Frederikssund Kommunes logo

Hvad kan hegnssynet og hvem er parter?

Læs her om, hvilke tvister hegnssynet kan hjælpe med, hvem der er klager og indklaget, klagemuligheder m.m.

Hvem er klager og indklagede i en hegnssynssag?

En hegnssynssag har normalt to parter, en klager og en indklaget.

En sag kan kun rejses mod en grundejer. Normalt vil klageren være grundejeren af den tilstødende grund, men også andre kan i særlige tilfælde have mulighed for at rejse en sag. Det kan f.eks. være aktuelt, hvis der er tinglyst en servitut på ejendommen som giver en sådan ret.

Når en ejendom har flere ejere, gælder sagen alle ejerne, f.eks. når et ægtepar begge er ejere, eller ved anpartslejligheder eller interessentskab.

Ved andelsboliger og boligselskaber vil det normalt være bestyrelsen eller den der har fuldmagt, som handler på vegne af foreningen.

Genboer som er adskilt af en vej, og derfor ikke har fælles skel, er normalt ikke naboer efter hegnsloven. Tvister mellem genboer som er adskilt af en vej, må afgøres af domstolene.

Hegnssynets opgaver

Hegnssynet kan kun hjælpe dig der har en tvist med naboen om hegn, sådan som det er beskrevet i hegnsloven. Hegnssynet forventer, at du først forsøger at tale med naboen om problemet. Hvis I ikke kan blive enige, kan du efterfølgende kontakte hegnssynet.

Hegnssynet kan også hjælpe med grene fra træer som beskadiger hegnet, eller grene som kan være til fare for sikkerheden på naboejendommen.

Hvis der er tvivl om hegnssynet kan hjælpe med en sag, vil hegnssynet tage stilling til om det er omfattet af hegnsloven eller ej. Dette er en retlig vurdering som udøves af hegnssynet.

Hegnssynet kan også hjælpe med at tvangsfuldbyrde hegnssynsager, hvis der er grundlag for det.

Hegnssynet kan ikke udtale sig om teoretiske spørgsmål eller komme med udtalelser. Hegnssynet forholder sig kun til konkrete tvister. Hegnssynet kan ikke komme med en vejledende udtalelse om en sag, fx inden man anmoder om et hegnssyn. Hegnssynets sekretær kan vejlede om generelle spørgsmål, og kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.

Hegnssynet forholder sig ikke til spørgsmål om skellets placering. Det er en sag for en landinspektør.

Hegnssynet kan ikke hjælpe med sager om gener fra træer, fx træer der er blevet for store, som skygger eller genere naboen med fx blade eller pollen.

Hegnssynet kan ikke behandle sager, som ikke har med hegnet at gøre, men som er naboretlige spørgsmål, for eksempel støj eller udsigt. Sådanne tvister må afgøres af domstolene. 

Hegnssynets regler

Hvilke regler gælder for hegn?

Hegnssynet forsøger at få parterne til at løse sagen i mindelighed.

Det fremgår af hegnsloven, at hegnssynet skal forsøge at få parterne til at indgå et forlig. I sådanne tilfælde indgår man et retsforlig, som er en aftale der kan tvangsfuldbyrdes, hvis den ene part ikke overholder sin del af aftalen.

Hvis det ikke lykkes at indgå et forlig, vil hegnssynet afsige en kendelse.

Kan en bygning også være et hegn?

En bygning kan erstatte et hegn i skel. Ifølge bygningsreglementet kan man lovligt opføre udhuse, garager og carporte i skel. I sådanne tilfælde gælder byggeloven og bygningsreglementet, og ikke hegnsloven.

Hegnssynet kan ikke hjælpe i sager om bygninger.

Klage over hegnssyn

Når parterne indgår forlig under hegnssynssagen er der tale om et retsforlig, jf. hegnslovens § 38, stk. 3 og 4. Retsforliget vedrører kun hegnssynets kompetenceområder, og har ikke andre forhold, som parterne eventuelt har inddraget i sagen. Forliget betyder, at hegnssynet ikke har afsagt en kendelse i sagen. Indsigelser mod forligets gyldighed kan fremsættes ved de almindelige domstole. Et retsforlig indgået ved hegnssynet kan tvangsfuldbyrdes efter hegnsloven § 44.

Hegnssynets kendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Sagen kan på en af parternes begæring efter særlige regler tages op til fornyet overvejelse jf. hegnslovens §42. Hegnssynets kendelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. hegnslovens § 43.

Ønsker du at indbringe en sag fra hegnssynet i Frederikssund Kommune for domstolene, skal du henvende dig til Retten i Hillerød.

Læs mere

Se pjecen - Hegn og godt naboskab