Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 14. juni 2023

Ekstraordinært møde - Mødelokale F 2 kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

107Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

108Beslutning om dispensation til bygningshøjde på CO-RO's nye produktionsbygning

Resume

Virksomheden CO-RO ønsker at udvide sin produktion på Holmensvej 11 i Frederikssund. Udvidelsen kræver en dispensation fra gældende lokalplan. Plan og teknik skal med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt udvalget ønsker at dispensere fra gældende lokalplan, før udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Give dispensation fra lokalplan 41 til CO-RO’s nye produktionsbygning.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

CO-RO har et ønske om at udvide deres eksisterende site med nye produktionsfaciliteter og tilhørende sukkersilo for at kunne udvide produktionen. Virksomheden fremstiller fødevarer som Sunquick, Suntop, Sun Lolly og Suncola.

Produktionsudvidelse ligger inden for bestemmelser i Kommuneplan 2021-33. Kommuneplanramme E 2.1, der gælder for området, giver mulighed for at planlægge for bebyggelse i erhvervsområdet i op til 15 meters højde, hvor op til 50 % af grundarealet må bebygges.

CO-RO ønsker at opføre en ny produktionsbygning med lager og gangbro på højest 12,65 meter i 3 etager og en ny sukkersilo på højest 15 meter. Der er i produktionsbygningen et område på 155 m² i 3 etager. Se projektet i vedhæftede bilag.

Forhold, der kræver dispensation fra lokalplan

CO-RO er omfattet af lokalplan 41, vedtaget i 1990, som gælder for det nordlige erhvervsområde i Frederikssund.

For at realisere udvidelsen skal der dispenseres fra følgende bestemmelser i gældende lokalplan:

 • §7, stk. 3: Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 10 m over terræn. Bygningerne må ikke opføres i mere end 2 etager.

Dertil kan der ved den endelig projektering af projektet forekomme flere mindre dispensationer, som ved almindelig byggesagsbehandling.

Intentionen bag nuværende lokalplan er at danne grundlag for udbygning af et velfungerende industriområde og at sikre en hensigtsmæssig placering af forskellige virksomhedstyper gennem en opdeling af området i delområder og kortlægning af virksomhedstyper. Lokalplanens § 7, stk. 4 giver mulighed for at dispensere til en øget højde på bygninger, hvis det er nødvendigt for virksomhedens anvendelse eller drift.

Der er en lokalplan under udarbejdelse for området, der favner det samlede område. Med denne sag ønsker CO-RO alene at igangsætte selve fabrikken, hvilket administrationen vurderer er en mindre forandring, der med dispensation kan indeholdes indenfor gældende lokalplan. Derfor foreslås denne igangsat nu, da de har et aldrende produktionsapparat, som mindsker deres effektivitet. De vil gerne allerede nu påbegynde arbejdet med at bygge første etape af deres koncept ”one plant”, hvilket vil samle deres produktion og lager på Holmensvej 11. Dette gør også, at de kan påbegynde det store arbejde med at flytte produktionen og lagerfaciliteter fra de bygninger, som de efter det nye ”one plant” koncept ikke længere skal bruge.

Administrationens vurdering

Administrationen har vurderet de planmæssige forhold i området, såsom afstand til naboer (herunder indbliksgener), øget transport, oplevelse af højere bygninger fra det omkringliggende landskaber osv. CO-RO har brug for den ekstra højde til deres produktionsapparat samt sukkersilo. CO-RO har vurderet, at det ikke vil være optimalt at bygge produktionsbygningen i en højde af 10 meter. Administrationen har tidligere givet lignende dispensationer til CO-RO. Når virksomhedens ønsker til udbygning holder sig inden for kommuneplanens rammer, vurderer administrationen, at der kan dispenseres fra gældende lokalplan til byggeriet.

Inddragelse

Der vil blive udført naboorientering i det udstræk, som administrationen vurderer nødvendigt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

109Beslutning om opkrævning af skorstensfejerbidrag

Resume

På mødet den 8. marts 2023 (sag 49) har Plan og teknik besluttet, at skorstensfejerne fra 2024 selv skal opkræve skorstensfejerbidrag hos borgerne. Skorstensfejerne har imidlertid anmodet om udsættelse af denne beslutning, da kommunerne frem til 2026 fortsat kan benytte deres it-systemer til opkrævning af skorstensfejerbidrag. I denne sag skal Plan og teknik tage stilling til, om kommunen skal fortsætte med at opkræve skorstensfejerbidrag på vegne af skorstensfejerne i 2024 og 2025. Skorstensfejerne vil herefter påtage sig opkrævningen af skorstensfejerbidraget fra 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Kommunen opkræver skorstensfejerbidrag på vegne i af skorstensfejerne i 2024 og 2025.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen har opkrævet skorstensfejerbidraget på vegne af skorstensfejerne gennem ejendomsskattebilletten i mange år. Fra den 1. januar 2024 forventes det, at SKAT skal overtage opkrævningen af grundskyld, men ikke opkrævningen af ejendomsbidrag, herunder skorstensfejerbidrag. Der har været usikkerhed om, hvorvidt kommunernes it-systemer ville ophøre i forbindelse med, at SKAT overtager opkrævningen af grundskyld. Den seneste meddelelse er imidlertid, at kommunerne frem til 2026 vil kunne benytte de samme it-systemer, der hidtil er blevet brugt til opkrævning af ejendomsskattebilletten. Det betyder, at kommunen vil kunne fortsætte med at opkræve skorstensfejerbidrag efter 1. januar 2024.

Plan og teknik har på mødet den 8. marts 2023 (sag 49) besluttet, at skorstensfejerne fra 2024 selv skal stå for opkrævningen af skorstensfejerbidrag. Skorstensfejerne ønsker imidlertid en udsættelse af denne beslutning, da kommunerne frem til 2026 kan benytte deres it-systemer til opkrævningen.

Administrationen anbefaler, at kommunen fortsætter med at opkræve skorstensfejerbidrag i både 2024 og 2025. Fra 2026 overlades opkrævningen af skorstensfejerbidraget til skorstensfejerne, som Plan og teknik tidligere har besluttet. Skorstensfejerne får dermed to år til at finde en løsning på opkrævningen af skorstensfejerbidrag.

Inddragelse

Administrationen er løbende i dialog med skorstensfejerne om overdragelse af opkrævningen.

Økonomi

Skorstensfejerne betaler 1,5 pct. af opkrævningen til kommunen for at dække omkostningerne ved administration af ordningen. Hvis kommunen fortsætter med opkrævningen i både 2024 og 2025, fastholdes dette provenu (ca. 100.000 kr. årligt).

110Beslutning om telemast på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby

Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning om opstilling af telemast på 42 meter på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby. Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, hvorvidt administrationen kan give landzonetilladelse til opstilling af telemasten.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt administrationen kan give landzonetilladelse til opstilling af telemast på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby.

Beslutning

Udvalget besluttede at give landzonetilladelse til opstilling af telemast på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby.

Udvalget ønsker, at masten bliver malet, hvis det er muligt.

Sagsfremstilling

Beslutninger om landzonetilladelser er, jf. delegationsplanen, delegeret til administrationen, men da administrationen vurderer, at denne sag har politisk bevågenhed, fremlægges sagen til beslutning i Plan og teknik.

Administrationen har modtaget en ansøgning om at placere en gittermast på 42 meter i tilknytning til driftsbygningerne på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby. Ansøger har opnået licens med dækningskrav, og masten opstilles for at forbedre mobildækningen i området. Ansøger vurderer, at højden på 42 meter er nødvendig for at møde dækningskravet.

Gittermasten skal placeres i landzonen og kræver derfor en landzonetilladelse. Administrationen anbefaler landzonetilladelse til telemasten på Lergårdsvej 5, 4050 Skibby som ligger nær Hammer Bakke fredningen.

I lokalplanlagte områder kan man opsætte master, hvor lokalplanen muliggør opsætning af telemaster. Der kan kun dispenseres fra en anvendelsesbestemmelse i lokalplanen i ganske særlige tilfælde, hvis der er tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte. Hvis det ikke er tilfældet, kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan for at muliggøre opstilling af en telemast. Det gælder uanset, om eksisterende lokalplan ligger i byzone, landzone eller sommerhuszone. Det er ikke et krav, at der udarbejdes en lokalplan for en telemast i landzone, hvis der ikke er en lokalplan i forvejen. I sådanne tilfælde kan telemasten opsættes på en landzonetilladelse.

Placeringsmuligheder

Ansøgeren skal undersøge alternative placeringsmuligheder og godtgøre, at den ansøgte placering er den bedste placering set i forhold til de hensyn, der skal varetages efter landzonereglerne, og de samfundsmæssige hensyn til en hensigtsmæssig dækning.

Da ansøger har opnået licens med dækningskrav, begrænser dette, hvor langt væk alternativer skal undersøges. Det er ikke et krav, at alle tænkelige adresser/placeringer skal undersøges, men relevante, repræsentative steder bør undersøges i den konkrete sag.

Der er tidligere søgt om at opføre masten på Venslev Huse 9, 4050 Skibby, som ligger inden for fredningen af Hammer Bakke. Fredningsnævnet har givet afslag på denne placering. Der er undersøgt yderligere 2 placeringer. Disse placeringer er afvist af administrationen, da de ligger uden tilknytning til eksisterende byggeri. Det er ikke muligt at placere masten i Vejleby, da denne er omfattet af en lokalplan, hvis formål er at bevare landsbyens karakter. Lokalplanen giver ikke mulighed for, at der kan opstilles en mast. Der findes ikke høje konstruktioner i området, som masten kan placeres sammen med.

De undersøgte placeringer fremgår af bilag 1.

Administrationen vurderer, at den ansøgte placering af masten på Lergårdsvej 5, følger administrationens praksis. Der findes ikke alternative placeringer, som påvirker landskabet mindre og som samtidig ligger indenfor det område, der giver den nødvendige dækning.

Dækningskort fremgår af bilag 2.

Der er udarbejdet visualiseringer af masten set fra tre forskellige placeringer i området. Disse er vedlagt som bilag 3.

Principper for placering

Afvejningen af de samfundsmæssige og landskabelige hensyn i sager om landzonetilladelse sker efter følgende principper:

Nye telemaster bør så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til landskabelige interesser, herunder hensynet til at friholde det åbne land for nye tekniske anlæg og til at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse.

I landzone uden for bymæssig bebyggelse bør nye telemaster så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje konstruktioner i området, f.eks. andre master, vindmøller, skorstene, siloer eller lign.

Planklagenævnet har aktivt taget stilling til, at hvis det ikke er muligt at placere telemasten i bymæssig bebyggelse eller ved eksisterende høje konstruktioner, og er det ikke muligt at opsætte antenneanlæggene på eksisterende høje konstruktioner, bør telemasten så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende (lavere) bebyggelse. Dette gælder også, selvom en anden placering uden tilknytning til bebyggelse vil medføre færre nabogener. Hensynet til at undgå nabogener må således i mastesager normalt vige for hensynet til landskabet.

Der er en betydelig samfundsmæssig interesse i at etablere hensigtsmæssig dækning for mobiltelefoni til tale og data overalt i landet. Dette hensyn vejer derfor tungt i vurderingen af, om der kan gives landzonetilladelse til en telemast til mobiltelefoni. Hvis ansøgeren har opnået licens med dækningskrav, må det antages, at der er en særlig samfundsmæssig interesse i at dække netop disse adresser.

Inddragelse

Masten har været sendt i naboorientering.

Sammenlagt er naboorienteringen sendt til 47 naboer fordelt på 35 adresser, herunder et par virksomheder.

Administrationen har fået høringssvar fra to adresser, hvoraf den ene af disse frafaldt sin indsigelse, efter at borger havde set visualiseringerne. En adresse med to borgere protesterer fortsat mod opsætningen af masten.

Økonomi

Nærværende sag her ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

111Orientering om dispensation til udstykning af matrikel i to matrikler ved Hesteskoen

Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning om udstykning ved Meransletten i Jægerspris. Udstykning kræver dispensation fra lokalplanen. Administrationen agter at give dispensation til udstykning af matrikel i to matrikler. Plan og teknik orienteres i denne sag om den planlagte udstykning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 98:

Udsat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om udstykning af matr.nr. 9c Neder Dråby By, Dråby, se oversigtskort bilag 1.

Matrikel nr. 9c er omfattet af lokalplan 76, delområde A og B. Lokalplanens § 4 skriver, at udstykninger i lokalplanområdet ikke må foretages. Administrationen har mulighed for at dispensere fra denne bestemmelse.

Den ønskede udstykning vil dele matriklen op i to matrikler. Se vedhæftet ændringskort på bilag 2. De fremtidige anvendelser for matriklerne vil være:

del nr. 1 skov og helårsbeboelse, jf. lokalplan 76, delområde A

del nr. 2 sti og græsningsareal, jf. lokalplan 76, delområde B

Landinspektøren oplyser, at ejeren af matr.nr. 9c ønsker at frasælge del nr. 2 til nærliggende ejendomme, der har behov for et græsningsareal.

Det er administrationens vurdering, at udstykningen ikke har betydning for et kommende byggeri på Hovedgaden 148. Udstykningen omfatter ikke udstykning af boligparceller. Udstykningen vil blive en udskillelse af et græsningsareal, som svarer til et særskilt beskrevet delområde i lokalplanen.

Inddragelse

Ansøgning om udstykning bliver sendt i naboorientering, inden der bliver truffet afgørelse om udstykning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

112Orientering om låne - og puljemuligheder for Østby Havn samt de øvrige private havne

Resume

Plan og teknik skal med denne sag orienteres om hvilke lånemuligheder og ansøgningspuljer, som er til rådighed for Østby Havn og øvrige små private havne.

Baggrunden for sagen er en anmodningssag besluttet af Plan og teknik på mødet den 8. marts 2023 vedr. ansøgning om tilskud til Østby Havn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 96:

Udsat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag orienteres om de små private havnes lånemuligheder eller om mulighed for at ansøge puljer ved kommunen.

På baggrund af en anmodningssag, som blev vedtaget på udvalgsmødet den 8. marts 2023, fremlægges her, hvilke muligheder udvalget har for at støtte op om Østby Havn.

Udvalget ønsker at få belyst, hvordan Østby Havn og de øvrige små lokale havne i Frederikssund Kommune kan få andel i puljemidler, så de mindre, men vigtige elementer i såvel dagliglivet og fritidslivet i vores kommune ikke forsvinder.

På havnerådsmødet, som blev afholdt den 27. oktober 2022, blev havnene, under punkt 3. Orienteringer fra Frederikssund Kommune, informeret om lånemuligheder samt mulighed for at ansøge kommunale puljer.

Desværre er det ikke muligt at give lånegaranti til privatejede havne.

Statsforvaltningens udtalelse er vedlagt som bilag. Her oplyses om afgørelse fra statsforvaltningen, hvori det fremgår, at kommuner ikke kan stille garantier til privatejede havne.

Uddrag fra tekst i bilaget:

"Kommunernes mulighed for at optage lån, indgå lejeaftaler og lease mv. er reguleret i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (kommunernes lånebekendtgørelse). Kommunerne er dermed underlagt faste regler i forhold til mulighederne for at låne til anlægsudgifter. Låntagning kan således som udgangspunkt kun finde sted, hvis der er låneadgang efter gældende regler eller en konkret uddelt lånepulje. Anlægsarbejder i havne er reguleret af § 2, stk. 1, nr. 18. Efter bestemmelsen kan kommuner lånefinansiere udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne, men ikke i kommunale aktieselskabshavne, selvejende havne og private havne. 4 /7 Baggrunden for, at bestemmelsen kun omfatter kommunale havne og kommunale selvstyrehavne, er organiseringen af de forskellige typer af havne, jf. her § 6 i lov om havne. Det er i den sammenhæng væsentligt, at kommunalt ejede havne udgør en del af den almindelige kommunale forvaltning og administreres på linje med anden kommunal virksomhed. Kommunale selvstyrehavne er selvstændige virksomheder, der styres af kommunalbestyrelsen, og den umiddelbare forvaltning af havnen varetages af et af kommunalbestyrelsen nedsat havneudvalg. Kommunalbestyrelsen har således det overordnede ansvar for havnen."

Havnene har derimod mulighed for at søge de kommunale puljer ved ansøgning til:

 • Støttemidler til friluftsliv og
 • Spejder- og Idrætspuljen

På kommunens hjemmeside kan læses mere om ansøgningsmuligheder og tidsfrister.

Via www.viskaberfrederikssund.dk er det muligt for havnebestyrelserne at komme med gode forslag til, hvordan man kan forbedre friluftslivet i Frederikssund. Friluftsliv kan her forstås både til vands og til lands.

Derudover kan andre fonde ansøges om støttemidler, eksempler på fonde er vedlagt som bilag.

Borgmesteren har desuden sammen med Nationalparken afholdt møde med Østby Havn, hvor de drøftede mulighederne for ansøgning af puljer og fonde. Borgmesteren tilkendegav på mødet, at Østby Havn selv skal stå for evt. fondsansøgninger, men tilbød at supplere fondsansøgningerne med et borgmesterbrev.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant i denne sag. Havnene blev på sidste havnerådsmøde introduceret til lånemuligheder samt mulighed for at ansøge kommunale puljer.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

113Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 99:

Udsat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 27 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 7 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Plan og teknik indeholder bilag 2 otte initiativer, hvoraf seks er implementeret, én delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

114Orientering om vedligeholdelse af Frederikssund Kulturhavn

Resume

Havnen skal til stadighed have udført generelt eftersyn, da hele konstruktionen skal vedligeholdes. En rapport er netop udarbejdet. I denne sag orienteres Plan og teknik om behov for vedligehold af Frederikssund Kulturhavn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 97:

Udsat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en prioriteringssag i forhold til finansiering af vedligeholdelsen.

Sagsfremstilling

Havnen skal til stadighed have udført generelt eftersyn, da hele konstruktionen skal vedligeholdes. Af sikkerhedsmæssige grunde skal dette ske, da vi er ejer af havnen. Saltvandet tærer meget på jernkonstruktionen dvs. spunsen, derfor foretages undersøgelser med dykkere med års mellemrum. En rapport er netop udarbejdet. Administrationen har bedt en rådgiver om at vurdere behovet for vedligehold af Frederikssund Kulturhavn via et generelt eftersyn samt i den forbindelse at udfærdige en rapport over kommende vedligeholdelsesarbejder. Rådgiverens vurdering er vedlagt som bilag.

Kort sammendrag fra vurderingen:

I de kommende 1-3 år er der behov for udskiftning af dæk og øvrig træbeklædning på vestmolehovedet, tætning af spuns omkring Operapladsen, renovering af redningsstiger og udbedring af sætning ved kanalløb mm.

Omkostning til dette er ca. 700.000 kr.

Administrationen anbefaler indkøb og montering af nye redningsstiger, som er selvlysende og med indbygget lys for at skabe bedre tryghed på havnen. Dette er ydermere en omkostning på ca. kr. 240.000,00 kr.

Om 3-5 år bliver der behov for renovering af fod ved stenkast samt udskiftning af brodæk og renovering af beklædning af fundament mm. ved Fritidsfiskerhavnen (Stenværkshaven). Omkostning til dette er ca. 1,1 mio. kr.

Om 5-10 år udskiftning af lodbjælker omkring Østkajen samt udskiftning af slidt træ på flydebro, udskiftning af anoder i spuns omkring Operapladsen mm. Pris ca. 420.000 kr.

I alt er estimeret omkostninger til ca. 2,5 mio. kr. Administrationen ser en mulig finansiering via den tekniske anlægspulje i årene frem. Konsekvensen er, at puljen ikke kan udmøntes til trafiksikkerhedsprojekter.

Ovennævnte omkostninger er angivet i nutidsværdi.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

115Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Administrationen har undersøgt muligheden for etablering af 2 minus 1 vej på Gammel Kulhusvej som forlængelse af Kulhusecykelstien efter ønske fra Plan og teknik på udvalgsmødet den 29. marts, pkt. 64.

Administrationen har også undersøgt om 2 minus 1 vejen kan deles op i delstrækninger, hvor det er muligt. Vejforløbet på størstedelen af strækningen er meget bakket, hvorved krav om mødesigt ikke overholdes. Jf. vejreglerne er der krav om mødesigt mellem to køretøjer på 110 m. Der forekommer yderligere flere sving på den sidste halvdel mod nord, hvorved krav om mødesigt heller ikke overholdes. Der vil kun være muligt at etablere 2 minus 1 vej på en delstrækning på ca. 100 m ud af hele strækningen på ca. 1,9 km., hvilket ikke kan svare sig.

Administrationen har vurderet, at Gl. Kulhusvej samt tilstødende sideveje gør det sikkert at færdes til og fra havnen på de mindre veje.

 • Plan og teknik godkendte på møde 11. maj 2022 (sag 105) Regulativ for hønsehold i Frederikssund Kommune. Plan og teknik besluttede at regulativet skal evalueres efter 1 år.

Administrationen har siden maj 2022 behandlet fire klagesager over hønsehold.

I tre sager har der været tale om uhygiejniske forhold og hanegal. Reglerne for hønsehold er blevet indskærpet overfor ejer af hønsene og regulativet er blevet efterfulgt. I to af tilfældene er hanerne blevet flyttet eller aflivet.

I den fjerde klagesag, var spørgsmålet om der måtte holdes høns i et sommerhusområde. Ifølge regulativet må der gerne holdes høns i sommerhusområde, hvis regulativets regler følges.

Administrationen vurderer, at regulativet fungerer efter hensigten og udgør et godt administrationsgrundlag.

 • Frederikssund Kommune igangsatte i 2022 udarbejdelsen af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sideløbende med vurdering af behovet for grundvandsbeskyttelse inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). I slutningen af 2022 blev vurdering af behovet for grundvandsbeskyttelse inden for hele indvindingsoplandet, inklusiv BNBO, udarbejdet. Plan og teknik godkendte den 30. nov. 2022 risikovurderingen for den del, der ligger inden for BNBO. Det var et lovkrav at opgaven omkring BNBO blev afsluttet inden udgangen af 2022. Risikovurderingen for det øvrige indvindingsopland vil blive vedtaget i forbindelse med vedtagelse af den færdige indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningerne har dog modtaget risikovurderingen for hele indvindingsoplandet, så de har mulighed for at indgå aftaler med de berørte lodsejere på én gang. Som udgangspunkt er det vandforsyningerne, der selv skal stå for opgaven med at træffe aftaler om beskyttelse af deres indvindingsopland. Administrationen har ikke kendskab til, at der er indgået nogen aftaler om grundvandsbeskyttelse på baggrund af risikovurderingen endnu. For at færdiggøre indsatsplanen mangler der at blive taget stilling til, hvilke indsatser der skal udføres, for at opnå den nødvendige grundvandsbeskyttelse. Dette kan også indbefatte hvilke tiltag, der kan være relevante i forhold til kommunens egen administrationspraksis. Når planen er skrevet færdig, forelægges den koordinationsudvalget inden den sendes til politisk vedtagelse.

Bilag

116Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.