Frederikssund Kommunes logo

Godtgørelse af transportudgifter  

Deltager du i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan du i nogle tilfælde få dækket transportudgifter for de første 24 km.

Reglerne er ændret med virkning fra 1. september 2013.

Kontakt Jobcenteret for uddybende information.

Retningslinjer for udbetaling af godtgørelse.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83

Formål

Til dækning af udgifter ved deltagelse i tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11, herunder til dækning af transportudgifter for de første 24 km.

Personkreds

Personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 nr. 2, 3 og 11, og som deltager i tilbud efter samme lovs kapitel 10 og 11.

Godtgørelse

Godtgørelsen er afhængig af personens afstand fra bopæl og til tilbudssted. Afstanden er udelukkende afhængig af antal trafikzoner opgjort af Movia.

Der anvendes kun op til 4 zoner, da transportudgifter udover 4 trafikzoner dækkes af personens ret til befordringsgodtgørelse i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82.

Godtgørelsen bevilges for den periode, hvor personen deltager i det aktive tilbud. Der gradueres ikke med hensyn til ugentligt timetal. Dette fordi et nedsat antal ugentlige timer som regel udmøntes i færre timer pr. dag frem for færre fremmødedage.

Ved transport indenfor 2 zoner ydes en månedlig godtgørelse på Kr. 600,00

Ved transport indenfor 3 zoner ydes en månedlig godtgørelse på Kr. 800,00

Ved transport indenfor 4 zoner ydes en månedlig godtgørelse på Kr. 1.000,00