Frederikssund Kommunes logo

Retningslinjer for lokaletilskud

1. Krav

Såfremt der ikke an anvises egnede kommunale lokaler, kan der ydes lokaletilskud. Lokalerne, herunder haller og lejrpladser, skal være privatejede og beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

2. Der ydes tilskud til

Folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud kan ydes til:
Almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for voksne, for børn og voksne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil.

Der udbetales lokaletilskud med 75 % af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Overstiger driftsudgifterne den af Kommunernes Landsforening fastsatte takst pr. time for almindelige lokaler, ydes der tilskud med 75 % af taksten pr. time.

Undervisning i varmvandsbassin:

Med afsæt i en argumentation om helbredsmæssige, forebyggende og forbedring af livskvalitet, ønsker Frederikssund Kommune at prioritere aftenskolernes undervisning i varmvandsbassin. Aftenskolerne skal ikke søge om lokaltilskud til varmvandsbassin. Lokaleudgifterne dækkes med 100 %.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilskud kan ydes til:
Idrætshaller og andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der udbetales lokaletilskud med 65 % af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Overstiger driftsudgifterne den af Kommunernes Landsforening fastsatte takst pr. time for haller, bortset fra ridehaller og takst for andre lokaler inkl. ridehaller, ydes tilskud med 65 % af taksten pr. time.

Tilskudsberettigede lokaleudgifter

Der ydes tilskud til følgende lokaleudgifter:

 • Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke)
 • Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og
 • lejrpladser Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer)
 • Opvarmning og belysning
 • Rengøring og evt. fornødent tilsyn

Der kan ikke opnås lokaletilskud til dækning følgende udgifter:

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag.
 • Reparation eller udskiftning af ruder, vinduer og døre.
 • Reparation og isolering af ydervægge.
 • Øvrige energibesparende tiltag (vand, varme, isolering mm.).
 • Renovering af køkken og toilet.
 • Renovering af gulve.

3. Nedsættelse af tilskud

Hvis aktiviteterne for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter deltagere over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af del samlede antal deltagere.

Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

4. Undtagelser for udbetaling af tilskud

Byrådet kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der ikke gives tilskud til:

 • Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale til formålet.
 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til.
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne til det eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen.
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen.
 • Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis det nye lokale eller de nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

5. Udbetaling af tilskud

Lokaletilskud udbetales forud én gang årligt i første kvartal på baggrund af indsendt dokumentation for afholdte udgifter det foregående år.

6. Regnskab for lokaletilskud

Regnskab indsendes på særligt skema til Frederikssund Kommune, Kulturogfritid@frederikssund.dk senest den 1. februar.

Reglerne senest revideret og godkendt af Udvalget for Unge, fritid og idræt 7. november 2019.