Frederikssund Kommunes logo

Ansøgning til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Fristerne for ansøgning er 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober. 

Vi anbefaler, at du inden start på udfyldelse af felterne læser kriterierne for henholdsvis Idræt og Spejder, og forbereder den nødvendige dokumentation.

Se kriterierne for Idræts- og Spejderfacilitetspuljen

Udfyld de påkrævede felter, og tryk Send.

Beskrivelse af projekt

(fuldt kommunalt tilskud, delvis foreningsfinansieret, delvis fondsfinansieret)

I ansøgningen skal der fremlægges en tidsplan for hvor længe et kommunalt tilskud skal reserveres til at skabe en finansiering af det samlede arrangement/facilitetsprojekt.


Følgende bilag vedhæftes ansøgningen:

  • Motiveret ansøgning
  • For projekter under 400.000 kr.:
    Budget (Med detaljeret beskrivelse af udgifter for projektets realisering)
  • For projekter under 400.000 kr.:
    To tilbud (Indhentet tilbud på projektet, der ansøges om støtte til)
  • Foreningens vedtægter
  • Sidste generalforsamlings godkendte regnskab

Vedhæft ovennævnte bilag


Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne ansøgning om tilskud fra idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.