Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 20. december 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

218Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var ikke indkommet nogen skriftlige spørgsmål. Der blev stillet to mundtligt spørgsmål vedr. sag 226 på Byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

219Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Anna Poulsen var fraværende (F). I stedet deltog Lone Terp (F).

Anne Sofie Uhrskov (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Jørgensen (V).

Kenneth Jensen (A) frafaldt hans begæring om, at sag 227 skulle behandles af Byrådet.

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at sagen opretholdes på dagsordenen. Forslaget, om at sagen opretholdes på dagsordenen, blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Søren Weimann (B), Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (SocialLiberale)

Imod forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Therese Hejnfelt (C) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed og sagen udgik af dagsordenen.

Niels Martin Viuff (C) blev erklæret inhabil (som følge af drøftelserne vedr. sag 227) og deltog derfor ikke under punktet behandling.

220Beslutning om en opdateret forretningsorden for Frederikssund Byråd

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har offentliggjort en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser, der erstatter den tidligere normalforretningsorden fra 1969. Sigtet med den nye udgave af normalforretningsordenen er især at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herudover er der foretaget en sproglig modernisering af teksten.

Da den gældende forretningsorden for Frederikssund Byråd i væsentlig grad afspejler indholdet og ordlyden af den forældede normalvedtægt fra 1969, finder administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet opdaterer sin forretningsorden, så den er i overensstemmelse med den ny normalforretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

 1. Godkende forslag til ny forretningsorden.

Historik

Beslutning fra Byrådet, 22. november 2023, pkt. 200:

Anbefales til Byrådets 2. behandling.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har primo juni 2023 offentliggjort en ny vejledning om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser (vejl. nr. 9461 af 7. juni 2023). Som bilag til vejledningen er vedlagt en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser.

Det fremgår af vejledningen, at sigtet med den nye udgave af normalforretningsordenen især er at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. I den nye normalforretningsorden er der derfor taget højde for de relevante ændringer af lov om kommunernes styrelse, som er kommet til siden den nu forældede normalforretningsorden fra 1969. Der er tilføjet henvisninger til lovbestemmelser, og sprogbrugen i forretningsordenen er blevet moderniseret.

Normalforretningsordenens retlige karakter og betydningen heraf

I henhold til styrelsesloven vedtager Byrådet selv sin forretningsorden. Indholdet af den nye normalforretningsorden er således vejledende.

Normalforretningsordenen afspejler imidlertid en række regler, som udgør lovgivning og derfor ikke kan fraviges af den enkelte kommunalbestyrelse. Det er navnlig regler i styrelsesloven og almindelige retsgrundsætninger.

En væsentlig del af normalforretningsordenens bestemmelser er således udtryk for regler, der vil gælde for Byrådet og dets medlemmer, selv om de ikke var nedfældet i en forretningsorden. Ikke desto mindre finder ministeriet, at det er hensigtsmæssigt, at de regler om afvikling af møder og behandling af forslag m.v. samt om borgmesterens beføjelser i den henseende, som er gældende i den enkelte kommunalbestyrelse, er samlet i ét enkelt tilgængeligt dokument. Indenrigs- og Sundhedsministeriet opfordrer endvidere Byrådet til ved given lejlighed at revidere sin forretningsorden.

Anbefaling og behandling

Da den gældende forretningsorden for Frederikssund Byråd (vedlagt som bilag) i væsentligt grad afspejler indholdet og ordlyden af den forældede normalvedtægt fra 1969, anbefaler administrationen, at Byrådet reviderer sin forretningsorden, så den er i overensstemmelse med den nye normalforretningsorden.

I Byrådets nuværende forretningsorden er der tidligere - i forhold til normalforretningsordenen - besluttet at tilføje en bestemmelse om spørgetid. Administrationen har i den ny forretningsorden i § 1, stk. 6 bibeholdt og indarbejdet denne bestemmelse.

En ændring af forretningsordenen skal behandles på to ordinære møder i Byrådet.

Tilsyn

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at Byrådets forretningsorden er i overensstemmelse med lovgivningen, samt med om Byrådet overholder sin forretningsorden.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

221Beslutning om principper for Vinge Boulevards krydsninger og udtryk

Resume

Vinge Boulevard skal videreføres fra Vinge Stationsvej til Snostrupvej for at binde Vinge sammen og sikre adgang til den kommende dagligvarebutik ved stationen. Ligeledes skal Dalvejen etableres som en del af det kommende byggeri langs vejen. Det er afgørende for den forestående detailprojektering, at vejenes overordnede udtryk og krydsninger fastlægges nu. Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefale at godkende de overordnede principper for Dalvejen og Vinge Boulevards udtryk og krydsninger, inden der igangsættes projektering og anlæg af vejenes videreføring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Vinge Boulevard og Dalvejen udføres efter sagens beskrevne målsætninger og udviklingsprincipper
 2. Cykelstien mellem St. Rørbæk og Vinge centrum krydser Boulevarden i niveau.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 271:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales, idet Økonomiudvalget præciserer, at boulevarden kan udformes med et slynget forløb, og at der tages hensyn til folk med handicap.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Kirsten Weiland (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Vinge Boulevard bliver hovedadgangen til byen og størstedelen af trafikken skal afvikles her. Samtidig bliver Boulevarden og Dalvejen markante byrumselementer i Vinge centrum og skal derfor også projekteres, så vejene understøtter den attraktive og levende bymidte. På Byrådets møde den 24. maj 2023 blev det besluttet, at Vinge Boulevard i den østlige ende drejes over i Snostrupvej, så vejen til Snostrup tilsluttes i et T-kryds til Vinge Boulevard samt at Vinge Boulevard udføres med mulighed for etablering af bred midterrabat til senere indretning og udtryk. I denne sag præsenteres udtryk og designprincipper for Vinge Boulevard og Dalvejen.

Administrationen arbejder sideløbende med et kvalitetsprogram for byens rum, hvor der er et særligt fokus på Vinge Boulevard og Dalvejens udtryk og designprincipper. Nedenstående principper er en del af dette arbejde. Det skal understreges, at de fremlagte principper tager udgangspunkt i tidligere planlægning, som er defineret i lokalplan 076 og 065 for hhv. Vinge C og Deltakvarteret. Dog er tidligere planlægning genbesøgt med afsæt i opdateret viden og erfaringer, samt en videreudvikling af byens visioner fra Udviklingsplanen fra 2021.

Overordnet skal Vinge Boulevard og Dalvejen anlægges ud fra følgende målsætninger:

 • De to veje anlægges med bred midterrabat samt en rabat mellem kørebane og cykelsti. Rabatten kan beplantes, bruges til regnvandshåndtering, længdeparkering eller lignende. Vejens bredde varierer efter hvor på strækningen man er og bliver i spændet 19-23 meter, så der skabes gode koblinger mellem nord og syd.
 • Cykelstikrydsningen i Vinge C sker i samme niveau som Vinge Boulevard med signalanlæg og uden midterrabat.
 • Vejforløbet inddeles i forskellige strækninger med hver sin karakter, som er beskrevet nærmere i vedlagte bilag 1- notat om Vinge Boulevard og Dalvejens principper
 • Der sikres en grøn og attraktiv vejføring, hvor bløde trafikanter prioriteres.

Ved krydsningen under banen afviges ovenstående målsætninger, da der fysisk ikke er plads under eksisterende jernbanebro.

Fem udviklingsprincipper for Vinge Boulevard og Dalvejen

Vinge Boulevard bliver byens centrale hovedgade, hvor mange beboere og besøgende vil færdes dagligt. Derfor skal vejforløbet sikre god mobilitet for alle byens trafikanter, understøtte forskellige hverdagsfunktioner og ikke mindst have en sammenhængende identitet på tværs af strækningen.

Et helhedsorienteret greb for Boulevarden og Dalvejen skal forene beplantning, regnvandshåndtering og opdeling af blød og hård trafik. Ved at arbejde med grønne elementer, herunder vejtræer og regnvandsbede som et gennemgående grønt træk, skabes en stærk samlet identitet, som samtidig øger vejrummenes forskellige byrumskvaliteter undervejs. Det understøtter håndteringen af regnvand, øget biodiversitet og styrker oplevelsen af at bevæge sig i en klimavenlig by med stærke forbindelser ud i det omkringliggende landskab. De grønne elementer tilpasses lokale forhold og integreres på forskellig vis med de omkringliggende byrum og det krydsende Grønne Hjerte, så de skaber natur- og byrumskvalitet undervejs.

Der arbejdes med 5 udviklingsprincipper, som sikrer, at vejene, udover at sikre gode mobilitetsløsninger, også fremadrettet bidrager til en levende bymidte hvor nord og syd siden af vejforløbet bindes sammen:

 1. Skab sanselige vejrum med forskellig karakter
 2. Brug grønne elementer mellem bløde og hårde trafikanter
 3. Lad belægningen vise vejen
 4. Prioriter de bløde trafikanter
 5. Begræns materialepaletten og skab sammenhæng

Til sagen er der vedlagt et bilag, der beskriver og viser principperne for vejforløbet.

Der er stor forskel på brug og trafikintensiteten undervejs på Vinge Boulevard. I starten af vejforløbet er antallet af biler størst. De fordeles ad sidegaderne ud i byens kvarterer i takt med, at boulevarden når dybere ind i byen og ændrer navn til Dalvejen. Vejforløbets karakter og udformning ændres derfor undervejs i samspil med omgivelserne, når man bevæger sig længere ind i kvarteret. Den opdeles derfor i fire overordnede og forskelligartede vejstrækninger med hver sin karakter.

 • Hovedindgang og fordelingsvej til en grøn by

Strækning 1, fra St. Rørbækvej til Vinge Stationsvej

 • Handelsgade med plads til byliv

Strækning 2, fra Vinge Station til der, hvor Boulevarden krydser Det Grønne Hjerte

 • Vej med blåt byrum

Strækning 3, fra Vinge Stationsvej til Snostrupvej

 • Tryg skolevej i et grønt boligkvarter

Strækning 4, fra underkørslen under banen, Snostrup

De fem udviklingsprincipper er udmøntet i et samlet vejforløb fra ankomsten i vest til Dalvejens afslutning ved Tvinsmosen. Hele vejforløbet har samme udtryk, men afhængig af, hvor på strækning man befinder sig, vil fortove og kantzoner indtage større dele af vejrummet. Der hvor vejen primært skal fungere som fordelingsvej, vil der skabes mere plads til trafikafviklingen og derved mere traditionelle trafikløsninger. I det vedlagte kortbilag er hele vejforløbet skitseret.

Der skabes mulighed for indretning af vejrummet til fremtidige behov, såsom venstresvingsbaner, busholdepladser og mindre parkeringslommer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Vinge Boulevard forudsættes finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samlet 21,452 mio. kr., som fordeler sig med 2,4 mio. kr. i 2023, 13,980 mio. kr. i 2024 samt 5,072 mio. kr. i 2025. Byrådet har tidligere frigivet en anlægsbevilling på 9,276 mio. indenfor det afsatte rådighedsbeløb, til opstart af anlægsprojektet.

Den del af projekteringen, som vedrører Dalvejen etape II, forudsættes først gennemført i 2026/27, hvor der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 10,472 mio. kr.

Bilag

222Beslutning om undersøgelse af Tippen

Resume

Byrådet orienteres med denne sag om svar på uddybende spørgsmål til en forundersøgelse af Tippen, forelagt på mødet i Byrådet den 27. september 2023, pkt. 171. Byrådet skal endvidere beslutte, hvorvidt der skal foretage yderligere undersøgelser af Tippen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

 1. Beslutte, hvorvidt de resterende midler fra bevillingen skal overføres til 2024 med henblik på at igangsætte en fornyet undersøgelse af Tippen (second opinion på den allerede udførte undersøgelse).
 2. Beslutte, hvorvidt der skal foretages en yderligere afdækning af de juridiske barrierer for projekter på Tippen gennem en undersøgelse, der finansieres af de evt. overførte midler til 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 276:

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1 stemte: Ingen.

Imod indstillingspunkt 1 stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C) og Michael Tøgersen (I).

Indstillingspunkt 1 faldt dermed.

Indstillingspunkt 2 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 2 stemte: Niels Martin Viuff (C), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V) og Søren Weimann (B).

Imod indstillingspunkt 2 stemte: Rasmus Petersen (Ø), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov Christensen (A) og Tina Tving Stauning (A).

Anna Poulsen (F) og Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 2 faldt dermed.

Tina Tving Stauning (A) fremsatte et ændringsforslag om, at Økonomiudvalget opfordrer formandsskaberne i Plan og teknik samt Job, erhverv og kultur til at drøfte en politisk proces for et evt projekt/kulturhus på Tippen.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget stemte: Søren Weimann (B), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Niels Martin Viuff (C) og Michael Tøgersen (I).

Imod ændringsforslaget stemte: Morten Skovgaard (V) med den begrundelse, at han ønsker en afklaring af hvorvidt området evt. kan anvendes til kulturelt byggeri før der anvendes ressourcer på en drøftelse af egentlige anlæg.

Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 tiltrædes ikke, idet Byrådet opfordrer formandsskaberne i Plan og teknik samt Job, erhver og kultur til at drøfte en politisk proces for et evt. projekt/kulturhus på Tippen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudgettet for 2022 afsat 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af Tippen med henblik på at undersøge muligheden for musikhus og parkeringskælder, eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner.

Orientering

Byrådet fik på møde den 27. september 2023, pkt. 171, en orientering om konklusionerne i forundersøgelsen.

I forlængelse af Byrådets behandling af sagen følger en uddybning i forhold til, hvorvidt rapporten er i overensstemmelse med bestillingen i budgetaftalen, datering af rapporten samt omkostninger til udarbejdelse af rapporten.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport, der beskriver de forudsætninger, der er gældende for et eventuelt byggeri på Tippen og har i den sammenhæng taget udgangspunkt i aftaleteksten som lyder:

”Forundersøgelser vedr. musik, kultur og parkering på Tippen

I vores kommune er der mange gode initiativer. Et af disse er et forslag om at etablere et Musik- og kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen i Frederikssund eventuelt suppleret med andre offentlige funktioner. Det er dog et meget kompliceret område at bygge i, hvorfor der kræves en undersøgelse af, om det er muligt indenfor gældende lov og rammer.”

Med udgangspunkt i budgetteksten er det administrationens opfattelse, at den leverede rapport opfylder den bestilling.

Konkret blev der også spurgt til dateringen af rapporten. Administrationen har desværre et stort arbejdspres og der er derfor sket et kommunikationssvigt, der har betydet, at rapporten ikke er fremkommet tilstrækkeligt hurtigt til politisk behandling.

Endelig blev der spurgt til omkostninger for udarbejdelse af rapporten. Rapporten har kostet 26.000 kr.

Videre proces

Byrådet anmodes i sagen om at tage stilling til det videre forløb. Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt det resterende beløb inden for bevillingen skal overføres til 2024 med henblik på at foretage en fornyet undersøgelse af mulighederne på Tippen (second opinion på den allerede udførte undersøgelse). Såfremt midlerne overføres, vil det påvirke anlægsrammen i 2024. Byrådet skal endvidere tage stilling til, hvorvidt de juridiske barrierer for projekter på Tippen skal afdækkes nærmere gennem en yderligere undersøgelse finansieret af de evt. overførte midler til 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

I budget 2023 resterer der 274.000 kr. i uforbrugte midler til forundersøgelse af Tippen, som skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. Hvis det indstilles, at de uforbrugte midler skal overføres fra 2023 til 2024, vil det indebære et øges pres på anlægsrammen i 2024 på 274.000 kr.

Bilag

223Beslutning om samtykke til låneoptagelse, I/S Vestforbrænding

Resume

Frederikssund Kommune skal give samtykke til, at I/S Vestforbrændingen får godkendt låneramme på 6,3 mia. kr., til finansiering af Varmeplan 2030, forventede investeringer i 2023 - 2028. I henhold til Vestforbrændingens vedtægter skal alle 19 ejerkommuner i Vestforbrændingen give samtykke, for at Vestforbrændingen kan optage lånet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 6,3 mia. kr. til finansiering af Varmeplan 2030, forventede investeringer i 2023 - 2028.
 2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2-3.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 273:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 4. oktober 2023 godkendt låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af Varmeplan 2030, forventede investeringer i 2023 - 2028.

I overensstemmelse med Vestforbrændingens vedtægter er der fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

 • at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 6,3 mia. kr. til finansiering af Varmeplan 2030, forventede investeringer i 2023 - 2028.
 • at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Frederikssund Kommune skal sammen med de øvrige deltagerkommuner i henhold til Vestforbrændingens vedtægter give samtykke til lånerammen, hvilket er en forudsætning for, at Vestforbrændingen kan optage lån i Kommunekredit.

Det er alene samtykke til lånerammen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Beslutning om iværksættelse af de enkelte anlægsarbejder træffes af selskabets bestyrelse.

De anlægsudgifter, der knytter sig til nærværende låneramme, er:

 • Igangsætning af Varmeplan 2030, som indebærer udvidelse af Vestforbrændingens eget fjernvarmenet i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Frederikssund. Dette medfører en konvertering af 10 pct. af landets naturgaskunder, svarende til op mod 40.000 nye fjenvarmekunder. Projektet sikrer en markant øget produktion af fjernvarme og et robust afsætningsgrundlag for affaldsvarme, samt at der opnås lavest mulige affaldsbehandlingspriser. Herved kan Vestforbrændingen fastholde en lav affaldstakst svarende til 370 kr./ton.

For uddybende informationer om investeringerne henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om investeringer omfattet af lånebekendtgørelsens § 2. Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for 4,72 % af de 6,3 mia. kr., svarende til ca. 297,4 mio. kr. Kommunens pro rata hæftelse overfor Vestforbrænding I/S er ultimo 2022 opgjort til 85,5 mio. kr., jf. kommunens årsregnskab.

Bilag

224Beslutning om proces for Kommuneplan 2025

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende processen for udarbejdelse af Kommuneplan 2025. Der foreslås en proces, hvor det primære kommuneplanarbejde behandles i Plan og teknik, men med tæt inddragelse af Byrådet i form af temadrøftelser. Kommuneplanens helt overordnede tema er den grønne omstilling. Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at nå de ambitiøse klimamål, som byrådet har sat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Den politiske styring af kommuneplanlægningen organiseres omkring 3 overordnede temaer - byernes planlægning, det åbne land og strategisk bymidteplanlægning.
 2. Byrådet orienteres om arbejdsplaner for kommuneplanlægningen på temamøder om hver af de 3 overordnede temaer, inden arbejdsplanerne vedtages i Plan og teknik.
 3. Der forud for vedtagelse af kommuneplanforslag med tilhørende miljøvurdering afholdes et temamøde for Byrådet.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 190:

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 279:

Anbefales med den justering, at ordlyden af de tre temaer justeres til:

- Byernes planlægning og bæredygtighed

- Det åbne land i en grøn omstilling

- Bymidteplanlægning og livet i byerne Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø), Therese Hejnfelt (C) og Niels Martin Viuff (C).

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har i september vedtaget Planstrategi 2023 og sendt den i høring frem til 28. november. I Planstrategien lægges op til en fuld revision af kommuneplanen, som skal ske i lyset af en række ambitiøse målsætninger, herunder:

 • Vi vil reducere CO2-udledningen med 80 % i 2030 og være CO2-nautrale i 2045 (Klimaplan 2045).
 • Vi vil bevare og udvikle naturområder og bidrage til at øge biodiversiteten (Naturstrategi 2022).
 • I 2050 skal vi være 65.000 indbyggere (vedtaget i Bosætningsstrategi 2021).

Planstrategien ventes endeligt vedtaget i januar 2024.

Tre overordnede temaer i Kommuneplan 2025

Kommuneplan 2025 foreslås organiseret omkring 3 overordnede temaer:

 1. Byernes planlægning.
 2. Det åbne land.
 3. Strategisk bymidteplanlægning for Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

Byernes planlægning

Under temaet "Byernes planlægning" behandles modtagne ansøgninger om bolig- og erhvervsudvikling og tilhørende arealbytter samt rækkefølgeplanlægningen. Der vil være fokus på at sikre en balanceret udvikling med respekt for fremtidens ressourcer. Endvidere tages stilling til, om der er behov for ændringer i de eksisterende kommuneplanrammer, herunder bl.a. rammer for detailhandlen i kommunens 4 største byer.

Det åbne land

Under temaet "Det åbne land" fokuseres primært på opfølgning af kommunens klimaplan ved fastsættelse af principper for etablering af solceller, vindmøller og elladeinfrastruktur samt øget skovrejsning. Herudover tages stilling til en opdatering af kommunens landskabsstrategi og evt. andre ændringer i det åbne lands planlægning.

Strategisk bymidteplanlægning

Der forventes en ændring af planloven fra januar 2024, der stiller krav om strategisk bymidteplanlægning for alle byer over 4.000 indbyggere. Formålet er et fremme udviklingsmuligheder i kommunens største byer. Det er administrationens anbefaling, at planlægningen omfatter Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby, selvom Skibby har under 4.000 indbyggere. Skibby har vigtige funktioner for oplandet omkring byen, på niveau med de andre kommunecentre.

Bymidteplanlægningen i alle 4 byer tager udgangspunkt i Plan og tekniks beslutninger under temaet "Byernes planlægning" og Byrådets byudviklingsstrategi i Kommuneplan 2021.

For Frederikssund tager den strategiske bymidteplanlægning desuden udgangspunkt i arbejdet i det nedsatte projektudvalg "Frederikssund Bymidte - liv og handel" samt analyser af parkering og trafik.

I Jægerspris er der ikke - som i de andre byer - gennemført en kortlægning af bevaringsværdige bygninger i bymidten. Da sådanne bygninger ofte er vigtige elementer i bymiljøet anbefales det, at der gennemføres en registrering af bevaringsværdige bygninger som led i bymidteplanlægningen for Jægerspris.

I alle 4 centerbyer drøftes de gældende kommuneplanrammer i bymidten med centrale interessenter såsom detailhandelslivet, ejendomsejere og investorer inden administrationen forelægger et forslag til strategisk bymidteplanlægning for Plan og teknik.

Offentlig høring

Når Byrådet har godkendt et samlet forslag til Kommuneplan 2025, hvor alle de ændringer, som er besluttet under temaerne Byernes planlægning, Det åbne land og Strategisk bymidteplanlægning, er indarbejdet, sendes planen i offentlig høring.

Politisk proces for kommuneplanarbejdet

Den politiske styring af arbejdet med kommuneplanen er i styrelsesvedtægten placeret hos Plan og teknik. Kommuneplanen har imidlertid betydning for kommunen bredt set og administrationen anbefaler derfor, at Byrådet orienteres om arbejdsplaner for kommuneplanlægningen på temamøder om hver af de overordnede 3 temaer i Kommuneplan 2025, inden disse vedtages i Plan og teknik.

Vedtagelse af kommuneplanen anbefales at følge processen fra tidligere kommuneplanlægning, hvor der forud for vedtagelse af et kommuneplanforslag med tilhørende miljøvurdering i Plan og teknik, Økonomiudvalg og Byråd gennemføres et temamøde i Byrådet. Efter høringsperioden udarbejder administrationen en hvidbog med behandling af de indkomne bemærkninger, hvorefter planen efter endnu et temamøde i Byrådet forelægges til endelig vedtagelse i Plan og teknik, Økonomiudvalg og Byråd.

Tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2025

Der vedlægges en oversigt over den politiske proces i arbejdet med Kommuneplan 2025 - se bilag. Tidsplanen stræber mod, at der kan vedtages et forslag til Kommuneplan 2025 i marts 2025, således at høringen af forslaget kan ske inden sommerferien i 2025. Der vil dermed være den nødvendige tid til at forhandle om eventuelle statslige indsigelser, behandle høringssvar og evt. gennemføre supplerende offentlighedsfase for at imødekomme ændringsforslag og vedtage planen endeligt i indeværende byrådsperiode.

Inddragelse

Administrationen foreslår, at interessentinddragelsen primært sker i forbindelse med den strategiske bymidteplanlægning. Herudover inddrages andre relevante høringsfora som led i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2025. Endelig gennemføres naturligvis den lovpligtige høring af forslag til kommuneplan, inden kommuneplanen forelægges til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

225Beslutning om indførelse af byggesagsgebyr 2024

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, hvilke sager, der skal være omfattet af fast byggesagsgebyr, der er besluttet indført som del af budgetaftalen for 2024-27. Derudover skal Byrådet også tage stilling til, om byggesagsgebyret skal gælde for sager, hvor ansøgning er modtaget før 1.1.2024 eller for sager, hvor ansøgning er modtaget fra og med 1.1.2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Gebyret fastsættes som et fast byggesagsgebyr svarende til det maksimale gebyr, som må opkræves, og som reguleres årligt. Opkrævning sker med det byggesagsgebyr, som gælder på tidspunkt for meddelelse af byggetilladelse og ikke byggesagsgebyret gældende på ansøgningstidspunktet.
 2. Alle byggesager, der kræver tilladelse eller dispensationer fra byggeloven, pålægges byggesagsgebyr - dog undtaget byggerier jf. indstillingens pkt. 3.
 3. Mindre, sekundær bebyggelse på under 15 m2, der ikke kræver ibrugtagningstilladelse, fritages for gebyr. Fritagelsen gælder dog ikke, såfremt der er tale om lovliggørelsessag (byggeri, der er opført uden tilladelse).
 4. Byggesagsgebyret gælder for sager, der er ansøgt efter indførelse af byggesagsgebyret pr. 1.1.2024 (model 1) eller
 5. Byggesagsgebyret gælder for alle sager uanset tidspunkt for modtagelse af ansøgning (model 2).

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 204:

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales

Indstillingspunkt 4: Anbefales

Indstillingspunkt 5: Forkastet

Fraværende:

Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 278:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at indføre byggesagsgebyr fra 1.1.2024. Indførelse af byggesagsgebyr sker i henhold til byggelovens § 28.

Gebyrets størrelse

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2024, at gebyrets størrelse skal være det maksimale, som må opkræves. Gebyrernes størrelse reguleres i bekendtgørelse, senest § 3 i bekendtgørelse nr. 1463/2022 om gebyrer på byggeområdet fastsat af Bolig- og Planstyrelsen. Det forventes, at loft for byggesagsgebyret for 2024 meldes ud ultimo 2023. I 2023 er loftet 1.124 kr. pr. sag.

Hvilke sager skal pålægges byggesagsgebyr?

Administrationen indstiller, at alle sager, der kræver tilladelse skal pålægges et gebyr - dog undtaget mindre, sekundær bebyggelse på under 15 m², der ikke kræver ibrugtagningstilladelse. Det anbefales dog, at gebyret fastholdes ved mindre, sekundær bebyggelse på under 15 m², når der er tale om lovliggørelsessager (byggeri der er opført uden tilladelse). Baggrunden for denne indstilling beror på en betragtning om proportionalitet i vægtningen af gebyr kontra byggeomkostninger. Herudover kan dette give større incitament til, at borgerne søger om tilladelse. Samtidig skal det ikke være lettere at spørge om tilgivelse (lovliggørelsessag) end om lov (byggetilladelse).

Derudover skal det besluttes, hvorvidt byggesagsgebyret er afhængig af ansøgningstidspunktet, præciseret i nedenstående to modeller:

Model 1: Byggesagsgebyret gælder for sager, der er ansøgt efter indførelse af byggesagsgebyr.

Med denne model indføres fast byggesagsgebyr, som kun gælder sager, der er ansøgt efter indførelse af gebyret den 1. januar 2024.

Model 2: Byggesagsgebyret gælder for alle sager uanset tidspunkt for modtagelse af ansøgning.

Med denne model indføres et fast byggesagsgebyr med tilbagevirkende kraft.

Valget af model 2 er forbundet med en vis retlig usikkerhed. Med det menes, at der ikke er regler, der klart forhindrer, at der kan pålægges ansøgninger indsendt før 1. januar 2024 et gebyr, men der er omvendt heller ikke regler, der siger det modsatte.

Hvis en konkret prøvelse af spørgsmålet ved et klagenævn eller en domstol viser, at indførelse af gebyr med tilbagevirkende kraft ikke er tilladt, vil konsekvensen i sidste ende kunne være, at kommunen vil skulle betale de opkrævede gebyrer tilbage.

Generelt

Med indførelse af byggesagsgebyrer etableres en ny praksis i Frederikssund Kommune. Indførelsen af en sådan praksisændring vil kræve forudgående varsel af borgere og virksomheder. Det vil kunne ske fx som en orientering herom på kommunens hjemmeside.

Hvis det besluttes at vælge model 2, giver denne orientering samtidig ansøgere mulighed for at inddrage dette aspekt i deres overvejelser om, hvorvidt de vil fastholde deres ansøgning (dette gælder dog ikke lovliggørelsessager). De allerede modtagne ansøgninger er indsendt i forventning om, at der ikke vil blive opkrævet et gebyr. Det vil derfor være forventeligt, at der kan opstå utilfredshed og undren over dette gebyr, som vil kunne afføde ekstra ressourceforbrug i administrationen i form af tid brugt på at besvare borgerhenvendelser omkring dette. Samtidig er det en mulighed, at denne praksis vil blive afprøvet ved et klagenævn elle en domstol, i forhold til, hvorvidt det er lovligt.

Opkrævning af byggesagsgebyr sker med det gebyr, som gælder på forfaldstidspunket og ikke gebyret på ansøgningstidspunktet. Forfaldstidspunktet er ifølge § 39, stk. 8, i BR 18 tidspunktet for meddelelse af byggetilladelse. Dette sikrer, at vi ved en eventuel reduktion af de maksimale beløb, ikke tager et for højt beløb og derved laver en ulovlig afgørelse.

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr

I medfør af kapitel 15 i ”Vejledning om gebyr for kommunernes sagsbehandling på byggeområdet”, skal kommunen udarbejde en instruks for opkrævning af byggesagsgebyr. Instruksen vil blive udarbejdet snarest muligt efter beslutningerne i denne sag er truffet - og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Instruksen vil blandt andet indeholde:

 • En beskrivelse af, hvilke sager, der bliver taget gebyr for, samt gebyrets størrelse.
 • Lovhjemmel.
 • Regler for opkrævning og forfaldsdato.
 • Ikrafttrædelsesdato.
 • Årlig regulering af fast gebyr.

I aftalen om budget 2024-2027 besluttede Byrådet samtidigt, at mulighederne for at indføre et byggesagsgebyr, der reguleres efter forbrugte timer skulle undersøges nærmere. Administrationen vil udfærdige et dagsordenspunkt til politisk behandling af dette forventeligt medio 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Såfremt model 1 vælges vil det betyde, at den forventede indtægt på byggesagsgebyrer bliver markant lavere i 2024 end budgetteret, idet der på nuværende tidspunkt er en lang sagsbehandlingstid på byggesager, hvorfor der pt. er en sagspukkel af byggesager, hvor ansøgningerne er modtaget før 1. januar 2024. En regulering af budgettet for 2024 vil i givet fald ske i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. marts 2024.

226Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund samt tilhørende miljøvurdering

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund endeligt. Lokalplanen hæver bygningshøjden generelt i forhold til tidligere gældende plangrundlag og giver mulighed for etablering af et højlager i 25 meters højde i et afgrænset område. Planerne har været i offentlig høring, hvor der er indkommet 30 høringssvar. Høringssvarene drejer sig hovedsageligt om bekymring for erhvervsområdets påvirkning på naboområdet ved Byvej og for den visuelle påvirkning af byen og landskabet, som højere byggeri vil medføre.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Lokalplan 165 og kommuneplantillæg 017 for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund godkendes endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 192:

Kirsten Weiland (N) stillede forslag om, at delområde 2 fastholdes i de nuværende højder.

For stemte: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Kirsten Weiland stillede forslag om, at delområdes 3 bevares i max 15 m.

For stemte: Kirsten Weiland (N)

Imod stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N).

Administrationens indstilling blev godkendt.

Kirsten Weiland (N) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 285:

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at bygningshøjder i delområde 2 begrænses til 5 meter samt at det præciseres, at der ikke må etableres vinduer mod boligområdet mod vest, og at der skal etableres beplantningsbælte i minimum 2 meters højde i vestlig side af delområde 2.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod forslaget stemte: Maibritt Møller Nielsen (D), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O) og Charlotte Drue (SocialLiberale). Inge Messerschmidt (O), Maibritt Møller Nielsen (D) og Charlotte Drue (SocialLiberale) stemte imod med den begrundelse, at 25 meter på kote 18,5 er alt for voldsomt.

Forslaget tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 7. september 2023 til 19. oktober 2023. I høringsperioden er der modtaget 30 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Bekymring om landskabspåvirkningen som følge af hævede bygningshøjder
 2. Bekymring om påvirkning af naboområder, som følge af forøgelsen af erhvervsbebyggelse ift.
 • øget trafikmængde og dårligere trafiksikkerhed,
 • indbliksgener,
 • ejendomsværdier,
 • støjgener, lysgener, luftforurening fra erhvervet.

Administrationens svar på bemærkninger i hovedtræk:

 1. Frederikssund by er kommunens hovedby, hvor der skal ske vækst og udvikling. Erhvervsområdet er et af kommunens større områder, og flere virksomheder ønsker at investere i deres produktion og fastholde deres tilknytning til Frederikssund Kommune. Hvis kommunen forsat ønsker at være en attraktiv erhvervskommune, må planlægningen imødekomme virksomhedernes krav til erhvervsbyggeri. Udviklingen skal ske i respekt for områdets landskaber og udsigter, men i byerne må der netop godt være bymæssig bebyggelse, i modsætning til sommerhusområder og landzoneområder som er forbeholdt rekreativ anvendelse og landbrug. Miljøvurderingen peger på, at den nye planlægning vil skabe en væsentlig afvigelse fra den eksisterende bebyggelse og at det vil ændre indtrykket af landskabet og kystforlandet, idet højere byggeri vil fremstår mere tydeligt i landskabet. Administrationen vurderer, at miljøpåvirkningerne ikke er så store, at planlægningen ikke kan gennemføres. For at reducerer påvirkningerne af landskabet og kystforlandet er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om farve for bebyggelsen i 25 meters højde og bestemmelser for glansværdi for bebyggelse i lokalplanområdet generelt. Administrationen foreslår, at der tages yderligere hensyn til landskabet med bestemmelser om at bebyggelse med en højde over 10 meter skal være grå og at bebyggelse i 25 meters højde i delområde 3 skal have en facade med varierende glansværdier for at opnå variation i facaden jf. nedenstående anbefalinger til ændringer i lokalplanen.
 2. Ift. bekymringer om påvirkning af naboområder har administrationen svaret følgende:
 • I forhold til trafikale forhold er det i trafikanalysen i miljøvurderingen vist, at de eksisterende vejanlæg fortsat vil have en tilstrækkelig kapacitet til at afvikle trafikken på et acceptabelt niveau, hvis bebyggelsesprocenten på 60 % udnyttes fuldstændigt. Trafikanalysen har også vist, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger i forbindelse med lokalplanens godkendelse ift. trafiksikkerhed. Det er dog vigtigt, at der sker en overvågning af trafikken i takt med områdets udvikling. Dette skal ske med henblik på at kunne gribe ind rettidigt, hvis der er tegn på egentlige trafikale problemer. Administrationen varetager den almindelige overvågning af vejtrafikken, herunder også på lokalplanområdets veje og stier.
 • I forhold til indbliksgener finder administrationen, at der er taget hensyn til naboer f.eks. ved at fastsætte bestemmelser for erhvervsbebyggelsens afstand til naboskel, max glansværdi på bygningsfacader og tage, nedtrapning af bygningshøjden mod beboelse og differentiering i virksomhedstyper, der må ligge tættest på boligområdet. Administrationen foreslår, at der tages yderligere hensyn til naboerne med bestemmelser for delområde 2, som sikrer, at vinduer 4 meter over terræn ikke orienteres mod boligområdet og at lokalplanafgrænsningen udvides til også at omfatte skrænten mellem boliger på Ellehammervej og virksomheden CRODA. Der fastsættes bestemmelser om at beplantningen på skrænten skal bevares. Dertil indsættes bestemmelse om, at der ved byggeri med højde, der overstiger 5 m i delområde 2, skal etableres beplantningsbælte mod boligområdet, jf. nedenstående anbefalinger til ændringer i lokalplanen.
 • I forhold til planen konsekvenser for ejendomsværdier. Planlægning er erstatningsfri regulering. Lokalplanen ændrer i øvrigt ikke anvendelsen af området eller den vejstruktur der er i dag.
 • I forhold til gener fra lys, støj og luftforurening, så reguleres dette i miljølovgivningen og bygningsreglementet.

Høringssvarene giver anledning til at administrationen anbefaler følgende ændringer i lokalplanen:

 • Lokalplanafgrænsningen og delområde 2 udvides til også at omfatte skrænten mellem boliger på Ellehammervej og virksomheden CRODA. Se vedlagte kort. Arealet ejes af kommunen.
 • Der indsættes en stiplet linje som afgrænsning mod boligområde på kortbilag 3 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 7.1.4 ”Facader på bebyggelse i delområde 2, som vender mod ’afgrænsning mod boligområde’ vest for delområdet, som vist med stipletlinje på kortbilag 3, må ikke have vinduer, der er placeret højere end 4 meter fra terræn.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 7.1.5 ” Facader på bebyggelse, der er højere end 10 m skal være grå.”
 • § 7.2.3 ændres fra ” Bebyggelsens facader må højest have en glansværdi på 30.” til ” Bebyggelsens facader skal have felter med varierede glansværdier, så der opnås en variation i facaden, som vist i princippet på billede nedenfor. Antallet af felter med høj glansværdi skal forøges jo større afstanden til terræn er. Glansværdien må højest være 30.” Principbillede fremgår af redegørelsen og er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.4 ”Der skal udlægges beplantningsbælte med bredde på mindst 3 meter langs lokalplanafgrænsningen mod vest, som vist på kortbilag 4”
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.5 ”Beplantning i beplantningsbælte vist på kortbilag 4, skal være buske af hjemmehørende arter som f. eksempel: almindelig hvidtjørn, almindelig hyld, blågrøn Rose, Druehyld, engriflet hvidtjørn, tjørn, hassel, hunderose, seljepil og tørst.”
 • Der udarbejdes et nyt kortbilag 4 (vedlagt som bilag) og indsættes følgende nye bestemmelse § 9.6 ” Den eksisterende beplantning vist på kortbilag 4 skal bevares. Beplantningen kan udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske og hjemmehørende danske arter så som; Ask, Asp, Bøg, Fuglekirsebær, Hassel, Hæg, Løn, Pil, Seljerøn, Skovfyr, Slåen, Småbladet Lind, Stilkeg, Vild, Vintereg.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 10.4 ”Bebyggelse i delområde 2 med bygningshøjde højere end 5 meter må ikke tages i brug før der er etableret beplantning på den pågældende ejendom jf. § 9.4 og § 9.5.”
 • Under billeder af bebyggelse i 25 meters højde set fra Hofvej 22, Byvej 42 og Kærsangervej 1 i redegørelsen indsættes følgende: ”Visualiseringen af bebyggelsen er ikke retvisende ift. facadefarver”.
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 5.3.5 ”Der skal minimum etableres 1 p-plads pr. 50 m2 butiksareal”
 • § 8.2 ændres fra ”Der må ikke opstilles reklameskilte udover skiltning for den enkelte virksomhed” til ”Der må på hver ejendom ikke reklameres for andet end den enkelte virksomhed. Der kan dog flages med nationalflag i flagstænger”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 8.12 ”Facadeskiltning må kun ske på bygningsfacader mod veje.”
 • Der indsættes følgende nye bestemmelse § 8.13 ”Reklameskiltning skal være orienteret mod interne veje i planområdet.”
 • § 8.8 ændres fra "For hver ejendom må der opstilles op til 3 flagstænger på højest 8,5 m i højden." til ”For hver ejendom må der opstilles 1 flagstang på højest 8,5 m i højden.”

Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, hvor er redegøres for; offentligheds indflydelse på planlægningen, integration af miljøhensyn, alternativer og overvågning.

Lokalplan 165 (uden anbefalede ændringer), kommuneplantillæg 017, miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse, høringssvar, hvidbogen, placering af planområde, tilrettet kortbilag 3, nyt kortbilag 4 og principbillede for facade i delområde 3 er vedlagt dagsordenen som bilag. Rettelser bliver indarbejdet i lokalplan inden offentliggørelsen.

Inddragelse

Lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljøvurdering har været i seks ugers høring fra 7. september 2023 til 19. oktober 2023.

I høringsperioden er der indkommet 30 høringssvar, hvoraf nogle er kopier.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

227Beslutning om principper for lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende principper for lokalplan 047.1 - tillæg til lokalplan 047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund. Plan og teknik besluttede 7. september 2022 at igangsætte en ny lokalplan samt kommuneplantillæg, som muliggør etageboliger i 3 etager ud til J. F. Willumsens Vej. Plan og teknik skal beslutte om etageantallet på etageboligerne kan hæves til 4 etager samt beslutte parkeringsforhold.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende fastholdelse af parkeringsbestemmelse fastlagt i lokalplan 047
 2. Godkende, at etagebebyggelsen må etableres delvist i 4 etager og delvist 3 etager eller
 3. Godkende, at hele etagebebyggelsen må etableres i 4 etager

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 195:

Kenneth Jensen (A) stillede forslag om, at der kun må bygges i 3 etager.

For stemte: Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V) og Michael Tøgersen (I).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

Indstillingspunkt 1 blev godkendt af et enigt udvalg, idet der etableres 0,6 parkeringspladser med et udlæg på 0,4 pladser.

Indstillingspunkt 2:

For stemte: John Schmidt Andersen (V).

Imod: Kirsten Weiland (N), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 2 blev forkastet.

Indstillingspunkt 3 blev bragt til afstemning:

For stemte: Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A) og John Schmidt Andersen (V).

Indstillingspunkt 3 blev forkastet.

Kenneth Jensen (A) begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 286:

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O)

Niels Martin Viuff (C).

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen (jvf. beslutningen under punkt 219 om godkendelse af dagsorden).

Sagsfremstilling

Plan og teknik igangsatte 7. september 2022 en lokalplan og et kommuneplantillæg med følgende principper for den videre fysiske planlægning inden for Løgismoseområdet i Frederikssund (se bilag 1 for placering af nyt byggeri):

 • Der udarbejdes en ny lokalplan, som muliggør ungdomsboliger som etageboliger i op til 3 etager ud til J. F. Willumsens Vej. Den eksisterende lokalplan 047 udlægger den ansøgte placering til erhverv i én etage.
 • Der udarbejdes et kommuneplantillæg, som forhøjer bebyggelsesprocenten fra 100 % til 110 %, der muliggør byggeriet.
 • Der etableres en støjvold langs J.F. Willumsens Vej samt anvendes støjruder på de dele af bebyggelsen, der har facade mod vejen, hvilket vil sikre, at støjkravene bliver overholdt i boligerne.
 • Arkitektonisk sampil med den eksisterende omkringliggende etagebebyggelse.
 • Bebyggelsens udtryk skal bearbejdes, så det fremstår mindre kompakt.

På baggrund de godkendte principper udarbejder administrationen et kommuneplantillæg samt et tillæg til lokalplan, som ændrer på og supplerer den eksisterende lokalplan 047.

Ændring af etageantal, boligtype samt parkering

Bygherre har arbejdet videre med arkitekturen for bygningerne og fremsendt et projekt, der har en større grad af åbenhed og variation i facaden. Bygherre har fremsat ønske om at opføre hele etageboligbyggeriet i 4 etager frem for de godkendte 3 etager i igangsættelsessagen. Lejlighederne vil etableres i størrelser på hhv. 45 og 60 m2 i stedet for ungdomsboliger med ét værelse i 38 m2. Samtlige boliger skal udstyres med syd/vestvendt altan, som vender ind mod det grønne opholdsareal, som til dels afskærmes af bygningerne. I bilag 2 ses en visualisering af det projekt, hvor hele byggeriet opføres i 4 etager. Bygherre har tidligere fremsendt et projekt, hvor etageboligerne etableres i delvist 3 og 4 etager (se bilag 3). Det er administrationens vurdering, at etageboliger etableret i delvist 3 og 4 etager skaber en mere luftig og dynamisk bygningsstruktur, særligt set fra J. F. Willumsensvej end etageboliger, hvor alt byggeriet opføres i 4 etager. Set fra gårdrummet vurderer administrationen, at byggeri i 4 etager fremstår harmonisk og at det er begrænset, hvor meget mere sol der kommer til området, ved at lade den østvendte bygning være i 3 etager. Øvrig ny boligbebyggelse i området er opført i 4-14 etager.

Visualiseringer af det tidligere boligprojekt i 3 etager, som indgik i igangsættelsessagen, kan ses i bilag 4. Udvalget bemærkede til igangsættelsessagen, at der skulle arbejdes med etagebyggeriets udtryk, som udvalget vurderede fremstod for kompakt og ikke-tidssvarende. Dette vurderer administrationen er løst med det fremsendte projekt.

Den eksisterende lokalplan 047 fastlægger, at der skal etableres min. 0,6 p-plads pr. bolig under 75 m2 og min. 1 p-plads pr. bolig over 75 m2. Det er endvidere fastlagt i lokalplan 047, at bygherre skal reservere areal til parkering til i alt min. 1 p-plads pr. bolig, såfremt min. 0,6 p-plads pr. bolig i fremtiden viser sig at være utilstrækkeligt. Det forventes, at der i Kommuneplan 2025 indarbejdes ny parkeringsnorm om etablering af min. 1 p-plads pr. bolig uanset boligstørrelse. Bygherre oplyser, at der ikke er udfordringer med parkering for områdets beboere. I dag er der ubrugte parkeringspladser. Plan og teknik bedes tage stilling til, hvorvidt den eksisterende bestemmelse om parkering i lokalplan 047 skal fastholdes, således at der anlægges 0,6 p-plads pr. bolig og reserveres et areal til yderligere 0,4 p-plads pr. bolig i planen. Alternativt kan der kræves anlagt 1 p-plads pr. bolig.

Principper for planlægning

Administrationen anbefaler, at lokalplanen tager udgangspunkt i følgende principper:

 • Bebyggelsen etableres i delvist 3 og 4 (som det ses i bilag 3) etager eller helt i 4 etager (som det ses på bilag 2). Det er administrationens vurdering, at en etagevariation vil bidrage til mere dynamik og luftighed i bebyggelsens fremtoning fra J.F. Willumsensvej.
 • Parkeringsbestemmelse fra lokalplan 047 på 0,6 p-plads pr. bolig under 75 m2 og 1 p-plads pr. bolig over 75 m2 , fastholdes samtidig med, at der reserveres et areal til yderligere p-pladser, hvis der skulle opstå behov. Der er i dag en tilstrækkelig parkeringskapacitet inden for lokalplanområdet.

Den eksisterende Lokalplan 047 er vedlagt som bilag 5.

Inddragelse

Såfremt et forslag til et lokalplantillæg og kommuneplantillæg godkendes, sendes disse i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

228Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for 2024. Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalgene. Standarderne er gældende for et år ad gangen.

I juni 2023 godkendte Omsorg og ældre samt Social og sundhed en procesplan for revision af kvalitetsstandarderne. Efterfølgende har standarderne været igennem administrativ revision, høring samt andenbehandling i relevante udvalg.

Job, erhverv og kultur, Unge, fritid og idræt samt Børn, familie og forebyggelse har anbefalet kvalitetsstandarderne indenfor udvalgenes områder. Social og sundhed har anbefalet kvalitetsstandarderne med enkelte sproglige rettelser. Dette samme har Omsorg og ældre, idet Maibritt Møller Nielsen stemte imod med en udtalelse om, at der mangler afklaring i forhold til det frie valg §84.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne for 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 280:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D) med den begrundelse, at Nye Borgerlige mangler afklaring på, om det er muligt at give frit valg på § 84.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalgene og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet den 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt fire formål:

 • Information om det kommunale serviceniveau inden for bestemte indsatser.
 • Politisk og økonomisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Støttekatalog for kommunens medarbejderne i forhold til serviceniveau og udførelse af støtte
 • Skabe gennemsigtighed i forhold til blandt andet rammer for kommunale indsatser med henblik på forventningsafstemning og dialog mellem borgere og kommunens medarbejdere

Kvalitetsstandarderne har været behandlet i udvalg og været i høring

I juni 2023 godkendte Social og sundhed (sag 60) samt Omsorg og Ældre (sag 55) en procesplan for revision af kvalitetsstandarderne for 2024. Som led i processen skulle der foretages en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis, herunder synliggørelse i alle kvalitetsstandarder af, om der er frit valg af leverandør eller ej.

I august 2023 blev Social og sundhed (sag 74) samt Omsorg og ældre (sag 66) forelagt en status på administrationens arbejde med kvalitetsstandarderne for 2024. Her havde udvalgene mulighed for at fremsætte ønsker til større ændringer i kvalitetsstandarderne, herunder udarbejdelse af nye standarder.

Ultimo september førstebehandlede Social og sundhed (sag 95) samt Omsorg og ældre (sag 82) administrationens forslag til kvalitetsstandarder for 2024. Standarderne var opdateret, hvor der er lavet ny lovgivning, eller på de områder, hvor der er kommet nye bekendtgørelser i serviceloven og sundhedsloven. Derudover var der foretaget diverse sproglige ændringer og præciseringer. Udvalgene godkendte på møderne at sende kvalitetsstandarderne i høring fra 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd.

Kvalitetsstandarden Overgang fra ung til voksen blev sideløbende behandlet i Børn familier og forebyggelse (sag 93) samt Unge, fritid og idræt (sag 107). Kvalitetsstandarden Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) blev sideløbende behandlet i Unge, fritid og idræt (sag 107). Kvalitetsstandarden Individuelt planlagt job med støtte (IPS) blev sideløbende behandlet i Job, erhverv og kultur (sag 109).

Efter høringsperioden fik udvalgene i december 2023 forelagt kvalitetsstandarderne til andenbehandling. Dette med henblik på at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende kvalitetsstandarderne for 2024. Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven.

Handicaprådets og Seniorrådets høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Seniorrådet udtrykker tilfredshed med præcisering af egenbetaling. Det samme gælder beskrivelse af praksis i kvalitetsstandarderne for henholdsvis træning og sygepleje.

Seniorrådet finder det samtidig hensigtsmæssigt at fastholde skemaformen for det hurtige overblik ved søgning på nettet. Ændringen er foretaget for at imødekomme tilgængelighedskravene.

Seniorrådet er ikke enige i at Frederikssund Kommune har akutpladser efter sundhedsloven, da disse ikke anvendes. Borgere kan visiteres til akutophold efter en konkret individuel vurdering. Det har ikke været relevant at visitere borgere efter denne standard i de seneste år. Akutfunktionen har vurderet, at akutindsatsen har kunnet løses i eget hjem.

I forhold til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning til pårørende til ældre bemærker Handicaprådet, at der er tale om en begrænsning i omfanget i hjælpen. I høringsmaterialet er det fremhævet, at ”afløsning ydes som udgangspunkt i 4 timer 1 gang om ugen i tidsrummet 8-16 på hverdage”, hvor der tidligere ikke var sat antal gange på om ugen. Administrationen imødekommer rådets kommentar og har ændret sådan, at der nu står ”Afløsning ydes som udgangspunkt i 4 timer i tidsrummet 8 – 16 på hverdage. Omfang og varighed udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering.”

Handicaprådet ønsker, at formålet i kvalitetsstandard for overgang fra ung til voksen præciseres sådan, at der ændres fra ”og er på vej til at blive 18 år” til ”er til dig, som er fyldt 16 år.” Administrationen har imødekommet forslaget og ændret formuleringen i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet pointerer, at ændring i forhold til, hvem der kan henvise til specialtandpleje virker som et unødigt forsinkende led. Ændringen i henvisningspraksis til specialtandpleje er indført med henblik på at skabe de bedste betingelser for at kunne kvalitetssikre henvisningen og sikre at borgeren tilknyttes det korrekte tilbud for tandpleje (omsorgs-, special-, social- eller privat tandpleje). Det er blevet præciseret i teksten, hvem socialpædagogisk leder dækker over: Sætningen ”Socialpædagogisk leder omfatter leder af botilbud, leder af dagtilbud eller leder af socialpædagogisk personale” er skrevet ind.

Handicaprådet har foreslået en sproglig korrektion i henholdsvis kvalitetsstandard for korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer) og kvalitetsstandard for afløsning og aflastning til pårørende til voksne med særlige behov. Administrationen har tilrettet standarderne med rådets bemærkninger.

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet at indføre egenbetaling på transport til og fra træning efter serviceloven. Derfor er der i pågældende kvalitetsstandard ændret sådan, at der nu står: ”Der er egenbetaling til kørsel på 20 kr. hver vej til genoptræning efter serviceloven.”

Derudover er der i kvalitetsstandarden for indsatser i plejebolig foretaget mindre justeringer. I afsnittet ”Indflytning og indretning” er sætningen ”Vi anbefaler, at du flytter i dagtimerne på en hverdag” blevet slettet. Under afsnittet ”Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen” er følgende formulering slettet:

”Medicinhjælp kan omfatte:

 • Hjælp til at indtage medicinen”

I samme afsnit er ”Medicinadministration” ændret til ”Hjælp til medicin”. Under afsnittet ”Aktiviteter indgår ikke i indsatsen” er følgende sætning tilføjet: ”Omsorgscentret kan vejlede dig til, hvordan du kan få håndteret disse aktiviteter, såfremt du ikke har pårørende eller andre der kan hjælpe dig.”

I kvalitetsstandard for plejebolig er der i afsnittet ”Prist/betaling” ændret fra ”Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig, eller har brug for hjælp, kan du få hjælp fra en rådgiver i afdelingen Visitation og Hjælpemidler til den administrative del af flytningen, for eksempel håndtering af din økonomi, ansøgninger til diverse myndigheder mm.” til ”Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig, eller har brug for hjælp, kan du få hjælp fra en rådgiver i afdelingen Visitation og Hjælpemidler til den administrative del af flytningen. Rådgiveren vil blandt andet kunne hjælpe dig med at udfylde blanketter vedrørende adresseændring, indskudslån, boligstøtte samt ansøgning om personligt tillæg.

I kvalitetsstandard for sygepleje er der under afsnittet ”Indhold” ændret fra ”Kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)” til ”Lægeordineret kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)”.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at kvalitetsstandarderne for 2024 godkendes.

Vedlagt sagen er:

 • Forslag til kvalitetsstandarder for 2024
 • Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024
 • Administrationens bemærkninger til høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for 2024
 • Seniorrådets høringssvar
 • Handicaprådets høringssvar

Inddragelse

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarende er vedlagt til sagen som bilag samt adresseret i sagsfremstillingen ovenfor.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandard for 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at eventuelle ændrede udgifter holdes indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme.

Bilag

229Beslutning om ændring af vedtægter for Handicaprådet

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet til godkendelse, herunder forslag om at ændre rådets navn til Handicap- og psykiatrirådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet, herunder at rådet skifter navn til Handicap- og psykiatrirådet.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 7. september 2023, pkt. 84:

Godkendt med ønske om at Social og sundhed ønsker at bede Handicaprådet om at komme med et bud på et fremadrettet navn for rådet, der også rummer de udsatte.

Fraværende:

Anne-Lise Kuhre (A)

Beslutning fra Handicaprådet, 25. september 2023:

Handicaprådet har på møde 25. september 2023 drøftet mulige navne og foreslår, at Handicaprådet skifter navn til Handicaprådet – Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Dette for at tydeliggøre, at Handicaprådet også dækker psykiatri og social udsathed.

Beslutning fra Social og sundhed, 2. november 2023, pkt. 104:

Indstillingen blev bragt til afstemning

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A) og Maibritt Møller Nielsen (D)

Imod stemte: Anne-Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A) og Terese Hejnfelt (C)

Social og sundhed stillede ændringsforslag om, at Handicaprådet fremadrettet hedder Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A), Terese Hejnfelt (C), Anne-Lise Kuhre(A) og Maibritt Møller Nielsen (D)

Social og sundhed har hermed besluttet, at Handicaprådet skifter navn til Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 248:

Sagen oversendes til fornyet behandling i Social og sundhed - bl.a. med henblik på forslag til et mere enkelt navn til rådet.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning fra Social og Sundhed, 30. november 2023, pkt. 117:

Indstillingen bragt til afstemning:

For stemte: Anne-Lise Kuhre.

Imod stemte: Anne-Sofie Uhrskov, Jesper Wittenburg, Maibritt Møller Nielsen, Therese Hejnfelt.

Der blev fremsat følgende alternative indstilling på mødet, som blev bragt til afstemning:

 1. Godkende forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet, herunder at rådet skifter navn til Rådet for handicap, psykiatri og udsathed.

For stemte: Anne-Sofie Uhrskov, Jesper Wittenburg, Maibritt Møller Nielsen, Therese Hejnfelt.

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre.

Mindretalsudtalelse fra Anne-Lise Kuhre om, at hun kan godkende vedtægterne, men ikke navnet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 281:

Indstillingen fra Social og sundhed blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C) og Michael Tøgersen (I).

Tina Tving Stauning (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen fra Social og sundhed anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Jesper Wittenburg (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Maibritt Møller Nielsen (D), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Charlotte Drue (SocialLiberale)

Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social og sundhed, 30. november 2023

Økonomiudvalget behandlede sagen 15. november (sag nr. 248). Her besluttede Økonomiudvalget, at oversende sagen til fornyet behandling i Social og sundhed – bl.a. med henblik på forslag til et mere enkelt navn til rådet.

Under Økonomiudvalgets behandling blev rådets sammensætning drøftet. Social og sundhed samt Økonomiudvalget er på møder henholdsvis 7. september 2023 (sag nr. 84) og 15. november 2023 (sag nr. 248) orienteret om, at det ikke er muligt at ændre rådets sammensætning i indeværende valgperiode.

Det fremgår af vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen ikke kan ændre antallet af medlemmer i Handicaprådet i den periode på fire år, som er Handicaprådets funktionsperiode. Det er således administrationens vurdering, at det først vil være muligt at ændre rådets sammensætning med virkning fra den næstkommende valgperiode 2026-2029.

Administrationen anbefaler, at der i første halvår af 2025 foretages en ny revision af Handicaprådets vedtægter med henblik på at ændre rådets sammensætning for valgperioden 2026-2029, således at social udsathed sikres repræsentation i rådet.

Økonomiudvalget spurgte ind til, hvad inventar m.m. dækker over i den reviderede § 6. For at tydeliggøre dette, har administrationen ændret formuleringen i § 6 fra ”Endvidere afholdes udgifterne til sekretærbistand, kontorhold mv. samt til lokaler, inventar og stiller nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed” til ”Kommunen stiller sekretærbistand, lokaler og nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed.”

Økonomiudvalget spurgte samtidig ind til, hvor mange aktiviteter, der skal udbetales diæter til. Som det fremgår af vedtægterne ydes der diæter for aktiviteter, der ud fra en rimelighedsbetragtning følger af varetagelsen af de opgaver, som rådet er pålagt af Byrådet jævnfør vedtægternes § 3. Som udgangspunkt er der således tale om, at der ydes diæter for aktiviteter, som Byrådet har pålagt rådet at deltage i.

Sagsfremstilling Økonomiudvalget 15. november, pkt. 248

På møde i Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 2) besluttede udvalget, at der ikke skulle nedsættes et udsatte- og/eller psykiatriråd. Udvalget besluttede samtidig, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan områderne psykiatri og social udsathed tydeligere kan fremgå af Handicaprådets vedtægter og opgaveportefølje. Udvalget ønskede samtidig et oplæg til den fremtidige sammensætning af rådet samt bud på navn.

Nyt navn skal tydeliggøre, at målgruppen er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed

På denne baggrund har administrationen revideret vedtægterne for Handicaprådet. Under kapitlerne ’Formål’, ’Opgaver’ og ’Organisatorisk placering og sammensætning’ er det tydeliggjort, at målgruppen for rådets virke er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed.

I høringssvar afgivet i forbindelse med udvalgsmødet den 19. januar 2023 (sag nr. 2) gav Handicaprådet udtryk for ønske om at ændre rådets navn til Handicap- og psykiatrirådet. Administrationen bakker op om dette forslag, da det i højere grad vil være tydeligt, at rådets arbejdsområde favner bredere end handicapområdet isoleret set. Administrationen har således ændret rådets navn til ’Handicap- og psykiatrirådet’ i de reviderede vedtægter.

Derudover, er kapitlet ’Økonomi’ opdateret således, at det tydeligere fremgår, hvilke udgifter, der afholdes af Byrådet, samt hvilke aktiviteter, der ydes diæter for.

De reviderede vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Sammensætningen af rådet kan på sigt ændres for bedre at tilgodese socialt udsatte

Det fremgår af vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen ikke kan ændre antallet af medlemmer i Handicaprådet i den periode på fire år, som er Handicaprådets funktionsperiode. Det er således administrationens vurdering, at det først vil være muligt at ændre rådets sammensætning med virkning fra den næstkommende valgperiode 2026-2029.

Af ’Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område’ § 37a fremgår det, at Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dets medlemmer. Medlemmerne fra handicaporganisationerne udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), idet kommunalbestyrelsen dog kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen. Dette antal må dog ikke overstige antallet af medlemmer, der udpeges efter indstilling fra DH. De medlemmer af handicaprådet, der udpeges af kommunalbestyrelsen, og som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, skal være ansat i kommunen, i selvejende institutioner eller hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Medlemmerne skal have bopæl i kommunen.

Handicaprådet er aktuelt sammensat af otte medlemmer, hvoraf fire er udpeget af Byrådet, og fire er udpeget af DH. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode, der følger valgperioden i kommunen. De fire medlemmer udpeget af DH repræsenterer i indeværende byrådsperiode foreningen LEV, Bedre Psykiatri, Fibromyalgi- & Smerteforeningen samt Polioforeningen/ulykkespatientforeningen. Således er der i det nuværende råd repræsentation af psykiatriområdet, men ikke en direkte repræsentation for borgere med social udsathed.

Såfremt udvalget og/eller Handicaprådet ønsker, at rådets sammensætning ændres sådan, at social udsathed bliver bedre repræsenteret, kan dette umiddelbart ske på en af følgende måder:

 • Rådet udvides fra otte til ti medlemmer, hvor mindst et af de to nye medlemmer vælges som repræsentanter for udsatteområdet. Disse kan enten udpeges af DH og/eller af Byrådet.
 • Rådet konstitueres fremadrettet med minimum én repræsentant for udsatteområdet inden for det nuværende antal medlemmer. Denne kan enten udpeges af DH blandt et af de fire medlemmer, eller repræsentanten kan være en medarbejder, der udpeges af Byrådet. I sidste tilfælde vil der så kun være tre medlemmer fra Byrådet.

Administrationen anbefaler, at der i første halvår af 2025 foretages en ny revision af Handicaprådets vedtægter med henblik på at ændre rådets sammensætning for valgperioden 2026-2029, således at social udsathed sikres repræsentation i rådet.

Inddragelse

Navneændring og revision af Handicaprådets vedtægter blev drøftet på et dialogmøde mellem Social og sundhed og Handicaprådet den 31. august 2023.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar (04092023):

Maibritt Møller Nielsen står udenfor følgende anbefaling:

Handicaprådet er helt enig i, at der er behov for en øget opmærksomhed på såvel udsatte, som psykisk sårbare/syge, da der er et stigende antal borgere i mistrivsel – herunder ikke mindst unge, der har behov for en særlig indsats for ikke at blive udstødt fra samfundet.

Vi er meget positive over for de foreslåede ændringer i Rådets vedtægter for så vidt angår ændring af Rådets navn til Handicap- og Psykiatrirådet, hvorved det tydeliggøres, at målgruppen for rådets virke er mennesker med handicap, psykiske udfordringer og/eller social udsathed.

Mht. kapitlet ’Økonomi’ synes vi, det er en god idé at sidestille Senior og Handicap og Psykiatrirådet for så vidt angår diæter mv.

I forhold til det nye Handicap og Psykiatriråds sammensætning er det vigtigt, at der sikres de fornødne kompetencer på de to nye fokusområder: psykisk syge og udsatte borgere.

I forhold til at få såvel social udsathed som psykiatri repræsenteret, vil Handicaprådet anbefale den model, som indebærer en udvidelse af Rådet fra 8 – 10 medlemmer.

Derved bliver det muligt at bevare den bredde i repræsentationen fra såvel politisk side som Handicaporganisationerne, som er til stede i dag og samtidig tilføre specialkompetencer evt. gennem udpegning af en særlig sagkyndig embedsmand på udsatteområdet (sammen med de 4 politikere), ligesom det åbner mulighed for, at andre handicaporganisationer i kommunen end DH kan repræsenteres i rådet (evt. på psykiatriområdet ) uden at den nuværende bredde sættes over styr. Denne model indebærer en ændring af vedtægternes § 4, stk. 2.

Høringssvar fra Seniorrådet (27112023):

I denne sag forelægges Social og Sundhed forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet til godkendelse, herunder forslag til at ændre navn til Handicap- og psykiatrirådet.

Seniorrådet har ikke yderligere kommentarer til Rådets nye navn, ansvarsområde eller indholdet i de foreslåede vedtægtsændringer (dateret 20.11.23), bortset fra det paradoksale i at Rådet konsekvent benævnes Rådet for Handicap, Psykiatri og Udsathed.

Høringssvar fra Handicaprådet (27112023):

Handicaprådet har tidligere givet udtryk for, at der er behov for en øget opmærksomhed på såvel udsatte som på psykisk syge/sårbare.

Vi kan godt acceptere den foreslåede ændring af Rådets navn til ”Handicap-og psykiatrirådet”, som var vores oprindelige forslag fra januar 2023, selv om vi stadig synes, at ” Handicaprådet - Rådet for handicap, psykiatri og udsathed” mere præcist favner Rådets fremtidige målgrupper.

Vi er enige i det reviderede forslag til vedtægter, som fortrinsvis består af konsekvensrettelser ift det nye navn og de udvidede målgrupper samt økonomi.

Økonomi: mht en fremadrettet diætudbetaling går Handicaprådet ud fra, at der er tale om en sidestilling af Senior-og Handicaprådet, hvilket vi er enige i.

Sammensætning: i forhold til Rådets fremtidige sammensætning fastholder vi vores tidligere anbefaling af det første forslag, som indebærer en udvidelse fra de nuværende 8 til 10 medlemmer, hvor mindst ét af de to nye medlemmer vælges som repræsentant for udsatteområdet og mindst ét som repræsentant for psykiatrien, da det er disse områder der ønskes styrket i det kommende Handicap-og Psykiatriråd.

Herved kan Byrådet fremadrettet udpege 4 medlemmer ligesom i dag samt 1 særlig sagkyndig for udsatteområdet og DH kan fortsat udpege 4 medlemmer blandt sine medlemsorganisationer, ligesom Byrådet derudover kan udpege en person fra en lokal

handicaporganisation med særlig indsigt i psykiatrien. Herved bevares den bredde i repræsentationen fra såvel politisk side som fra Handicaporganisationerne, som i dag er til stede og samtidig tilføres specialkompetencer på de ønskede fagområder: udsathed og psykiatri.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

230Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Resume

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget har derfor sendt det endelige forslag til aftalen til godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Sagen lægges parallelt op i Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 30. november 2023, pkt. 115:

Godkendt.

Beslutning fra Omsorg og Ældre, 30. november 2023, pkt. 110:

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 6. december 2023, pkt. 115:

Anbefales.

Fraværende:

Charlotte Drue (SocialLiberale)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 282:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i de fem lokale sundhedsklynger i hovedstadsregionen. Frederikssund Kommune er en del af Sundhedsklynge Nord.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder. De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

 • Sammen om børn og unges sundhed
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Byrådet godkendte Frederikssund Kommunes høringssvar på mødet den 24. maj 2023 (sagsnr. 101). Her bakkede kommunen op om høringsudkastet og de tre fokusområder. Derudover blev det blandt andet fremhævet, at det er væsentligt at have fokus på prioritering of optimal udnyttelse af knappe ressourcer på tværs at region, kommuner og almen praksis og at der fortsat er behov for en klar opgave- og ansvarsfordeling på tværs af sektorerne, så borgerne oplever en sammenhængende indsats, og samarbejdet mellem sektorerne er tydeligt.

Sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget har samlet op på høringssvarene. De viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

 • Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
 • Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
 • Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
 • Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Med disse ændringer anbefaler administrationen at Byrådet godkender Sundhedsaftale 2024-2027.

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet:

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt det endelige forslag til Sundhedsaftalen til godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

”Forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis, september 2023”.

Seniorrådet foreslår, at teksten på s. 12 i dokumentet med fokuspunktet: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom suppleres, så der indgår 3 mål:

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker
 • Vi vil for regionen og dens sundhedsklynger udarbejde sammenhængende forløbsprogrammer for 1. vigtige enkeltsygdomme/sygdomsgrupper, 2. for multikronikere og 3. for værdig død.
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor behovet varetages bedst.

Seniorrådet finder det nødvendigt, at der udvikles sammenhængende forløb for ældre med kronisk sygdom.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet bakker op om forslaget til Sundhedsaftale og de 3 fokusområder: børn og unges sundhed, borgere med psykisk sygdom og ældre og borgere med kronisk sygdom.

Vi er ligeledes enige i vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde (mellem hospital, kommuner og almen praksis) særligt når det handler om borgere med psykisk sygdom, sådan som det også er understreget i mange høringssvar.

Endelig er det en god tilføjelse, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Økonomi

Beslutning om at anbefale at Økonomiudvalg og Byråd godkender forslag til ny Sundhedsaftale 2024-27 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle merudgifter vil indgå i den løbende budgetopfølgning.

Bilag

231Beslutning om beredskabsplan vedrørende Radikalisering

Resume

Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af sager omhandlende radikalisering. Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer hvis en borger udviser ekstremistiske eller radikaliserende holdninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende beredskabsplanen for opsporing, forebyggelse og håndtering af radikalisering.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 28. november 2023, pkt. 127:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 283:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer hvis en borger udviser ekstremistiske eller radikaliserende holdninger. Beredskabsplanen vedlægges som Bilag 1. Frederikssund Kommune har ikke tidligere haft en beredskabsplan for håndtering af Radikalisering. Beredskabsplanen skal politisk godkendes. Beredskabsplanen skal gennemgås og revurderes senest hvert fjerde år, således man sikre, at den er opdateret med den aktuelle viden, lovgivning og handlingsmuligheder.

Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har, med råd og vejledning fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, udarbejdet en beredskabsplan for, hvordan man skal forholde sig i Frederikssund Kommune hvis der opstår mistanke om radikalisering hos en borger. Det er enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for udarbejdelsen af denne beredskabsplan, da de allerede er en del af samarbejdet omkring håndtering af radikalisering og ekstremisme i kommunen i regi af Infohus.

Infohus Frederikssund Kommune er et lovpligtigt samarbejdsforum mellem Frederikssund Kommune og Nordsjællands Politi. Formålet er et myndighedskoordinerende samarbejde med henblik på at sikre, at personer i risiko for at begå kriminelle handlinger med ekstremistiske motiver identificeres rettidigt med henblik på forebyggelse.

I forlængelse af beredskabsplanen, er der udarbejdet en forkortet handleguide, som har til formål at opsummere hele beredskabsplanen på en enkelt side. Meningen med handleguiden er, at skoler, daginstitutioner, foreninger og andre afdelinger kan have den hængende fremme, og dermed hurtigt skabe sig et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på, samt hvem de skal tage kontakt til. Handleguiden kommer ligeledes til, at være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Handleguiden vedlægges som Bilag 2.

Inddragelse

Det er Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for formidlingen af kendskabet til beredskabsplanen. Her er det både den direkte kommunikation overfor relevante medarbejdere i kommunen, ungdomsuddannelserne samt foreningslivet. Ligeledes vil beredskabsplanen også være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Alle skoler, samt sundhedsplejen er i forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplanen, blevet tilbudt et opmærksomhedsoplæg afholdt af Infohustovholder og leder af Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, Jacob Holm Jørgensen. Formålet med opmærksomhedsoplægget er, at øge opmærksomheden på bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder, samt kriseberedskabet ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og radikalisering. Under opmærksomhedsoplægget, bliver beredskabsplanen introduceret.

Et møde om opmærksomhedsoplægget er under planlægning til Ungekontakten, samt til rådgivere og PPR fra Center for Familie og Rådgivning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

232Beslutning om beredskabsplan vedrørende Æresrelaterede Konflikter og Negativ Social Kontrol

Resume

Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse har, i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning, samt Center for Job og Rådgivning, udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af sager omhandlende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, bliver det lovpligtigt, at alle kommuner har en beredskabsplan og klar strategi for, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer, hvis en borger udsættes for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende beredskabsplanen for opsporing, forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 28. november 2023, pkt. 128:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 284:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det bliver pr. 1. januar 2024, i forbindelse med Barnets Lov, lovpligtigt, at alle kommuner har en strategi og beredskabsplan for, hvordan man skal forholde sig, hvis der opstår mistanke om, at en borger involveres i æresrelaterede konflikter eller udsættes for negativ social kontrol.

Beredskabsplanen vedlægges som Bilag 1.

Frederikssund Kommune har ikke tidligere haft en beredskabsplan for håndtering af sager relaterede til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Derfor har Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning og Center for Job og Rådgivning, udarbejdet en beredskabsplan for, hvordan man som medarbejder i kommunen skal forholde sig, hvis der opstår bekymring om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol. Beredskabsplanen skal politisk godkendes. Beredskabsplanen skal gennemgås og revurderes senest hvert fjerde år, således man sikre, at den er opdateret med den aktuelle viden, lovgivning og handlingsmuligheder på området. Beredskabsplanen vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

I beredskabsplanen bliver der gjort opmærksom på hvordan man definerer æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Ligeledes bliver det også beskrevet hvilke tegn eller adfærdsændringer man skal være opmærksomme på. Det bliver også beskrevet hvordan man behandler en bekymring der kommer ind, samt hvem man kan kontakte hvis der opstår mistanke om bekymringer.

I forlængelse af beredskabsplanen, er der udarbejdet en forkortet handleguide, som har til formål at opsummere hele beredskabsplanen på en enkel side. Meningen med handleguiden er, at skoler, daginstitutioner, foreninger, og andre afdelinger kan have den hængende fremme, og dermed hurtigt skabe sig et overblik over, hvad de skal være opmærksomme på, samt hvem de skal tage kontakt til. Denne handleguide vil ligeledes være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Handleguiden vedlægges som Bilag 2.

Inddragelse

Det er Enheden for Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse der står for formidlingen af kendskabet til beredskabsplanen, samt handleguiden. Her er det både den direkte kommunikation overfor relevante medarbejdere i kommunen, ungdomsuddannelserne samt foreningslivet. Ligeledes vil beredskabsplanen samt handleguiden være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

233Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2024

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.

For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojektet er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 0,6 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 200:

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 287:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Søren Weimann (B).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) fra 2023 til 2024 for projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Baggrunden for overførsel af mindreforbruget er, at aktiviteten i projektet er skubbet tidsmæssigt. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2023 først afholdes i 2024. For at sikre, at aktiviteterne i projektet kan fortsætte kontinuerligt ind i 2024, ønskes mindreforbruget i 2023 på 0,6 mio. kr. overført til 2024 nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024. Udbud af anlægsarbejderne skal igangsættes snarest muligt. Dette for at sikre, at anlægsarbejderne kan igangsættes så hurtig som muligt i 2024, da sæsonen for udførsel er kort.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,06 mio. kr. til Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. I nærværende sag søges 0,6 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024.

234Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2024

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for flere anlægsprojekter.

For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojekterne er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 1,7 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby.
 2. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 1,7 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Støttepunkter til friluftsliv.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. december 2023, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 288:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Søren Weimann (B).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for følgende anlægsprojekter:

 1. 1,7 mio. kr. vedr. projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby.
 2. 1,7 mio. kr. vedr. projekt Støttepunkter til friluftsliv.

Baggrunden for overførsel af mindreforbruget i 2023 er, at aktiviteten i projektet er skubbet tidsmæssigt. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2023 først afholdes i 2024. For at sikre at aktiviteterne i projektet kan fortsætte kontinuerligt ind i 2024, ønskes mindreforbruget i 2023 vedrørende de enkelte anlægsprojekter overført nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Hvad angår projekt Støttepunkter til friluftsliv går de overførte midler (1,7 mio. kr.) til at udføre beslutningerne fra Byrådet den 30. august 2023, punkt nr. 143, herunder bl.a. etablering af bålhytte. Grundet bl.a. lang myndighedsbehandlingstid er det ikke lykkedes at gennemføre alle projekterne i 2023.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat bruttoanlægsudgifter på 4,00 mio. kr. til projekt Kystbeskyttelse Frederikssund midtby. I nærværende sag søges 1,70 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024. Der er i budget 2023 afsat bruttoanlægsudgifter på 2,07 mio. kr. til projekt Støttepunkter til friluftsliv. I nærværende sag søges 1,70 mio. kr. af de afsatte midler i 2023 overført til 2024.

235Beslutning om overførsel af anlægsmidler til 2024

Resume

Med denne sag søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for projekt Klub

For at sikre kontinuerlig aktivitet i anlægsprojektet er der behov for at overføre midlerne nu fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forventet mindreforbrug (bruttoanlægsudgifter) på 0,65 mio. kr. overføres til 2024 vedr. projekt Klub.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 29. november 2023, pkt. 121:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 289:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Søren Weimann (B).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der søges overført anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) til 2024 for projekt Klub.

Baggrunden for overførsel af mindre er, at aktiviteten i projektet er skubbet tidsmæssigt. Denne tidsmæssige forskydning betyder, at de forventede afholdte udgifter i 2023 først afholdes i 2024. For at sikre at aktiviteterne i projektet kan fortsætte kontinuerligt ind i 2024, ønskes mindreforbruget i 2023 overført nu, fremfor at afvente årsregnskabet og overførselssagen, som først afsluttes ultimo april 2024.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 0,9 mio. kr. til projekt Klub, hvoraf 0,65 mio.kr. søges overført til 2024 i nærværende sag.

236Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 for flere anlægsprojekter for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 11,75 mio. kr. til projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.
 2. Der frigives bruttoanlægsindtægter i 2024 på 5,50 mio. kr. til projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,00 mio. kr. til projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 29. november 2023, pkt. 199:

Anbefales.

Fraværende: Lars Jepsen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 290:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter samt bruttoanlægsindtægter) i 2024 for følgende anlægsprojekter:

 1. 11,75 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.
 2. 5,50 mio. kr. vedr. bruttoanlægsindtægter på projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. (Tilskud fra Vejdirektoratet).
 3. 1,00 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat nedenstående midler, som søges frigivet:

Bruttoanlægsudgifter på 11,75 mio. kr. vedr. projekt Cykelstier Københavnsvej i Slangerup.

Bruttoanlægsindtægter på 5,50 mio. kr. vedr. projekt Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup.

Bruttoanlægsudgifter på 1,00 mio. kr. vedr. projekt Genopretning af Frederikssund Kulturhavn.

237Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 til projekt Skift til hybrid/elbiler for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 0,87 mio. kr. til projekt Skift til af hybrid/elbiler.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. december 2023, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 291:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 0,87 mio. kr. i 2024 til projekt Skift til hybrid/elbiler.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projektet.

Frederikssund Kommune udskifter løbende egne fossildrevne biler til elbiler. Det gælder f.eks. døgnplejen.

Disse elbiler kræver separate elladestandere, som sikrer forsyning af strøm, der igen sikrer, at bilerne er operationelle i opgaveløsningen for kørsel i samt omkring kommunen.

Vi har pt. 263 kørende biler, heraf er:

 • 45 stk. Hybrid biler
 • 4 stk. Semi-hybrid biler
 • 42 stk. El-biler

Ud af det totale antal biler i kommunens flåde, 263 stk., har kommunen 172 stk. biler tilbage, som kører på fossile brændstoffer.

De resterende 172 stk. biler forventes udskiftet over de kommende år og senest inden 2030. Bilerne udskiftes i takt med, hvad budget og behov tillader pr. år.

Indenfor samme budget er planlagt udvidelse af tilhørende ladestandere i et afstemt antal med indkøb af elbilerne. En ladestander kan typisk lade 2 elbiler.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 0,87 mio. kr. til projekt Skift til hybrid/elbiler, som søges frigivet i nærværende sag.

238Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 4,58 mio. kr. til projekt Ådalens tandklinik til Nordsjællands hospital - Frederikssund.
 2. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 2,40 mio. kr. til projekt Etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 30. november 2023, pkt. 118:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 292:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) i 2024 til følgende projekter:

 1. 4,581 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Ådalens tandklinik til Nordsjællands hospital - Frederikssund.
 2. 2,400 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I 2024 frigives der anlægsudgifter på 4,58 millioner til flytning af Ådalens tandklinik til Frederikssund sygehus.

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat nedenstående midler, som søges frigivet:

Bruttoanlægsudgifter på 4,58 mio. kr. vedr. projekt Ådalens tandklinik til Nordsjællands hospital - Frederikssund.

Bruttoanlægsudgifter på 2,40 mio. kr. vedr. projekt Etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11.

239Beslutning om frigivelse af anlægsmidler i 2024

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler i 2024 for flere anlægsprojekter for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne, så projekttidsplanerne kan overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 1,00 mio. kr. til projekt Vinge - foranalyse skole
 2. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 5,58 mio. kr. til projekt Undervisningslokaler Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 29. november 2023, pkt. 120:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 293:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler (bruttoanlægsudgifter) på 0,871 mio. kr. i 2024 til følgende projekter:

 1. 1,00 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Vinge - foranalyse skole
 2. 5,58 mio. kr. vedr. bruttoanlægsudgifter på projekt Undervisningslokaler Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne nu for at sikre nødvendig fremdrift i projekterne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat nedenstående midler, som søges frigivet:

Bruttoanlægsudgifter på 1,00 mio. kr. vedr. projekt Vinge - foranalyse skole

Bruttoanlægsudgifter på 5,58 mio. kr. vedr. projekt Undervisningslokaler Ådalens skole. (Gl. tandklinik)

240Beslutning om frigivelse af midler til klimaplanens indsatser i 2024

Resume

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat en årlig anlægspulje til klimahandlingsplan. I 2024 er der 7,23 mio. kr. til rådighed. Med denne sag skal Klima, natur og energi træffe beslutning om at frigive 3,38 mio. kr. af den afsatte anlægspulje til at finansiere igangværende og nye indsatser i 2024. Indsatserne, som der søges frigivet midler til, fremgår af indsatskataloget til Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 3,38 mio. kr. til projekt Klimahandlingsplan

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 5. december 2023, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 294:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Lone Terp (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D) med den begrundelse, at Nye Borgerlige ikke kan støtte, at kommunen bruger kr. 300.000,- på at borgerne skal teste el-cykler.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der afsat en anlægspulje på 7,23 mio. kr. til klimahandlingsplan. En del af beløbet er øremærket til grøn varme. Resten af rådighedsbeløbet er afsat til at finansiere klimaplanens øvrige indsatser - igangværende som nye. Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at frigive 3,38 mio. kr. af den aftalte pulje til at finansiere dele af de klimaindsatser, der udføres i 2024.

Klimaindsatser i 2024, der søges frigivet midler til

Indsatserne i tabellen nedenfor stammer oprindeligt fra klimahandleplan 2020-2024,"På vej mod en CO2 neutral fremtid", som blev vedtaget af Byrådet i 2021. Klimahandleplanen er sidenhen afløst af Klimaplan 2045, som blev vedtaget af Byrådet den 21. juni 2023, pkt. 111. Indsatserne, der søges frigivet midler til, er videreført i indsatskataloget til Klimaplan 2045. Indsatserne kan genfindes i indsatskataloget under de numre, der angivet i midterste kolonne:

IndsatsNummer i indsatskatalog, Klimaplan 2045Beløb, der søges frigivet i 2024
Energipartnerskab1.5, Energi0,2 mio. kr.
Grøn varme i kommunens bygninger1.6, Energi2 mio. kr.
Screening af tagarealer til vedvarende energi1.8, Energi0,2 mio. kr.
Kommunikation, kampagner og events1.11, Energi

2.5, Transport

5.4, Adfærd og forbrug

0,6 mio. kr.
Mobilitetsindsatser2.6 og 2.9, Transport0,38 mio. kr.
Total

3,38 mio. kr.

Administrationen vil fremlægge en status på Klima 2045s indsatser i første kvartal 2024.

Energipartnerskab

Med henvisning til sag nr. 83 i Klima, natur og energi den 7/11-23 og sag nr. 249 i Økonomiudvalget den 15/11-23 – "Beslutning om økonomisk medunderskriver på LIFE-ansøgning til energipartnerskabet, og tre-årigt bidrag til energipartnerskabet”, ønskes hermed frigivet de 0,2 mio. kr. for 2024. Jævnfør nævnte sag, bruges pengene til at dække egenbetaling i LIFE-ansøgning.

Grøn varme i kommunens bygninger og screening af tagarealer til vedvarende energi

Kommunen har et mål om, at varmeforsyningen i kommunens bygninger er omlagt til fossilfri drift inden 2030. Omlægningen er i fuld gang. Alle oliefyr er udskiftet og naturgasfyr udskiftes efter en plan. I 2024 er der et finansieringsbehov på 4 mio. kr. til grøn varme, hvoraf de 2 mio. kr. ønskes frigivet. Endvidere ønskes 0,2 mio. kr. til screening af tagarealer til vedvarende energi, frigivet.

Kommunikation, kampagner og events

Reduktion af klimapåvirkningen kræver ændring af vores vaner og stor opbakning blandt alle involverede. Der er derfor en del indsatser i indsatskataloget i Klimaplan 2045, som knytter sig til at tilskynde til en mere klimavenlig adfærd. I 2024 er der fokus på at formidle budskabet gennem kampagner, events og målrettet kommunikation. Af eksempler kan nævnes energisparekampagne målrettet private boliger, Skolebørn på cykel, Vi cykler til arbejde og Klimahandledag i bibliotekernes verdensmålsuge i uge 17 – et samarbejde med Frederikssund Bibliotek.

Mobilitetsindsatser

Transportvaner er vanskelige at ændre og derfor er der løbende dialog med virksomheder samt kommunens ansatte. En af indsatserne er test en el-cykel, som har kørt som forsøgsordning i 2023 med stor succes.

Endvidere skal der skabes bedre mulighed for at kombinere kollektiv trafik med grønne transportformer ved at forbedre faciliteterne og adgangen til trafikknudepunkterne i kommunen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 7,23 mio.kr. til projekt Klimahandlingsplan, hvoraf 3,38 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

241Beslutning om frigivelse af midler til istandsættelse af klubber

Resume

Med Budget 2023 blev det besluttet at istandsætte kommunens klubtilbud. Med denne sag skal Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale at frigive i alt 1.950.000 kr. til fortsættelse af istandsættelse af klubtilbud inkl. intern projektering. Unge, fritid og idræt behandler på møde 28. november 2023 delanbefaling vedr. ungdomsklubben i Jægerspris, der deler lokaler med Klub Højen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 1.950.000 kr. i 2024 til istandsættelse af klubber.

Historik

Indstilling fra Unge, fritid og idræt, 28. november 2023, pkt. 129:

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt at godkende, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive 960.000 kr. i 2024 til istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris.

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 28. november 2023, pkt. 129:

Godkendt.

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 29. november 2023, pkt. 119:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 295:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet har 30. august 2023, sag 142 "Beslutning om frigivelse af midler til istandsættelse af klubber", frigivet de første 900.000 kr. til istandsættelsen af klubtilbud. Den tværgående arbejdsgruppe anbefalede nedenstående arbejder, der samlet set beløber sig til 2.680.000 kr. Der skal således frigives midler til fortsættelse af istandsættelsesarbejderne i 2024.

Istandsættelse af fritidsklubberne Klub Mix og Klub Højen

Fritidsklubben Klub Højen i Jægerspris istandsættes for 260.000 kr. med følgende;

 • Eksisterende sal omlægges til to selvstændige rum med ekstra døre, som skal anvendes til krea-rum og opholdsrum.

Fritidsklubben Klub Mix i Frederikssund istandsættes for 1.060.000 kr. med følgende;

 • Etablering af væg i kælder med henblik på opdeling af skolens og fritidsklubbens materialer, der opbevares i kælderen
 • Fællesrum indrettes med møbler der lever op til krav for brandsikkerhed
 • Container med plads til opbevaring af mooncars med mere opsættes i skolegård
 • Garderobeskabe renoveres. Lågernes hængsler går i stykker, når lågerne åbnes helt. Dette kan udbedres ved at der er låge i hvert andet garderobeskab
 • Udendørs Væg i rå beton males for at gøre udemiljøet mere hyggeligt
 • Væg etableres i computerrum så rummet opdeles to områder til computer og krea
 • Væg med dør etableres i motionsrum
 • Fællesrummet med krea-værksted opdeles med en væg for at give plads til ro og fordybelse til krea-aktiviteter, mens andre elever kan møde ind og spise uden at forstyrre
 • Etablering af udendørs legeområde med gummibelægning, hængekøje, gynger, karrusel og siddemøbler.

Istandsættelse af ungdomsklubben i Jægerspris

Ungdomsklubben i Jægerspris istandsættes for 1.360.000 kroner med følgende:

 • Modernisering af køkkenet, som bliver større, hvormed de unge kan deltage i køkkenet som en pædagogisk aktivitet
 • Etablering af halvvæg ved indgangen, som giver bedre kontakt mellem de unge og pædagoger, der kan se hvem, der kommer ind og ud ad klubben
 • To lokaler omlægges til en sal med depot. Salen skal bruges til samlinger, revy, fester med mere
 • Etablering af dobbelt glasdør til salen, så pædagogerne kan se de unge, der er i klubben.

Inddragelse

En tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Børn og Skole, Center for Kultur, Fritid og Ungeliv, Center for Ejendomme og IT samt ledere og medarbejdere fra klubberne har været med i det indledende arbejde, og vil være med i det videre arbejde med gennemførelsen.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat 1,95 mio.kr. til istandsættelse af klubber, som søges frigivet i nærværende sag.

242Beslutning om frigivelse af midler til samling af rehabiliteringsområdet på Frederikssund Hospital

Resume

Med budget 2023 blev det besluttet at flytte Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital til mere attraktive lokaler i stueetagen. Året efter blev det med budget 2024 besluttet af samle alle kommunens midlertidige pladser og oprette et skærmet afsnit med ni pladser på hospitalet samt at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital. Hospitalet fraflytter lokalerne medio december 2023, hvorfor klargøringen af lokalerne kan gå i gang i januar 2024.

Administrationen indstiller derfor til frigivelse af i alt 1.310.000 kr. til flytningerne og samlingen af pladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 400.000 kr. i 2023 til flytning af Rehabiliteringsafdelingen.
 2. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 335.000 kr. i 2024 til samlingen af alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital.
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 575.000 kr. i 2024 til flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 30. november 2023, pkt. 111:

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 296:

Anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Rehabilitering og de midlertidige pladser består af kommunens 29 midlertidige pladser. De bor i dag på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital og Afdeling C på De Tre Ege. Organisatorisk er der tale om én enhed med én leder.

Med budget 2023 blev det besluttet at forbedre forholdene for borgere, der indlægges på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Der blev afsat midler til at flytte afdelingen ned i stueetagen til mere attraktive lokaler og med mulighed for direkte adgang til udearealer. Der blev afsat en engangsudgift på 400.000 kr. til flytningen af afdelingen.

Med budget 2024 blev det besluttet at samle kommunens 29 midlertidige pladser på Frederikssund Hospital og etablere et skærmet afsnit med ni pladser i forlængelse af Rehabiliteringsafdelingen på hospitalet. Beslutningen flytter de syv midlertidige pladser, der i dag ligger på De Tre Ege. De to sidste pladser rykker fra Rehabiliteringsafdelingen til det skærmede afsnit. Der blev afsat i alt 325.000 kr. til samlingen.

Frederikssund Kommunes genoptræningstilbud udbydes af Forebyggelse og Træning. Tilbuddene er fordelt på to lokationer, henholdsvis lokaler på omsorgscenteret Solgården i Slangerup og lokaler på omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Organisatorisk er der tale om én enhed med én leder.

Med budget 2024 blev det besluttet at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital og fraflytte lokalerne på Solgården. Det vil kunne styrke samarbejdet med Rehabiliteringsafdelingen og blandt andet øge muligheden for at bringe de rette kompetencer ind i alle rehabiliterings- og genoptræningsforløb.

Flytning af Rehabiliteringsafdelingen

Muligheden for leje af de nye lokaler var aftalt med Region Hovedstaden inden indgåelsen af budgetaftalen, men hospitalet har ikke haft mulighed for at fraflytte lokalerne før medio december 2023. Klargøringen af lokalerne til indflytning kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af dele af afdelingen,
 • Etablering af træningssal og træningsområder.

Samling af de midlertidige pladser og etablering af et skærmet afsnit

Regionen fraflytter lokalerne medio december. Klargøringen af lokalerne til indflytning kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Afskærmning af afsnittet, blandt andet med folie på dørene,
 • Etablering af en større opholds- og spisestue med direkte adgang til udearealer.

Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital

Nogle af lokalerne står allerede tomme. Regionen fraflytter de sidste medio december. Klargøringen af lokalerne til indflytningen kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Etablering af to-tre ekstra undersøgelsesrum,
 • Udvidelse af den ene træningssal ved at fjerne en væg.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere fra Rehabilitering og de midlertidige pladser og Forebyggelse og Træning har deltaget i det indledende arbejde og kommer ligeledes til at deltager i det fremadrettede arbejde med gennemførelsen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I budget 2024 er der afsat 1.310.000 kr. til flytning og samling af rehabiliteringscenter på Frederikssund Hospital.

Seniorrådet er enige med administrationen i, at disse penge skal frigives, så arbejdet kan påbegyndes. Vi ser det som en stor fordel at de nødvendige kompetencer samles på ét sted i kommunen, uagtet at nogle borgere får noget længere transport til både de midlertidige pladser og genoptræning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 400.000 kr. til flytning af Rehabiliteringsafdelingen, som søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2024 afsat 335.000 kr. til samlingen af alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital, som søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2024 afsat 575.000 kr. til flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital, som søges frigivet i nærværende sag.

243Orientering om status på kommunens indsats for fordrevne fra Ukraine

Resume

Frederikssund Kommune har siden februar 2022 modtaget fordrevne fra Ukraine. Sagen giver ved udgangen af 2023 en status på indsatsen indtil nu og hvilke nye tiltag eller opmærksomhedspunkter, der er for indsatsen, når vi ser ind i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 298:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og sagens indhold

Frederikssund Kommune har siden februar 2022 modtaget fordrevne fra Ukraine. Sagen er opdelt i to hovedafsnit. Første del giver en status på indsatsen for flygtninge fra Ukraine i 2023. Anden del præsenterer forventninger til indsatsen i 2024 og nye tiltag.

 1. Status på indsatsen for flygtninge fra Ukraine

a. Hvor mange ukrainere har kommunen modtaget indtil nu?

Frederikssund Kommune har modtaget 319 ukrainske borgere, som har fået opholdstilladelse efter særloven. 108 af de 319 modtagne personer, er udrejst af Danmark, eller er fraflyttet Frederikssund Kommune. På nuværende tidspunkt har kommunen 211 personer, som fortsat bor i kommunen. De 211 er fordelt på 123 kvinder og 88 mænd. De 211 personer fordeler sig aldersmæssigt således:

 • 15 personer i aldersgruppen 0-5 år
 • 42 personer i aldersgruppen 6-17 år
 • 136 personer i aldersgruppen 18-66 år
 • 18 personer i aldersgruppen 67-86 år

b. Hvor er de indkvarteret?

I forbindelse med flygtningestrømningen fra Ukraine har kommunen løbende og efter behov, åbnet op for flere midlertidige indkvarteringssteder. På nuværende tidspunkt har Frederikssund Kommune 6 midlertidige indkvarteringssteder, hvor der aktuelt bor 135 beboere.

De 135 beboere fordeler sig således på de seks indkvarteringssteder:

 • Tolleruphøj (Roskildevej 158, 3600 Frederikssund): 32
 • Gl. Jægerspris bibliotek (Møllevej 25, 3630 Jægerspris): 19
 • Regnbuen (Egeparken 6, 3630 Jægerspris): 21
 • Ferslev Gl. Skole (Baygårdsvej 5, Ferslev, 4050 Skibby): 46
 • Skolevejens Børnehave (Skolevejen 5, 4050 Skibby): 13
 • Nordhøj (Nordhøj 2, 4050 Skibby): 4

(Nordhøj er et indkvarteringssted, hvor vi primært har flygtninge boende, som ikke er fra Ukraine)

Kommunens sociale vicevært er til stede på indkvarteringsstederne og arbejder som brobygger mellem beboerne og kommunen. Der er generelt fokus på, hvordan det sikres, at miljøet bliver behageligt for alle beboere.

Ud over de kommunalt indkvarterede er der aktuelt 76 ukrainske borgere, der bor privat indkvarteret.

c. I hvilken grad er ukrainerne kommet i arbejde?

Af de 135 ukrainere i aldersgruppen 18-66 år er der aktuelt 90, der er jobparate. Af de 90 jobparate er 54 (svarende til 60%) kommet i job og er selvforsøgende.

d. Hvilke skole- og dagtilbud får de?

Efter en indkøringsperiode er børnene i dagtilbud generelt faldet godt til, og pædagogerne har god kontakt til forældrene. Det er dog vanskeligt at gennemføre den lovpligtige sprogvurdering på de børn, som har været her kort tid. De 5-årige, som står for at starte i skole, følges tæt af logopæder og tosprogskonsulent, for at afdække, hvilket skoletilbud, der er det bedste for det enkelte barn.

På skoleområdet er der indskrevet 38 ukrainske elever på tværs af modtagelsesklasserne på Fjordlandsskolen og Trekløverskolen. Der er i alt 70 elever af forskellige nationaliteter i modtagelsesklasserne. På begge skoler er der ansat en ukrainsk/russisk-talende medarbejder. Det er en stor ressource i hverdagen i forhold til skole-hjemsamarbejdet og i overgangene mellem skole og fritid og i den gradvise udslusning fra modtagelsesklasse til almenklasse.

Særligt i forbindelse med sommerferien har kommunen observeret, at flere familier er rejst til Ukraine i op til tre måneder. Nogle familier oplyser ikke kommunen, skolerne/daginstitutionerne vedrørende udrejse, hvorfor kommunen har modtaget en række bekymringer vedrørende børnenes fravær fra de forskellige institutioner. Fraværet vanskeliggør processen med at etablere en hverdag i Danmark for både de involverede børn og de fagpersoner, som er en del af børnenes hverdag. Børnene ses at være omstillingsparate, men der kan være bekymring for, at de mange skift som børnene må gennemgå.

e. Hvilke fritidsaktiviteter deltager de i?

De fleste børn går i SFO, fritids- eller ungdomsklub. Herudover har de ukrainske børn haft stor glæde af fritidspasset, og på trods af sprogbarrierer er de første ukrainere så småt startet i foreningerne rundt omkring. Fritidspasset har generelt været en succes, og med vedtagelse af budget 2024 er det sikret, at ordningen forsætter i 2024 også.

f. Hvilke frivillige aktivitets- eller støttetilbud har de mulighed for at benytte sig af?

Frederikssund Kommune samarbejder med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i arbejdet med at støtte de ukrainske flygtninge bedst muligt. Røde Kors har bl.a. i 2023 modtaget en stor donation fra Skibby Sport. Det betyder, at alle flygtningebørn (ikke kun ukrainske børn) i Frederikssund Kommune har modtaget sko eller støvler efter behov og ønske. Herudover har Røde Kors afholdt en Halloweenfest på Ferslev Gl. skole. På grund af samarbejdsvanskeligheder med ikke-organiserede frivillige har Røde Kors nu afsluttet sit engagement på Ferslev.

Dansk Flygtningehjælp er aktive i Jægerspris (Regnbuen og det gamle bibliotek) og i Frederikssund (Tolleruphøj) samt i Frivillighuset. Ligeledes er MindSpring, et psykosocialt forløb for flygtninge, startet op. MindSpring ledes af Dansk flygtningehjælp. Et MindSpring-forløb tager afsæt i gruppe- eller individuelle samtaler med en ukrainsktalende psykolog.

Jægerspris Gymnastikforening har i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning afholdt en Summer Camp som fandt sted fra d. 31.07.2023 – 02.08.2023. Der var omkring 50 ukrainske borgere, der deltog, heriblandt børn, unge og forældre. Der har været positive tilbagemeldinger fra borgerne.

2. Forventninger til 2024 og præsentation af nye tiltag

a. Hvor mange flygtninge fra Ukraine forventer vi at modtage fremadrettet?

Det er fortsat usikkert, hvordan krigen og forholdene i Ukraine vil udvikle sig. Regeringen har derfor forlænget særloven for fordrevne fra Ukraine frem til marts 2025. Særloven gør det blandt andet muligt for fordrevne fra Ukraine at søge arbejde og benytte sig af skoler, dagtilbud og sundhedsvæsen, mens de har opholdstilladelse.

Det er ikke muligt at forudsige hvor mange, der fortsat vil blive visiteret til Frederikssund Kommune. En hård vinter vil forventeligt medføre, at flere fordrives fra Ukraine. Samtidig er der ukrainere i Danmark, der vælger at tage tilbage til Ukraine enten permanent eller i kortere eller længere perioder.

b. Retningslinjer for udrejse i kortere og længere perioder

De ukrainske borgere har i forhold til andre flygtninge og indvandrere en større frihed til at rejse til hjemlandet uden større konsekvenser for deres opholdstilladelse. Det har medført et behov for retningslinjer, der skal sørge for, at borgere, der er midlertidigt indkvarteret, ikke fylder kapaciteten på indkvarteringsstederne unødvendigt, når de er rejst ud af Danmark.

c. Udfasning af Åbent kontor for ukrainere

Kommunen har som en del af Ukraine-indsatsen afholdt åben rådgivning for ukrainske borgere. Der ses nu et mindre behov for at afholde åben rådgivning, da alle ukrainske borgere er tilknyttet en sagsbehandler fra Integrationsteamet, og herudover er de ukrainske borgere vejledt om at skulle bruge kommunens digitale indgang til at kontakte de afdelinger, som de har spørgsmål til. Åben rådgivning udfases derfor pr. 1. januar 2024. Der vil fortsat være tilbud om, at ukrainske borgere kan få oprettet MIT-ID ved modtagelse i kommunen.

d. Sproglige barrierer for udslusning fra modtageklasser til normalklasser

De ukrainske elever har været meget længe om aktivt at benytte det danske sprog. Der har været online-skole fra Ukraine, som mange familier har prioriteret at følge med i parallelt med den danske skole. Dette har givet et dobbelt pres på mange af eleverne. Fraværet har også været meget højt blandt de ukrainske elever, ikke mindst da flere har holdt sommerferie i tre måneder. Processen med at udsluse eleverne fra modtagelsesklasser til almenområdet er derfor blevet forhalet, og indtil videre er ingen af eleverne overgået til almenklasser. De fleste ukrainskfødte elever vil have stort behov for støtte fra en lærer eller pædagog med viden om dansk som andetsprog for at kunne indgå i en almenklasse.

e. Retningslinjer for huslejeindkrævning

Der er i dag beboere, der bor i midlertidig indkvartering, og som har opnået en større huslejerestance, og som kontinuerligt ikke betaler deres husleje.

Til håndtering af disse tilfælde er der udarbejdet følgende retningslinjer på baggrund af de nationale retningslinjer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet:

 • Borgere med større huslejerestance bliver indkaldt til samtale. Her bliver den enkelte borger vejledt om konsekvenserne ved manglende huslejebetaling, og borgeren bliver hermed anbefalet, at indgå en aftale om afdragsordning ift. huslejerestancen. Endvidere bliver borgeren tilbudt at få oprettet en fremadrettet PBS-aftale, så huslejen automatisk trækkes fra borgerens konto. Borgere som oplyser, at de ikke kan finde ud af at betale en huslejeregning, herunder borgere der ikke er digitale, bliver vejledt om muligheden for administration af huslejen, hvor huslejen bliver trukket af den månedlige offentlige forsørgelse.
 • Borgere, der nægter betaling af husleje, og som fremadrettet ikke overholder deres huslejebetaling, bliver vejledt om, at det anses som misligholdelse, og at aftalen om midlertidig indkvartering indgået med Frederikssund Kommune bortfalder, og at borgeren dermed skal fraflytte boligen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunerne er i 2022 og 2023 blevet kompenseret under et for de afholdte udgifter til Ukraine indsatsen. Regeringen og Kommunernes Landsforening er desuden enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

244Meddelelser

Beslutning

Morten Skovgaard (V) orienterede om, at fra det nye år bliver Anne Sofie Uhskov gruppeformand for Venstre.

245Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

246Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.