Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 26. oktober 2022

Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Der var ingen spørgsmål til Byrådet fra borgerne.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

 1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

 1. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.
 1. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.
 1. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.
 1. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.
 1. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.
 1. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.
 1. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.
 1. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.
 1. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.
 1. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

Beslutning

Godkendt.

Morten Skovgaard (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Jørgensen (V).

Poul Erik Skov Christensen (A) var fraværende. I stedet deltog Jesper Henriksen (A).

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en justering af styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune. Justeringen sker på baggrund af en henvendelse fra Bolig- og planstyrelsen, der har efterspurgt en præcisering i styrelsesvedtægtens kapitel 6 om Borgerrådgiveren.

Supplerende resume til Byrådets møde den 26. oktober 2022

En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet. Byrådet har behandlet sagen på deres møde i september måned og sagen forelægges nu igen til 2. behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet at:

 1. Godkende forslag til justeret styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 28. september 2022, pkt. 194:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 25. august 2021, at kommunens borgerrådgiverfunktion skulle opnormeres til en fuld stilling samt omlægges til en ordning etableret efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse med virkning fra 1. november 2021. Som led heri besluttede Byrådet på deres møder den 29. september og 27. oktober 2021 en ændring af styrelsesvedtægten, som indebar, at der blev indarbejdet en bestemmelse om borgerrådgiveren. Dette er påkrævet, når der er tale om en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Sideløbende ansøgte Frederikssund Kommune en statslig pulje til kommunale borgerrådgivere med henblik på finansiering af opnormeringen i en årrække. Kommunen fik i oktober måned 2021 tilsagn fra puljen i perioden fra 1. november 2021 og til udgangen af 2024.

Bolig- og planstyrelsen har nu rettet henvendelse til Frederikssund Kommune og præciseret, at forudsætningen for, at kommunen må modtage tilskud fra den statslige pulje er, at bestemmelsen i kommunens styrelsesvedtægt præcis afspejler ordlyden i §65 e, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. På den baggrund er § 22, stk. 3 i styrelsesvedtægten justeret, så den helt præcist afspejler ordlyden i lovgivningen. Ændringen er markeret med kursiv i bilagte udkast til styrelsesvedtægt. I praksis har det ingen konsekvenser i forhold til til Borgerrådgiverens opgavevaretagelse.

En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet, hvorfor denne sag forelægges Byrådet i både september og oktober måned 2022.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.  

Økonomi

Såfremt forslaget godkendes, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt forslaget ikke godkendes, vil puljemidler ikke blive udbetalt gældende for 2022-2024, svarende til ca. 0,350 mio. kr. hvert af årene.

Resume

Udkast til kommunens kommende indkøbspolitik forelægges til godkendelse. Udkastet til indkøbspolitik blev drøftet indledningsvist på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022, og udvalget havde en yderligere drøftelse af udkastet på mødet den 24. august 2022. På baggrund af disse drøftelser forelægges med denne sag udkast til ny iindkøbspolitik til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til ny indkøbspolitik.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 159:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Den nuværende indkøbspolitik vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Rasmus Petersen (Ø)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 195:

Sagen blev drøftet, og udvalget gav en række bemærkninger. Sagen udsat til et senere møde i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 274:

Anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget evaluerer Indkøbspolitikken i slutningen af 2024.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 blev udkastet til kommunens kommende indkøbspolitik drøftet.

Drøftelserne gav anledning til følgende ændringsforslag til den foreslåede politik:

 • Rækkefølgen på de fem fokusområder ændres således, at afsnittene om henholdsvis grønne indkøb og den sociale dimension rykkes frem, hvorefter fokusområdet "Det gode købmandskab" vil fremgå som det 3. punkt i rækkefølgen.
 • Under fokusområdet "Det gode købmandskab" indsættes en kortfattet uddybning af, hvornår en konkurrenceudsættelse vil give værdi.
 • Der indsættes et kort afsnit om brugen af små og mellemstore virksomheder og lokale leverandører under fokusområdet "Compliance, innovation og samarbejde".

På Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022 anmodede udvalget om, at der udarbejdes et bilag til indkøbspolitikken om arbejdsklausuler. Derudover havde udvalget enkelte ønsker til tydeliggørelse af afsnit i udkastet til ny indkøbspolitik.

Udkast til ny indkøbspolitik med de foreslåede ændringer vedlægges som bilag. Der forelægges endvidere en udgave, hvor de foreslåede ændringer er markeret i forhold til den seneste udgave. Endelig vedlægges den nuværende udbuds- og indkøbspolitik.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Kommunerne skal hvert fjerde år fastlægge en ny værdighedspolitik. Idet det er fire år siden Byrådet vedtog den gældende politik, skal der vedtages en ny inden udgangen af 2022. Administrationen anbefaler at forlænge værdighedspolitik for Frederikssund Kommune til udgangen af 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. ”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021” forlænges til udgangen af 2024.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 29. september 2022, pkt. 95:

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F)

Maibritt Møller Nielsen (D)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 275:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. november 2018 (sag nr. 245) ”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021”, der beskriver de politiske værdier og målsætninger for arbejdet med at yde støtte til borgere med behov for hjælp (se bilag). Politikken har ophæng i Servicelovens § 81 a, der bestemmer, at Byrådet skal vedtage en værdighedspolitik. Det følger af den tilhørende bekendtgørelse, at politikken skal vedtages inden udgangen af det første valgår, dvs. inden udgangen af i år.

Administrationen anbefaler at forlænge politikken frem til udgangen af 2024, dels fordi den eksisterende værdighedspolitik udgør et fortsat godt værdimæssigt fundament for arbejdet på ældreområdet, og dels fordi rammerne for kommunernes opgavevaretagelse står overfor en forandring:

Den eksisterende værdighedspolitik udgør et fortsat godt værdimæssigt fundament

”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune 2018-2021” er stadig aktuel, og de tre kerneværdier for mødet med borgerne er et fortsat godt værdimæssigt fundament for arbejdet på ældreområdet. Politikkens kerneværdier er:

 • Tryghed: Du skal opleve tryghed, når du møder vores medarbejdere.
 • Medindflydelse: Du skal altid opleve at have medindflydelse på din støtte, pleje og hverdag.
 • Fleksibilitet: Vi gør vores bedste for at være fleksible, så vores støtte passer med dit liv. Vi forventer tæt samarbejde, og at vi kan sammensætte støtten sammen.

Værdighedspolitikken blev i 2019 udmøntet gennem en række initiativer i forbindelse med udmøntning af værdighedspuljen (Frederikssund Kommunes andel af den såkaldte ”værdighedsmilliard”). Værdighedspolitikken har over de seneste fire år været drivkraft til udvikling og afprøvning af nye tiltag på hele ældreområdet. Midlerne overgik til statens bloktilskud i 2020, og med Budget 2020 besluttede Byrådet i Frederikssund Kommune at fastholde initiativer svarende til ca. 4 mio. kr. på ældreområdet. Det gælder fx bedre aktivitetstilbud på omsorgscentrene; styrkelse af demenstilbuddet til hjemmeboende borgere og deres pårørende; styrket indsats for at sikre borgere en værdig og tryg død; udbredelse af nye velfærdsteknologier på ældreområdet; samt fri kørsel til genoptræningen. Det fulde overblik over de aftalte initiativer ses i ”Status på initiativer under værdighedspolitikken”, der er vedlagt sagen.

De igangsatte initiativer under værdighedspolitikken har altså siden 2020 været en del af driften. Politikken har i høj grad siden fungeret som et værdimæssigt fundament i mødet med borgeren på ældreområdet – præcis som det foreslås, at politikken skal frem til udgangen af 2024. For at sætte værdighedspolitikken ind i den aktuelle kontekst, anbefaler administrationen dog, at der i forbindelse med forlængelsen af politikken skrives et nyt forord.

Rammerne for kommunernes opgavevaretagelse står overfor en forandring

Statsministeren annoncerede i sin nytårstale 2022 behovet for en ny ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper, som Regeringen nedsatte for at rådgive dem i arbejdet, har netop afleveret deres rapport ”En ældrepleje med tid til omsorg” (vedlagt), der peger på ti overordnede punkter, der bør rummes den kommende lov. Det forventes følgelig, at kravene til ældreområdet, herunder værdighed, ændres i en ny lovgivning indenfor det kommende år.

Derudover vedtog et bredt flertal i Folketinget i maj 2022 en Sundhedsreform, der indeholder en kvalitetsplan med kvalitetspakker, som blandt andet kommer til at stille en række forpligtende krav til kommunernes sundhedsindsats på ældreområdet. Det første område er de kommunale akutfunktioner (i 2022) og patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme (i 2023).

Den ny lovgivning på ældreområdet og Sundhedsreformen betyder, at den fremtidige lovmæssige ramme for værdighedspolitikken – og for kommunernes fremadrettede arbejde på ældre- og sundhedsområdet generelt – er ukendt. Arbejdet med en ny værdighedspolitik i Frederikssund Kommune kan derfor med fordel udskydes, til den fremtidige lovmæssige ramme er kendt.

Forlængelse af værdighedspolitikken

Godkender udvalget indstillingen om at forlænge værdighedspolitikken, vil der blive udarbejdet et nyt forord til værdighedspolitikken, der forelægges til godkendelse den 3. november 2022. Herefter vil den samlede politik blive forelagt Byrådet inden årets udgang.

I forlængelse af sundhedsreformen og den ny lovgivning på ældreområdet, udarbejdes en strategi for det nære sundhedsvæsen på ældreområdet, der samtænkes med en ny værdighedspolitik for Frederikssund Kommune. Der planlægges en første drøftelse af rammen for strategien i Omsorg og ældre inden årsskiftet 2022-23.

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer. Øvrig inddragelse er ikke vurderet nødvendig. Borgere og medarbejdere vil blive inddraget i udarbejdelsen af den kommende strategi for ældreområdet, der også vil rumme en eventuel ny værdighedspolitik.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er naturligvis forstående overfor ønsket om at udskyde arbejdet med en ny værdighedspolitik, indtil den fremtidige lovmæssige ramme er kendt – men vil ikke lægge skjul på, at hvis værdighedspolitikken skal ud og leve og bruges i praksis, er det vigtigt at hele politikken – og ikke kun forordet - sættes ind i den aktuelle kontekst.

Seniorrådets høringssvar: Kommunerne skal hvert 4. år fastlægge en ny værdighedspolitik, og Byrådet skal nu vedtage en ny inden udgangen af 2022.

Administrationen anbefaler, at Værdighedspolitikken for Frederikssund kommune 2018-2021, forlænges til udgangen af 2024, da rammerne for kommunens opgavevaretagelse står over for en forandring.

Seniorrådet er enige i administrationens anbefaling og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Frederikssund Kommune er som led i arbejdet med en DK-2020 klimaplan i gang med at udarbejde et forslag til mobilitetsplan, der skal understøtte målet om, at Frederikssund Kommunes geografiske opland er CO2-neutral i 2045. Klima, energi og natur skal træffe beslutning om at anbefale overfor Byrådet, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring i perioden 1. november til 1. december 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til Frederikssund Kommunes Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring frem til 1. december 2022

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 4. oktober 2022, pkt. 102:

Anbefales.

Udvalget ønsker, at det skrives ind i forordet, hvad den samlede omkostning til planen er samt at indsatserne endnu ikke er politisk prioriteret.

Høringsperioden udvides med 14 dage.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 276:

Indstillingen fra Klima, natur og energi anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslag til mobilitetsplan skal i offentlig høring

Klima, natur og energi skal med denne sag anbefale overfor Byrådet og Økonomiudvalget, at forslag til Mobilitetsplan 2023-2026 sendes i offentlig høring. Mobilitetsplanen sætter mål og retning for, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at reducere CO2 -udledningen fra transportsektoren. Mobilitetsplanen er derfor en vigtig brik i kommunens ambition om at være CO2-neutral i 2045. Kommunen er allerede godt i gang med at fremme den grønne omstilling på transportområdet med indsatser som at få flere til vælge cykel, offentlig transport eller samkørsel. Der arbejdes også allerede med at omstille kommunes egen bilpark og etablere ladestandere ved kommunens bygninger. Mobilitetsplanen anviser handlinger, der kan sætte yderligere skub i den grønne omstilling af transporten.

Reduktionsscenarie for mobilitetsplanen

Administrationen forventer, at vi med mobilitetsplanen, kan reducere udledningen fra transporten med ca. 10.000 tons i 2030. Det er forbundet med en vis usikkerhed, hvor mange tons CO2, der helt konkret bliver reduceret ved de forskellige mobilitetstiltag, da tiltagene kræver at borgere og virksomheder ændrer transportadfærd. Derfor er der i handleplanen opsat resultatmål, så vi løbende kan måle, om vi er på rette vej og i rette tempo. Resultatmålene er opsat inden for mobilitetsplanens 4 temaer:

 • Cykeltrafik
 • Kollektiv trafik og samkørsel
 • Fossilfri transportmidler
 • De mindre byer

Desuden indeholder planen tværgående indsatser fra Klimahandleplan 2020 - 2024, der rækker ind i de fire ovenstående temaer.

Evaluering af resultatmål

Resultatmålene er formuleret ud fra mobilitetsregnskabets resultater. Mobilitetsregnskabet er bilagt sagen. Det er et krav i DK2020-klimaplanen, at der følges op på indsatserne. Der vil blive udarbejdet et nyt samlet klimaregnskab for Frederikssund Kommune med detaljeret kortlægning og klimafremskrivning i 2025 og i 2029. Heri indgår også udarbejdelse af et nyt mobilitetsregnskab, der følger op på mobilitetsplanens resultatmål. Derudover vil administrationen komme med et politisk oplæg til en procedure for løbende opfølgning på status for indsatserne i DK2020-klimaplanen.

Resultatet af klimafremskrivning og mobilitetsregnskab danner grundlag for, at der i udgangen af 2025 skal tages politisk stilling til, om der er indsatser i mobilitetsplanen, der kræver yderligere fokus og økonomiske midler.

Finansiering

Omkostningerne til at virkeliggøre mobilitetsplanens handlinger indgår ikke i selve mobilitetsplanen, men kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er dog allerede indeholdt i investeringsplan 2022-2032. Andre kræver ny finansiering og omkostningsniveauet vil afhænge af en politisk stillingtagen til ambitionsniveau og valg af konkrete tiltag.

Fra Borgersamlingens idekatalog til mobilitetsplan

Mobilitetsplanen er bygget op om de fire nævnte temaer. Temaerne er udpeget af en "Borgersamling", der med hjælp fra ekspertoplæg og input fra erhvervslivet også har formuleret 20 anbefalinger til, hvordan kommunen kan arbejde med at nedbringe CO2-udledningen fra vejtransporten og forbedre mobiliteten i kommunen. Et rådgivende ingeniørfirma har udarbejdet et idékatalog ud fra borgersamlingens 20 anbefalinger. Idékataloget indeholder også overslag på økonomi, tidshorisont og forventet CO2 besparelse for de enkelte tiltag. Idékatalogets 20 tiltag udgør samlet set et investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. frem mod 2045. Det svarer til en øget investering på ca. 50 mio. kr. pr år frem mod 2045. Administrationen har anvendt idékataloget som inspiration til mobilitetsplanens forslag til handlinger. Borgersamlingens idékatalog er vedlagt som bilag til mobilitetsplanen.

Proces og tidsplan

Der vil i løbet af høringsprocessen blive afholdt et borgermøde, hvor planen vil blive præsenteret og borgerne kan stille spørgsmål til planen. Planen vil herefter blive rettet til og fremsendt til endelig politisk godkendelse i fagudvalg og byråd i januar 2023.

Inddragelse

Frederikssund Kommune har forbindelse med mobilitetsplanen gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse om borgernes transportvaner, som 7.200 borgere har besvaret og har afholdt 4 borgersamlinger med en fast gruppe af borgere, der er repræsentativt udvalgt blandt de borgere, som har deltaget i spørgeundersøgelsen. Formålet med borgersamlingerne er at få borgernes bud på mobilitetsplanens indhold. Udover borgersamlingerne er der også afholdt en workshop for kommunens erhvervsliv. På workshoppen deltog repræsentanter fra nogle af kommunens virksomheder og kulturinstitutioner i en dialog om, hvordan de i samarbejde med kommunen og hinanden kan nå vores klimamål på transportområdet.

Klimarådet har drøftet og givet input til handleplan for grøn mobilitet i forbindelse med Klimarådsmøde den 8. september 2022.

Som et sidste led i inddragelsesprocessen er der planlagt en borgermødet den 29. november, hvor udkast til mobilitetsplanen bliver præsenteret. På borgermødet vil deltagere fra borgersamlingen bidrage til præsentationen af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Skole, klub og SFO drøftede på møder 10. august 2022 (sag 63) og 28. september 2022 (sag 92) flere løsninger på kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole. På møde 28. september bad udvalget om en yderligere belysning af en række forhold, herunder;

 • Tidsplan og omkostninger ved en pavillonløsning
 • Tidsplan for processen vedrørende en eventuel udflytning af tandklinikken
 • Afdækning af muligheder for at flytte enten videnscenter eller specialklasserække til en almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel
 • Beskrivelse af konsekvenser ved at genindføre tidligere distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen
 • Nærmere undersøgelse af konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Supplerende resume til Byrådets møde den 26. oktober 2022

Der er vedlagt et nyt bilag (bilag 1), der beskriver tidsperspektivet i forbindelse med en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolerne (jvf. referatet fra Økonomiudvalgets møde).

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Styrelsesvedtægtens bilag 3 tilpasses for så vidt angår Ådalens Skole fra skoleåret 2023/2024, således at ordlyden ændres til: ”Der ikke optages børn fra andre distrikter, hvis elevtallet er 22 elever eller derover i den aktuelle klasse”.
 2. Igangsætte en proces med henblik på justering af Ådalens Skoles skoledistrikt frem mod skoleåret 2024/2025.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. oktober 2022, pkt. 105:

Jørgen Bech (V) stillede ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål, idet han ønsker at fastholde den nuværende skoledistriktsgrænse af hensyn til forældrenes frie skolevalg.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Jørgen Bech (V).

Imod forslaget stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1 stemte: Anna Poulsen (F), Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger), Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A).

Imod indstillingspunkt 1 stemte: Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Godkendt, idet udvalget understreger, at der dermed ikke samtidigt er taget stilling til en eventuel distriktsændring fra skoleåret 2024/25

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. oktober 2022, pkt. 277:

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den bemærkning, at Økonomiudvalget bad om at få belyst, hvor hurtigt en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft.

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede et ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen, indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V) og Jens Jørgensen (V).

Imod forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Ole Frimann Hansen (F), Jesper Henriksen (A), Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A), Søren Weimann (B), Therese Hejnfelt (C).

Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O) og Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at indstillingspunkt 1 tilføjes en sætning om, at Skole, Klub og SFO tager en fornyet drøftelse af pavilloner på baggrund af nye tal.

Indstillingspunkt 1 inkl. den foreslåede tilføjelse blev bragt til afstemning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Ole Frimann Hansen (F), Jesper Henriksen (A), Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A), Søren Weimann (B), Therese Hejnfelt (C), Inge Messerschmidt (O) og Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger).

Imod stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V) og Jens Jørgensen (V) med den begrundelse, at Venstre ikke kan acceptere en reduktion fra 25 til 22 elever, idet vi fastholder en pavillonløsning, og ser frem til en fornyet drøftelse af dette i udvalget på baggrund af de nye pristal.

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 tiltrådt med den tilføjelse, at Skole, klub og SFO tager en fornyet drøftelse af pavilloner på baggrund af nye tal.

Til referatet vedlægges et bilag vedr. prisen på etablering af pavilloner, som er sendt til Byrådet forud fo Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Behandling i Skole, klub og SFO frem til nu

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller, og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle udfolde muligheden for flytning af Videnscenteret og ændring af skoledistrikter for at løse udfordringerne. Desuden ønskede Skole, klub og SFO en vurdering af muligheden for at tilpasse styrelsesvedtægten for så vidt angår det maksimale antal elever i klasserne på Ådalens Skole, som en mulig løsningsmodel.

Disse forhold blev udfoldet og drøftet på møde den 28. september 2022, hvor Skole, klub og SFO ønskede en yderligere belysning af de forhold som er nævnt i denne sags resumé.

På baggrund af ønsket om yderligere afdækning af relevante forhold og det faktum, at der siden sagen til mødet den 28. september blev udfærdiget, er sket udviklinger der har relevans for denne sag, blandt andet beslutningen om ny klub ved Ådalens Skole og eventuel flytning af tandklinik fra skolen, har Administration til mødet den 7. oktober 2022 udfærdiget en ny sag, hvor også indstillingen er tilpasset til den nye viden.

Kort oprids af kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på skolens årgange.

Ådalens Skole har dog, blandt andet grundet nybyggeriet i Vinge og en generel stor elevtilgang fra andre skoledistrikter, en årlig stigning i antallet af elever på skolens årgange som betyder, at skolen i nogle tilfælde er nødt til at oprette fem klasser på en årgang. Hvis ikke elevtilgangen til skolen bremses, vil dette udfordre kapaciteten både nu og i særdeleshed i fremtiden, i takt med at flere og flere elever skal indskrives fra Vinge.

Foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, bør mulighederne for gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt kapacitet både ude og inde til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne, på længere sigt forbedres.

Opsætning af undervisningspavilloner – udgifter og tidsplan

Udvalget bad på møde den 28. september 2022 Administrationen belyse omkostninger og mulig tidsplan for opsætning af undervisningspavilloner på Ådalens Skole.

Såfremt det besluttes, at der skal opsættes undervisningspavilloner på Ådalens Skole, vil forberedelsen heraf kunne iværksættes med det samme og undervisningspavillonerne vil være klar til undervisningsbrug fra skoleåret 2023/2024.

En pavillonløsning vil koste godt 3 mio. kroner det første år, knap 3,5 mio. kroner det andet år og 3,8 mio. kroner i år tre. Altså samlet set godt 10 mio. kroner for en treårig periode.

En løsning med undervisningspavilloner er desuden uddybende beskrevet i sag 63 på møde den 10. august 2022, hvorfor yderligere relevante forhold kan findes her.

Eventuel udflytning af tandplejen – udgifter og tidsplan

Udvalget ønskede desuden en vurdering af omkostninger og mulig tidsplan fra en eventuel udflytning af tandklinikken på Ådalens Skole, til lokalerne kan tages i anvendelse som undervisningslokaler.

Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en proces for en eventuel flytning af tandklinikken til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse.

Det estimeres at det samlet set vil tage 12 måneder at ombygge tandklinikkens lokaler til undervisningsbrug. Noget af arbejdet kan udføres inden tandklinikken er flyttet, hvorfor der fra tandklinikken er fraflyttet skal forventes ca. syv måneders byggearbejde frem til at lokalerne kan tages i anvendelse. Lokalerne vil forventeligt tidligst kunne tages i brug til skoleåret 2024/2025.

Der estimeres samlet set omkostninger svarende til godt 5,7 mio. kroner til ombygning af tandklinikken til undervisningslokaler.

Specialtilbud på almenskole med 0.-9. klasse på samme matrikel

Skole, klub og SFO bad Administrationen undersøge mulighederne for, at enten Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning eller Specialklasserækken vil kunne flyttes samlet til en almenskole med 0.-9. klasse samlet på én matrikel. Således at det pågældende specialtilbud kan holdes samlet og samtidig undervises på en skole med jævnaldrende elever i almenskolen og med de relevante faglokaler på matriklen.

Jægerspris Skole er den eneste almenskole i Frederikssund Kommune, foruden Ådalens Skole, der er samlet på én matrikel, og her er der ikke tilstrækkelig ledig kapacitet til at kunne rumme enten Videnscenteret eller Specialklasserækken.

Øvrige mulige placeringer af de to specialundervisningstilbud er beskrevet i sag 92 på møde den 28. september 2022, og detaljer herom kan derfor genfindes der.

Justering af skoledistrikter – distriktsgrænser i 2011

Administrationen har på møde den 28. september foreslået nye distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen.

Skole, klub og SFO ønskede, at administrationen belyste konsekvenserne ved at genindføre distriktsgrænserne som de så ud mellem tidligere Åbjergskole og Falkenborgskole.

Som det fremgår af de to kort i bilag 1, er det kun et meget lille område (område 2411), som adskiller sig i de to distriktsgrænser. I administrationens forslag foreslås det, at område 2411 henhører under Trekløverskolen. I de tidligere distriktsgrænser hører området til Åbjergsskolen (i dag Ådalens Skole). Det drejer sig gennemsnitligt om én elev.

Konsekvenser ved finanslovsbeslutning om klasseloft på 26 elever fra 0.-2. klasse

Tilpasses styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune, således at der ved gennemsnitligt 22 elever i en klasse ikke optages elever fra andre distrikter, vil der samlet set på en årgang med fire spor være lukket for tilgang til Ådalens Skole ved 88 elever.

Ud fra prognoserne vil det betyde, at det sandsynligvis vil være nødvendigt at afvise 14 elever optag på Ådalens Skole årligt.

Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok.

Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Forslag til videre proces

Der er flere forhold der har betydning for, hvordan Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer mest hensigtsmæssigt, mindst indgribende og mest økonomisk forsvarligt håndteres på nuværende tidspunkt.

Der er siden sagen blev behandlet i Skole, klub og SFO første gang blevet besluttet flere andre anlægsprojekter, der både enkeltvis og samlet set vil frigive kapacitet på Ådalens Skole, således at der fremover vil være lokaler til både undervisning, forberedelse og mødeaktivitet.

Dels er der i Social og Sundhed en proces i gang, hvor tandklinikken på Ådalens Skole foreslås flyttet til anden lokation. Social og Sundhed præsenteres primo 2023 for en procesplan for en eventuel flytning til anden lokation. Såfremt dette besluttes, frigives kapacitet svarende til fire undervisningslokaler til Ådalens Skoles anvendelse. Herudover er det med budget 2023 besluttet, at der på sigt skal bygges en ny klub i den sydlige del af Frederikssund by, nærmere bestemt ved Ådalens Skole med nærhed til grønne områder og Idrætsbyen. Planlægningsprocessen påbegyndes i 2024. Og endeligt er det i Byrådet på møde den 2. juni 2022 (sag 120) besluttet, at der skal påbegyndes en proces henimod etablering af en skole i Vinge. Når Vinge Skole står klar, forventeligt til skoleåret 2027/2028, vil det betydelige elevgrundlag fra Vinge, der i dag udfordrer Ådalens Skoles kapacitet, ikke længere tilgå Ådalens Skole, og kapacitetsudfordringerne vil derfor ikke længere være så udtalte som de er i dag.

De forestående byggeprojekter skal medtages som en del af beslutningsgrundlaget, og Administrationen anbefaler at man, med udgangspunkt i ovenstående langsigtede bygningsprojekter, som på sigt vil frigive tilføre både fysisk kapacitet og mindste elevgrundlaget på Ådalens Skole, i første omgang sikrer, at Ådalens Skole har et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler. Dette bør adresseres først, og det kan gøres på to måder; enten skal kapaciteten på skolen øges, så skolen kan rumme de flere elever og deraf følgende flere klasser, eller også skal elevtilgangen til skolen bremses. Disse to aspekter er detaljeret beskrevet i sag 92 på Skole, klub og SFO’s møde den 28. september.

Det er Administrationens vurdering, at Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer bør løses ved, at man nu og her bremser elevtilgangen fra andre skoledistrikter til Ådalens Skole ved at tilrette Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt på skoleområdet, således at der ikke optages elever fra andre skoledistrikter ved et klasseloft på 22 elever. Det er vurderingen, ud fra de prognoser der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt, at dette vil være tilstrækkeligt til at sikre, at Ådalens Skole kan forblive firesporet og dermed have undervisningslokaler nok. Dette gælder også når det nye nationale klasseloft for 0.-2. klasse, der netop er vedtaget i finansloven, medregnes.

Det er desuden Administrationens anbefaling at udsætte beslutning om ændring af skoledistrikter til skoleåret 24/25. Såfremt distriktsændringer skal effektueres allerede fra skoleåret 23/24 vil de berørte skolebestyrelser få en meget kort høringsperiode, som oven i købet vil falde henover efterårsferien. Herefter vil Skole, klub og SFO og siden Byrådet skulle træffe beslutning uden mulighed for yderligere drøftelse. Hvis der skal foretages distriktsændringer fra skoleåret 23/24, så vil hele indskrivningsprocessen for kommende 0. klasser skulle bremses og forsinkes, for at forældre til kommende skolebørn ved hvilken skole der er deres distriktsskole, når de indskriver.

Dette vil kunne undgås ved at udskyde distriktsændringer til skoleåret 24/25, hvor indskrivningen så kan foregå efter de procedurer der er beskrevet på kommunens hjemmeside og forældrene dermed vil kende deres barns skoledistrikt i god tid forud for indskrivningen til 0. klasse. Frem mod skoleåret 24/25 vil der kunne laves en ordentlig og rettidig proces med tæt involvering af Vej og Park, samt skoler og forældre med det formål at afsøge distriktsgrænser, hvor eleverne kan få gode og naturlige skoleveje, herunder sikre også skoleveje. Desuden vil det være muligt for Administrationen at udarbejde et godt og detaljeret kortmateriale til drøftelserne.

Administrationen bemærker, at der ikke er afsat budget til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Inddragelse

Skoleleder Morten Flotin Jensen er løbende involveret i beskrivelsen af skolens kapacitetsudfordringer og afdækningen af mulige løsningsforslag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte driftsøkonomiske konsekvenser af løsningen på Ådalens kapacitetsudfordringer vil medtages i sagen om ressourcetildelingen til skolerne for skoleår 23/24, som Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

Hvis løsninger med anlægsudgifter besluttes, skal der oprettes en anlægsbevilling og denne skal behandles i en særskilt sag. Dette vil dog medføre pres på anlægsrammen og kommunens likviditet.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Beslutning

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.

Referater fra tidligere år

Læs referater fra Byrådets møder før 1. januar 2022.