Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 27. september 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

158Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var indkommet et enkelt skriftligt spørgsmål (fra en borger, der var til stede i byrådssalen) vedr. proportinalitetsprincippet. Såvel spørgsmål som svar er tilgængelig på frederikssund.dk/spoergetid.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

159Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

160Samlet budgetopfølgning pr. 30, juni 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2023 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Unge, fritid og idræt har på deres møde den 5. september 2023 anbefales administrationens indstillingerne på nær indstillingspunkt 3, hvor udvalget anbefaler, "at der af driftsbevillingen lægges 0,65 mio. kr. i kassen, idet udvalget i øvrigt anbefaler, at der prioriteres 0,65 mio. kr. til etablering af FGU+ som iværksættes hurtigst muligt."

Følges udvalgets anbefaling vil det øge de forventede serviceudgifter i 2023 med 0,65 mio. kr.

Udvalgets anbefaling er ikke indarbejdet i administrationens indstillinger i det følgende.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 26,5 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på serviceudgifterne.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på overførselsudgifterne.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. svarende til forventede merindtægter på den centrale refusionsordning.
 4. Der gives en tillægsbevilling på -30,2 mio. kr. svarende til forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
 5. Der gives en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter på bruttoanlægsindtægterne.
 6. Der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter fra skatter.
 7. Der gives en tillægsbevilling på -58,9 mio. kr. svarende til forventede merindtægter fra tilskud og udligning.
 8. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter fra renter mv.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 201:

Indstillingspunkt 1-8 anbefales, idet der, i forhold til anbefalingen fra Unge, fritid og idræt vedrørende FGU+, henvises til den indgående aftale om Budget 2024-2027.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet overskud på 34,4 mio. kr. i 2023, hvilket er en forbedring på 24,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En forbedring, der primært kan forklares ved øgede bruttoanlægsindtægter samt en større stigning i indtægter end udgifter i relation til midtvejsreguleringen for 2023.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 26,5 mio. kr., der primært kan henføres til de specialiserede områder. Herefter udgør de forventede udgifter 2.388,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme.

Der gøres opmærksom på, at der i resultatet er forudsat en overførsel fra 2023 - svarende til et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. - til efterfølgende år. En overførsel, der svarer til overførslen fra 2022.

Særligt vedrørende opgørelse af (korrigeret) serviceramme

Som en del af økonomiaftalen for 2024 bliver kommunerne (servicerammemæssigt) i 2024 kompenseret med i alt 900 mio. kr. i forhold til merudgifter til fordrevne ukrainere. Da kommunerne udfordres på forskellig vis, har KL ikke fortaget en kommunefordeling af den samlede øgede serviceramme på 900 mio. kr. Ved anvendelse af den generelle bloktilskudsnøgle svarer den øgede serviceramme til 6,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Data indhentet fra KL viser imidlertid, at Frederikssund Kommunens udgifter pr. indbygger i 2022 var 25 pct. højere end landsgennemsnittet. Lægges dette til grund, udgør kommunes andel af de 900 mio. kr. 8,6 mio. kr.

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at Frederikssund Kommunes serviceramme i 2024 de facto udgør 2.389,8 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede overførselsudgifter på 18,9 mio. kr., der primært skyldes øgede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter fra den centrale refusionsordning på 4,0 mio. kr., der alene kan henføres til familieområdet.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsudgifter på 30,2 mio. kr., der primært kan henføres til ændret periodisering (tilpasning af tidsplaner) vedrørende renovering af Willumsens Museum, Maritimt center og en række delprojekter i relation til udviklingen af bydelen i Vinge. Herefter udgør de forventede udgifter 151,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

Der gøres opmærksom på, at der i resultatet er forudsat en overførsel fra 2023 - svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. - til efterfølgende år. En overførsel, der svarer til overførslen fra 2022.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsindtægter på 9,8 mio. kr., der primært kan henføres til udsættelse af indtægt på 10,0 mio. kr. vedrørende Thorstedlund til 2024.

Skatter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede skatteindtægter på 0,1 mio. kr., der alene kan henføres til endelig afregning vedrørende det skrå skatteloft.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 58,9 mio. kr., der bl.a. kan henføres til pris- og lønstigninger samt øgede overførselsudgifter på nationalt niveau.

Renter mv.

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 2,0 mio. kr., der alene kan henføres til lavere forventede indtægter på kommunens kapitalforvaltning.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 giver anledning til indstilling af en samlet tillægsbevilling på -35,8 mio. kr. Herefter forventes et overskud på 34,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 24,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme.

I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til en forventet overskridelse på 2,5 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

Bilag

161Beslutning om forslag til Planstrategi 23

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende Forslag til Planstrategi 2023 "Fremtidens grønne udviklingskommune", som dermed kan sendes i høring i 8 uger. Med en godkendelse i august 2023 forventes det, at Planstrategien kan forelægges til endelig vedtagelse i december 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til Planstrategi 2023 med henblik på udsendelse til høring.

Historik

Indstilling til Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 171:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Planstrategi 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 171:

Sagen blev drøftet, og udvalget havde en række forslag til justeringer i strategien. På baggrund heraf justeres forslaget til strategi med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget igen på næste møde.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 202:

Rasmus Petersen (Ø) stillede forslag om, at der på side 18 i forslag til Planstrategi fjernes al omtale af motorvej. Forslaget blev sat til afstemning:

For forslaget stemte: Anna Poulsen (F) og Rasmus Petersen (Ø) med den begrundelse, at Enhedslisten og SF ikke mener, at Frederikssund Kommune skal arbejde for en motorvej.

Imod forslaget stemte: Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I).

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstilling anbefales med enkelte redaktionelle rettelser og med den justering, at de fire større byer fremhæves i tekst og med fed skrift på side 4. Økonomiudvalget bemærker, at høringssvarene kan give anledning til justeringer inden Byrådets endelige godkendelse af Planstrategien i januar 2024.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Rasmus Petersen (Ø) stillede - på vegne af Enhedslisten og SF - forslag om, at billedet af tilslutningsanlægget på side 18 fjernes og teksten konsekvensrettes, så motorvejen skrives helt ud af Planstrategien.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F) og Rasmus Petersen (Ø) med den begrundelse, at Enhedslisten og SF ikke mener, at Frederikssund Kommune skal arbejde for en motorvej.

Imod forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V)

Forslaget faldt dermed.

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at følgende udsagn tilføjes i planstrategien (på side 6 under det første punkt under "vi vil"):

"Vi vil

-sikre udviklingsmuligheder for boliger og erhverv i kommunecentrene Slangerup, Skibby og Jægerspris i kommuneplanlægningen, sammen med byudvikling i byzonelandsbyerne Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby".

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V)

Imod forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Rasmus Petersen (Ø)

Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Planstrategien er Byrådets strategi for den langsigtede fysiske udvikling i kommunen. Byrådet har vedtaget ambitiøse mål for bosætningen i kommunen, for den grønne omstilling og klimatilpasningen og for naturen og biodiversiteten i kommunen. Planstrategi 2023 står på skuldrene af dette arbejde og klima og natur er et gennemgående emne, der folder sig ud gennem samtlige temaer.

Planstrategien er bygget op om de fire temaer og tilhørende målsætninger, som Byrådet vedtog 1. marts 2023:

 • Stærke lokale fællesskaber
 • Attraktiv og klimavenlig købstad
 • Fjordlandet - vores rige natur
 • Det gode erhvervs- og arbejdsliv

Dertil kommer under hvert tema en forklarende tekst samt eksempler og fakta, der belyser kommunens ambitioner, og hvordan vi allerede arbejder med målsætningerne. Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag.

Videre proces

Efter godkendelse af Planstrategi 2023 sendes det i offentlig høring i otte uger. Planstrategi 2023 fremlægges herefter til endelig vedtagelse i Økonomiudvalg og Byråd med eventuelle rettelser, jf. høringssvar i december 2023.

Planstrategien skal danne ramme for den kommende revision af kommuneplanen, som igangsættes ved vedtagelse af planstrategien. Kommuneplanen skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2025. Planstrategien er ikke omfattet af lov om miljøvurdering, men kommuneplanen vil sætte konkrete rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter og vil dermed blive miljøvurderet.

Baggrund

I efteråret 2022 afholdt Byrådet en temadrøftelse, hvor udkast til temaer for Planstrategien blev præsenteret og drøftet. På et temamøde i Byrådet i februar 2023 blev temaerne præsenteret med målsætninger for hvert tema. Temaerne og målsætninger blev vedtaget af Byrådet 1. marts 2023. Endelig har Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2023 drøftet et udkast til Planstrategi 2023.

Planstrategien er også kommunens Agenda-21 strategi

I henhold til Planlovens § 23a, skal der inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøres en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Det vil sige, at planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2023.

Kommunen skal desuden jævnfør planlovens § 33a indenfor samme frist udarbejde en Agenda-21 strategi, som skal forholde sig til mindskelse af miljøbelastninger, fremme af bæredygtige tiltag mv. I Planstrategi 2023 er klima den grønne tråd. Derfor er Agenda 21-strategien indarbejdet i planstrategien.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmøde 20. september 2023

Der er foretaget enkelte tekstmæssige justeringer af det forslag til Planstrategi 2023, som Økonomiudvalget behandlede 23. august 2023. Der er derfor vedlagt 2 bilag af Planstrategi 2023.

 • ”Bilag 1. Planstrategi 2023”, hvor rettelserne er indarbejdet og som sendes i høring efter godkendelse af Byrådet.
 • "Bilag 2. Planstrategi august justeringer", hvor ændringer efter Økonomiudvalgets behandling i august er markeret.

Der er ikke rettet i planstrategiens målsætninger, som blev godkendt af Byrådet 1. marts 2023.

Med en godkendelse i september 2023 forventes det, at Planstrategien kan forelægges til endelig vedtagelse i januar 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådsmøde 27. september 2023

Der er foretaget enkelte justeringer af forslaget på baggrund af Økonomiudvalgets behandling 20. september 2023. Der er derfor vedlagt et nyt bilag: ”Bilag 3. Planstrategi 2023 til godkendelse på Byrådsmøde 27. september 2023”

Inddragelse

Planstrategi 2023 sendes i offentlig høring, hvor borgere, virksomheder og øvrige interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger. Derudover vil administrationen koble dialogen om Planstrategien til de mange arrangementer og fora, som kommunen allerede faciliterer og deltager i.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

162Beslutning om bemyndigelse til underskrift af købsaftaler

Resume

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om bemyndigelse til borgmesteren til at godkende købsaftaler i forbindelse med udbud af parcelhusgrunde og Tiny House grunde, jf. Byrådets beslutning af 3. maj 2023, pkt. 90.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Borgmesteren bemyndiges til at acceptere tilbudsgiveres bud på parcelhusgrunde og Tiny House grunde omfattet af lokalplan 153.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 203:

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører anmodning om bemyndigelse til borgmesteren om accept af købstilbud fra tilbudsgivere på parcelhusgrunde og Tiny House grunde omfattet af Lokalplan 153.

Byrådet besluttede efter indstilling fra Økonomiudvalget på Byrådsmøde den 3. maj 2023, pkt. 90, at udbyde parcelhusgrunde og Tiny House grunde.

Grundene er udbudt med vilkår om at sælge til højest bydende. Der er ikke er nogen særskilte udbudsvilkår om arkitektoniske forhold mv. udover det, som er fastsat i Lokalplan nr. 153.

Sædvanligvis skal et hvert salg godkendes særskilt af Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet efter indstilling fra administrationen. Herefter underskrives købsaftalen af borgmesteren i forening med en af fire tegningsberettigede fra kommunens direktion.

Det er forventningen, at udbuddet af parcelhusgrunde og Tiny House grunde vil medføre salg af de fleste, hvis ikke alle, grunde efter udbudsfristens udløb i oktober.

For at smidiggøre processen og mindske belastningen af sager for Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om bemyndigelse fra Byrådet til borgmesteren til accept af købstilbud fra tilbudsgivere. Økonomiudvalget og Byrådet vil stadig blive løbende holdt orienteret om antallet af salg af parcelhusgrunde og Tiny House grunde.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

163Beslutning om godkendelse af Naturhandleplan 2023-27

Resume

Udkast til Naturhandleplan 2023-2027 har været i 8 ugers offentlig høring og samtidigt været drøftet i de øvrige fagudvalg. I vedlagte hvidbog har administrationen kommenteret på de indkomne høringssvar og anbefalet, om høringssvarene medfører ændringer til naturhandleplanen. Udvalget skal beslutte, om det reviderede udkast til Naturhandleplan 2023 - 2027 kan godkendes.

Supplerende resume til mødet i Økonomiudvalget d. 20. september 2023

Klima, natur og energi har den 12. september 203 anbefalet godkendelse af Naturhandleplanen 2023-27 med enkelte redaktionelle rettelser. De supplerende rettelser ses i Bilag 1b.

Supplerende resume til mødet i Byrådet d. 27. september 2023

Økonomiudvalget har den 20. september 2023 anbefalet godkendelse af Naturhandleplanen 2023-27 med enkelte redaktionelle rettelser. De supplerende rettelser ses i Bilag 1c.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Naturhandleplan 2023 - 2027 godkendes med de ændringsforslag, der fremgår af vedlagte reviderede udgave af naturhandleplanen, Bilag 1.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 12. september 2023, pkt. 68:

Anbefales med redaktionelle rettelser, idet Hammergården skrives ind under pkt. 4.1. i bilag 1 Naturhandleplan 2023-27.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 204:

Anbefales, idet Økonomiudvalget indstiller, at der ikke fremhæves særlige faciliteter i afsnit 4.1. om indsatser for Børn og unge.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemmme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2023 at sende udkast til Naturhandleplan 2023-2027 i otte ugers offentlig høring og til drøftelse i relevante fagudvalg. Handleplanen har været i høring fra den 12. april 2023 til den 7. juni 2023, hvorfra der er indkommet 4 høringssvar i alt fra private borgere og foreninger, se Bilag 2. Uddrag af høringssvarene og bemærkninger fra fagudvalgene er samlet i vedlagte hvidbog med administrationens kommentarer, se Bilag 3.

Administrationen har samlet set vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i Naturhandleplanen, og anbefaler, at Naturhandleplanen godkendes med de foreslåede mindre justeringer i teksten, der ses i Bilag 1a.

Indkomne høringssvar

De fleste indkomne høringssvar indeholder forslag til konkrete aktiviteter. Mange af forslagene til aktiviteter forventes at kunne implementeres i denne planperiode 2023-27 som led i den løbende prioritering efter handleplanens principper. Administrationen anbefaler at fastholde fokus i naturhandleplanen på overordnede principper og indsatser og derfor ikke indarbejde disse forslag i konkrete aktiviteter.

Der er også indkommet høringssvar med ønsker om tekstændringer af vision og mål. Visionen og målene er besluttet med Naturstrategien og danner derfor rammen for Naturhandleplanen. Administrationen anbefaler derfor ikke at foretage ændringer i vision og målsætninger.

Forslag til retningslinjer i kommuneplan og lokalplaner henvises til de respektive processer med offentlige høringer knyttet til disse planer.

Både Fjordlandslisten og Danmarks Naturfredningsforening (DN) Frederikssund kommenterer på, hvordan de mange konkrete forslag til aktiviteter fra høringsfaserne synliggøres og prioriteres i en åben proces. Det fremgår af udkast til naturhandleplanen, at borgernes forslag både fra den indledende fase og fra den offentlige høring vil indgå i et handlekatalog, som indgår i det videre arbejde med at implementere naturhandleplanen. Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene at anvende navnet "aktivitetskatalog" for mulige aktiviteter og igangsatte projekter for perioden 2024-27. Teksten uddybes med, at dette katalog er et dynamisk værktøj, der kan danne grundlag for prioritering af hvilke aktiviteter, der konkret sættes i gang. Ny viden eller ændringer i budgetter kan give grundlag for en ændret prioritering af aktiviteterne. Kataloget opdateres løbende på kommunens hjemmeside. Grønt Forum inviteres til at blive en aktiv part i at vedligeholde og foreslå prioriteringer i dette aktivitetskatalog.

Fjordlandslisten ønsker desuden, at finansieringen af indsatserne tydeliggøres i Naturhandleplanen. Administrationen anbefaler, at finansieringen af indsatserne og dermed naturhandleplanens fremdrift henvises til drøftelser i udvalget og til de årlige budgetprocesser. I bilaget til Naturhandleplanen fremgår allerede hvilke indsatser, der ikke aktuelt har finansiering. En mere detaljeret finansieringsplan vil hurtigt blive forældet, når aktivitetskataloget bliver opdateret.

Unge, fritid og idræt ønsker, at foreningsliv - særligt spejdere og unge - samt mulighederne med Maritimt Center fremgår tydeligere. Supplerende tekst er indarbejdet i kapitel 4.1 under "Hvordan".

Omsorg og ældre ønsker, at planen er mere ambitiøs i forhold til ældres og borgere med funktionsnedsættelse adgang og tilgængelighed til naturen. Supplerende tekst er indarbejdet i kapitel 4.3 under "Hvorfor".

Proces for udmøntning af indsatser i naturhandleplan 2023-37

Administrationen foreslår, at udmøntningen af naturhandleplanens indsatser følges af Klima, natur og energi ved en årlig status. Mange af indsatserne kan finansieres af de aktuelle budgetter, men flere indsatser kræver ny finansiering. Det fremgår af handleplanen hvilke indsatser, der fra 2024 er ufinansieret, og som samlet er på ca. 2,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med den årlige status kan tempoet i at opnå målopfyldelse derfor justeres som led i budgetforhandlingerne.

Inddragelse

Udkast til naturhandleplan bygger på idéer og input fra en indledende høringsfase på den digitale platform www.vi.skaber.frederikssund.dk, drøftelser i Grønt Forum samt en naturvandring i Græse Ådal. Udkast til Naturhandleplan 2023-27 har været i otte ugers offentlig høring.

Naturhandleplanen indeholder forslag om, at Grønt Forum løbende vil blive inddraget i opfølgning på naturhandleplanens indsatser og inviteret ind til at bidrage til, hvordan indsatserne konkret udmøntes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

164Beslutning om igangsættelse af lokalplan for landskabsteknisk anlæg langs den kommende Frederikssundsmotorvej i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag igangsætte udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg ved Frederikssundvejen i Vinge. Formålet med planerne er at muliggøre etablering af en jordvold, der skal sikre nyttiggørelse af overskudsjord fra byggeprojekter i Vinge, samt sikre boliger mv. i det vestlige Vinge mod støj fra den kommende udbygning af Frederikssundsvejen til motorvej. Lokalplanen understøtter visionen om, at Vinge er en grøn by, hvor natur og landskab er en værdi og er en forudsætning for realisering af Jordhåndteringsstrategien for Vinge og KIB-planen (kultur, Idræt og bevægelse).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg i Vinge.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 139:

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 205:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet godkende, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for et landskabsteknisk anlæg i form af en jordvold for et kommunalt ejet område i det vestlige Vinge (matr.nr. 19o, Oppe Sundby By, Oppe Sundby), umiddelbart øst for Frederikssundsvej og nord for jernbanen. Til sagen er vedlagt kort, som angiver områdets placering i Vinge.

Med afsæt i jordhåndteringsstrategien, som Byrådet godkendte på mødet den 30. november 2022 (sag nr. 234) for Vinge, skal der etableres en sammenhængende jordvold langs den kommende udvidelse af Frederikssundsvej til motorvej. Området, der her lokalplanlægges for, er en del af et større sammenhængende anlæg, der skal sikre nyttiggørelse af overskudsjord fra byggeprojekter i Vinge samt skærme Vinge mod støj fra motorvejen.

Terrænudformningen skal opbygges af projektjord fra fremtidige byggeprojekter i Vinge, hvor jorden ikke kan indbygges i projekterne. Projektet er med til at sikre en bæredygtig håndtering af overskudsjord inden for Vinge, herunder mål om at jorden anvendes rekreativt til gavn for borgerne og mindske transport, CO2 udledning og råstofforbrug. Terrænudformningen i lokalplanområdet gør det muligt at indarbejde ca. 110.000 m3 jord.

Jordvolden vil blive ca. 12 m høj og anlægges med en hældning på 1:2 ud mod den kommende Frederikssundsmotorvej. Jordvolden udformes med en landskabelig bearbejdning, der mod vest udformes som tekniske jordvolde og mod øst (ind mod Vinge by) som landskabelige jordvolde med varierende stigninger og fald. Jordvolden skal opbygges så den i sin form ambitiøst symboliserer indgangen til Vinge og udformes og beplantes, så området fremmer biologiske- og rekreative værdier. Der er mulighed for, at der kan arbejdes med et træbælte eller skov på eller ved jordvolden. Administrationen har udarbejdet et skitseforslag for udviklingen af området, som bl.a. også indeholder udsigtspunkter (se bilag).

Overordnet planlægning

Arealet ligger i fremtidig byzone. Området er omfattet af rammeområde BB 2.5 i kommuneplan 2021, som udlægger arealet til centerområde. Planlægningen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammerne og muliggør anvendelse til et landskabsteknisk anlæg med rekreative funktioner.

Forhold der skal afklares i planlægningen

Ved udarbejdelse af forslag til en lokalplan for området, vil administrationen påpege følgende opmærksomhedspunkter, som skal sikres i det videre arbejde med udarbejdelse af lokalplanen:

 • Området er en del af et større landskabsteknisk anlæg med jordvolde og der skal sikres en landskabelig og funktionel sammenhæng på tværs af området. Det gælder også mod nord, hvor jordvolden senere skal udvides
 • håndtering af overfladevand på arealet skal sikres i forbindelse med jordpålægningen
 • umiddelbar vurderes matriklen ikke at rumme beskyttet natur eller yngleområder for markfirben eller padder. Men de fugtige områder mod syd kan evt. fungere, som rasteområde for padder
 • hvis ældre træer påvirkes, skal disse undersøges for flagermus
 • det skal sikres, at området bidrager til et stort og varieret udbud af naturoplevelser i Vinge ved etablering af et område med ”vild natur” jf. KIB-planen
 • beplantningens udformning, sammensætning og drift skal afklares i lokalplanprocessen.
 • placering og udformning af stiforløb indenfor lokalplanområdet skal forbinde lokalplanområdet med det omkringliggende landskab/byområde.

Anlæggelse af selve jordvolden kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

165Beslutning om lokalisering af el-ladestandere

Resume

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af et ønske om etablering af en energistation (dvs. en kombineret tankstation og el-ladepark) anmodet administrationen om, at der anlægges en helhedsbetragtning for placering af tekniske anlæg, der fremmer den grønne omstilling. Skitser hertil er præsenteret på temamøde i maj 2023 og i denne sag forelægges et forslag til beslutning om principper for el-ladeinfrastruktur, som indarbejdes i den kommende revision af Kommuneplan 2025, og som kan danne baggrund for behandlingen af konkrete ansøgninger. Forslag til placering af solcelleparker forventes forelagt til beslutning i efteråret, mens yderligere vindmølleplanlægning sker i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslaget til principper for lokalisering af ladestandere godkendes. Principperne indarbejdes i kommuneplan 2025 og anvendes ved behandlingen af konkrete ansøgninger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales, idet principperne behandles igen i den nye planperiode med et særligt fokus på erhvervslivets behov for opladning og fremtidige anvendelse af brint til transport.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 145:

Søren Weimann (B) stillede et forslag om, at sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O), Rasmus Petersen (Ø), John Schmidt Andersen (V) og Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Niels Martin Viuff (C).

Kirsten Weiland (N) og Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Forslaget tiltrådt. Sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Beslutning fra Klima, natur og energi, 15. august 2023, pkt. 58:

Søren Andreasen Weimann (B) stillede forslag om, at følgende sætning i bilag 1 (sagsfremstilling til Plan og teknik, 31. maj 2023) s. 2:

”Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.”

erstattes med:

"Udenfor byerne kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til større trafikknudepunkter, som eksisterende og kommende samkørselspladser, rundkørsler, og lyskryds."

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Ændringsforslaget anbefales til Plan og teknik.

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 145:

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at Plan og teknik anbefaler, at høringssvaret fra Klima, natur og energi d. 15. august 2023 (pkt. 5) indarbejdes i Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj 2023 (pkt. 94).

For stemte: Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V)

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N) og Michael Tøgersen (I).

Forslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning, idet Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj (pkt. 94) fastholdes.

Hele udvalget stemte for.

Plan og tekniks anbefaling fra mødet d. 31. maj (pkt. 94) fastholdes.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 207:

Indstillingen fra Plan og teknik anbefales med følgende justering af principperne: "Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til eksisterende og fremtidige samkørselspladser på statsvejnettet". Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at principperne tages op igen senest om to år.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastsat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2045. En af vejene hertil er, at transporten i høj grad skal omlægges til at bruge grøn el. Det kræver etablering af en ny infrastruktur af ladestandere. Ladestandere vil ofte ikke kræve lokalplanlægning, men der kan i et vist omfang blive tale om, at der etableres større ladeparker, som skal reguleres via kommunens planlægning.

Status for el til transport

Nationalt er der fastsat en målsætning om at nå 1 mio. elbiler i 2030. 1. januar 2023 var der ca. 113.000 rene elpersonbiler svarende til ca. 4 % af personbilbestanden. Bestanden af rene elpersonbiler er fordoblet fra 2021 til 2022 og igen næsten fordoblet fra 2022 til 2023 og elbiler har i de første tre måneder af 2023 udgjort knapt 30 % af samtlige nyregistrerede personbiler. El synes således at slå kraftigt igennem som drivmiddel til personbiler. Bestanden af elvarebiler (erhvervskøretøjer under 3.500 kg) var på samme tid kun 4.450 svarende til godt 1 % af varebilbestanden og andelen af nyregistrerede i de tre første måneder af 2023 udgjorde ca. 11 %. Udviklingen er således også i gang for varebiler, men i væsentligt langsommere tempo. Under 1 promille af de store lastbiler (over 12 ton) anvender el som drivmiddel.

El-ladeinfrastrukturen kommer ikke til at ligne den fossile infrastruktur vi kender fra fossile tankstationer

Der er markant forskel på den infrastruktur, der er nødvendig for biler drevet af benzin eller diesel og den der er nødvendig i forbindelse med elbiler. Den mest afgørende forskel er, at størstedelen af opladningen slet ikke vil kræve centrale anlæg, som er åbne for alle (offentlige anlæg). Langt det meste af ladebehovet dækkes ved hjemmet (for personbiler) og ved arbejdspladsen (for varebiler mm.), da det er det billigste og man ikke behøver at vente, mens der lades. Ladning sker typisk om natten og så er bilen klar til dagens køreture. Hvis der køres mange timer på en dag f.eks. længere ture på tværs af landet er elbilisterne afhængige af at kunne bruge ladestandere undervejs og her er hastigheden afgørende - moderne elbiler kan benytte hurtigladere og udviklingen går i retning af, at bilerne skal kunne anvende lynladestandere som kan "tanke" bilen under et forholdsvis kort ophold på måske ½ time, som f.eks. vil kunne benyttes til spisepause, indkøb eller lignende.

Ladning til daglige, lokale ture for både person- og varebiler kræver opstilling af ladestandere i boligkvarterer og i erhvervsområder, som typisk etableres i forbindelse med købet af en elbil. Den vigtigste tankstation for elbiler ligger således på hjemmeadressen. Behovet for offentlige ladestandere til person- og varebiler vil derfor være markant mindre end behovet for tankstationer til benzin. Behovet for offentlige ladestandere bliver også dækket på en anden måde end den, vi kender fra den fossile infrastruktur med tankstationer. Ladestandere vil blive etableret ved mange butikker og på centrale P-pladser i byerne, hvor ladning kan kombineres med andre gøremål. En del af denne udvikling drives af krav i ladestander bekendtgørelsen. Derudover etablerer forskellige el-ladeoperatører og eksisterende tankstationer ladestandere primært i de større byer og aktuelt også som egentlige ladeparker ved rastepladser og samkørselspladser i tilknytning til statsvejnettet. I Frederikssund Kommune vil ladestandere til "tankning" på lange ture med fordel kunne placeres ved de eksisterende samkørselspladser ved Lyngerup, ved rundkørslen ved J. F. Willumsensvej og ved den planlagte samkørselsplads ved Ågade. Det vurderes, at de allerede etablerede/udpegede arealer til samkørselspladser på statsvejnettet øst og vest for Roskilde Fjord giver en fin dækning af behovet for opladning på lange ture. Nationalt er der afsat 500 mio. kr. frem til 2030 til udbredelse af offentlige ladestandere, herunder til støtteordninger for privat etablering af ladestandere og til Vejdirektoratets udbud af ladeparker langs statsvejnettet.

I forbindelse med ladningen udenfor hjem og arbejdsplads bruges normalt en app, som kan vise nærmeste ladestationer, og i nogle tilfælde også kan vise, om der er mulighed for shopping, restaurantbesøg eller lignende i ventetiden. Da bilisterne finder ladeparkerne via apps, er det ikke nødvendigt med pyloner og anden reklame i det åbne land. Ladeparker kan derfor også have et helt andet fysisk udtryk end det, vi kender fra de fossile tankstationer. I dette link, kan ses tre billeder af en nyligt åbnet ladepark ved motorvejen på Fyn. Ladeparker ved eksisterende og kommende samkørselspladser vil kunne gives et tilsvarende fysisk udtryk.

Usikkert om el bliver en vigtig vedvarende energiform til lastbiler

Med under 1 promille eldrevne tunge lastbiler er der ikke aktuelt noget behov for ladeinfrastruktur til ellastbiler, og i Infrastrukturaftale 2035 betragtes det som usikkert, om el bliver et væsentligt drivmiddel til tung lastbiltransport. De tunge lastbiler kører ofte langt på en dag og det er dyrt med længere stop for opladning. Brint eller biogas er også konkurrerende vedvarende energiformer til tung transport. Der findes i dag flest gasstationer, færre brintstationer og kun 1 elstation i Danmark til betjening af tunge lastbiler. Hvis der i de kommende år skulle opstå et behov, kan der evt. etableres en station i et erhvervsområde på samme måde, som der for nogle år siden blev etableret en gasstation i Pedersholmkvarteret.

Principper for planlægning for lokalisering af ladestandere

Administrationen anbefaler følgende principper:

Styrk ladeinfrastrukturen ved at prioritere ladestandere ved:

- bymidter og ved butikker

- eksisterende tankstationer

- andre steder i byer og sommerhusområder, hvor tilkørselsforholdene tillader det og det kan indpasses i omgivelserne.

Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.

I alle tilfælde lægges der vægt på, at pyloner og reklamer ikke er nødvendige for at tiltrække kunder til ladestanderne.

Supplerende sagsfremstilling efter høring i Klima, natur og energi 15. august 2023:

Økonomiudvalget besluttede, at nærværende sag skulle sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

På mødet i Klima, natur og energi blev flg. besluttet:

Søren Andreasen Weimann (B) stillede forslag om, at følgende sætning i bilag 1 (sagsfremstilling til Plan og teknik, 31. maj 2023) s. 2:

”Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.”

erstattes med:

"Udenfor byerne kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til større trafikknudepunkter, som eksisterende og kommende samkørselspladser, rundkørsler, og lyskryds."

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Hans Andersen (V), Ole Frimann Hansen (F).

Imod stemte: Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Ændringsforslaget anbefales til Plan og teknik.

Administrationens bemærkning til ændringsforslaget:

Administrationen bemærker, at det er muligt at etablere ladeparker, som ikke tiltrækker sig opmærksomhed ved pyloner, markante farver og lignende, da bilisterne finder ladeparkerne via en app. Ladeparker som etableres på denne måde vil godt kunne indpasses også ved lyskryds og rundkørsler. Det bør dog overvejes, at med de nugældende tider for opladning, vil der ofte være behov for supplerende servicefunktioner i tilknytning til ladeparken, som typisk vil ønske at være synlige - f.eks. mulighed for at spise på rejsen.

Inddragelse

Planstrategi 2023 sætter rammerne for arbejdet med revision af Kommuneplan 2025. Planstrategien sendes i høring, hvor borgerne vil have mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplan 2025, herunder om ladestandere. Når Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplan 2025, vil der igen være en offentlighedsfase, hvor borgerne kan kommentere på kommuneplanens indhold og herunder på foreslåede retningslinjer for placering af ladestandere.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

166Beslutning om renovationstakster for 2024 samt budget og mellemværende 2024 - 2027 på affaldsområdet

Resume

Taksterne for renovation fastsættes hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen. Takststrukturen foreslås uændret i forhold til 2023, hvor der blev indført ny, flad takststruktur. Der foreslås mindre stigninger i gebyrniveauet, som hovedsageligt skyldes de udmeldte pris- og lønstigninger fra KL.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende taksterne for renovation for 2024 samt budget og mellemværende for 2024 - 2027 for affaldsområdet.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 147:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Michael Tøgersen (I), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 208:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune indførte i 2022 nye henteordninger ved alle boliger til farligt affald, papir, metal, pap, glas, plast og mad- og drikkekartoner, og ved samme lejlighed blev alle affaldsbeholdere til restaffald og madaffald ved boliger udskiftet. De øgede driftsomkostninger og anlægsomkostningen til opstart af de nye ordninger medførte en væsentlig stigning i den samlede betaling for renovation fra 2022 til 2023.

Administrationen foreslår en yderligere stigning i 2024, således at prisen for en typisk bolig med beholdere bliver i alt 4.040 kr. Dette er en stigning på 240 kr. i forhold til 2023, svarende til ca. 6,3 %. Taksten består af et gebyr for tømning af beholdere på 2.220 kr. og et gebyr for adgang til genbrugsordninger med videre på 1.820 kr.

Taksterne er beregnet således, at de dækker de forventede driftsomkostninger og har en overdækning, der muliggør afvikling af mellemværende og påløbne renter indenfor en periode på 10 år.

Se nærmere om udviklingen i bilaget "Udvalgte takster 2023 til 2024".

Prisudvikling og driftsudvidelse

Budgettet for affaldsområdet er fremskrevet på baggrund af seneste udmeldte pris- og lønstigninger fra KL, hvor der forventes ekstraordinært store prisstigninger.

Medio 2023 blev dagrenovationsordningens materiel-lager samlet på et lejet lager i Frederikssund. Det betyder øgede driftsomkostninger i ordningen i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. årligt i 2023 priser. Der er ikke sket andre driftsudvidelser i ordningen.

I de øvrige ordninger er der ikke sket drift udvidelser i 2023.

Udviklingen i mellemværendet

Ved primo 2023 havde det skattefinansierede område samlet set penge til gode hos det takstfinansierede område med et mellemværende på ca. 33,5 mio. kr.

Ved primo 2024 forventes det samlede mellemværende at være øget til 42,9 mio. kr. Årsagen til det øgede mellemværende er frigivelsen af bevilgede anlægsmidler til henholdsvis udvidelse af bassin ved Frederikssund Genbrugsplads og fornyelse af mandskabsfaciliteter ved genbrugspladserne i Jægerspris og Skibby. Sidstnævnte anlægsprojekt pågår også i 2024, hvorfor mellemværendet ved primo 2025 forventes at være på 45,4 mio.

Se nærmere i bilaget "Udvikling i mellemværende 2022 til 2027".

Takststrukturen for husholdninger

Administrationen foreslår, at den nuværende takststruktur for husholdninger bibeholdes i 2024. Dels fordi Forsyningstilsynet inden for en kortere tidshorisont forventes at komme med vejledning omkring opbygning af takststruktur og beregning af gebyrer på affaldsområdet. Dels fordi erfaringer med takststrukturen vil blive inddraget i en evaluering af de nye indsamlingsordninger.

Taksterne for tømning af beholdere er indrettet således, at boliger med individuelle beholdere og boliger med fælles minicontainere (beholdere på 4 hjul) betaler den samme flade takst for tømning af beholdere. Det er muligt at supplere med ekstra beholdere til alle typer genanvendeligt affald uden ekstra gebyrer. Kun ekstra beholdere eller minicontainere til restaffald er omfattet af et gebyr per beholder.

I boligforeninger, hvor affaldet opsamles i nedgravede beholdere, er takststrukturen anderledes. Det skyldes, at boligforeningen selv står for finansiering af indkøb af beholdere, etablering af "standpladser", forsikringer og vedligehold med videre. Her opkræves dels et gebyr for tømning af de enkelte beholdere, ud fra hvor ofte de tømmes. Dels et gebyr pr. tilmeldt bolig, som dækker behandling af affald og kommunens administration af ordningen. I boligforeninger med nedgravede beholdere varierer det samlede affaldsgebyr pr. bolig fra afdeling til afdeling. Det er som regel lavest i store afdelinger, hvor mange boliger deler beholdere, og dyrest i de små afdelinger.

Se de enkelte takster i bilaget "Takstark husholdninger 2024 forslag".

Takster ved kommunale institutioner og virksomheder

Ved kommunale institutioner opkræves et tømningsgebyr pr. tilmeldt beholder. Se de enkelte takster i bilaget "Takstark kommunale institutioner 2024 forslag".

Takster for virksomheders benyttelse af kommunens genbrugspladser fastsættes af bestyrelsen i Vestforbrænding I/S. Bestyrelsen har valgt at fortsætte med samme takster i 2024, fordi der endnu ikke foreligger tilstrækkelig erfaring med konsekvenserne af nummerpladebetalingssystemet, som blev indført per 1. januar 2023. Se nærmere i bilaget "Takster virksomheder 2023 til 2024".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Det bemærkes, at mellemværendet med kommunen forventes at stige til 45,4 mio. kr. primo 2025, hvilket betyder, at renovationsområdet har oparbejdet gæld til kommunekassen svarende til 45,4 mio. kr. ved indgangen af 2025. Gælden forventes afviklet med 4,6 mio. kr. årligt i 2025 og fremadrettet. Hvis der ønskes en hurtigere afvikling af gælden, vil det påvirke taksterne fra 2024 på renovationsområdet i opadgående retning.

Bilag

167Beslutning om udvidelse af regnvandsbassin på Frederikssund genbrugsplads

Resume

Omkostningerne til udvidelse af regnvandsbassin ved Frederikssund genbrugsplads har vist sig at være større end tidligere beregnet. Administrationen anmoder derfor med denne sag om, at bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område øges med 1,7 mio. kr. samt om frigivelse af midlerne til anlægsprojektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Bruttoanlægsudgifterne på det brugerfinansierede område øges med 1,7 mio. kr. til udførelse af anlægsprojektet på Frederikssund genbrugsplads.
 2. Det afsatte beløb på 1,7 mio. kr. frigives.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 148:

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 209:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Overfladevandet fra Frederikssund genbrugsplads ledes til Sillebro Å via et regnvandsbassin. Bassinet fungerer som olieudskiller og sandfang og det regulerer vandmængden, der løber ud i åen, både ved almindelig nedbør og ved ekstraordinære nedbørshændelser. Bassinet er blevet udvidet i henhold til skærpede krav til overfladevandsbassiner i spildevandsplan 2013 til 2021 og specifikt fra 2018 nye grænser for udledningen til Sillebro Å.

Byrådet tiltrådte på møde den 20. december 2017, at der blev givet en anlægsbevilling på samlet 1 mio. kr. til renovering af bassinet. Der blev i 2018 og 2019 arbejdet med projektet, så det imødekommer kravene fra myndighederne. Herefter er foregået myndighedsbehandling, detailprojektering og udbud. Medio 2022 var projektet klar til anlæg og entreprenørarbejdet blev påbegyndt i efteråret. Projektet blev afsluttet i april 2023. Projektet har både været forsinket i planlægningsfasen og under udførelsen af anlægsarbejdet. Projektet er derfor økonomisk påvirket af prisstigninger. Hertil er tilgået en række uforudsete forhold, hvilket samlet set har medført, at de samlede projektomkostninger har oversteget den eksisterende bevillingsramme på kr. 2.910.000. For at kunne dække de resterende udgifter for det udførte arbejde søges en bevilling på kr. 1.700.000. Bilag 1 indeholder en oversigt over de poster, som tilsammen har betydet øgede omkostninger for projektet.

Dette dagsordenspunkt er relateret til tidligere behandlede dagsordenspunkter vedr. udvidelse af regnvandsbassin ved Frederikssund genbrugsplads, senest på møde i Byrådet den 2. april 2020.

Inddragelse

Undervejs har der været foretaget høringer i forbindelse med myndighedsbehandling. Vestforbrænding, som driver genbrugspladsen, har været involveret, og Novafos har ligeledes været involveret, bl.a. i forbindelse med midlertidig anvendelse af bassin og lån af materielplads.

Økonomi

Det bemærkes, at forøgelsen af bruttoanlægudgiften på 1,7 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område, hvilket ikke påvirker anlægsrammen på det skattefinansierede område.

Bilag

168Beslutning om 8 ugers offentlig høring af tillæg til spildevandsplanen - Bassin

Resume

Byrådet skal godkende udkast til tillæg til spildevandsplanen, samt at udkastet sendes i offentlig høring. Tillægget udgør det juridiske plangrundlang for, at der kan etableres et vådbassin og nedsivningsbassin til håndtering af overfladevand fra tre eksisterende kloakoplande. Tillægget erstatter det tidligere vedtagne tillæg for de konkrete oplande.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udkast til tillæg til spildevandsplanen 2013-2021: "Bassin og nedsivningsbassin, håndtering af overfladevand fra opland 274.1, 274.2 og 274V" og annullering af tillæg "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt, banestrækning".
 2. Godkende at udkastet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 146:

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 210:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Tillægget til spildevandsplanen er nødvendigt for at kunne etablere et spildevandsteknisk anlæg til rensning og nedsivning af tag- og overfladevand og for at kloakopland 274V kan tilsluttes dette anlæg. Anlægget skal håndtere overfladevand fra tre eksisterende kloakoplande; opland 271.1, 274.2 og 274V. Det er Novafos, der skal håndtere og drifte anlægget.

Tillægget videreføre planer vedtaget i det forrige tillæg til spildevandsplanen fra 2019 kaldet "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt, banestrækning". Med dette tillæg blev Muldager 11, 3600 Frederikssund separatkloakeret og derved opland 274.1 udvidet, samt det nye opland 274.1 blev optaget i spildevandsplanen. Tag- og overfladevandet var planlagt ledt til et vådbassin med rensning og forsinkelse inden udledning til en grøft. Efterfølgende detailundersøgelser udført at Novafos viste, at der var behov for et større areal end det reserverede i tillægget, samt at endnu et kloakopland (274V) skal aflede overfladevand til anlægget.

På nuværende tidspunkt udledes tag- og overfladevandet urenset til en grøft. Udløbspunktet, hvorfra der aktuelt udledes tag- og overfladevand, skal fjernes, da tag- og overfladevandet planlægges at blive nedsivet.

Der skal således udarbejdes et tillæg fordi:

 • Der reserveres et andet og større areal til det spildevandstekniske anlæg til håndtering af tag- og overfladevand fra kloakopland 274.1, 274.2 og 274V
 • Opland 274V tilknyttes det nye spildevandstekniske anlæg
 • Udløbspunkt for opland 274V rettes
 • Udløbspunkt U274 (274U0000R) fjernes
 • Tillæg til spildevandsplanen "Bassin, udvidelse af opland 274.1 og opland 274.2 -Muldager 11, Rosenfeldt og banestrækning" annulleres.

Området der spildevandsplanlægges for

I bilag 1 fremgår opland 271.4, 274.2 og 274V samt matriklen, hvor det spildevandstekniske anlæg etableres (matr.nr. 17r, Oppe Sundby By, Oppe Sundby). Matriklen er pt. et kommunalt areal, men området overdrages til Novafos inden etableringen af anlægget.

Miljøscreening (VVM)

Frederikssund Kommune har udført en miljøscreening, hvori det vurderes, at overfladevandet kan nedsives på det planlagte område uden at påvirke eller udgøre en risiko for grundvandet. Derudover er det vurderet, at anlægget ikke vil medføre en negativ påvirkning af beskyttet natur i området.

Tillægget kan godkendes administrativt efter offentlig høring

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende miljøscreeninger skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget kan herefter vedtages administrativt, såfremt der ikke er kommet væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Når tillægget er vedtaget, skal Novafos søge om og opnå tilladelse til etablering af det spildevandstekniske anlæg, før at anlægget kan etableres.

Inddragelse

Novafos har været inddraget, og der er enighed om indholdet af tillægget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

169Beslutning om godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen

Resume

Ankestyrelsen har i juni 2023 henvendt sig til Frederikssund Kommune med henblik på at vurdere behovet for at indlede en mulig tilsynssag mod kommunen set i lyset af resultaterne fra Børnesagsbarometret 2022, hvor Frederikssund Kommune fik kritik på to punkter. Frederikssund Kommune anmodes om at fremsende en udtalelse, som beskriver de tiltag, der er iværksat for at styrke den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen på de to punkter. Forslaget til udtalelse til Ankestyrelsen skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udtalelsen til Ankestyrelsen.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 13. september 2023, pkt. 81:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 211:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D) med den begrundelse, at Nye Borgerlige ikke kan stå inde for udtalelsen, da de mener, der fortsat er store udfordringer i afdelingen.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har 16. juni 2023 henvendt sig til Frederikssund Kommune med en anmodning om en udtalelse, hvori der redegøres for, hvilke indsatser og tiltag kommunen har iværksat for at sikre den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Henvendelsen kommer på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022. Her blev det konkluderet, at kommunens juridiske kvalitet generelt var tilfredsstillende med undtagelse af to områder:

- Afholdelse af børnesamtaler forud for afgørelser i sager, jf. § 48 i Serviceloven

- Overholdelse af 4-måneders fristen i forhold til afslutning af børnefaglige undersøgelser.

Ankestyrelsen vil bruge udtalelsen til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag mod Frederikssund Kommune. Ankestyrelsens henvendelse er vedlagt som Bilag 1. Af henvendelsen fremgår det, at Ankestyrelsen har ønsket, at sagen blev behandlet på førstkommende byrådsmøde efter sommerferien. Grundet tidspres har dette imidlertid ikke været muligt, hvorfor sagen først forelægges udvalget på dette møde.

Administrationen har udarbejdet forslag til Byrådets udtalelse, der vedlægges som bilag 2. Forslaget skal godkendes af Byrådet.

Om Børnesagsbarometret

Børnesagsbarometret er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som foretages af Ankestyrelsen, der vurderer den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på det udsatte børne- og ungeområde på tværs af landets kommuner. Den årlige undersøgelse baseres på sager fra ca. en tredjedel af kommunerne, hvormed alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Børnesagsbarometret blev udarbejdet første gang i 2019. Frederikssund deltog i undersøgelsen for første gang i 2022. Børn, familie og forebyggelse blev orienteret om konklusionerne af Børnesagsbarometret på udvalgsmøde den 17. august 2022

Ankestyrelsen følger op på Børnesagsbarometret ved at bede de deltagende kommuner om at behandle undersøgelsens resultater på et møde i byrådet og afgive et høringssvar.

Inddragelse

Medarbejderne i Myndighedsafdelingen i Center for Familie og Forebyggelse har løbende været involveret i processen for at styrke lovmedholdeligheden i sagerne. Dette er blandt andet sket gennem dialoger, oplæg og møder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

170Orientering om Egedal Kommunes opsigelse af aftale om fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn

Resume

Almenlejelovens § 96 siger, at der i kommuner med almene boliger skal oprettes et beboerklagenævn til afgørelse af tvister mellem lejere og udlejere. Tilsvarende siger § 78 i lov om boligforhold, at der i alle kommuner skal nedsættes et huslejenævn til afgørelse af tvister mellem lejere og private udlejere.

Der har i mange år været et fælles beboerklagenævn og et fælles huslejenævn i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune. Den 2. juni 2023 opsagde Egedal Kommune samarbejdet til udløb pr. 31. december 2023. Opsigelsen sker, idet Byrådet i Egedal Kommune, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, har besluttet at hjemtage opgaverne forbundet med de to nævn.

Med denne sag orienteres Økonomiudvalg og Byråd om Egedal Kommunes opsigelse af samarbejdsaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 212:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med kommunesammenlægningerne pr. 1. januar 2007 besluttede Egedal Kommune og Frederikssund Kommune at videreføre samarbejdsaftalen om fælles Husleje- og Beboerklagenævn mellem tidligere Frederikssund-, Jægerspris-, Skibby-, Slangerup-, Stenløse- og Ølstykke kommuner.

Begge nævn er lovpligtige, uafhængige nævn, der har til opgave at afgøre tvister mellem udlejere og lejere indenfor private- og almene lejeboliger. Nævnene behandler bl.a. tvister vedr. lejeforhøjelser, forbrugsregnskaber, mangler ved det lejede og manglende vedligeholdelse, installationer og forbedringsarbejder, overtrædelse af husorden og fraflytninger, herunder herunder krav til istandsættelse og modregning i depositum.

Begge nævn følger Byrådets valgperiode og er hver især sammensat af:

 • En formand og dennes suppleant, der er beskikket af Bolig- og planstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. Vedkommende skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have en særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.
 • To medlemmer og disses suppleanter udpeget af Byrådet efter indstilling fra større lejerforeninger og udlejerforeninger samt boligorganisationer, der har afdelinger i de to kommuner. Medlemmer og suppleanter skal bl.a. være bekendt med bolig- og huslejeforhold, have dansk indfødsret, være myndige og må ikke have deres bo under konkursbehandling.
 • En socialsagkyndig og en suppleant fra hver af de kommuner, som nævnene dækker. Den socialsagkyndiges opgave er at bistå nævnet med oplysning om nødvendige sociale hensyn i nævnets behandling af sager, der kan føre til at lejeforholdet gøres betinget.

Frederikssund Kommune har igennem hele perioden varetaget sekretariatsfunktionen for begge nævn. Det indebærer bl.a.

 • Sagsbehandling, herunder belysning af sager ved høringsprocesser, udarbejdelse af sagsfremstillinger og indstillinger overfor nævnene og opkrævning af sagsgebyrer samt tillægsgebyrer m.v.
 • Ekspedition af og opfølgning på nævnenes afgørelser.
 • Besvarelse af telefoniske og personlige henvendelser inden for nævnenes områder
 • Indberetninger og registreringer til Grundejernes Investeringsfond (GI)
 • Udarbejdelse af budget og regnskab for nævnenes virksomhed samt beregning og udbetaling af vederlag, honorarer m.m.

Nævnssekretariatet udarbejder årsregnskaber for de to nævn og på baggrund af en fordelingsnøgle, der er beregnet ud fra antallet af henholdsvis almene- og privatudlejede boliger i de 2 kommuner, jf. Danmarks Statistik, opkræves Egedal Kommune deres andel af udgifterne til nævnene.

Egedal Kommunes opsigelse af samarbejdet kalder på, at Frederikssund Kommune forholder sig til:

 • Konstituering af et nyt Huslejenævn og et nyt Beboerklagenævn med virkning fra 1. januar 2024.
 • Hvordan den administrative sekretariatsbetjening af de to nævn skal tilrettelægges fremadrettet.
 • Økonomi i forbindelse med Egedal Kommunes udtræden af samarbejdet.

Konstituering af to nye nævn

De nuværende medlemmer af Husleje- og Beboerklagenævnene for Frederikssund og Egedal kommuner blev udpeget for perioden 2022 til 2025.

Idet såvel Huslejenævnet som Beboerklagenævnet pr. 1. januar 2024, som udgangspunkt, alene skal dække Frederikssund Kommune, er der brug for, at Byrådet foretager en ny udpegning af nævnsmedlemmer, suppleanter og socialsagkyndige. Administrationen vil lægge op til, at de nuværende medlemmer, der opfylder betingelserne for deres virke (i et nævn som "alene" dækker Frederikssund Kommune), genudpeges for resten af byrådsperioden. Det vil i så fald betyde, at der kun skal ske en ny udpegning af en udlejerrepræsentant og dennes suppleant i Beboerklagenævnet. Administrationen vil forelægge Byrådet en udpegningssag inden årsskiftet.

Sekretariatsbetjening af de to nævn

Sekretariatsbetjening af de to nævn er en relativ specialiseret opgave, idet indgående kendskab til både almenlejeloven, lejeloven samt lov om boligforhold er nødvendig i sagsbehandlingen og i forbindelse med udarbejdelse af sagsfremstillinger til brug for nævnene i deres afgørelser. Nævnenes afgørelser kan indbringes for boligretten.

Frederikssund Kommune har henover årene fået etableret et meget velfungerende sekretariat, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 3 måneder. Mange andre kommuner har udfordringer med meget lange sagsbehandlingstider på op til eller over 1 år, og store udfordringer med rekruttering af medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer. I praksis varetages opgaven i dag af én medarbejder, som også løser enkelte andre opgaver ved siden af.

Som nedenstående oversigt viser, har antallet af sager fra Frederikssund Kommune været støt stigende siden 2018 og til i dag, mens antallet af sager fra Egedal Kommune ligger mere stabilt (dog med en vis variation henover årene). I 2022 var antallet af sager i Frederikssund Kommune næsten fordoblet i forhold til 2019, og det samlede antal sager i 2023 vurderes at blive væsentligt højere end i 2022.

Udviklingen i Frederikssund Kommune kan formentlig tilskrives stor byggeaktivitet i kommunen. I perioden 2018-2022 er der bygget 442 nye boliger i kommunen, og fra 2023 til 2026 forventes yderligere 835 nye boliger. Det øgede antal lejeboliger i kommunen vil forventeligt også øge antallet af nævnssager. Udviklingen i antallet af sager afspejles i behovet for ressourcer til sekretariatsbetjening i nævnene, som siden 2019 løbende er blevet tilført flere timer, hvorved sekretariatsbetjeningen i dag udgør 90 % årsværk.

Udvikling i antal sager i såvel huslejenævnet som beboerklagenævnet i perioden fra 2018 og til og med august 2023.

ÅrstalFrederikssund KommuneEgedal KommuneI alt
2018433174
2019353267
2020493887
2021522981
2022632285
2023 (pr. 31.08)6941110

Ligesom det har været tilfældet hidtil i Frederikssund-Egedal kommuner, er der en del kommuner i Nordsjælland, hvor huslejenævn og beboerklagenævn dækker to kommuner.

Administrationen har overvejet og undersøgt, hvorvidt der vil være grundlag for at indgå en samarbejdsaftale med en anden nabokommune. En gennemgang viser imidlertid, at alle omkringliggende kommuner (udover Egedal) allerede indgår i samarbejder eller er af en sådan størrelse, at der ikke vil være en besparelse forbundet med et fællesnævn/nævnssekretariat, da nævnene herved vil få en størrelse, hvor der er behov for yderligere ansættelse af sekretariatsressourcer. Det giver derudover ikke mening at indgå et samarbejde med en kommune, der ligger længere væk, da begge nævn ofte er på (fysiske) besigtigelser, og derfor vil der være unødig meget transport forbundet med en sådan løsning.

Set i lyset af ovenstående forhold vurderer administrationen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at videreføre to nævn, der alene dækker Frederikssund Kommune.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor har Egedal Kommune hidtil afholdt deres andel af udgifter til de to nævn. En stor del af udgifter og indtægter i de to nævn er konstante uagtet om nævnene dækker en eller to kommuner - mens andre er variable afhængig af antallet af sager. Uagtet antallet af sager og de præcise sagsomkostninger vil Frederikssund Kommune i 2024 komme til at mangle ca. 180.000 kr. i indtægter fra Egedal Kommune.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

I nærværende sag kommer budgettet til Beboernævnet og Huslejenævnet i 2024 ikke til at holde, eftersom Frederikssund Kommune kommer til at mangle betalingen fra Egedal Kommune på ca. 180.000 kr. Udfordringen håndteres ved den førstkommende budgetopfølgning.

171Orientering om forundersøgelse af Tippen

Resume

Byrådet har i investeringsplanen for 2022 afsat 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af Tippen med henblik på at undersøge mulighed for musikhus og parkeringskælder, eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

I denne sag redegøres for konklusionerne i forundersøgelsen. Byrådet anmodes om at tage rapportens konklusioner til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Rapportens konklusioner tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 152:

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 213:

Anbefales.

Beslutning

Taget til efteretning.

Sagsfremstilling

LYTT Architecture har udarbejdet vedlagte rapport, der beskriver, hvilke muligheder og udfordringer der vil være forbundet med et anlægsarbejde på Tippen. Der indgår vurderinger i forhold til trafikforhold, jordhåndtering, ansøgninger til kystdirektoratet mv. Rapporten konkluderer at:

Jordforurening

Området er områdeklassificeret, hvilket indebærer, at der i forbindelse med et evt. kommende anlægsprojekt vil være krav om analyser i forbindelse med ændringer af terrænet eller bortkørsel af jorden. Området er desuden registreret på vidensniveau 2. Dette indikerer, at der er kendskab til aktiviteter, som kan have forårsaget jordforurening på de lokaliteter, hvorfra jorden kommer. Inden igangsætning af et anlægsprojekt er der behov for en nærmere udredning af områdets forureningstilstand.

Planforhold

Kommuneplanramme LF 1.1 siger om områdets anvendelse, at det er et offentligt tilgængeligt fritidsområde, samt sikret depot for forurenet jord fra havneområdet. Området må ikke bebygges. En del af området er i landzone. En ændret anvendelse af området vil kræve et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen ændres til offentlige formål - kulturinstitution. Desuden skal området overføres til byzone.

Området er ikke omfattet af en lokalplan. I tilfælde af et byggeri skal der udarbejdes en projektlokalplan på grundlag af planen for byggeriet. Lokalplanen skal antageligt omfatte hele Tippen.

Strandbeskyttelse

Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelse indebærer, at der ikke må opføres ny bebyggelse uden en dispensation fra Kystdirektoratet. Rapporten redegør for Kystdirektoratets tidligere afgørelse på dispensationsansøgning.

Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder er af national interesse og skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. Tippen ligger indenfor kystnærhedszonen, hvilket indebærer, at et anlægsprojekts indvirken på kystlinjen vil skulle afklares.

Natura 2000

Tippen grænser op til et Natura 2000 område, der fra 01.11.2018 omfatter både et habitatsområde og et fuglebeskyttelsesområde. Dette stiller strenge krav til, at områdegrænsen ikke overskrides.

Trafikale forhold

Der vil skulle gennemføres en trafikanalyse, hvor der redegøres for den forventede ændring i trafikbelastningen og de afledte konsekvenser for nærområdet. Det må forventes, at der foruden besøgende til kulturhuset også vil være en del tung trafik i forbindelse med vareindlevering og renovation. Det vurderes, at man vil kunne løse trafikproblematikken.

Parkering

Parkeringsomfanget skal defineres og mulige placeringer analyseres. Parkering på terræn vil optage en stor del af det grønne areal, imens parkering i konstruktion eller i kælder er dyr i etablering og vil kræve bortkørsel af store mængder jord, der sandsynligvis er forurenet og dermed også vil medføre store omkostninger. Det vurderes, at parkeringsproblematikken vil kunne løses.

Oversvømmelse

Området har lejlighedsvis risiko for oversvømmelse, hvilket der skal tages højde for i et kommende anlægsprojekt – specielt i relation til en evt. parkeringskælder. Det vurderes, at oversvømmelsesproblematikken rent teknisk vil kunne løses.

Landskab

Tippen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Det indebærer, at landskabets specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Landskabspåvirkningen skal beskrives, vurderes og visualiseres forud for et eventuelt anlægsprojekt.

Inddragelse

Inddragelse ikke fundet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

172Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 214:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er fire initiativer, som er delvis implementeret (gul) og tre initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen imod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 fire initiativer, hvoraf alle er implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

173Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

174Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Tina Tving Stauning (A) bad om at få sin habilitet prøvet. Byrådet fandt, at borgmesteren var inhabil i sagens behandling.

Indstillingspunkt 1-5 blev bragt til afstemning med den tilføjelse, at køber forpligtes til at få lavet en miljøvurdering af eksisterende ejendom inden der indhentes tilbud på nedrivning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Therese Hejnfelt (C) og Jørgen Bech (V) med den begrundelse, at der ikke gennemføres offentligt udbud.

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-5 (inkl. tilføjelse) tiltrådt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

175Underskrifter

Resume

-

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.