Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 03. april 2024

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

46Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål til Byrådets spørgetid.

Der blev stillet en række mundtlige spørgsmål om DSB-projektet i Sydbyen:

Hvad skal der til for, at Byrådet kan tage beslutning om DSBs projekt i Sydbyen?

Har borgmesteren kendt DSB-projektet tidligere?

Hvorfor vælger kommunen at samarbejde med en statslig virksomhed/DSB, når den ikke betaler grundskyld mv.?

Kan borgmesteren forklare, hvordan DSB-projektet giver mere natur?

Hvordan kan kommunen sige ja til et DSB-industrianlæg midt i et naturområde?

Hvorfor er det netop det område der er interessant for DSB?

Hvorfor er det nemmere for DSB at få tilladelse end for almindelige borgere?

Herudover blev der stillet et spørgsmål vedr. et arrangement på Jægerspris Skole:

Hvorfor er der ikke gensidig loyalitet mellem Byråd og forældrerepræsentanter i skoleregi i forbindelse med offentlige udtalelser?

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

47Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Therese Hejnfelt (C) var fraværende. I stedet deltog Jonas Brandt (C).

48Beslutning vedrørende Europa-Parlamentsvalget søndag 9. juni 2024 - rammer for afholdelse af valget

Resume

Der er udskrevet valg til Europa-Parlamentet søndag 9. juni 2024. Økonomiudvalget og Byrådet skal med denne sag tage stilling til rammerne for afholdelse af valget samt udpegning af valgstyrere og tilforordnede.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende de beskrevne rammer for afholdelse af valget.
 2. Der udpeges 30 valgstyrere og 30 tilforordnede vælgere med afsæt i den skitserede fordeling på partier.
 3. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til bemanding og afvikling af valget, hvis der også skulle blive udskrevet en folkeafstemning, et Folketingsvalg eller et valg/folkeafstemning for Ukrainske vælgere i Danmark til afholdelse 9. juni 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 56:

Indstilllingspunkt 1 - 3 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - 3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Før afholdelse af valg til Europa-Parlamentet 9. juni 2024 skal Byrådet tage stilling til en række forhold i forbindelse med afholdelse af valget.

Det drejer sig om:

 • Rammerne for afholdelse af valget.
 • Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Rammer for afholdelse af valget

Byrådet har tidligere besluttet, at der er nedenstående seks valgsteder i Frederikssund Kommune, og følgende er udpeget som valgstyrerformænd på Byrådets møde 26. januar 2022:

 • Frederikssund Hallen, Jesper Wittenburg (A)
 • Ådalens Skole, Morten Skovgaard (V)
 • Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby, Thomas Sander Hansen (B)
 • Skibby Idrætshal, Charlotte Drue Aagaard (SocialLiberale)
 • Jægerspris Skole (Hallen Møllevej 100), Nicolai Pandorff (C)
 • Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Anne-Lise Kuhre (A)

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Baseret på erfaringer fra folkeafstemningen og folketingsvalget i 2022, hvor en ny bemandingsmodel blev afprøvet på valgstederne, er det administrationens vurdering, at der vil være brug for i alt 78 valgstyrere og tilforordnede vælgere på de seks valgsteder.

Byrådet har på mødet 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere kan rekrutteres blandt frivillige - dvs. vælgere med stemmeret i kommunen.

I henhold til valglovgivningen skal der vælges 5-9 valgstyrere pr. afstemningssted. Tidligere er der udpeget fem valgstyrere på hver af de 6 afstemningssteder. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrere.

Administrationen foreslår derfor, at:

 • 60 tilforordnede vælgere rekrutteres fra partierne
 • 18 tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende Byråd. Det indebærer, at partierne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere til søndag 9. juni 2024:

Administrationen fordeler ”pladserne” på de seks valgsteder, så der på valgstederne er valgstyrere og tilforordnede fra forskellige partier og lister.

Valgstyrerne indgår i bemandingen i løbet af dagen, men har derudover ansvar for at underskrive valgbogen ved optællingens afslutning. Valgstyrerformænd og valgstyrere må ikke forlade afstemningsstedet, før optællingen er afsluttet og afstemningsbogen er underskrevet.

På hvert valgsted indgår desuden medarbejdere fra administrationen, der er valgsekretær, assisterende valgsekretær og valgmedhjælper samt 2 administrative medarbejdere, som bistår med afvikling af valget.

Fintælling dagen efter

Der foretages en fintælling dagen efter valget i Frederikssund Hallen. Når fintællingen er afsluttet, og valget er godkendt af valgbestyrelsen, kendes det endelige resultat. Ved EP-valget er Frederikssund Kommune "kredskommune", hvilket indebærer, at fintællingen foretages på alle stemmer afgivet i Halsnæs Kommune og i Frederikssund Kommune - og at Frederikssund Kommune skal sikre den samlede indberetning af stemmerne fra de to kommuner. Fintællingen foretages af medarbejdere fra administrationen i Halsnæs og Frederikssund Kommuner.

Mulighed for, at der udskrives øvrige valg

Hvis der skulle blive udskrevet en folkeafstemning, et Folketingsvalg eller et valg/folkeafstemning for Ukrainske vælgere i Danmark til afholdelse 9. juni 2024, får det betydning for bemandingen og økonomien. Folketingsvalg og folkeafstemninger kan udskrives med tre ugers varsel, og i så fald er det nødvendigt, at administrationen bemyndiges til at sikre de nødvendige justeringer i bemandingen og valgets afholdelse (samt den deraf afledte økonomi).

Brevstemmer

I lighed med tidligere valg foreslår administrationen, at der gives mulighed for at brevstemme i Borgercentret på Rådhuset samt på alle kommunens biblioteker i den bemandede åbningstid. Der skal kunne brevstemmes 6 uger før valget. Bibliotekerne vil modtage brevstemmer de sidste 3 uger før valget. Borgercentret holder endvidere ekstraordinært åbent, så der kan brevstemmes lørdag 25. maj og lørdag 1. juni 2024.

Ud over de tilforordnede til selve valgdagen skal der rekrutteres 6 personer som brev-stemmetilforordnede. Det kan være frivillige, der er tilforordnede i forbindelse med afhentning af brevstemmer i eget hjem. Nye regler fra 1. januar 2024 betyder, at brevstemmemodtagere fremadrettet kan være 2 ansatte i kommunen. Det forudsættes dog, at der forinden er forsøgt udvalgt tilforordnede blandt vælgerne. I lighed med tidligere år skriver administrationen ud til partiforeningerne om mulige tilforordnede til brevstemme afgivningen.

Brevstemmerne skal gennemgås af valgstyrerne 1-2 dage før valgdagen. Ved gennemgangen skal medvirke mindst to valgstyrere pr. valgsted. Administrationen foreslår, i lighed med tidligere valg, at gennemgangen foretages af valgstyrerformanden og en valgstyrer fra hvert valgsted, der udvælges administrativt.

Udgifter til afholdes af EP-valget

Der vil være udgifter i forbindelse med afholdelse af valget, som forventes afholdt inden for den budgetlagte ramme til valg.

Inddragelse

Partiforeningerne vil blive inddraget i at finde tilforordnede, ligesom der vil blive annonceret efter frivillige blandt borgerne, der har lyst til deltage på selve valgdagen.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 728.000 kr. til afholdelse af EU-Parlamentsvalg.

49Beslutning om at yde støtte til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv

Resume

På gruppeformandsmøde 7. februar 2024 blev det aftalt, at administrationen udarbejder en sag til Økonomiudvalget og Byrådet om muligheden for at yde psykologbistand m.m. til medlemmer af Byrådet, som har været udsat for trusler, chikane og/eller vold. Der skal med denne sag tages stilling til, om der skal stilles henholdsvis sekretariatsmæssig støtte og/eller psykologbistand til rådighed for byrådsmedlemmer, som bliver udsat for chikane, trusler mv. som del af deres hverv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at træffe beslutning om:

 1. Hvorvidt administrationen på de i sagen omtalte vilkår kan yde sekretariatsmæssig bistand til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler mv., i form af bistand til politianmeldelse, opfølgning mv.
 2. Hvorvidt der på de i sagen omtalte vilkår skal tilbydes psykologbistand til byrådspolitikere, der udsættes for chikane, trusler mv. som led i deres hverv, herunder at tilbuddet om psykologhjælp til lokalpolitikerne kobles op på den til enhver tid eksisterende aftale, som kommunen har med et eksternt firma om psykologbistand til medarbejderne.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 57:

Indstilllingspunkt 1 - 2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - 2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på temadrøftelse i Byrådet 20. december 2023 om forebyggelse og håndtering af chikane i forhold til byrådsmedlemmer blev det på gruppeformandsmødet 7. februar 2024 aftalt, at administrationen udarbejder en sag til Økonomiudvalget og Byrådet om muligheden for at yde psykologbistand m.m. til medlemmer af Byrådet, som har været udsat for trusler, chikane og/eller vold.

Mulighed for at yde støtte til byrådsmedlemmer, der oplever chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv

Byrådet kan i henhold til styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt. beslutte at godtgøre "andre udgifter", som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv eller beslutte at yde anden støtte i den forbindelse.

Det afgørende kriterium for, at Byrådet kan beslutte at yde støtte til byrådets medlemmer, er, at støtten har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af byrådsmedlem.

 1. Sekretariatsmæssig støtte til politianmeldelse og opfølgning herpå

Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at det vurderes at være i overensstemmelse med styrelsesloven, at en kommunalbestyrelse træffer beslutning om, at kommunen kan stille sekretariatsmæssig støtte til rådighed til at bistå kommunalbestyrelsesmedlemmer med politianmeldelse mod personer, der har udsat medlemmet for chikane, trusler mv. samt følge op herpå. Det er en forudsætning for dette, at kommunalbestyrelsen samtidig fastsætter de nærmere betingelser for at yde denne støtte.

I forhold til ministeriets praksis vil der - udover betingelsen om, at chikanen, truslen mv. skal være forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet - skulle tillægges vægt, om der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen og truslen mv., og kommunalbestyrelsesmedlemmets ønske om at blive bistået af administrationen med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt.

 1. Psykologbistand til byrådsmedlemmer

Ministeriet har udtalt, at en kommunalbestyrelse vil kunne yde støtte til psykologbistand, hvis det i den konkrete situation kan lægges til grund, at det behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet. Der er i henhold til ministeriets praksis således ikke hjemmel for en kommunalbestyrelse til at yde støtte, når støtten er af mere almen karakter.

Ministeriet har desuden udtalt, at der ved vurderingen af, om betingelserne er opfyldt vil kunne lægges vægt på kommunalbestyrelsesmedlemmets konkrete oplysninger om karakteren og omfanget af chikanen eller truslerne. Det vil desuden også her være relevant at lægge vægt på, om der er en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen eller truslerne og det angivne behov for psykologbistand.

Såfremt det besluttes at yde støtte til sekretariatsmæssig bistand og/eller psykologbistand til byrådsmedlemmer, vil administrationen vurdere, om ovennævnte betingelser i punkt 1 og 2 er opfyldt.

Kommunens psykologtilbud til medarbejdere i dag

Frederikssund Kommune stiller i dag psykologbistand til rådighed for medarbejdere, som arbejdsrelateret er i en situation, hvor de har behov for psykologbistand. Sagerne omhandler både behov for psykologhjælp i forbindelse med voldsomme eller grænseoverskridende episoder ved borgerkontakt og i forbindelse med arbejdsrelateret stress og trivsel.

Kommunen benytter pt. firmaet Falck Healthcare til opgaven, da de har psykologer tilknyttet, er beliggende i alle dele af regionen og har forskellige specialer afhængig af opgavens indhold. Her er det muligt at få hjælp inden for 24 timer, og afhængig af opgaven er der mulighed for få fat i en psykolog med rette speciale. Der tilbydes fem samtaler med en psykolog i ordningen. I helt særlige tilfælde kan der søges om ekstra samtaler med psykologen.

Kontakten til Falck Healthcare går ved trivselsrelaterede sager gennem kommunens Center for Politik og HR, hvor HR i dialog med nærmeste leder vurderer, hvilket tilbud medarbejderen har behov for, og om betingelserne er opfyldt mv. Ved akut krise rekvireres Falck Healthcare gennem nærmeste leder.

Forslag til evt. psykologtilbud til byrådsmedlemmer

Som anført ovenfor har kommunen i dag allerede en aftale med firmaet Falck Healthcare om psykologbistand. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal tilbydes psykologbistand til byrådspolitikere, der udsættes for chikane, trusler mv. som led i deres hverv, foreslår administrationen, at gældende ordning for medarbejdere udvides til også at omfatte disse situationer.

Det vurderes, at tilbuddet om psykologbistand til lokalpolitikerne kan rummes inden for den nuværende ramme afsat til psykologbistand.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

De merudgifter, det i givet fald vil medføre området, vurderes at være et overkommeligt beløb, der håndteres inden for administrationens budget.

50Beslutning om anmodning om dispensation fra lukketidsbestemmelser til Grøn Pinsefestival i Jægerspris

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, jf. Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. Dispensation søges af SuperBrugsen i Jægerspris på vegne af alle butikker i Jægerspris til at holde åbent i helligdagene over pinse 2024 for at afholde en grøn pinsefestival.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der sendes en anmodning til Erhvervsstyrelsen om dispensation fra lukketidsbestemmelserne, så butikker i Jægerspris kan holde åbent i helligdagene over pinse – søndag den 19. maj fra kl. 12.00 til 20.00 og mandag den 20. maj fra kl. 10.00 til 13.00 i 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 58:

Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte 23: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Jonas Brandt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) under § 2, at der ikke må ske detailsalg fra de butikker, der er nævnt i § 1 (butikker, hvorfra der forgår detailsalg), på helligdage, grundlovsdag og juleaften samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag. Det betyder, at der ikke må ske detailsalg fra butikker over pinsens helligdage.

Ifølge § 2, stk. 2 i lukkeloven kan Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra en kommunalbestyrelse tillade, at lovens bestemmelse om lukketider kan fraviges ved særlige lejligheder. Der skal samtidig være tale om arrangementer af officiel karakter. Særlige lejligheder er f.eks. lokale festivaler og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Arrangement af officiel karakter er, hvis kommunen eller en anden offentlig instans er medarrangør af arrangementet, eller hvis offentlige personer med repræsentative pligter deltager officielt i arrangementet.

SuperBrugsen er gået sammen med Kulturhuset Rejsestaden, samt de resterende butikker i Jægerspris om at afholde en række borgerarrangementer over pinsen 2024 – ”Grøn Pinsefestival”. Målet er at gøre Jægerspris mere attraktivt i sommerhalvåret, hvor der kommer mange gæster fra de store sommerhusområder, der ligger omkring Jægerspris. Derudover er målet at fremhæve Jægerspris som en grøn by ved at skabe opmærksomhed på miljø og klima. Derfor søger SuperBrugsen, på vegne af detailhandlere i Jægerspris, om dispensation fra lukketidsbestemmelser for at kunne holde åbent på helligdagene; søndag den 19. maj fra kl. 12.00 til 20.00 og mandag den 20. maj fra kl. 10.00 til 13.00.

Grøn Pinsefestival i Jægerspris

Grøn Pinsefestival afholdes af SuperBrugsen i Jægerspris og Kulturhuset Rejsestaden. Arrangørerne forventer, at der kommer ca. 1500 besøgende til arrangementet. Arrangementet forventes afholdt som en årlig tilbagevendende begivenhed, der vokser fra år til år. Der blev også afholdt Grøn Pinsefestival i 2023.

Arrangementets indhold

Arrangementet vil blive åbnet af byrådspolitiker Charlotte Drue. I dagene afholdes en række arrangementer, herunder muligheden for at afprøve en el-bil; fremvisning af solceller, varmepumper og led-spot; live-bands på en scene og mange flere, hvor besøgende har mulighed for at lære mere omkring vedvarende energialternativer og en bæredygtig livsstil.

Følgende aktiviteter er under planlægning:

 • Indvielse af arrangementet af Charlotte Drue
 • Afprøvning af el-biler med 25 forskellige modeller til rådighed
 • Rådgivning på el-ladebokse, ladestander samt abonnementsaftaler
 • Fremvisning af solceller, varmepumper, led-spot
 • 4 forskellige live-bands på en scene
 • Mulighed for køb af mad- og drikkevare
 • Pop-up Repair café
 • Byttelegestøjsdag

Administrationens anbefaling

Dispensation fra lukketidsbestemmelser kan søges til særlige lejligheder såsom en byfest eller festival. Grøn Pinsefestival i Jægerspris bliver afholdt som en festival. Den har et samlet tema omkring klima, grøn by og energi. Samtidig er der et udbygget program. På den baggrund vurderer administrationen, at Grøn Pinsefestival lever op til definitionen om en særlig lejlighed. Administrationen anbefaler, at der fremsendes en anmodning til erhvervsstyrelsen om at give butikkerne i Jægerspris mulighed for at holde åbnet i pinsens helligdage i 2024.

Der er udarbejdet et foreløbigt program med nærmere beskrivelse af arrangementets indhold og formålet med at søge dispensation, se bilag.

Inddragelse

Afviklingen af aktiviteter for Grøn Pinsefestival sker i samarbejde mellem SuperBrugsen og Kulturhuset Rejsestalden.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

51Beslutning om forlængelse af § 17 stk. 4 udvalget, Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel

Resume

Byrådet skal med denne sag beslutte, hvorvidt § 17 stk. 4 udvalget, Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel, skal forlænges hen over sommeren, i stedet for den planlagte afslutning i maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Byrådet tager stilling til, hvorvidt projektudvalgets periode skal forlænges, så projektudvalget afslutter arbejdet i september 2024 i stedet for maj 2024.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. marts 2024, pkt. 38:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 59:

Økonomiudvalget anbefaler, at projektudvalgets periode forlænges, så projektudvalget afslutter arbejdet i september 2024 i stedet for maj 2024.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har nedsat et projektudvalg, der skal arbejde med Frederikssund bymidte - et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg. Projektudvalget hedder Udvalg for Frederikssund bymidte - liv og handel, og er et midlertidigt udvalg, der i ét år skal arbejde med at skabe liv i Frederikssund bymidte. Projektudvalget er nedsat i perioden juni 2023 - maj 2024. Byrådet skal med denne sag beslutte, om perioden skal udvides til september 2024.

Udvalgets formål er at understøtte livet i Frederikssund midtby. Udvalget arbejder med, hvordan fysiske tiltag i byen kan bidrage til byliv og skabe rammerne for de aktiviteter, der er med til at gøre Frederikssund til en god bolig-, handels- og turismeby.

Konkret er målet, at udvalgets arbejde skal resultere i et handlingskatalog med prioritering af anbefalinger til konkrete tiltag i bymidten, der kan skabe rum for liv. Derudover skal udvalget realisere minimum én prøvehandling i byen.

Projektudvalget har drøftet, at det vil være en fordel, hvis perioden for udvalgets arbejde forlænges, sådan at der er bedre tid til at se effekterne af prøvehandlingerne i byen. Byrådet skal tage stilling til, om projektudvalgets arbejde først skal afsluttes efter sommerferien, med afrapportering på byrådsmødet september 2024 i steder for maj 2024. På den måde kan prøvehandlingerne udspille sig i byen i sommermånederne, hvor flest mennesker bruger byen.

I forbindelse med byrådsmødet i maj vil der blive afholdt en temadrøftelse, hvor de foreløbige anbefalinger præsenteres. I september vil projektudvalgets arbejde afsluttes med en evaluering af prøvehandlingerne og aflevering af de endelige anbefalinger. Såfremt Byrådet ikke ønsker at forlænge projektudvalget, vil arbejdet afrapporteres i maj.

Inddragelse

Inddragelse er ikke fundet relevant vedr. denne beslutning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis det indstilles, at projektudvalgets periode skal forlænges, vil merudgift til formandsvederlag blive afholdt indenfor eksisterende økonomisk ramme.

52Beslutning om frigivelse af midler til betaling for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby

Resume

Beslutning om frigivelse af midler til betaling for projektforslag for fjernvarme i Skibby. Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning fra Skibby Fjernvarme A.m.b.a., om 100.000 kr. i startkapital. I ansøgningen blev redegjort for, at pengene skal bruges til markedsføring og udarbejdelse af projektforslag. Kommunen har ingen hjemmel til at foretage en sådan kontant udbetaling til Skibby Fjernvarme A.m.b.a. Ifølge Varmeforsyningsloven har kommunen dog hjemmel til at betale for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 70.000 kr. til projekt Klimahandlingsplan, for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. marts 2024, pkt. 21:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 60:

Anbefales med den præcisering, at der er tale om en projektbeskrivelse for fjernvarme i Skibby.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som led i både kommunens klimaindsats nr. 1.2 ”Udbygning af fjernvarmenettet” i kommunens Klimaplan 2045 (se vedhæftede), og i sin Strategiske Energi- og Varmeplan 2022, var administrationen værter for et borgermøde i Skibby den 22/8-23 omhandlende muligheden for etablering af fjernvarme i Skibby.

På mødet blev dannet en lokal varmegruppe bestående af 12 frivillige borgere fra Skibby, med det formål at fremme realiseringen af fjernvarme i byen. Administrationen har vist yderligere støtte til varmegruppen og dens indsats, ved at facilitere flere møder med gruppen.

På endnu et borgermøde i Skibby den 23/11-23 – afholdte varmegruppen stiftende generalforsamling for Skibby Fjernvarme A.m.b.a.

Som nystiftet forsyningsselskab har Skibby Fjernvarme A.m.b.a. ingen startkapital, og der vil ikke være betalende andelshavere, før de kan modtage varme. Den 22/1-24 modtog kommunen en ansøgning fra Skibby Fjernvarme A.m.b.a., om 100.000 kr. i startkapital. I ansøgningen blev redegjort for, at pengene skal bruges til markedsføring og udarbejdelse af projektforslag.

Kommunen har ingen hjemmel til at foretage en sådan kontant udbetaling til Skibby Fjernvarme A.m.b.a. Ifølge Varmeforsyningsloven har kommunen dog hjemmel til at betale for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby.

Administrationen anbefaler, at kommunen betaler for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarme i Skibby jf. Varmeforsyningsloven. Begrundelsen er, at dette både vil fremme kommunens muligheder for at efterleve kommunens egen varmeplan, som blandt andet viser et positivt samfundsøkonomisk potentiale for fjernvarme i Skibby, samt at opfylde ca. 12% af CO2-reduktionerne i kommunens klimaindsats nr. 1.2 ”Udbygning af fjernvarmenettet” i kommunens Klimaplan 2045, svarende til ca. 6.700 ton CO2.

Administrationen vurderer ud fra tilsvarende projekter i andre kommuner, at projektforslaget vil beløbe sig til ca. 70.000 kr.

I kommunens "Strategiske energi- og varmeplan 2022" fremgår også andre gaslandsbyer, som kommunen også ønsker konverteret til fossilfrie varmeløsninger. For de landsbyer hvor det viser sig økonomisk fordelagtigt med fælles varmeløsninger, som kræver udarbejdelse af projektforslag, vurderer administrationen, at det vil være muligt inden for det aktuelle budget at imødekomme disse landsbyer med et lignende behov. I så fald, vil der blive lagt en ny sag op i hvert tilfælde.

Inddragelse

Borgere, Skibby Aktive og E.ON. har været inddraget i hele arbejdet med i første omgang at muliggøre dannelsen af en lokal varmegruppe, og senere stiftelsen af Skibby Fjernvarme A.m.b.a.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 9,33 mio. kr. til projekt Klimahandlingsplan, hvoraf 70.000 kr. søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

53Beslutning om sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område

Resume

Byrådet skal fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning på det sociale område, til der er truffet afgørelse. I denne sag fremlægges forslag til sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område, som skal gælde fra 1. marts 2024.

Sagen sendes til fornyet behandling, da der er indkommet høringssvar fra høringsberrettigede part.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område pr. 1. marts 2024.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 17. januar 2024, pkt. 3:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Anna Poulsen (F).

Imod stemte: Therese Hejnfelt (C) og Charlotte Drue (SocialLiberale) da de ønsker at fastholde nuværende fristoverholdelse m.v. i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2024, pkt. 15:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), Tina Tving Stauning (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Niels Martin Viuff (C).

Undlod at stemme: Inge Messerschmidt (O).

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Byrådet, 31. januar 2024, pkt. 16:

Taget af dagsordenen, og sendt tilbage til Børn, familier og forebyggelse.

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 13. marts 2024, pkt. 19:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F) og Therese Hejnfelt (C).

Imod stemte: Charlotte Drue (SocialLiberale), som ønsker at fastholde nuværende fristoverholdelse m.v. i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker at følge udviklingen på området, herunder rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Udvalget ønsker, at Administrationen afsøger muligheden for tværkommunalt samarbejde på området.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 61:

Indstillingen fra Børn, famlier og forebyggelse blev sat til afstemning

For stemte: Niels Martin Viuff (C), Tina Tving Stauning (A), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Inge Messerschmidt (O), samt Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod at stemme: Michael Thøgersen (I).

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev bragt til afstemning:

For stemte 19: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Jonas Brandt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 4: Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale).

Indstillingen tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Charlotte Drue (SocialLiberale):

SocialLiberale ønsker at fastholde nuværende fristoverholdelse m.v. i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen (D):

Nye Borgerlige stemmer imod, idet vi ikke mener det skal belaste borgerne, at der er personalemangel.

Der må kigges ind ad og ændres arbejdsgange.

Mindretalsudtalelse fra Inge Messerschmidt (O):

Dansk Folkeparti stemmer nej da vi ikke har de konkrete sagstal samt klare beskrevne årsager til den forlængede sagsgang hos os i Frederikssund i forhold til andre kommuner.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte generelle frister på det sociale område for, hvor længe der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet afgørelse i sagen. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister på det børnesociale område blev godkendt af Byrådet i marts 2021. Byrådet godkendte november 2023 sagsbehandlingsfrister på det øvrige sociale område. På børneområdet har administrationen afventet lovgrundlovet for Barnets Lov, som er trådt i kraft 1. januar 2024, hvorfor godkendelsen af sagsbehandlingsfristerne på dette område fremlægges som en selvstændig sag.

Forslag til sagsbehandlingsfrister pr. 1. maj 2024 er vedlagt som bilag til sagen (bilag 1).

Sagen sendes til fornyet behandling, da der er indkommet høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingens kvalitet være forsvarlig. Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingens kvalitet, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgerne på den måde ved, hvad de kan forvente. Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser. Når der er truffet en afgørelse, hvor familiens eller den unges ansøgning imødekommes, visiteres sagen til den relevante indsats. Herefter aftaler familien og rådgiver, hvornår den konkrete indsats kan starte op.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Generelt om forslag til ændringer

Der er sat sagsbehandlingsfrister på for en række nye sagsområder, som ikke tidligere har haft fastlagt sagsbehandlingsfrister. For §§ 86 og 87 i Barnets Lov, som dækker henholdsvis hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er den nuværende sagsbehandlingsfrist på 12 uger. Administrationen foreslår, at denne ændres til 16 uger for begge paragraffer, da selve sagsbehandlingsprocessen er den samme på begge områder. Begrundelsen for den forlængede frist er, at det er vanskeligt at nå at træffe afgørelse inden for 12 uger, blandt andet fordi sagsarbejdet kræver, at der indhentes relevant dokumentation fra eksterne parter som fx speciallæger og hospitaler. Som noget nyt er der desuden med Barnets Lov indført krav om, at børn og unge skal inddrages i alle beslutninger, der vedrører dem, også §§ 86 og 87. Dette kan påvirke sagsbehandlingstiden yderligere. Til sammenligning har voksenområdet en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på fem måneder for ansøgning om tilskud til merudgifter, som kræver den samme sagsbehandlingsproces som på børneområdet. Sagsbehandlingsfristen på voksenområdet er ligeledes fastsat ud fra en vurdering af, hvad der er en realistisk sagsbehandlingstid på ansøgninger om tilskud til merudgifter i 80-90 procent af sagerne.

Inddragelse

Sagen har været i høring hos Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed. Desuden har den ikke høringsberrettigede forening DiNA afgivet høringssvar (bilag 2).

Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed skriver følgende i sit høringssvar:

"DH’s medlemmer af Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed er enig i, at sagsbehandlingsfristerne både skal være realistiske og forsvarlige ift. at opnå den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen, men nok så vigtigt: derudover skal de fastsatte fristeroverholdes af hensyn til borgernes retssikkerhed.

Der skal efter Handicaprådets opfattelse derfor være en gyldig grund til manglende overholdelse af de fastsatte frister (eksempelvis manglende svar fra læge eller lignende). Derudover skal der naturligvis være en fast praksis for, at borgerne oplyses skriftligt, hvis fristerne ikke kan overholdes, samt årsagen hertil og endelig, hvornår en afgørelse forventes at kunne træffes.

Vi har generelt ingen kommentarer til de enkelte frister, dog efterlyser vi en forklaring på, at følgende frister forlænges:

Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter : forlænges fra 12 uger 16 uger

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste: forlænges fra 12 uger 16 uger

Der er tale om økonomisk støtte til familier, som er hårdt belastet i forvejen både psykisk, socialt og økonomisk, og hvor ventetid udgør endnu en stor udfordring ovenpå de eksisterende. Endelig efterlyser vi tilsvarende frister for området: Børn og Unge med særlige behov."

Se bilag 3 for administrationens besvarelse af høringssvar.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

54Beslutning om delegering af kompetence til midlertidig dispensation i børnetal i ikke-kommunale institutioner

Resume

Med nærværende sag skal Børn, familier og forebyggelse beslutte at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at kompetencen til at dispensere midlertidigt for børnetallet i private, selvejende og puljeinstitutioner delegeres til Administrationen, for at sikre en mere smidig håndtering af institutionernes ansøgninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Kompetencen til at dispensere midlertidigt for børnetallet i private, selvejende- og puljeinstitutioner delegeres til administrationen.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 13. marts 2024, pkt. 20:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 62:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune er der fem private- og eller selvejende daginstitutioner, herudover én puljeinstitution. I alt seks ikke-kommunale institutioner, som Frederikssund Kommune har driftsoverenskomst med.

Institutionerne oplever periodisk at have brug for at afvige midlertidigt fra det børnetal, de er godkendt til i en kortere periode. Ofte fordi der er ønske om optag fra forældre til eksempelvis søskende i en periode, hvor institutionen ellers er fuldt belagt. I flere tilfælde vil institutionen ikke overskride det samlede antal børn de er godkendt til, men vil have brug for at have enten flere vuggestuebørn eller flere børnehavebørn end de er godkendt til. Administrationen oplever maksimalt et par ansøgninger årligt.

Institutionernes individuelle driftsoverenskomster, som regulerer børnetallet, er godkendt af Byrådet, hvorfor en fravigelse i børnetallet – både midlertidig og permanent - i dag skal besluttes af Byrådet.

Fremgangsmåden hvor kompetencen til at give dispensation til at afvige fra børnetallet kan være uhensigtsmæssig, idet institutionerne søger på baggrund af et konkret og aktuelt tidsbegrænset behov, og derfor har brug for afklaring relativt hurtigt af hensyn til de forældre, der har søgt om optag af deres børn. Idet der er tale om midlertidige dispensationer for kortere perioder, er både den administrative arbejdstid og tidsperspektivet ved en behandling i Byrådet unødig bureaukratisk, idet det forsinker afklaringen for den enkelte familie og for enkelte institution.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet delegerer kompetencen til at træffe afgørelser om tidsafgrænsede, midlertidige dispensationer i forhold til det godkendte børnetal i de pågældende institutioner, til Administrationen. Tidsbegrænsede dispensationer begrænser sig til maksimalt at kunne gives i ét år.

Ansøgninger om en permanent ændring af børnetallet kræver en justering af driftsoverenskomsten og vil fortsat skulle i Byrådet til beslutning, idet Byrådet skal godkende ændringer i driftsoverenskomstens indhold.

I tilfælde af, at Byrådet delegerer kompetencen til Administrationen til at træffe afgørelser om midlertidig dispensation til at fravige det godkendte børnetal, skal følgende hensyn vægtes:

 • børnene i den pågældende institution, herunder om kapaciteten og personalebesætningen muliggør udvidelsen
 • kommunens samlede kapacitet og kvalitet. Administrationen vil således altid skulle indhente udtalelse fra Teknisk afdeling i forhold til om institutionen fysisk kan rumme en eventuel opjustering af børnetallet
 • Kvaliteten i institutionen ud fra det seneste pædagogiske tilsyn.

Dispensationen forudsætter desuden, at:

 • institutionen sikrer det fornødne, relevante inventar og møbler til målgruppen, herunder sovefaciliteter, puslefaciliteter, passende størrelse stole og borde, desuden alderssvarende legetøj/legefaciliteter og legeområder mv.
 • udtalelse fra institutionens bestyrelse, hvori denne tilkendegiver enighed i ledelsens ansøgning.

Administrationen anbefaler, at delegationspraksissen afprøves i et år, hvorefter Børn, familier og forebyggelse gør status på, hvor ofte og i hvilke tilfælde dispensation er givet i det forgangne år.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for økonomi pointerer, at det fra 1/1-2025 (dato hvor de private institutioner skal overholde minimumsnormeringerne) er vigtigt, at de private institutioner har minimumsnormeringerne for øje, når der godkendes til et højere antal børn, også selvom at perioden er tidsbegrænset. Et højere antal børn, end institutionen er godkendt til, og højere antal børn end der er budgetlagt, vil medføre en stigning i udgiften til driftstilskud, der faktureres ud fra faktiske antal børn. Det antages, at børn, som ikke har en plads i private institutioner, vil gå i kommunens kommunale tilbud i stedet for.

Den økonomiske udfordring vurderes derfor at være i et begrænset omfang, og at eventuelle økonomiske konsekvenser af sagen skal finansieres indenfor eksisterende budgetramme.

55Beslutning om frigivelse af anlægsmidler - Makerværket

Resume

Med denne sag anmoder administrationen om, at der frigives de anlægsmidler der i 2024 er afsat til "Projekt Grønne Skolegårde", samt om at MakerVærket kan anvende den resterende fondsbevilling i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,464 mio. kr. til projekt MakerVærket
 2. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 0,282 mio. kr. til projekt MakerVærket
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 0,25 mio. kr. til projekt Grønne Skolegårde

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. marts 2024, pkt. 20:

Indstillingspunkt 1 - 3: Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 63:

Indstilllingspunkt 1 - 3 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - 3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Makerværket

VILLUM FONDEN har støttet MakerVærket i Frederikssund Kommune med 6,7 mio. kr. over en treårige periode fra 2021-2023 og herefter forlænget projektet frem til juni 2024. Disse midler dækker både drifts- og anlægsudgifter. 2,464 mio. kr. af disse er anlægsudgifter, hvoraf Byrådet 27. april 2022 frigav 1 mio. kr. af disse i anlægsindtægter og anlægsudgifter til MakerVærket. Med denne sag ønskes de resterende 1,464 mio. kr. af fondsbevillingen frigivet.

Grønne Skolegårde

Med budget 2023-2026 afsatte Byrådet 0,25 mio. kr. i 2024 til etablering af grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. I 2024 anvendes midlerne til større projekter på få skoler, hvor skolernes elevråd udarbejder projektansøgninger og beskriver projekterne efter Maker-metoden. Det Fælles Elevråd prioriterer derefter ansøgningerne og fordeler midlerne for 2024. Hermed søges om frigivelse af anlægsmidlerne i 2024 til dette.

Inddragelse

Ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,464 mio. kr. samt bruttoanlægsindtægter på 0,282 mio. kr. til projekt MakerVærket, som søges frigivet i nærværende sag. Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 0,25 mio. kr. til projekt Grønne Skolegårde, som søges frigivet i nærværende sag.

56Beslutning om økonomiske konsekvenser af ressourcetildeling til folkeskolerne i skoleåret 2024/25

Resume

Med denne sag forelægges Skole, klub og SFO ressourcetildelingen til kommunens almene folkeskoler på baggrund af antal godkendte klasser i kommende skoleår, og de deraf forventede udgifter i 2025 i forhold til den samlede undervisningsramme. I alt skal skolerne have tildelt 288,61 årsværk som følge af den klassebaserede tildelingsmodel. Som følge af færre klasser i kommende skoleår end i skoleåret 2023/2024 forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2024/2025 til de fem almen folkeskoler godkendes.
 2. Der indarbejdes en korrektion til budgetudgangspunktet på -2,4 mio. kr. i 2025-2028 i forbindelse med budget 2025-2028 som følge af færre klasser i kommende skoleår.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 6. marts 2024, pkt. 19:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Jørgen Bech (V) og Charlotte Drue (SocialLiberale) stillede forslag om, at de 2,4 mio. kr. undtagelsesvist forbliver indenfor skoleområdet.

For stemte: Jørgen Bech (V), Charlotte Drue (SocialLiberale) samt Anna Poulsen (F)

Imod stemte: Kenneth Jensen (A)

Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 64:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Niels Martin Viuff (C), Tina Tving Stauning (A), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I) samt Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod at stemme: Anna Poulsen (F).

Administationens indstillingspunkt 1 - 2 anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte 19: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Jonas Brandt (C), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 2: Anna Poulsen (F), Jørgen Bech (V).

Undlod at stemme 2: Maibritt Møller Nielsen (D), Charlotte Drue (SocialLiberale).

Indstillingspunkt 1 - 2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 28. februar 2024 (sag 37) en ny økonomitildelingsmodel for Frederikssund Kommunes folkeskoleområde, som giver skolerne større økonomiske frihedsgrader. Økonomitildelingsmodellen er fortsat en klassebaseret tildelingsmodel, som indebærer, at Skole, klub og SFO én gang om året skal tage stilling til at tilpasse ressourcetildelingen på folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende antal klasser. Udover den klassebaserede tildeling er øvrige undervisningsmidler nu samlet til én pulje under navnet ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter” og fordeles med et vist socioøkonomisk hensyn, således at puljen fordeles ud fra 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi til de enkelte skoler.

Se endvidere bilag 1 for yderligere gennemgang af økonomitildelingsmodellen.

Nærværende sag omhandler den konkrete ressourcetildeling til kommunens folkeskoler og de deraf forventede udgifter i 2025 på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår, i forhold til den samlede undervisningsramme i 2025.

Ressourcetildeling

Som en del af den klassebaserede økonomitildelingsmodel godkender Skole, klub og SFO én gang årligt antal klasser for næstkommende skoleår, på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen og Center for Børn og Skole. Disse blev godkendt på møde 7. februar 2023 (sag 12).

Ud fra de beskrevne forudsætninger i bilag 1 tildeles følgende ressourcer til undervisning til de fem almene folkeskoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding skoleår 24/25 (se bilag 2 "Ressourcetildeling skoleår 24-25)

Årsværk til skolerneI altFjordlandsskolenJægerspris SkoleSlangerup SkoleTrekløverskolenÅdalens Skole
Undervisningsressourcer288,6154,6834,9162,7963,3772,86
heraf lærerressourcer272,4651,4532,9259,2760,0468,78
heraf øvrige undervisningsressourcer (pædagog m.fl.)16,153,231,993,523,344,07

Det vil sige, at der i alt tildeles 288,61 årsværk til skolerne. I forhold til skoleåret 2023/2024, hvor der blev tildelt 295 årsværk ud fra den klassebaserede tildelingsmodel, betyder det en reduktion på 7 årsværk. Dette skyldes, at antallet af klasser er faldet fra 159 i skoleåret 2023/2024 til 155 i skoleåret 2024/2025.

Jf. bilag 2 medfører fordelingen med 85 % elevtal og 15 % socioøkonomi følgende omfordeling af puljen ”Midler til øvrige undervisningsaktiviteter” mellem skolerne.

Tabel 2: Omfordeling i årsværk

I altFjordlandsskolenJægerspris SkoleSlangerup SkoleTrekløverskolenÅdalens Skole
I alt--0,80-0,85-0,151,94-0,14

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme

Til folkeskoleundervisning er der i alt en ramme på 184,5 mio. kr.

Ressourceudmeldingen svarende til de 288,61 årsværk koster for skoleåret 2024/2025 179,4 mio. kr. i 2025 (2025 priser). Dette giver samlet følgende overskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2025:

Tabel 3: Økonomi almen området 2025

2025
Undervisning - ramme184.524.894
Undervisning - udmøntning179.442.367
Undervisning - rest5.082.527

Øvrige rest (materialer, uddannelse mv.)475.535

I alt rest5.558.062

I 2025 er der således et overskud på 5,6 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler og mellemkommunale

I 2025 forventes nedenstående regulering for privat/friskoler, efterskoler og skoler i andre kommuner. Der forventes et merforbrug på samlet 3,2 mio. kr.

Tabel 4: Finansieringsbehov

2025
Regulering Privat/friskoler-3.211.156
Regulering efterskoler25.476
Mellemkommunale elever126
I alt finansiering-3.185.555

Merforbruget på 3,2 mio. kr. vedr. regulering af privat/friskoler skyldes flere elever samt en øget takst. Kommunerne betaler en takst pr. elev på privat/friskoler til staten. Udover den generelle statslige pris og lønfremskrivning, så er taksten øget som følge af en real stigning i de samlede kommunale enhedsudgifter pr. folkeskoleelev fra 2020-2021, som jf. lovgivning er beregningsgrundlaget for driftstilskud pr. elev og det kommunale bidrag til frie grundskoler. Takststigningen udgør omkring 2/3 af merforbruget, hvorimod stigningen i antal elever udgår 1/3 af merforbruget på de i alt 3,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I alt medfører ressourcetildelingen og reguleringen et mindreforbrug på skoleområdet på 2,4 mio. kr. (5,6 – 3,2 mio. kr.) i 2025.

Tabel 5: Økonomiske konsekvenser

2025
Overskud (tabel 3)5.558.062
Finansieringsbehov (tabel 4)-3.185.555
I alt2.372.507

Der skal jf. Styringsvedtægten for folkeskolerne i Frederikssund Kommune tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2025.

Det indstilles, at mindreforbruget i 2025-2028 på 2,4 mio. kr. indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2025-2028 og tilføres dermed kommunekassen jf. Byrådets økonomiske politik.

De økonomiske konsekvenser i 2024 som følge af ovenstående ressourcetildeling håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Inddragelse

Skolelederne har været inddraget i klassedannelsen, som ligger til grund for ressourcetildelingen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af mindreforbruget på 2,4 mio. kr. i 2025 og frem, som følge af færre klasser, indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2025-2028.

Bilag

57Beslutning om takster for Kultur- og havnebadet

Resume

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om taksterne for offentlig adgang til omklædningsrum og sauna i vinterbadesæsonen i Kultur- og havnebadet i Frederikssund Kulturhavn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Prisen for en dagsbillet med adgang til det indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn og pensionister.
 2. Prisen for et sæsonkort med adgang til det indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 600 kr. for voksne og 400 kr. for børn og pensionister.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 5. marts 2024, pkt. 21:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2024, pkt. 65:

Indstilllingspunkt 1 - 2 anbefales.

Beslutning

Ændringsforslag fra Anna Poulsen (F) om, at der tilføjes ”studerende”, blev sat til afstemning:

For stemte 7: Maibritt Møller Nielsen (D), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (SocialLiberale), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte 16: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Jonas Brandt (C), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V).

Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Anna Poulsen (F):

Studerende er en økonomisk trængt gruppe, som bør komme ind til nedsat pris på linje med børn og pensionister. Status som studerende kan nemt dokumenteres med studiekort og det er almindelig praksis i mange sammenhænge, at give studerende rabat.

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte 22: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Jonas Brandt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Undlod at stemme 1: Anna Poulsen (F).

Indstillingspunkt 1 - 2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kultur- og havnebadet opføres i Frederikssund Kulturhavn. Badet forventes indviet i foråret 2024.

Unge, fritid og idræt har ansvaret for Kultur- og havnebadets brug, på samme vis som for øvrige fritidsfaciliter.

Unge, fritid og idræt har truffet beslutning om inddeling af Kultur- og havnebadets sæsoner i sag 14 af 30. januar 2024. Der er vedtaget en sommerbadesæson fra 1. maj til 30. september og en vinterbadesæson i perioden 1. oktober til 30. april.

Kultur- og havnebadet vil hele året være åbent for alle fra solopgang til solnedgang dog højst fra kl.6 til kl.22. Her kan alle gratis benytte havnebadets udendørsfaciliteter.

I sommerbadesæsonen vil saunaen være slukket. Der vil være gratis adgang for alle til det indendørs omklædningsrum i sommerbadesæsonen.

I vintersæsonen vil der være 19 timers offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna pr uge. I tidsrummene med offentlig åbent vil borgere mod betaling få adgang til indendørs omklædning og sauna. Der vil være bemanding på havnebadet, i de tidsrum, hvor der er offentlig adgang til indendørs omklædning og sauna.

Administrationen indstiller til Byrådet, at sætte prisen for en dagsbillet med adgang til indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen til 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn og pensionister. Tilsvarende indstiller administrationen til Byrådet, at prisen for et sæsonkort med adgang til indendørs omklædningsrum og sauna på Kultur- og havnebadet i vinterbadesæsonen sættes til 600kr for voksne og 400kr for børn og pensionister. Dette sæsonkort vil følge vinterbadesæsonen fra 1. oktober til 30. april.

Til sammenligning er prisen for en enkelt billet for en voksen til Frederikssund Svømmehal 54 kr. og til Slangerup Svømmehal 39 kr. Billetter til børn og pensionister er de to steder henholdsvis 27 kr. og 20kr.

Administrationen har været i dialog med bl.a. Sønderborgs kommunale havnebad og de lokale vinterbadeforeninger i Frederikssund for at kunne anbefale takster for byrådet, der ikke kan opfattes som konkurrenceforvridende. I Sønderborg Havnebad koster et årskort 550 kr. og en endagsbillet koster 40 kr.

Inddragelse

Administrationen har forhørt sig hos de to vinterbaderforeninger angående deres forventede størrelse af kontingent. Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad oplyser, at deres kontingent bliver 125 kr. pr. år. Frederikssund Vinterbadere oplyser, at deres kontingent bliver 150 kr. pr. år.

Begge foreninger anbefaler at kommunens pris for sæsonkort til brug af sauna og omklædningsrum i vinterbadesæsonen sættes højere end deres kontingenter.

Økonomi

Brugsgraden af indendørs faciliteterne i vintersæsonens 7 måneder er svære at skønne, men forventningen er, at der pr. sæson vil blive genereret en indtægt på ca. 25.000 kr. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres, når de givne indtægter kendes mere præcist.

58Meddelelser

Beslutning

 • Berigtigelse fra borgmester Tina Tving Stauning (A) vedr. mødetidspunkt for møde med DSB 1. marts 2024.
 • Orientering om påskefestival i Frederikssund af Jesper Wittenburg (A).

59Beslutning om plan for udbud af affaldsindsamling (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1 - 2 tiltrådt.

60Beslutning om regnvandsbassin (Lukket punkt)

Åben beslutning

Tiltrådt.

61Beslutning om udbud af ladeinfrastruktur (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1 - 4 tiltrådt.

62Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.