udvalget har afleveret deres arbejdet til Byrådet, nedlægges udvalget. I henhold til konstitueringsaftalen er det aftalt, at det enkelte § 17, stk. 4 udvalg max. kan arbejde i op til 1 1/2 år alt afhængig af den konkrete opgave.

Arbejdsformen er typisk undersøgende og ideudviklende. Nogle § 17, stk. 4 udvalg er velegnede til at arbejde med konkrete problemer/opgaver eller komplekse opgaver, der går på tværs af udvalgsstrukturen. Det kan samtidig være et godt forum til at udvikle kommunen sammen med borgere, brugere, erhvervsliv, eksperter, foreninger m.m.

Kommissorier til kommende § 17 stk. 4 udvalg

Byrådet godkendte på mødet 29. marts 2023 en skabelon til kommissorier for § 17 stk. 4 udvalg. Med udgangspunkt i den godkendte skabelon vil administrationen udarbejde forslag til kommissorier for de to kommende udvalg, når Byrådet har besluttet nedsættelsen heraf. Forslag til kommissorier forelægges efterfølgende til godkendelse for Byrådet.

Inddragelse

I forbindelse med godkendelsen af kommissorierne for de to kommende § 17, stk. 4 udvalg vil Byrådet tage stilling til, hvilke interessenter (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, administration m.fl.) der skal indgå i og bidrage til udvalgenes arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

99Beslutning om videre proces for salg og leje af Tiny House –og parcelhusgrunde i Vinge

Resume

Med afsæt i den tidligere besluttede 8-punktsplan for udviklingen af Vinge og løbende politiske godkendelser, orienteres Økonomiudvalget og Byrådet ved denne sag omkring status på salg af parcelhusgrunde og salg/leje af Tiny House grunde. Ligeledes indstilles beslutning om lejeperiode for Tiny Houses og videre proces for at sikre mulighed for at realisere yderligere Tiny Houses i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende uopsigelig lejeperiode på 30 år for grundlejekontrakt til 9 Tiny House parceller og tildele administrationen beføjelse til at indgå lejeaftaler med de enkelte lejere.
 2. Godkende at administrationen undersøger muligheden for et område i Vinge til flere Tiny Houses

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik SKov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Indstillingspunkt 2 blev dermed anbefalet.

Sagsfremstilling

Status på salg og leje af parceller

Der er stor interesse for realisering af boliger i det sydlige Vinge. På nuværende tidspunkt er der indgået købsaftale for alle Tiny House parcellerne, samt reserveret til alle udlejningsparcellerne. Ligeledes er der indgået købsaftale for 17 parceller og 11 parcelhusgrunde er reserverede. Til sagen er vedlagt kortbilag, der viser hvilke parceller, der er solgt/udlejet.

Det skal understreges, at alle købsaftaler først betragtes som endelige handler, når køberne får adgang til grunden og har foretaget geotekniske undersøgelser, hvilket sker til efteråret 2024.

Status på byggemodning

Der har været en del forsinkelse på opstart af byggemodning grundet en række fund i forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser samt afventning og koordinering af forsyningsselskabernes ledninger. Der er nu indgået aftale med entreprenør og byggemodningen starter op medio maj. Det forventes, at områdets interne veje og matrikler tager form i løbet af sommeren, og der skabes gradvis adgang til parcellerne, så mulige byggestarter kan ske i efteråret 2024.

Lejeaftale for Tiny Houses

Der er udarbejdet en standard grundlejeaftale for de 9 parceller til Tiny Houses i den østlige del af området, som udsendes til lejere i forlængelse af denne sag. For at sikre finansieringsmuligheder for lejerne til deres bolig, har administrationen foreslået en uopsigelig lejeperiode på 30 år. Det betyder, at kommunen i den uopsigelige periode ikke har råderet over parcellerne, og kan endvidere ikke opsige lejernes kontrakter, medmindre lejerne misligholder kontrakterne.

Administrationen beder i øvrigt om beføjelse til, at lejeaftalerne kan indgås med de enkelte lejere på vegne af Frederikssund Kommune.

Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet godkende den angivne uopsigelige lejeperiode og tildele administrationen beføjelse til at indgå lejeaftalerne med de enkelte lejere.

Videre proces for realisering af flere Tiny Houses i Vinge

Interessen har været særlig stor for at realisere Tiny Houses i Vinge, og i forbindelse med salg/leje er der flere borgere, som ikke fik mulighed for at realisere deres drøm om et Tiny House i området. Derfor anbefales det at fremme muligheden for flere Tiny Houses i Vinge. Følgende anbefales for at sikre realisering af flere Tiny Houses:

 • Igangsætte arbejdet med at udpege et område i Vinge til realisering af flere Tiny Houses (og gerne suppleret af øvrige boligformer for at sikre høj bymæssig variation). Det vil forudsætte, at der udarbejdes lokalplan for det givne område og der vil efterfølgende fremlægges politisk sag med igangsættelse af planarbejdet.

Inddragelse

Der afholdes løbende orienteringsmøder og åbent hus i forbindelse med salgsprocessen af parcellerne. Der vil blive indkaldt til informationsmøde, når byggemodningen af området er igangsat. Sideløbende arbejdes der for at indgå aftale med selvbyggere af Tiny Houses om etablering af arbejdende værksted i forbindelse med Vinge Gror, hvor formidling og bygningsmæssige erfaringer kan udveksles.

Økonomi

Det er umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag, idet salgsindtægter først kan optages i det kommunale budget, når der foreligger en bindende salgsaftale.

Det oplyses, at handlerne kan betragtes som endelige, når køberne får adgang til grunden og har foretaget geotekniske undersøgelser, hvilket forventes at ske til efteråret 2024. Når dette er sket, vil der kunne afsættes de forventede indtægtsbevillinger, hvor den politiske behandling vil ske som en del af årets to sidste budgetopfølgninger.

Indtægter og udgifter forbundet med udlejning af Tiny House grundene vil blive ligeledes indgå i samme behandling samt blive medtaget som en del af arbejdet med budget 2025 - 2028.

Bilag

100Beslutning om renoveringsstøtte til helhedsplan i afd. Kirkegade, Frederikssund Boligselskab

Resume

KAB har fremsendt ansøgninger vedlagt helhedsplan for støttede og ustøttede arbejder vedrørende renoveringer, byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Kirkegade under Frederikssund Boligselskab. Landsbyggefonden har ekstraordinært på forhånd givet tilsagn til renoveringsstøtte til afdelingen under forudsætning af, at kommunens godkendelse og støttetilsagn til helhedsplanen foreligger senest 31. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden med henblik på Landsbyggefondens endelige tilsagn.
 2. Godkende, at der ydes tilsagn på grundlag af skema A til renovering af 7 ungdomsboliger med en anskaffelsessum på i alt 4,496 mio. kr., herunder løbende refusion af ydelsesstøtte til staten samt underskudsdækning for fremtidig drift.
 3. Godkende, at administrationen kan godkende skema B for henholdsvis renoveringsstøttesagen fra Landsbyggefonden og renoveringsstøttesagen vedrørende ungdomsboliger, såfremt disse ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskaberne og det endelige garantikrav forelægges for Byrådet.
 4. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttet lån på 18,329 mio. kr. og ustøttede lån på 9,865 mio. kr. til familieboligerne, samt støttet lån på 4,102 mio. kr. til ungdomsboligerne.
 5. Godkende, at kommunen påtager sig de opgjorte garantiforpligtelser på maksimalt 18,329 mio. kr. for familieboligerne (50 % regaranti fra LBF) og på 4,102 mio. kr. for ungdomsboligerne.
 6. Godkende de ansøgte fravigelser/præciseringer til AB 18.
 7. Indstille til Landsbyggefondens godkendelse, at der, under forudsætning af at Landsbyggefonden anbefaler det, ikke sker indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb (udamortiserede lån).

Beslutning

Indtillingspunkt 1-7 anbefales.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen og Landsbyggefonden

KAB har på vegne af Frederikssund Boligselskab for afdeling Kirkegade udarbejdet en helhedsplan, jævnfør bilag 1. KAB har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A for støttede og ustøttede sager vedrørende renoveringer, byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger. Det bemærkes, at de viste illustrationer i helhedsplanen ikke nødvendigvis er udtryk for de faktiske materialevalg.

Boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen har gennem de seneste år været i omfattende dialog vedr. udarbejdelse og finansiering af en helhedsplan for afdelingen. Landsbyggefonden har nu ekstraordinært, på baggrund af særlige, midlertidige bestemmelser i gældende regulativer, givet tilsagn til renoveringsstøtte (skema A) til afdelingen, inden kommunen har godkendt helhedsplanen. Landsbyggefondens tilsagn er dog betinget af kommunens godkendelse og bortfalder i tilfælde af, at en sådan ikke opnås senest den 31. maj 2024. Det er således af stor betydning for sagen, at støttetilsagn godkendes og meddeles senest denne dato.

Afdeling Kirkegade ligger i centrum af Frederikssund og består af 1 tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Afdelingen har 30 almene boliger, heraf 23 familieboliger og 7 ungdomsboliger. Boligerne er taget i brug i 1987. I de seneste år, hvor sagen har været drøftet og behandlet i Landsbyggefonden, har taget i afdelingen været tildækket med presenning.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser til helhedsplanen er der konstateret en række byggeskader (opretning), som det er nødvendigt at udbedre inden for en kortere horisont. Udbedring af disse byggeskader støttes af Landsbyggefonden. Da udbedring af byggeskaderne medfører omfattende indgreb i og ved klimaskærmen, er det afdelingens og boligorganisationens ønske, at udførelsen af helhedsplanen kommer hele vejen rundt således, at også bygningsdele som facader, nye vinduer og døre, nye brugsvandsledninger samt vandmålere, der ikke rammes direkte af udbedring af byggeskader, oprettes. Hovedparten af denne gruppe arbejder indgår i helhedsplanen som ustøttede arbejder og finansieres bl.a. ved låneoptag og eventuel huslejestigning.

Derudover består helhedsplanen bl.a. af nedrivning af separat placeret kælder med varmecentral og vaskeri, etablering af ny varmecentral og fællesvaskeri på terræn, etablering af skure samt belægninger og opholdsarealer. Som tryghedsskabende element etableres der ny terrænbelysning på udearealerne.

Der er således udarbejdet en helhedsplan, hvis formål blandt andet er at sikre udbedring af byggetekniske problemer og opdatering af relevante bygningsdele. Landsbyggefondens ordninger lægger op til, at der indarbejdes grønne tiltag, og der er foretaget en grøn screening. Byggearbejderne gennemføres som udgangspunkt uden genhusning af lejerne. Boligorganisationen oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes udførelse og huslejeforhøjelsen.

Kommunens afdeling for byggesager har gennemgået og vurderet det fremsendte projekt og har på den baggrund konkluderet, at der ikke er lovmæssige hindringer for at gennemføre projektet. Det er i den forbindelse oplyst, at der er givet dispensation til at opføre udhusene og udføre ombygningen som ansøgt. Bygherren vil i øvrigt skulle søge byggetilladelse i det omfang, det er påkrævet. For de 7 ungdomsboliger i afdelingen gælder en særlig renoveringsstøtteordning, der ikke er omfattet af Landsbyggefondens renoveringsstøttesag, se nærmere nedenfor.

Skema A-ansøgninger for renoveringsstøtte og ustøttede arbejder (familieboligerne)

Boligorganisationen har fremsendt skema A mv. vedrørende renoveringsarbejder for henholdsvis 18,329 mio. kr. med støttede lån og 11,715 mio. kr. med ustøttede lån mv. Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder modtaget en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 18,329 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Det fremgår af boligorganisationens finansieringsbudget, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 11,715 mio. kr., der dels finansieres via ustøttede lån, dels via tilskud fra dispositionsfonden, egen trækningsret og henlæggelsesmidler.

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelse af det støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer maksimalt til at udgøre 18,329 mio. kr. Når byggearbejderne er udført, kan garantien opgøres endeligt. Landsbyggefonden godtgør 50 % af den endeligt beregnede garantiforpligtelse (regaranti). Boligorganisationen har oplyst, at der ikke ansøges om kommunal garantistillelse for det ustøttede lån.

Det oplyses, at gennemførelse af helhedsplanen indebærer en huslejestigning på 16,82 % for familieboligerne, således at lejen vil komme til at udgøre 1.504 kr. pr. m2 pr. år. En 3-rumsbolig på 75 m2 vil således stige fra ca. 8.050 kr. pr. måned til ca. 9.400 kr. pr. måned.

Renovering af 7 ungdomsboliger med støtte efter almenboliglovens § 100

De 7 ungdomsboliger i afdelingen har modtaget støtte før 1. juli 1986, hvilket indebærer, at disse ikke er omfattet af de almindelige muligheder for at opnå støtte fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning.

Kommunen har dog mulighed for ved denne type af boliger på vegne af staten at give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader, større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger. Dette medfører en forpligtelse til at give en kommunal garanti til lånet, ydelsesstøtte til nedbringelse af huslejeudgiften (kommunen refunderer staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid) samt en kommunal underskudsgaranti for ungdomsboligernes drift. Indeståelsen omfatter dog ikke underskud, som uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække.

Den samlede anskaffelsessum for arbejderne for ungdomsboligerne udgør ifølge det fremsendte skema A 4,496 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af støttet lån på 4,102 mio. kr. samt tilskud på 0,394 mio. kr. fra en pulje med likvidationsprovenu fra nedlæggelse af Skibby Ungdomsboliger (som godkendt af Økonomiudvalget den 22. september 2021, jævnfør sag nr. 334). Til lånet yder staten ydelsesstøtte svarende til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og beboernes betaling, der udgør 2,15 % p.a. af byggeudgiften + bidrag. Kommunen godtgør staten 20 % af støtten. Beboerbetalingen reguleres årligt med 75 % af stigningen i nettoprisindekset eller - hvis dette er steget mindre - lønindeks for den private sektor. Dette medfører, at den årlige ydelsesstøtte vil falde tilsvarende. Det er anslået, at den kommunale godtgørelse til staten under de nuværende markedsforhold vil udgøre ca. 30.000 kr. det første år.

Det oplyses, at huslejen for en ungdomsbolig efter helhedsplanens gennemførelse vil stige med 19,5 %, således at lejen kommer til at udgøre 1.332 kr. pr. m2. En ungdomsbolig på 28 m2 vil før renoveringen have en husleje på ca. 2.600 kr. pr. måned og en husleje efter renoveringen på ca. 3.108 kr. pr. måned.

Andre forhold

Boligorganisationen har som en del af sagen ansøgt kommunen om godkendelse af forskellige fravigelser fra AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge og Anlægsvirksomhed), jævnfør bilag 2. Kommunen kan i særlige tilfælde godkende fravigelser. Administrationen har fået gennemgået fravigelserne/præciseringerne og vurderer, at disse vil kunne godkendes, da de i den konkrete sag er velbegrundede. I denne type sager forudsættes det ofte ved Landsbyggefondens behandling af sagen, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån i afdelingen udløber.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Den anslåede årlige ydelsesstøtte på 30.000 kr. til staten fra 2025 og frem forventes at kunne afholdes inden for eksisterende ramme, hvormed sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

101Beslutning om ekspropriation ved Hyllingeriis i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt

Resume

Der skal træffes endelig beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af kystbeskyttelse i Hyllingeriis. Beslutningen træffes efter afholdelse af åstedsforretning samt høring af protokoller og erstatningsforslag hos grundejerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte at ekspropriere rettigheder til etablering og sikring af kystbeskyttelsesanlæg angivet på ekspropriationsplanen (bilag 1) i medfør af kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1
 2. Beslutte at ekspropriere rettigheder til sikring af eksisterende spildevandsledning i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. maj 2024, pkt. 40:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Kystbeskyttelse ved Hyllingeriis

Byrådet besluttede 25. oktober 2023 at give tilladelse til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for sommerhusområdet Hyllingeriis, nordøst for Skibby. Projektet omfatter blandt andet etablering af jorddige, spunsvæg, grøfter og pumpebrønde på private arealer. Anlæggene skal beskytte 182 sommerhuse og byggegrunde mod oversvømmelse. For at sikre råderetten over de arealer, der er nødvendige for realisering af projektet, besluttede Byrådet den 27. april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 for de berørte 15 ejendomme, hvor anlæggene placeres. Arealerne er angivet på ekspropriationsplanen (bilag 1). Byrådet udpegede samtidig byrådsmedlem Søren Weimann (B) til at deltage i åstedsforretning, hvor grundejerne blev præsenteret for ekspropriationsindgrebene på deres ejendomme.

Åstedsforretning og erstatningsforslag

Den 14. december 2023 blev der afholdt åstedsforretning i Hyllingeriis. Her gennemgik Søren Weimann, administrationen og to landinspektører sammen med grundejerne, hvilken betydning projektet og ekspropriationen vil få for hver enkelt ejendom. Ejendommene får tinglyst en servitut om den del af kystbeskyttelsesanlægget der etableres på deres grund og de restriktioner det medfører. Det pågældende areal fragår ikke ejendommene (se servitutten i bilag 2). Yderligere får de tinglyst en servitut om anvendelse af midlertidigt arbejdsareal på deres grund (se servitutten i bilag 3). Drøftelserne fra åstedsforretningen blev nedskrevet i ekspropriationsprotokollen. Protokol og erstatningsforslag blev efterfølgende sendt i 4 ugers høring hos de berørte ejere, med mulighed for godkendelse, afvisning eller yderligere bemærkninger.

Bilag 4 indeholder en samlet oversigt over de forslåede erstatningsstørrelser, samt oplysninger om hvorvidt de er godkendt af ejerne. Erstatningernes størrelse er anbefalet af de rådgivende landinspektører under hensyntagen til praksis fra projekter i andre kommuner. I forslagene gives der ikke erstatning for placering af kystbeskyttelsesanlæg på sommerhusgrunde, hvilket er i tråd med gældende praksis i henhold til vejlovens § 103. stk. 2 er, om fradrag for fordele. Administrationen har vurderet, at ejendommenes fordel ved at blive beskyttet mod oversvømmelser er større end den ulempe servitutten om anlægget medfører. Erstatningerne omfatter derfor primært permanent tab af beplantning, terrasse eller lignende, samt tab af indtægt fra landbrugsareal. Der kan forekomme yderligere erstatning, end den på forhånd aftalte, som følge af selve anlægsarbejdet. Dette er ikke omfattet af ovenstående erstatningsforslag. Det er normal praksis at erstatning herfor først opgøres når anlægsarbejderne er afsluttet, og de anvendte arealer er tilbageleveret til grundejerne.

Hovedpointerne fra åstedsforretningen, indsigelser og høringssvar er samlet i en hvidbog, vedlagt i bilag 5. Her fremgår også administrationens bemærkninger og evt. beslutninger. 10 af de 15 ejendomme har godkendt protokol og erstatningsforslag, 2 var ikke tilfredse med deres erstatningsforslag og 3 svarede ikke tilbage. Kommunen er forpligtet til at videresende de sager, hvor ejere ikke har godkendt den tilbudte erstatning, til afgørelse hos Taksationskommissionen. Den manglende godkendelse af erstatningsforslag skyldes at nogle grundejere forventer at deres ejendomsværdi forringes mere end beskyttelsen gavner, på grund af indbliksgener, tab af herlighedsværdi mm.

De ejere der endnu ikke har svaret, vil få yderligere fire ugers høring med mulighed for godkendelse i forbindelse med udsendelse af endelig ekspropriationsbeslutning, herefter vil de evt. også blive videresendt til Taksationskommissionen.

Udgifterne til ekspropriationsproces og selve erstatningssummerne indgår som en del af projektets samlede omkostninger og afholdes af Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag efter den godkendte bidragsfordeling.

Lovgrundlag og klagemuligheder

Ekspropriation til kystbeskyttelsesprojekter sker med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Processen sker efter vejlovens §§ 98-102, hvor kommunalbestyrelsen indtræder som rettighedshaver. Afgørelsen om ekspropriation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1. Når ekspropriationsbeslutningen er truffet og meddelt, kan kommunen igangsætte anlægsarbejdet af kystbeskyttelsen på de eksproprierede arealer.

Dette gælder også for de ejendomme, hvor der ikke er enighed om erstatningens størrelse, og kommunen har sendt spørgsmålet om erstatning videre til Taksationskommissionen. Ejeren eller kommunen kan få erstatningsspørgsmålet vurderet af Overtaksationskommissionen, hvis en af parterne ikke kan acceptere Taksationskommissionens kendelse.

Sikring af spildevandsledning ved servitut

På åstedsforretningen oplyste NOVAFOS (som grundejer af lb.nr. 2), at de ifm. forberedelse til åstedsforretningen er blevet opmærksomme på, at den eksisterende spildevandsledning fra 1973, der fører renset spildevand fra rensningsanlægget til Roskilde Fjord, over ejendommen lb.nr. 1,

aldrig er blevet sikret ved servitut. NOVAFOS anmodede derfor Frederikssund Kommune om at medvirke til at sikre spildevandsledningen ved pålæg af sædvanlig beskyttelsesservitut for spildevandsledninger. Da spildevandsledningen med tilhørende deklarationsareal (2 m på hver side af ledningen) i sin helhed er beliggende i det afskårede areal af lb.nr. 1 mellem det kommende dige og ejendommens skel mod syd, har administrationen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at sikre den eksisterende spildevandsledning i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen om kystbeskyttelsesanlægget. Se servitut om sikring af spildevandsledningen i bilag 6. Ekspropriationsbeslutning om sikring af spildevandsledningen skal træffes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58. Novafos afholder alle udgifter til sikring af spildevandsledningen, og servitutterne tinglyses separat.

Inddragelse

Den 14. december 2023 blev der afholdt åstedforretning hvor grundejerne havde mulighed for at fremføre bemærkninger mv. Fra den 19. januar - 16. februar 2024 havde grundejerne mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger til den udarbejde protokol og erstatningsforslag. Efterfølgende har der været yderligere dialog og justering af forslag med de grundejere der ikke var tilfredse.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

102Beslutning om høring af projektforslag for fjernvarme til Skibby

Resume

Skibby Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet om at få godkendt et varmeprojekt for fjernvarme til Skibby. Byrådet skal med denne sag beslutte, om projektforslaget skal godkendes til høring hos berørte parter, samt at der ses bort fra fossile brændsler (naturgas) som relevant alternativt scenarie i de økonomiske beregninger. Endelig vedtagelse af projektforslaget sker efterfølgende i Klima, natur og energi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende at der i projektforslaget ses bort fra fossile brændsler (naturgas) som relevant alternativt scenarie i de økonomiske beregninger.
 2. Godkende projektforslaget for fjernvarme til Skibby til høring hos berørte parter.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. maj 2024, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til Klima, natur og energi på grund af nye oplysninger.

Sagsfremstilling

En borgergruppe i Skibby er gået sammen for at etablere Skibby fjernvarme a.m.b.a. med det formål at få fjernvarme til Skibby. Skibby er i dag udlagt til naturgasforsyning. Naturgas til opvarmning i private boliger forventes udfaset fra 2035. Omlægningen af varmeforsyningen i Skibby til fjernvarme er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes Strategiske energi- og Varmeplan 2022.

Projektforslaget omfatter etablering af en energicentral til varmeproduktion og ledningsnet til distribution af fjernvarmen.

Projektforslaget forudsætter en tilslutning på ca. 70% af det samlede varmebehov i Skibby. Projektforslagets realisering afhænger således af, at der opnås en tilslutning på ca. 70%.

Energicentral og varmeproduktion

Energicentralen består af en 3,9 MW luft-til-vand varmepumpe, en 9,0 MW elkedel, en 3.400 m3 akkumuleringstank samt en 4 MW gaskedel til nødlast. Varmepumpen og elkedlen placeres i en bygning med en højde på ca. 7,5 meter. Akkumuleringstanken ønskes opført i en højde på ca. 15 meter. Energicentralen omfatter dertil en luftgård til varmepumpen. Administrationen skønner, at energicentralen vil få behov for en grund på ca. 3.000 kvm.

Der er i projektforslaget regnet på en placering af energicentralen på Bronzeager 8, 4050 Skibby. Bronzeager 8 er kommuneplanlagt til erhvervsområde og skal overføres til byzone med lokalplan. Placering af energicentralen på dette sted kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandstillæg. Arealet er ikke spildevandsplanlagt.

Frederikssund Kommune ejer Bronzeager 8. Der skal derfor også ske salg af kommunalt areal før energicentralen kan etableres. Ansvaret for salg af kommunale arealer i Frederikssund Kommune er placeret under økonomiudvalget. Beslutning om salg af areal vil blive forelagt økonomiudvalget med en separat politisk sag. Området er ikke byggemodnet.

Forbrugerpriser

Der er i projektforslaget regnet på små, mellemstore og store brugere, afhængigt af boligstørrelsen.

De brugerøkonomiske beregninger viser en økonomisk fordel for alle brugergrupper sammenlignet med individuelle luft-til-vand varmepumper. Sammenlignet med individuelle varmepumper vil brugerne kunne spare mellem 2.376 og 19.652 kr. i årlige omkostninger ved at vælge fjernvarme. I de brugerøkonomiske beregninger er der ikke indregnet tilskudsmuligheder. Den endelige prisstruktur fastsættes af Skibby fjernvarme a.m.b.a.

Ved endelig godkendelse af varmeprojektet vil forsyningsområderne blive indberettet i det nationale planregister. Denne indberetning betyder, at boligejere indenfor forsyningsområderne ikke kan få tilskud til individuelle varmepumper fra varmepumpepuljen.

Selskabsøkonomi

Den samlede investering er opgjort til ca. 220 mio. kr. Fjernvarme er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og forsyningsselskabet skal dermed føre evt. overskud tilbage til brugerne. Den selskabsøkonomiske beregning viser et overskud på ca. 47.000 kr. pr. år. Sker der en større tilslutning end de 70%, vil det selskabsøkonomiske overskud øges og gøre det muligt at nedjustere varmeprisen.

I den selskabsøkonomiske beregning er indregnet, at Skibby Fjernvarme a.m.b.a. forventer at modtage betaling for at stille den nye elkedel til rådighed for regulering af elmarkedet, kaldet regulerkraftmarkedet. Regulerkraftmarkedets udvikling i fremtiden er usikker.

Selskabsøkonomien afhænger også af, at projektet opnår kommunekredit og i den forbindelse den fastsatte rente og garantiprovision. Der er indregnet en kommunekreditrente på 3,48% samt en garantiprovision på 0,5%. De endelige beslutninger vedrørende garanti og provision træffes af Økonomiudvalget/Byrådet. Dette sker ved en efterfølgende politisk sag.

Hvis selskabsøkonomien bliver dyrere end beregnet i projektforslaget, vil det være forbrugerne, der skal dække udgifterne gennem større forbrugerbidrag. Da der ikke kan fastsættes tilslutningspligt, kan forbrugerne opsige fjernvarmen, hvis den bliver for dyr.

Positiv samfundsøkonomisk fordel på 77,8 mio. kr.

Den samfundsøkonomiske beregning viser, at fjernvarmeforsyningen er fordelagtigt ift. det alternative scenarie, individuelle varmepumper. Den samfundsøkonomiske fordel ved projektforslaget ift. det alternative scenarie er beregnet til 77,8 mio. kr. over en 20-årig periode.

Der er udført flere følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien. Følsomhedsberegningerne viser, at samfundsøkonomien er robust og vil være positiv, selvom der ændres på forudsætningerne i den samfundsøkonomiske beregning.

Videre proces og forudsætninger for realisering

Første skridt er at få godkendt et varmeprojekt. Når Skibby fjernvarme a.m.b.a. har et godkendt varmeprojekt, har de mulighed for at indsamle bindende tilmeldinger fra borgerne. Efter godkendelsen af varmeprojektet skal Skibby fjernvarme a.m.b.a. lave et offentligt udbud for etableringen af projektet.

Som det er beskrevet ovenfor kræver realisering af varmeprojektet på Bronzeager 8 beslutning om kommunegaranti, grundsalg til energicentralen, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandstillæg, afgørelse om VVM-pligt og byggemodning. Under forudsætning af at projektet placeres i det sydvestlige hjørne af bronzeager 8 og der alene byggemodnes til varmeprojektet skønnes byggemodningen at kunne gennemføres for i størrelsesordenen 1,6 mio. kr.

Fjernvarme i naturgasbyer

Siden 2022 har det været en nationalpolitisk målsætning at få gassen ud af bygningsopvarmningen i de danske husstande. Der har derfor været fokus på at omlægge de mindre naturgasbyer (som fx Skibby) til enten fjernvarme eller individuel forsyning.

De nyligt igangsatte fjernvarmeprojekter i de mindre naturgasbyer, typisk drevet af varmepumper, er ikke afsluttet eller fuldt implementeret endnu og der er derfor ikke nye erfaringer med etablering fjernvarmenet i naturgasbyer.

Projektforslag og kort over forsyningsområdet er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Projekter for kollektiv varmeforsyning sendes i høring til berørte parter.

Kommunens godkendelse af et projekt for varmeforsyning er en forudsætning for, at borgerne i projektets forsyningsområder kan få tilbudt forsyning med fjernvarme. Der kan ikke pålægges tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder. Borgere, som får tilbudt fjernvarme kan frit vælge, om de ønsker at koble sig på fjernvarmen.

Økonomi

Hvis projektforslaget godkendes, vil det medføre bruttoanlægsudgifter på 1,6 mio. kr. til byggemodningsomkostninger af det nye erhvervsområde i Skibby, og dermed presse anlægsrammen i det år projektet realiseres. Derudover kan der forventes indtægter i form af salg af erhvervsjord.

Bilag

103Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital

Resume

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 en bevilling til anlæg i forbindelse med samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital. Rehabiliteringsafdelingen flyttede til stueplan medio februar 2024. Enkelte ting er fortsat ikke helt på plads, men der er fundet midlertidige løsninger, der får driften til at fungere. Etableringen af det skærmede afsnit med ni pladser er klar til at gå i gang. Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsmidler på 951.000 kr. til samling af pladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive bruttoanlægsudgifter på 951.000 kr. til samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. maj 2024, pkt. 34:

Anbefalet.

Fraværende: Morten Skovgaard (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2023-26 og 2024-27 at samle Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital. Formålet er at skabe bedre fysiske rammer for den rehabiliterende indsats på afdelingen, sikre en højere faglighed til at understøtte borgerne og ikke mindst en større driftsstabilitet for samtidig at sikre forbedre mulighed for budgetoverholdelse i fremtiden.

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 en merbevilling til anlæg til samlingen af pladserne på 951.000 kr., da udgifterne ikke kunne holdes inden for de hidtidige afsatte anlægsmidler.

Samlingen sker i to trin. Første trin flytter Rehabiliteringsafdelingen ned til lokaler i stueplan, mens andet trin etablerer et skærmet afsnit med ni pladser målrettet borgere med særligt behov for rolige omgivelser.

Med samlingen realiseres den opnormering med to pladser, som Byrådet besluttede i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Herefter har Frederikssund Kommune 31 midlertidige pladser. I 2023 var der i alt 400 ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

Første trin: Flytning af Rehabiliteringsafdelingen

Rehabiliteringsafdelingen flyttede den 13. februar 2024, men etableringen af medicinrummet og et par andre mindre ting udestår fortsat. Der er dog fundet midlertidige løsninger på de forskellige udeståender og afdelingen har været i fuld drift gennem hele flytningen.

Klargøringen af lokalerne til indflytning gik i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af dele af afdelingen.
 • Etablering af træningssal og træningsområder.
 • Etablering af medicinrum.
 • Loftsliftskinner på de sengestuer, der mangler.

Andet trin: Samling af de midlertidige pladser og etablering af et skærmet afsnit

Klargøringen af lokalerne er klar til at gå i gang. Afsnittet forventes at stå klar medio 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af afsnittet.
 • Afskærmning af afsnittet, blandt andet med folie på dørene.
 • Etablering af en større spisestue med køkken.
 • Etablering af dagligstue med direkte adgang til udearealer.
 • Udskiftning af belysning i gang- og fællesarealer.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere fra Rehabilitering og de midlertidige pladser har deltaget i det hidtidige arbejde og kommer ligeledes til at deltage i det fremadrettede arbejde med gennemførelsen af samlingen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet kan tilslutte sig ønsket om at frigive midler til færdiggørelse af etablering af midlertidige pladser til rehabilitering på Frederikssund Hospital.

31 midlertidige pladser synes imidlertid at være et meget begrænset antal i forhold til, at der i 2023 var 400 ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

Seniorrådet må derfor udtrykke ønske om mulighed for at etablere yderligere pladser, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,351 mio. kr. til projekt samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital. I nærværende sag søges 951.000 kr. frigivet til projektet.

104Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny tandklinik på Frederikssund Hospital

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de resterende afsatte anlægsmidler i 2024 til etableringen af ny tandklinik på Frederikssund Hospital. Sagen skal ses i forlængelse af sag i Byrådet den 20. december 2023, hvor en mindre del af de afsatte anlægsudgifter blev frigivet. Midlerne søges frigivet med henblik på at sikre fremdrift i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 8,0 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. maj 2024, pkt. 34:

Anbefales.

Fraværende: Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte på deres møde den 26. april 2023 et rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på samlet 13,981 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital, hvoraf de 1,400 mio. kr. blev frigivet med det samme. Byrådet frigav på deres møde den 20. december 2023 yderligere 4,580 mio. kr. I nærværende sag søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler svarende til 8,000 mio. kr. Der søges om en frigivelse af midler for at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Frederikssund Kommune har fået tilsagn om puljemidler på 2,800 mio. kr. fra Indenrigs – og Sundhedsministeriet til indretning af tre nye tandlægeklinikrum på Frederikssund Hospital. De nye klinikrum skal anvendes til tandundersøgelse og tandbehandling for gruppen af 18-21-årige i Frederikssund Kommune. Puljemidlerne fra ministeriet skal anvendes til ombygning, indretning og inventar i relation til de tre nye klinikrum. Frederikssund Kommune forventer at modtage puljemidlerne ultimo 2024. Udvalget orienteres herom senere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 12,9 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital, hvoraf 8,0 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

105Beslutning om godkendelse af skitseforslag samt udbudsform på etablering af børnehus i Vinge

Resume

Med Budget 2022 besluttede Byrådet, grundet den positive udvikling i Vinge, at fremrykke byggeriet af et børnehus. Med denne sag, indstiller Børn, familier og forebyggelse skitseforslag samt udbudsform til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Der vil på mødet blive givet status på byggeriet af områdeleder for dagtilbud i Frederikssund Pernille Neergaard Christoffersen, Afdelingsleder for Kommunalt Byggeri Thomas Winther og Centerchef for Ejendomme og IT Britt Christensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udbudsform og skitseprojekt.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 15. maj 2024, pkt. 43:

Godkendt.

En udbygget tids- og procesplan for den videre proces forelægges udvalget på mødet i august. Udvalget lægger i den forbindelse vægt på tæt involvering af forældrerepræsentanter, områdebestyrelse m.fl. i det videre arbejde med planlægning og indretning.

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Pedersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O).

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2022 besluttede Byrådet at igangsætte lokalplan og udbudsproces for et børnehus i Vinge. På baggrund af dette, blev der af Byrådet d. 30. august 2023, besluttet at næste politiske behandling vil være ved godkendelse af dispositions- eller skitseforslag, ligesom der blev frigivet midler til foranalyse.

Byggeriet af børnehuset i Vinge er i den fase, hvor kommunens bygherrerådgiver har lavet et overordnet forslag (skitseforslag) til byggeriet, hvilket nu skal politisk godkendes. Administrationen har desuden udarbejdet tidsplan, ud fra valg af hovedentreprise som entrepriseform i dette projekt jf. Byrådets beslutning 30. august 2023.

Hvis skitseforslaget og den valgte byggeform bliver godkendt, forventes det mere detaljerede projektforslag til ansøgning af de nødvendige myndighedsgodkendelser, at være klar december 2024. Derefter planlægges det, at byggeriet kan udbydes til entreprenører i april 2025, kontrakterne underskrives i juni 2025, og selve byggeriet går i gang i august 2025.

Udvalget vil blive orienteret løbende, i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb i henholdsvis 2025 - 2026.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

106Beslutning om muligt kommende DSB-værksted

Resume

Plan og teknik skal med denne sag drøfte perspektiverne i en mulig kommende placering af et DSB-værksted syd for Frederikssund By.

Deltager: Planlægger Nanna Kloster Kaarsholm.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Sagen drøftes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. maj 2024, pkt. 72:

Kirsten Weiland (N) stillede et ændringsforslag om, at sagen behandles som en beslutningssag.

Administrationen orienterede om, at sagen er sat på dagsordenen som en drøftelsessag, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (I).

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A) stemmer imod, idet de ikke kan støtte, at sagen løftes til en beslutningssag. De mener, at det rigtige er at afvente yderligere informationer i sagen, herunder administrationens vurdering af projektet og de alternative placeringer, før de jf. planen for sagens behandling træffer beslutning i juni måned 2024.

Kirsten Weiland (N) stillede et ændringsforslag om, at udvalget beslutter, at DSB anlægget ikke placeres i område 1.

Administrationen orienterede om, at sagen er sat på dagsordenen som en drøftelsessag, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (I).

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalget anbefaler Plan og teknik's beslutning med den bemærkning, at der i samarbejde med DSB arbejdes videre med en mulig placering i erhvervsområdet i den nordlige del af Vinge.

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Forslaget blev anbefalet.

Sagsfremstilling

DSB undersøger i øjeblikket muligheden for at placere et værksted til reparation af fremtidens førerløse S-tog inden for hovedstadsområdet. Et af de arealer, som DSB finder egnet, er syd for Frederikssund By mellem den eksisterende S-bane og Fjordlandsvej.

DSB har på møde i byrådet den 19. marts fremlagt en projektskitse. I den efterfølgende periode har DSB arbejdet videre og fremkommer på den baggrund med et andet forslag til placering. Dette vedlagt i bilag.

Med denne sag skal Plan og teknik drøfte perspektiver i at placere et værksted i Frederikssund Kommune. Projektbeskrivelse fra DSB er vedlagt og det reviderede forslag er illustreret på side 28/29 i bilaget.

Der er indkommet spørgsmål fra Byrådet til administrationen. Spørgsmålene relaterer sig til DSBs oprindelige projekt. Spørgsmål samt svar er vedlagt som bilag til sagen.

Inddragelse

DSB afholder et borgermøde i Frederikssundshallen mandag den 6. maj kl. 19-21.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

107Drøftelse af budget 2025 - 2028

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2025 – 2028. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2025-2028, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. februar 2024 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025 – 2028, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter, herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2025-2028 den 26. juni 2024.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis 24. april, 26. juni samt 28. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2025-2028 den 24. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2025-2028 den 28. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 4. september.
 • De politiske forhandlinger om budget 2025-2028 vil foregå den 20 - 24. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest torsdag 26. september kl. 8.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag 2. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 9. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre, social og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 9. oktober.

108Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo april 2024. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 333,0 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne håndtere den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for maj 2023 til april 2024 udgør 333,0 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er således indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen. Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 30. april 2024, som er grundlag for likviditetsprognosen. Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 30. april 2024: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 333,0 mio. kr. pr. 30. april 2024.

Bilag

109Orientering om status på udviklingen i Vinge

Resume

Byrådet godkendte på møde 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutning af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov. I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Der er fortsat fremdrift i de igangværende bolig- og erhvervsprojekter med forventning om, at der snart kommer gang i byggeriet flere steder i byen. Den globale afmætning i markedssituationen rammer dog også byudviklingen i Vinge, og derfor har flere boligprojekter været ramt af forsinkelser.

Der er fortsat en interesse i bolig- og erhvervsudviklingen i Vinge, og der pågår løbende markedsdialog for at fastholde interessen. Kommunen har deltaget i ejendomskonferencen MIPIM 2024, hvor der var stor interesse for Vinge. Der arbejdes nu videre med en aktiv opfølgende markedsdialog.

Der er store indsatser, som skal afklares og sikres i 2024 for at sikre, at den ambitiøse byudvikling fortsætter. Herunder skitseres enkelte nedslag på de indsatser, vi står overfor - dette er yderligere skitseret i det vedlagte Bilag 1 med årshjul for politiske milepæle 2024:

 • Afstemme og udvikle byens centrum med skole og landskabsbro
 • Igangsætte opførelse af parkeringshus i Vinge C
 • Etablere Vingeforeningen og igangsætte fællesskabende indsatser
 • Mobilitetsplanlægning og jord- og vandhåndteringsplanlægning
 • Styrket markedsdialog med investorer
 • Styrket branding og kommunikationsindsatser

Organisering i Vingeteamet

Der er gang i udviklingen af Vinge og derfor også et behov for en styrket organisering af Vingeteamet. Der er arbejdet med en mere selvstændig organisering af teamet, der skal sikre fremdrift og stærkere koordinering. Vingeteamet består af hhv. projektchefen, en byplanlægger og er nu blevet udvidet med en projektkoordinator, der skal sikre overblik over porteføljen og bistå med en række opgaver ift. koordinering, kommunikation og administration.

Igangværende projekter i Vinge

Der er flere bolig- og erhvervsprojekter, som er igangsat eller under planlægning i Vinge. For eksempel er der godt gang i salg og udlejning af parcelhus- og Tiny House grunde, og der er flyttet nye beboere ind i Innovators bygninger i Vinge C.

Til sagen er vedlagt Bilag 2, der nærmere gennemgår status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge. Ligeledes er vedlagt Bilag 3, hvor der på et foreløbigt oversigtskort er angivet de igangværende indsatser i Vinge.

Udbud i Vinge

Der arbejdes fortsat med udbud af arealer til boligformål, som tager afsæt i tidligere politiske beslutninger. På Økonomiudvalgets møde i maj fremlægges en sag med godkendelse af udbud af offentlige arealer til boligformål.

Sikring af retning i byudvikling og udtryk i byens rum

Kvalitetsprogrammet blev godkendt i februar 2024. Kvalitetsprogrammet sætter en ambitiøs retning for de kommende indsatser i Vinge og benyttes allerede nu i de igangværende markedsdialoger.

Nu arbejdes der for at fastlægge retning for brug af karaktergivende elementer som fx byrumsinventar, så Vinge sikres et unikt og genkendeligt udtryk, både rent fysisk i byrummene og i den brede kommunikation.

Sideløbende med godkendelse af Kvalitetsprogrammet blev også principperne for den grønne struktur godkendt politisk. Som opfølgning på denne beslutning, vil der løbende blive udarbejdet oplæg til indsatser, der sikrer de gode byrum i samspil med Det Grønne Hjerte.

Børnehus og skole

Vinges første børnehus placeres i den sydlige del af Det Grønne Hjerte. I den godkendte lokalplan er der også medtaget arealer omkring Solvænget 29 (det tidligere gartneri), hvor der skabes muligheder for fællesskabsskabende funktioner og aktiviteter, der binder byens sydlige del sammen. Børnehusets skitseforslag og udbudsform skal politisk godkendes, forventeligt i maj 2024. Der arbejdes for, at børnehuset kan tages i brug i 2026.

Den overordnede planlægning for Vinge skole og de omkringliggende funktioner i den centrale del af byen er indledt i forhold til udbudsproces og sikring af skoleprofil og foranalyse ift. pædagogik og kapacitetsbehov. Der vil senere blive fremlagt politiske sager, hvor processen beskrives nærmere.

Infrastruktur

 • Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret blev påbegyndt i 2. halvår 2023 og forventes færdig i løbet af 2024.
 • Vinge Boulevards videreførelse påbegyndes 1. halvår 2024.
 • P-huset lige syd for stationen udbydes i 2. kvartal og forventes påbegyndt i 2024.

Indsatser for det gode byliv

Det vurderes vigtigt at understøtte initiativer, der bidrager med bylivsværdi for nuværende og fremtidige borgere. Derfor arbejdes der på nedenstående initiativer, som tager afsæt i Vinges vision og sikrer, at konkrete ideer realiseres:

 • Der arbejdes for (i samarbejde med Novafos) at etablere et regnvandsbassin i det sydlige Vinge, som skal understøttes med rekreative elementer, så byrummet skaber oplevelsesværdi.
 • I samarbejde med øvrige kulturinstanser arbejdes der for, at arrangementer bliver afholdt i Vinge. Ligeledes laves der en Vingekalender, så arrangementer tydeliggøres for alle i området.
 • Der arbejdes for at få gang i fællesskabet i Vinge, fx ved Vinge Gror, men også ved at etablere trampestier, skiltning og aktivering af lokale ildsjæle og grupper.

Tvinsmosen

Arealerne omkring Tvinsmosen aktiveres ved:

 • Trampesti omkring mosen etableres april/maj 2024
 • Bålhytte er etableret februar 2024
 • Etablering af et supplerende vandhul, der styrker dyrelivet i Tvinsmosen
 • Såning af faunastribe maj 2024
 • Udsigtsplatform ved Tvinsmosen er etableret marts 2024. Bænke og skiltning sættes op maj 2024
 • Arrangementer for nye og nuværende beboere før og efter sommerferien

Vinge Gror, Solskrænten 29

Arealerne omkring Solskrænten 29 aktiveres ved:

 • I samarbejde med Ikano Bolig etableres midlertidig nærværs-pavillon ved Solvænget 29, som skal bidrage til at aktivere og understøtte borgerdrevne initiativer.
 • Drivhuset på ejendommen er ved at blive istandsat til brug for borgerdrevne aktiviteter. Den videre udvikling af drivhuset skal varetages af Vingeforeningen.
 • Arrangementer for nye og nuværende beboere før og efter sommerferien.
 • Vinge Gror afholder selv arbejdsdage og en sommerfest.

Indsatser for biodiversitet og natur

Vinge er en grøn by, hvor naturen spiller en stor rolle. Det er derfor vigtigt, at vi både plejer og passer på naturen. Følgende indsatser skal fremme biodiversiteten og adgangen til naturen:

 • Faunastriber etableres ved Vinge Gror, Solvænget 29 og på areal ved Gl. Slangerupvej 29. Faunastriberne understøtter biodiversitet og giver levesteder og føde til bl.a. insekter, pattedyr og fugle. Såning forventes medio maj 2024.
 • Der er igangsat en proces ift. hjemtagning af landbrugsarealer til midlertidig bynatur, der understøtter en større biodiversitet, indtil områderne skal byudvikles. Ved hjemtagning kan der søges tilskudsordninger til områderne, som sikrer den fremtidige drift. Processen fastlægges nærmere inden sommeren 2024, hvor forpagtere af arealerne skal have besked om en evt. opsigelse af forpagtningen.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer, som sikrer en bred forankring af Vinges udvikling. I den forbindelse er også genoptaget de såkaldte Vinge vandringer, der finder sted i hhv. maj og september måned. Klimakassen er åbnet, og administrationen holder åbent bykontor hver torsdag mellem 15 og 17, hvor borgere og interesserede kan komme i dialog om udviklingen i Vinge.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der kan henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til 30. april 2024.

Bilag

110Anmodning om sag på dagsordenen vedr. forslag om afholdelse af borgermøde

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Der tages stilling til, om der skal afholdes borgermøde som foreslået af byrådsmedlem Anne Sofie Uhrskov (V).

Beslutning

Punktet blev taget af dagsordenen, da Anne Sofie Uhrskov (V) trak sit forslag under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Anne Sofie Uhrskov (V) har stillet følgende forslag, som Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til:

I forlængelse af DSB´s borgermøde den 6. maj om deres ønskede værksted og baneterræn i sydbyen, vil jeg gerne hermed anmode om at der på det næstkommede møde i økonomiudvalget den 22 maj 2024 drøftes og træffes beslutning om, at der afholdes et borgermødet, hvor vi i Byrådet er værter, og overfor borgerne tager ansvar for den kommunalpolitiske del af processen.

De mange udtrykte bekymringer og spørgsmål fra borgerne giver anledning til, at byrådet bør giver borgerne mulighed for at komme i dialog med byrådet. Beslutningskompetencen ligger hos os i byrådet, og DSB udtaler at de

ikke vil gå videre uden byrådets godkendelse.

Hensigten med mødet vil være, at byrådet indgår i dialog med borgerne omkring projektet for at sikre den størst mulige involvering, og at vi viser at vi tager deres bekymringer alvorligt.

Der er flere forhold som jeg synes vi skylder borgerne i Frederikssund kommune at besvare og gå i

dialog med dem omkring, herunder ikke mindst konsekvenser ved DSBs anlæg samt begrundelserne for de planmæssige forhold og afvigelser herfra, samt en forklaring på den politiske proces der er lagt op til.

Vi har tidligere og senest i forbindelse med vandressourcecenteret afholdt borgermøde og det bør vi også gøre i denne sag.

111Meddelelser

Beslutning

Tidspunktet for det kommende møde med Hoved MED-udvalget om budget 2025-2028 blev aftalt til den 4. september 2024 kl. 14.45-15.45.

Tina Tving Stauning (A) orienterede herudover om en ny entreprenør til Vinge boliger.

Sagsfremstilling

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.
 • Orientering om fortolkning af kontraktbestemmelser.

Bilag

112Beslutning om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

113Beslutning om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

114Beslutning om salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

115Beslutning om ny udlånsaftale for folkeoplysende forening (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

116Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Taget til efterretning.

117Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.