Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 22. november 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

194Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var ikke indkommet nogen skriftlige spørgsmål til Byrådets spørgetid. På mødet blev der stillet to mundtlige spørgsmål vedr. fremsendelse af akter til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden

195Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Morten Skovgaard (V) var fraværende. I stedet deltog Jens Jørgensen (V).

Anne-Lise Kuhre (A) var fraværende. I stedet deltog Ozgür Bardakci (A).

Sag 205 vedr. placering af nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune udgik af dagsordenen, idet sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde umiddelbart forinden Byrådets møde.

Spørgsmålet, om hvorvidt sag 215 med en anmodning om at kommunen skal vise støtte til Israel skulle optages på Byrådets dagsorden, blev sat til afstemning.

For stemte: Maibritt Møller Nielsen (D), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O)

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Charlotte Drue (SocialLiberale), Rasmus Petersen (Ø)

Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Michael Tøgersen (I), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V) undlod at stemme.

Sagen blev således afvist fra dagsordenen.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

196Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2023 sammenholdt med det korrigerede budget samt forslag til afledte tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på serviceudgifterne.
 2. Der gives en tillægsbevilling på -9,1 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -16,5 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
 4. Der gives en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter på bruttoanlægsindtægterne.
 5. Der gives en tillægsbevilling på 15,0 mio. svarende til forventede mindreindtægter vedrørende skatter.
 6. Der gives en tillægsbevilling på -5,6 mio. kr. svarende til forventet mindreforbrug på anlæg under forsyningen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 242:

Indstillingspunkt 1-6 anbefales med den bemærkning, at mindreforbruget på 0,274 kr. til forundersøgelse vedr. Tippen udgår af oversigten over bruttoanlægsudgifter.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet overskud på 32,5 mio. kr. i 2023, hvilket er en forbedring på 22,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En forbedring, der dækker over en række modsatrettede bevægelser:

 • Øgede indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 43,8 mio. kr., der primært kan henføres til midtvejsreguleringen, hvor kommunens bloktilskud blev opskrevet med 58,9 mio. kr. bl.a. som følge af øget skøn for overførselsudgifter, pris- og lønstigninger samt kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere.
 • Øgede driftsudgifter på 25,4 mio. kr., der bl.a. dækker over øgede serviceudgifter til de specialiserede områder og ældreområdet samt overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.
 • Øgede anlægsindtægter på 7,8 mio. kr.
 • Øgede anlægsudgifter på forsyningen på 4,6 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 0,6 mio. kr. Herefter udgør de forventede udgifter 2.389,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme.

Der gøres opmærksom på, at der i resultatet er forudsat en overførsel fra 2023 - svarende til et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. - til efterfølgende år. En overførsel, der svarer til overførslen fra 2022.

Særligt vedrørende opgørelse af korrigeret serviceramme

Som en del af økonomiaftalen for 2024 bliver kommunerne (servicerammemæssigt) i 2023 kompenseret med i alt 900 mio. kr. i forhold til merudgifter til fordrevne ukrainere. Da kommunerne udfordres på forskellig vis, har KL ikke fortaget en kommunefordeling af den samlede øgede serviceramme på 900 mio. kr. Ved anvendelse af den generelle bloktilskudsnøgle svarer den øgede serviceramme til 6,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Data indhentet fra KL viser imidlertid, at Frederikssund Kommunens udgifter pr. indbygger i 2022 var 25 pct. højere end landsgennemsnittet. Lægges dette til grund udgør kommunes andel af de 900 mio. kr. 8,6 mio. kr.

På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at Frederikssund Kommunes serviceramme i 2023 de facto udgør 2.389,8 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 9,1 mio. kr., der primært kan henføres til beskæftigelsesområdet.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 16,5 mio. kr., der bl.a. kan henføres til ændret periodisering (tilpasning af tidsplaner) vedrørende kommunal udstykning af parcelhusgrunde og tiny houses i Vinge, affaldsgårde til kommunal sortering, klimahandlingsplan og tandklinik på Frederikssund Hospital. Herefter udgør de forventede udgifter 146,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

Der gøres opmærksom på, at der i resultatet er forudsat en overførsel fra 2023 - svarende til et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. - til efterfølgende år. En overførsel, der svarer til overførslen fra 2022.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 4,5 mio. kr., der primært kan henføres til en reduktion i de forventede indtægter fra salg af erhvervsareal i Vinge samt udsættelse af indtægt vedrørende salg af Sølvkærvej til 2024.

Skatter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 15,0 mio. kr., der alene kan henføres til grundskyld.

Forsyningen

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede anlægsudgifter på 5,6 mio. kr. (ikke relevant for servicerammen), der alene kan henføres til udsættelse af udgift til 2024 vedrørende opgradering af genbrugspladser i Jægerspris og Skibby.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 giver anledning til indstilling af en samlet tillægsbevilling på -11,2 mio. kr. Herefter forventes et overskud på 32,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme.

I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme.

Bilag

197Beslutning om låneoptagelse for 2023

Resume

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse kan kommunen optage lån i begrænset omfang. Beslutning om låneoptagelse af låneberettigede udgifter afholdt i 2023 skal ske inden den 31. marts 2024, men såfremt en eventuel lånoptagelse kan indgå i årsregnskabet for 2023, skal beslutningen tages på dette møde.

Sagen omhandler hjemtagelse af lån for samlet 23,085 mio. kr. i 2023. Den likviditetsmæssige virkning bidrager imidlertid kun til en forbedring af kassebeholdningen på 3,981 mio. kr., idet hovedparten af låneprovenuet benyttes til at dække et tilgodehavende hos kommunens boligejere som følge af indefrosne ejendomsskatter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der hjemtages et lån i 2023 på samlet 23,085 mio. kr.
 2. Lånet hjemtages som et 10 årigt stående lån med en variabel rente.
 3. Som en konsekvens heraf gives følgende tillægsbevillinger i 2023 svarende til en likviditetsmæssig forbedring på 3,981 mio. kr.:
 • Bevilling til en merindtægt fra lånoptagelse -18,332 mio. kr.
 • Nulstilling af afgivne bevillinger til afdrag på -11,349 mio. kr. vedrørende salg af tre arealer i Vinge
 • Bevilling til et forventet mellemværende som følge af indefrosne ejendomsskatter 25,7 mio. kr. (udgift).

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 243:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse kan kommunens låneberettigede udgifter i 2023 opgøres til 34,5 mio. kr.

Beløbet er nærmere specificeret i vedlagte bilag A, men omfatter følgende:

 • Indefrosne ejendomsskatter - samlet låneramme på 25,7 mio. kr.

Kommunen er forpligtet til at yde lån til ejendomsskatter (pensionister), og derudover foretages der som følge af den nye boligskattereform en årlig indefrysning af en mindre del af boligejernes pålignede ejendomsskatter.

For at kommunen ikke skal opleve et likviditetsmæssigt tab, er det muligt at refinansiere disse nettoudlæg svarende til 25,7 mio. kr. i 2023.

Samtidig med låneoptagelsen indstilles en tillægsbevilling til dækning af de pågældende udlæg.

 • Energibesparende foranstaltninger - samlet låneramme på 4,2 mio. kr.

Kommunen kan lånefinansiere tiltag til energibesparende foranstaltninger. Der er i budget 2023 afsat en anlægsramme til formålet på 5,488 mio. kr. samt en forudsat låneoptagelse på 4,753 mio. kr.

Der forventes imidlertid kun afholdt udgifter for 4,2 mio. kr. i 2023, mens restbevillingen vil blive søgt overført til 2024, som en del af regnskabssagen for 2023.

 • Brugerfinansieret område - samlet låneramme på 4,6 mio. kr.

Der er tidligere bevilget anlægsudgifter til det brugerfinansierede område for samlet 10,2 mio. kr. med en forudsat kassefinansiering. Lånebekendtgørelsen giver imidlertid mulighed for at mellemfinansiere denne type af udgifter, indtil udlægget er fuldt finansieret af brugertakster.

Der forventes dog kun afholdt udgifter for 4,6 mio. kr. i 2023, mens restbeløbet indstillet overført til 2024 i budgetopfølgningen pr. 30/9, som ligeledes behandles på dette møde.

I stedet for at hjemtage lån svarende til den opgjorte låneramme er det muligt at modregne eventuelle deponerings- eller ekstraordinære afdragsforpligtigelser i den opgjorte låneramme.

Kommunens aktuelle forpligtigelser kan opgøres til følgende:

 • Ekstraordinære afdrag - samlet modregning i låneramme på 11,349 mio. kr.

Byrådet har tidligere besluttet salg af 3 arealer i Vinge, hvor der som en del af salgssagen er givet bevillinger til ekstraordinære afdrag på 11,349 mio. kr. i 2023.

Det indstilles, at disse ekstraordinære afdrag modregnes i lånerammen, hvorfor bevillingerne kan nulstilles.

 • Deponeringsforpligtigelse - samlet modregning i låneramme på 0,066 mio. kr.

Kommunen er medejer af §60 selskabet MAD til hver DAG I/S, og er i forbindelse med selskabets leje af kontorpavillioner, pålagt en deponeringsforpligtigelse på 0,066 mio. kr. i 2023.

Det indstilles at denne deponeringsforpligtigelse modregnes i den opgjorte låneramme.

Bevillingsbehovet har ikke tidligere været politisk behandlet, hvorfor der ikke er givet en bevilling til denne deponeringsforpligtigelse.

Det potentielle lån, som kan hjemtages i 2023, kan herefter opgøres til følgende:

Opgjort låneramme 34,5 mio. kr. (25,7+4,2+4,6)

Modregning af forpligtigelser 11,415 mio. kr. (11,349+0,066)

Samlet lånehjemtagelse 23,085

Idet lånet primært omhandler indefrosne ejendomsskatter, hvor det forventes, at staten vil overtage forpligtigelsen i 2026, indstilles det, at lånet optages som et stående lån. Betingelsen for et stående lån er, at løbetiden maximalt kan udgøre 10 år, samt at der kun skal betales renter i løbetiden. Det indstilles, at lånes optages til en variabel rente, hvilket bevirker, at lånet kan indfries til kurs 100 i forbindelse med en rentetilpasning.

Bevillingsmæssige konsekvenser af denne lånesag:

Korrigeret lånehjemtagelse -18,332 (faktisk lån på 23,085 fratrukket allerede budgetlagt forudsætning på 4,753 mio. kr.)

Nulstilling af bevillinger til ekstraordinære afdrag -11,349

Mellemværende ejendomsskatter +25,700

Netto likviditetsvirkning -3,981

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen omhandler hjemtagelse af lån for samlet 23,085 mio. kr. i 2023. Den likviditetsmæssige virkning bidrager imidlertid kun til en forbedring af kassebeholdningen på 3,981 mio. kr., idet hovedparten af låneprovenuet benyttes til at dække et tilgodehavende hos kommunens boligejere som følge af indefrosne ejendomsskatter.

Bilag

198Beslutning om kommunegaranti - Novafos Frederikssund Vand og Spildevand

Resume

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Frederikssund A/S og Novafos Spildevand Frederikssund A/S om kommunal garanti på op til 127,1 mio. kr. med henblik på at etablere lån hos KommuneKredit.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Novafos Frederikssund Vand A/S meddeles kommunegaranti på 60 mio. kr.
 2. Novafos Frederikssund Vand A/S opkræves en garantiprovision på 0,776 pct. af restgælden ultimo året
 3. Novafos Frederikssund Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 67,1 mio. kr.
 4. Novafos Frederikssund Spildevand A/S opkræves en garantiprovision på 0,208 pct. af restgælden ultimo året.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 244:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Novafos anmoder på vegne af Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på henholdsvis 60 mio. kr. og 67,1 mio. kr., i alt 127,1 mio. kr. Se Bilag 1.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter gennemført i 2023, som det ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten. For Vand Frederikssund viser investeringsaftalen for 2023, at der er store byggemodningsprojekter, herunder særligt i Vinge. Derudover skal der renoveres ledninger, så ledningsnettet fortsat er velholdt, så der kan sikres rent drikkevand. For Spildevand Frederikssund er byggemodningen for Vinge også en stor post. Der etableres forsyning til nye kloakoplande og områder, der er i gang med at blive byggemodnet. Derudover arbejdes der på at efterleve vandområdeplanens krav til reduktion/fjernelse af overløb.

I 2023 etableres der på baggrund af de to lånegarantier midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2024, når de endelige investeringsniveauer er opgjort. Lånet hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kroner med fast rente.

I forbindelse med optagelse af lån hos KommuneKredit skal der beregnes en garantiprovisionen, da renten i KommuneKredit er lavere, end hvad der tilbydes på markedsvilkår. I den forbindelse har revisionsselskabet BDO udregnet forskellen i rentesatsen til at være 0,776 pct. for Frederikssund Vand A/S og 0,208 pct. for Frederikssund Spildevand A/S (se Bilag 2 og 3).

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for nuværende for 232,7 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Heraf udgør 73,0 mio. kr. lån til Frederikssund Vand A/S og 102,9 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S. I 2023 er der dertil givet yderligere garantier til Jægerspris Kraftvarmeværk for 110,0 mio. kr. og Vejleby Vandværk for 0,8 mio.kr., hvor begge lånegarantier endnu ikke er etableret som endelige lån. I 2023 etableres der på baggrund af lånegarantierne en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2024, når det endelige investeringsniveau vedrørende 2023 er opgjort.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision vedr. Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S på henholdsvis 0,776 pct. og 0,208 pct. af restgælden ultimo året. Garantiprovisionen for Frederikssund Vand A/S forventes ultimo 2024 at udgøre 466.000 kr., imens den for Frederikssund Spildevand forventes at være 140.000 kr. De nøjagtige beløb kendes først, når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten fra garantiprovisionen vil blive indarbejdet i kommunens budget i budgetopfølgningen i 2024, efter at aftalen med Kommunekredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil dernæst indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2025.

Bilag

199Beslutning om samtykke til låneoptagelse, I/S Vestforbrænding

Resume

Frederikssund Kommune skal give samtykke til, at I/S Vestforbrændingen får godkendt låneramme på 237 mio. kr., til finansiering af driftsmæssige investeringer i 2024. I henhold til Vestforbrændingens vedtægter skal alle 19 ejerkommuner i Vestforbrændingen give samtykke, for at Vestforbrændingen kan optage lånet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024.
 2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2-3.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 245:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændingens bestyrelse har på møde den 4. oktober 2023 godkendt låneramme på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024.

I overensstemmelse med Vestforbrændingens vedtægter er der fremsendt anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

 • at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024.
 • at lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægterne § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Frederikssund Kommune skal sammen med de øvrige deltagerkommuner i henhold til Vestforbrændingens vedtægter give samtykke til lånerammen, hvilket er en forudsætning for, at Vestforbrændingen kan optage lån i Kommunekredit.

Det er alene samtykke til lånerammen, der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Beslutning om iværksættelse af de enkelte anlægsarbejder træffes af selskabets bestyrelse.

De anlægsudgifter, der knytter sig til nærværende låneramme, er:

 • Driftsmæssige investeringer på 237 mio. kr., til optimering af kraftvarmeanlæg, tilslutning af nye kunder på varmenettet samt forbedring af bygninger på kraftvarmeanlæg og andre lokaliteter.

For uddybende informationer om investeringerne henvises til vedlagte bilag i sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om investeringer omfattet af lånebekendtgørelsens § 2. Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for 4,72 % af de 237 mio. kr., svarende til ca. 11,2 mio. kr. Kommunens pro rata hæftelse overfor Vestforbrænding I/S er ultimo 2022 opgjort til 85,5 mio. kr., jf. kommunens årsregnskab.

Bilag

200Beslutning om en opdateret forretningsorden for Frederikssund Byråd

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har offentliggjort en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser, der erstatter den tidligere normalforretningsorden fra 1969. Sigtet med den nye udgave af normalforretningsordenen er især at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Herudover er der foretaget en sproglig modernisering af teksten.

Da den gældende forretningsorden for Frederikssund Byråd i væsentlig grad afspejler indholdet og ordlyden af den forældede normalvedtægt fra 1969, finder administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet opdaterer sin forretningsorden, så den er i overensstemmelse med den ny normalforretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

 1. Godkende forslag til ny forretningsorden.

Beslutning

Anbefales til Byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har primo juni 2023 offentliggjort en ny vejledning om normalforretningsorden for kommunalbestyrelser (vejl. nr. 9461 af 7. juni 2023). Som bilag til vejledningen er vedlagt en ny normalforretningsorden for kommunalbestyrelser.

Det fremgår af vejledningen, at sigtet med den nye udgave af normalforretningsordenen især er at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. I den nye normalforretningsorden er der derfor taget højde for de relevante ændringer af lov om kommunernes styrelse, som er kommet til siden den nu forældede normalforretningsorden fra 1969. Der er tilføjet henvisninger til lovbestemmelser, og sprogbrugen i forretningsordenen er blevet moderniseret.

Normalforretningsordenens retlige karakter og betydningen heraf

I henhold til styrelsesloven vedtager Byrådet selv sin forretningsorden. Indholdet af den nye normalforretningsorden er således vejledende.

Normalforretningsordenen afspejler imidlertid en række regler, som udgør lovgivning og derfor ikke kan fraviges af den enkelte kommunalbestyrelse. Det er navnlig regler i styrelsesloven og almindelige retsgrundsætninger.

En væsentlig del af normalforretningsordenens bestemmelser er således udtryk for regler, der vil gælde for Byrådet og dets medlemmer, selv om de ikke var nedfældet i en forretningsorden. Ikke desto mindre finder ministeriet, at det er hensigtsmæssigt, at de regler om afvikling af møder og behandling af forslag m.v. samt om borgmesterens beføjelser i den henseende, som er gældende i den enkelte kommunalbestyrelse, er samlet i ét enkelt tilgængeligt dokument. Indenrigs- og Sundhedsministeriet opfordrer endvidere Byrådet til ved given lejlighed at revidere sin forretningsorden.

Anbefaling og behandling

Da den gældende forretningsorden for Frederikssund Byråd (vedlagt som bilag) i væsentligt grad afspejler indholdet og ordlyden af den forældede normalvedtægt fra 1969, anbefaler administrationen, at Byrådet reviderer sin forretningsorden, så den er i overensstemmelse med den nye normalforretningsorden.

I Byrådets nuværende forretningsorden er der tidligere - i forhold til normalforretningsordenen - besluttet at tilføje en bestemmelse om spørgetid. Administrationen har i den ny forretningsorden i § 1, stk. 6 bibeholdt og indarbejdet denne bestemmelse.

En ændring af forretningsordenen skal behandles på to ordinære møder i Byrådet.

Tilsyn

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at Byrådets forretningsorden er i overensstemmelse med lovgivningen, samt med om Byrådet overholder sin forretningsorden.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

201Beslutning om udpegning af medlemmer til Frederikssund Beboerklagenævn i perioden 01.01.2024-31.12.2025

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet er tidligere (på møder i september måned 2023) blevet orienteret om, at Egedal Kommune pr. 31. december 2023 har opsagt samarbejdsaftalen om et fælleskommunalt Beboerklagenævn med Frederikssund Kommune.

Byrådet skal derfor foretage udpegninger til Frederikssund Beboerklagenævn pr. 1. januar 2024 - 31. december 2025 (resterende del af denne byrådsperiode).

Beboerklagenævnet vil med virkning fra 1. januar 2024 alene dække almene lejeboliger beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

1. Indstille til Indenrigs- og Boligministeriet, at cand.jur Christina Vastrup og cand.jur. Igor Vuksanovic beskikkes som henholdsvis formand og suppleant for formanden.

2. Udpege Erik Jacobsen og Kurt Andersen som henholdsvis medlem og suppleant (lejerrepræsentanter)

3. Udpege henholdsvis nævnsmedlem og suppleant (udlejerrepræsentanter) blandt indkommende indstillinger af Jimmy Sarvad og Birthe Houlind

4. Udpege Mette Marie Juul Kristiansen og Christa Pia Trærup Andersen som henholdsvis socialsagkyndig og suppleant til at tiltræde nævnet i husorden-sager.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det følger af almenlejelovens § 96, at der i alle kommuner med almene boliger skal nedsættes et beboerklagenævn til afgørelse af tvister mellem lejere og udlejere i almene lejeboliger, som anført i Almenlejeloven.

Det er for alle kommuner således lovpligtigt at have et beboerklagenævn.

Som følge af Egedal Kommunes opsigelse af samarbejdsaftalen, skal Frederikssund Kommune derfor officielt foretage udpegninger til nyt Beboerklagenævn "Frederikssund Beboerklagenævn" gældende fra 1. januar 2024.

Frederikssund Beboerklagenævn skal fremover udelukkende behandle og afgøre tvister mellem lejere og udlejere i almene lejeboliger beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Formand og suppleant for denne i Frederikssund Beboerklagenævn:

Frederikssund Kommune skal jf. Almenlejelovens § 97 stk. 2 indstille til Indenrigs- og Boligministeriet, hvem der beskikkes til formand og suppleant for formanden.

Det følger af Almenlejelovens §§ 97 og 98 jf. Lov om boligforhold § 95 stk. 2, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret, at det er en betingelse for at kunne udpeges som formand eller dennes supppleant for Beboerklagenævnet, at vedkommende skal:

- Have bestået juridisk kandidateksamen

- Ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler

- Være myndig

- Være uberygtet

- Ikke være værgemål eller samværgemål

- Ikke haveit bo under konkursbehandling

Administrationen indstiller, at nuværende formand Christina Vastrup samt nuværende suppleant Igor Vuksanovic begge fortsætter deres virke i den resterende byrådsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2025, hvortil begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Medlemmer og suppleanter i Frederikssund Beboerklagenævn:

Beboerklagenævnets to øvrige medlemmer og suppleanter for disse udpeges af byrådet jf. Almenlejelovens § 97 stk. 3. Der skal udpeges ét medlem og én suppleant, der repræsenterer lejere og ét medlem og én suppleant, der repræsenterer udlejere.

Medlemmer og suppleanter i Beboerklagenævnet skal opfylde betingelserne jf. Almenlejelovens §§ 97 og 98 jf. Lov om boligforhold § 95 stk. 2, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret, herunder:

- Være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold

- Være myndig

- Være uberygtet

- Ikke være under værgemål eller samværgemål

- Ikke have sit bo under konkursbehandling

Lejerrepræsentanter - medlem og suppleant

Efter skriftlig tilkendegivelse fra nuværende medlem og suppleant, som begge opfylder betingelserne for at fortsætte i Frederikssund Beboerklagenævn, indstiller administrationen, at nuværende ordinært medlem Erik Jacobsen samt suppleant for denne Kurt Andersen, begge fra LLO Nordsjælland, fortsætter deres virke som lejerrepræsentanter i resterende byrådsperiode 1. januar 2024 - 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Udlejerrepræsentanter - medlem og suppleant

Idet nuværende medlem og suppleant pr. 1. januar 2024 ikke længere opfylder kriterierne for at fortsætte deres virke, grundet det faktum, at de ikke repræsenterer en udlejerorganisation med afdelinger inden for Frederikssund Kommune, indstiller administrationen til, at nyt ordinært medlem samt suppleant for denne udpeges til Frederikssund Beboerklagenævn pr. 1. januar 2024. Udpegning sker efter indstilling fra de større udlejerorganisationer, der har afdelinger i Frederikssund Kommune.

Sekretariatet har, efter opfordring over for de større udlejerorganisationer med afdelinger i Frederikssund Kommune, modtaget indstillinger herfra.

DAB har i mail af 9. november 2023 indstillet Jimmy Sarvad, formand for Slangerup Boligselskab.

KAB har ved mail af 8. november 2023 indstillet Birthe Houlind, chefjurist hos KAB.

Administrationen har ikke modtaget yderligere indstillinger.

I henhold til lov om ligestilling skal en organisation, der indstiller forslag om medlem af et udvalg m.v., der skal udpeges af Byrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd, og Byrådet beslutter herefter, hvem der skal udpeges. Indstillingskravet i ligestillingsloven kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Den indstillende organisation skal i så fald begrunde afvigelsen.

Både DAB og KAB har kun indstillet én kandidat uden begrundelse for fravigelse af indstillingskravet i ligestillingsloven. Administrationen finder, at det ikke har været muligt for organisationerne at finde flere mulige kandidater end indstillet.

Socialsagkyndig og suppleant for denne i Frederikssund Beboerklagenævn:

Byrådet skal endvidere, jf. Almenlejelovens § 97 stk. 5, udpege en socialsagkyndig fra Frederikssund Kommune. En socialsagkyndig tiltræder møderne i Beboerklagenævnet under behandling af sager omfattet af kapitel 13 i Almenlejeloven (sager vedrørende husorden).

Administrationen i Frederikssund Kommune indstiller Mette Marie Juul Kristiansen, Afdelingsleder i Center for Voksenstøtte og Ældre, som socialsagkyndig i husorden-sager. Som suppleant for den socialsagkyndige indstilles Christa Pia Trærup Andersen, socialrådgiver i Center for Voksenstøtte og Ældre.

Begge indstilles til at fortsætte deres virke i Frederikssund Beboerklagenævn i den restererende byrådsperiode fra 1. januar 2024 - 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Beboerklagenævnets medlemmer, suppleanter samt socialsagkyndige udnævnes for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 i Frederikssund Beboerklagenævn.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Da de nye medlemmer erstatter udtrådte medlemmer har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

202Beslutning om udpegning af medlemmer til Frederikssund Huslejenævn i perioden 01.01.2024-31.12.2025

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet er tidligere (på møder i september måned 2023) blevet orienteret om, at Egedal Kommune pr. 31. december 2023 har opsagt samarbejdsaftalen om et fælleskommunalt Huslejenævn med Frederikssund Kommune.

Byrådet skal derfor foretage udpegninger til Frederikssund Huslejenævn pr. 1. januar 2024 - 31. december 2025 (resterende del af denne byrådsperiode).

Huslejenævnet vil med virkning fra 1. januar 2024 alene gælde private lejeboliger beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

 1. Indstille til Indenrigs- og Boligministeriet, at cand.jur. Christina Vastrup og cand.jur. Igor Vuksanovic beskikkes som henholdsvis formand og suppleant for formanden.
 2. Udpege Erik Jacobsen og Kurt Andersen som henholdvis medlem og suppleant (lejerrepræsentanter)
 3. Udpege Lotte Engel og Niels Martin Viuff som henholdsvis medlem og suppleant (udlejerrepræsentanter)
 4. Udpege Mette Marie Juul Kristiansen og Christa Pia Trærup Andersen som henholdsvis socialsagkyndig og suppleant til at tiltræde nævnet i husorden-sager.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om boligforhold § 78, at der i alle kommuner skal nedsættes et huslejenævn til afgørelse af tvister mellem lejere og udlejere i private lejeboliger, som anført i Lejeloven.

Det er for alle kommuner således lovpligtigt at have et Huslejenævn.

Som følge af Egedal Kommunes opsigelse af samarbejdsaftalen, skal Frederikssund Kommune derfor officielt foretage udpegninger til nyt Huslejenævn "Frederikssund Huslejenævn" gældende fra 1. januar 2024.

Frederikssund Huslejenævn skal fremover udelukkende behandle og afgøre tvister mellem lejere og udlejere i private lejeboliger beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Formand og suppleant for denne i Frederikssund Huslejenævn:

Frederikssund Kommune skal, jf. Lov om Boligforhold § 79 stk. 2, indstille til Indenrigs- og Boligministeriet, hvem der beskikkes til formand og suppleant for denne.

Det følger af Lov om Boligforhold §§ 78 og 80, at det er en betingelse for at kunne udpeges som formand eller dennes suppleant for Huslejenævnet, at vedkommende:

 • Har bestået juridisk kandidateksamen
 • Ikke har særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler
 • Er myndig
 • Er uberygtet
 • Ikke er under værgemål eller samværgemål
 • Ikke har sit bo under konkursbehandling

Administrationen indstiller, at nuværende formand Christina Vastrup samt nuværende suppleant Igor Vuksanovic begge forsætter deres virke i den resterende byrådsperiode 1. januar 2024 til 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Medlemmer og suppleanter i Frederikssund Huslejenævn:

Huslejenævnets to øvrige medlemmer og suppleanter for disse udpeges af byrådet jf. Lov om Boligforhold § 79 stk. 2. Der skal udpeges ét medlem og én suppleant, der repræsenterer lejere og ét medlem og én suppleant, der repræsenterer udlejere.

Medlemmer og suppleanter i Huslejenævnet skal opfylde følgende betingelser jf. Lov om Boligforhold § 78 og 80:

 • Være bekendt med huslejeforhold
 • Være myndig
 • Være uberygtet
 • Ikke være under værgemål eller samværgemål
 • Ikke have sit bo under konkursbehandling

Lejerrepræsentanter – medlem og suppleant

Efter skriftlig tilkendegivelse fra nuværende medlem og suppleant, som begge opfylder betingelserne for at fortsætte i Frederikssund Huslejenævn, indstiller administrationen, at nuværende ordinært medlem Erik Jacobsen samt suppleant for denne Kurt Andersen, begge fra LLO Nordsjælland, fortsætter deres virke som lejerrepræsentanter i resterende byrådsperiode 1. januar 2024 – 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Udlejerrepræsentanter – medlem og suppleant

Efter skriftlig tilkendegivelse fra nuværende medlem og suppleant, som begge opfylder betingelserne for at fortsætte i Frederikssund Huslejenævn, indstiller administrationen, at nuværende ordinært medlem Lotte Engel samt suppleant for denne Niels Martin Viuff, begge fra Frederikssund Grundejerforening, fortsætter deres virke som udlejerrepræsentanter i resterende byrådsperiode 1. januar 2024 – 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Socialsagkyndig og suppleant for denne i Frederikssund Huslejenævn:

Byrådet skal endvidere, jf. Lov om Boligforhold § 79 stk. 5, udpege en socialsagkyndig fra Frederikssund Kommune. En socialsagkyndig tiltræder møderne i Huslejenævnet under behandling af sager omfattet af kapitel 18 i Lejeloven (sager vedrørende husorden).

Administrationen i Frederikssund Kommune indstiller Mette Marie Juul Kristiansen, Afdelingsleder i Center for Voksenstøtte og Ældre, som socialsagkyndig i husorden sager. Som suppleant for den socialsagkyndige indstilles Christa Pia Trærup Andersen, socialrådgiver i Center for Voksenstøtte og Ældre.

Begge indstilles til at fortsætte deres virke i Frederikssund Huslejenævn i den resterende byrådsperiode fra 1. januar 2024 – 31. december 2025, hvortil de begge blev udpeget ved konstituerende byrådsmøde den 1. december 2021.

Huslejenævnets medlemmer, suppleanter samt socialsagkyndige udnævnes for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 i Frederikssund Huslejenævn.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Da de nye medlemmer erstatter udtrådte medlemmer har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

203Beslutning om godkendelse af ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027”

Resume

Omsorg og ældre har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for udviklingen af ældreområdet. Strategien skal være med til at sikre, at Frederikssund Kommune også er et godt sted at bo som ældre borger i fremtiden. Omsorg og ældre godkendte 10. august 2023, at strategien blev sendt i høring. Høringen er nu afsluttet, og administrationen foreslår enkelte justeringer på baggrund af høringen. ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027” forelægges til godkendelse med de foreslåede justeringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027” godkendes.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. november 2023, pkt. 97:

Godkendt.

Udvalget ønsker en opfølgende sag i forhold til en drøftelse af de indkomne høringssvar.

Fraværende: Susanne Bettina Jørgensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 247:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre besluttede 31. marts 2022 (sag 34), at der skal udarbejdes en samlet strategi for ældreområdet. Strategien skal sikre en sammenhængende tilgang til udviklingen af ældre- og sundhedsområdet, hvor der kan peges på tre væsentlige udfordringer. Disse udfordringer er, 1) at der kommer flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme, 2) at kommunerne skal varetage en større del af opgaverne i sundhedsvæsenet, og 3) at der mangler medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Som afsæt for strategien skal der besluttes en politisk vision for ældreområdet. Visionen skal beskrive, hvad vi som kommune gerne vil opnå – eller bidrage til at opnå – sammen med de ældre borgere.

Administrationens forslag til visionen lyder:

Frederikssund Kommune støtter den ældre borger i at leve et sundt, aktivt og værdigt liv.

Strategien peger på seks veje til at imødegå udfordringerne og udvikle ældreområdet:

 • Værdighed, inddragelse og frivillighed, hvor der i dialog med borgere og pårørende findes de rigtige løsninger og stilles skarpt på de roller, som frivillige kan udfylde.
 • Forebyggelse og rehabilitering, hvor der gennem velfærdsteknologi og træning arbejdes sammen med borgeren om at sikre, at borgeren kan klare mest muligt selv.
 • Sammenhæng for borgeren, hvor vi styrker samarbejdet på tværs af hele sundheds- og ældreområdet, for at borgerne oplever én samlet og fælles indsats.
 • Udvikling af opgaveløsning og tilbud, hvor vi hele tiden udvikler os, følger med tiden og arbejder med at skabe effektive og gode tilbud.
 • Klædt på til opgaven, hvor vi sørger for, at medarbejderne har de rette kompetencer til de opgaver, de skal løse.
 • Rekruttering og fastholdelse, hvor vi arbejder med at sikre, at Frederikssund Kommune er en god og attraktiv arbejdsplads.

Strategien står på skuldrene af kommunens eksisterende indsatser og politikker. Særligt fremhæves ”Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune”, ”Sammen om sundhed” og ”Sammen om Frederikssund”.

Høring

Den 10. august 2023 fik Omsorg og ældre forelagt en høringsversion af strategien (sag 64), og udvalget besluttede, at strategien skulle sendes i høring over en periode på seks uger. Høringen fandt sted i perioden 11. august til 25. september 2023.

Ældrestrategien blev sendt direkte til en række høringsparter. Derudover blev høringen annonceret i lokalaviserne.

Frederikssund Kommune har modtaget 12 høringssvar. Svarene kommer fra borgere og pårørende, fra Ældre Sagen i Frederikssund Kommune, fra Brugerrådet på Aktivitetscentret Tolleruphøj, fra tre kommunale MED-udvalg på ældreområdet samt fra Seniorrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen (bilag 3 og 4).

Mange af høringssvarene anerkender intentionen i strategien og bakker op om strategiens overordnede linjer. Høringssvarene handler derudover om en bred vifte af emner, blandt andet følgende:

 • Pårørendes rolle i ældreplejen
 • Frivilliges rolle i ældreplejen
 • Velfærdsteknologi – herunder forventningsafstemning med borgere og pårørende
 • Overgangen fra en kompenserende til en rehabiliterende indsats
 • Specifikke ønsker til bestemte tilbud, fx flere aflastningspladser til borgere med demens
 • Specifikke ønsker til boligtyper til ældre
 • Utilfredshed på baggrund af konkrete oplevelser med kommunens service
 • Vigtigheden af løbende kompetenceudvikling og god introduktion til nye medarbejdere
 • Rekruttering – herunder hvordan Frederikssund Kommune bliver et attraktivt sted at bosætte sig
 • Udvikling af attraktive arbejdspladser, så vi kan fastholde medarbejderne, herunder ledelsens rolle

Administrationen foreslår, at strategiens afsnit om ”Rekruttering og fastholdelse” justeres på baggrund af høringen. Dette uddybes nedenfor.

Administrationen vurderer, at de øvrige bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i selve strategien. Bemærkninger om specifikke indsatser eller tilbud vil blive overdraget til de enkelte tilbud eller fagområder. Enkelte høringssvar har karakter af klager og er videresendt til de relevante ledere med henblik på eventuel håndtering. Bemærkningerne om ønsker til bestemte boligtyper og om Frederikssund som et attraktivt sted at bosætte sig overdrages til Center for By og Landskab.

Forslag til justering af strategien

Et af ældrestrategiens områder er ”Rekruttering og fastholdelse” (område 6). To af høringssvarene påpeger, at strategien bør have mere fokus på fastholdelse af medarbejderne. Det påpeges, at lederne har en vigtig rolle i forhold til at skabe et arbejdsmiljø, hvor den enkelte oplever medindflydelse og arbejdsglæde.

Administrationen er enig i, at både teksten under området ” Rekruttering og fastholdelse” og eksemplerne på, hvor kommunen allerede er i gang, mest har fokus på rekruttering. Derfor foreslås følgende justeringer:

 • I teksten på side 19 i strategien tilføjes: ”God ledelse er helt central for, at vi kan fastholde dygtige medarbejdere. Vi har derfor fokus på, at ledelse er en opgave, der kræver tid, prioritering og kompetenceudvikling af lederne.”
 • I eksemplerne på igangværende indsatser på side 18 tilføjes: ”Alle ledere gennemgår udviklingsforløbet ’Sammen om Frederikssund – Ledelse i forandring’ i løbet af 2023/2024. Her er gode arbejdsfællesskaber et helt centralt element.”
 • Et af eksemplerne på igangværende indsatser på side 19 er sygefraværsprojektet. Teksten justeres, så det fremgår, at projektet også handler om trivsel og fastholdelse. Konkret forslås sætningen ændret til: ”Vi gennemfører i perioden 2022-2024 et projekt om nedbringelse af sygefravær, der har fokus på både fravær og nærvær. I projektet arbejdes med kerneopgaven, arbejdsfællesskaber, trivsel, motivation og fastholdelse i jobbet og faget.”
 • Af hensyn til opsætningen af strategien foreslås det, at indsatsen ”Vi arbejder ud fra en fælles uddannelsesstrategi for elevområdet, der stiller skarpt på tiden før, under og efter uddannelse” slettes. I stedet uddybes en formulering om elevområdet side 19, så der står: ”Uddannelse af social- og sundhedshjælpere, -assistenter og sygeplejersker er en væsentlig del af fødekæden til at sikre et rekrutteringsgrundlag på sundheds- og ældreområdet. Vi prioriterer derfor uddannelsesområdet højt og stiller skarpt på tiden før, under og efter uddannelse.”

En revideret version af ældrestrategien samt bilag til strategien er vedlagt sagen.

Udmøntning af strategien

Formålet med strategien er som nævnt at sikre en sammenhængende tilgang til de udfordringer, som ældreområdet står over for. Strategien skal således bruges som et pejlemærke for eksempel ved politiske drøftelser og beslutninger. Strategien skaber en ramme for en række konkrete initiativer, der allerede er i gang, og for initiativer kommunen skal tage i de kommende år. Et eksempel på et initiativ, der vil være med til at udmønte ældrestrategien, er processen for at frisætte og afbureaukratisere ældreområdet, som blev sat i gang af Omsorg og ældre 7. september 2023 (sag 72). Et eksempel på en kommende proces, som også vil være med til at udmønte ældrestrategien, er implementeringen af de velfærdsteknologiske initiativer på ældreområdet, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027.

Omsorg og ældre vil få en status på udmøntningen af ældrestrategien hvert forår på et temamøde i udvalget.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet er overordnet tilfreds med den udarbejdede strategi/vision om ”Et sundt, aktivt og værdigt

ældreliv”.

De indkomne høringssvar er en bred vifte af både forslag og frustrationer, og vi er enige i de foreslåede

ændringer i afsnittet om Rekruttering og fastholdelse.

Seniorrådet anbefaler at udvalget godkender beslutningen, og ser med spænding frem til udførelsen i praksis.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet synes, at forslaget til vision rummer en fin intention om at understøtte de ældres evner og motivation til at være herre over deres eget liv længst muligt.

Vi er enige i de 6 skitserede veje til at arbejde med udfordringerne

og vil særligt fremhæve vigtigheden af løbende kompetenceudvikling og udvikling af attraktive arbejdspladser, så det bliver muligt at tiltrække og fastholde medarbejderne. Vi er enige i de justeringer, der er foretaget i afsnittet om ”Rekruttering og Fastholdelse.”

Endelig synes Handicaprådet, det er positivt, at der er fokus på de pårørende i strategien både hvad angår inddragelse og kommunikation til dem. Herved bliver det muligt at understøtte de pårørende i at være en ressource – men samtidig er det vigtigt at have for øje, at de pårørende også skal passe på sig selv – og ikke føler sig overladt til sig selv. Vi er derfor enige med Ældresagen i, at den frivillige indsats er vigtig – og et godt supplement til plejen – men at strategien ikke må bygge på en forventning om, at de pårørende kan påtage sig plejen af de ældre.

Økonomi

Godkendelse af ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv – ældrestrategi 2023-2027” har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men konkrete initiativer under strategien kan have konsekvenser, som vil skulle behandles bevillingsmæssigt inden igangsættelse.

Bilag

204Beslutning om økonomisk medunderskriver på LIFE-ansøgning til energipartnerskabet, og treårig økonomisk bidrag til energipartnerskabet

Resume

Frederikssund Kommune bidrager økonomisk til Energipartnerskabet og indgår aktivt i samarbejdet sammen med Frederikssund Erhverv og de største virksomheder og fjernvarmeselskaber i kommunen. Energipartnerskabet ønsker at søge EU-LIFE støtte til at udvikle et forretningskoncept for et energipartnerskab om vedvarende energiløsninger. Byrådet skal beslutte, om Frederikssund Kommune kan indgå som medunderskriver som økonomisk partner på EU LIFE-ansøgningen. Dette indebærer, at Frederikssund Kommune fastholder et årligt bidrag til Energipartnerskabet på 200.000 kr. pr. år i år 2024, 2025 og 2026 samt fastholder forbrug af medarbejdertimer i projektet. Projektet kan finansieres inden for det aktuelle budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune er medunderskriver som økonomisk partner på LIFE-ansøgningen om energipartnerskab.
 2. Frederikssund Kommune fastholder et årligt bidrag til Energipartnerskabet på 200.000 kr. pr. år i år 2024, 2025 og 2026.
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 0,2 mio. kr. i hvert af årene fra 2024 til 2026 på anlægsprojekt klimahandlingsplan.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 7. november 2023, pkt. 83:

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 249:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Rasmus Petersen (Ø)

Maibritt Møller Nielsen (D) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Energipartnerskabet har tidligere modtaget 60.000 Euro fra EU ansøgningen EUCF (EU Vity Facility) til videreudvikling af partnerskabet. Energipartnerskabet ønsker nu at anvende en del af midlerne til at søge yderligere midler. Energipartnerskabet består af Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv, Topsoe, Topsil, FOSS, CO-RO, Croda, E.ON., Vestforbrænding og rådgiver Viegand Maagøe.

EU ansøgning

Energipartnerskabet er ved at færdiggøre en EU LIFE-ansøgning kaldet ”LIFE Clean Energy Transition - project Development Assistance for sustainable energy investments” på mellem 0,5 mio. – 1,5 mio. Euro over en treårig periode. Midlerne skal bl.a. bruges til at videreudvikle Energipartnerskabet. Frist for ansøgning er medio nov. 2023. Den endelige godkendelse om tildeling af midler forventes april 2024.

Konkret skal pengene fra LIFE-ansøgningen bruges til udvikling af et forretningskoncept for et fælles energipartnerskab om vedvarende energiløsninger mellem Frederikssund Kommune, erhvervslivet og borgere. Visionen med Energipartnerskabet er at producere fælles billig klimaneutral lokal strøm og effektiv udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme til kommunen, erhvervslivet og borgere samt at styrke erhvervslivets og Frederikssund Kommunes position som en grøn og klimavenlig kommune med grønne og klimavenlige arbejdspladser. Der er i dag ikke et egentligt retsligt grundlag for at kunne etablere et sådant energiselskab, hvilket projektet derfor vil søge at få etableret.

Vestforbrænding er projektejer på LIFE-ansøgningen, og ligeledes økonomisk partner sammen med Frederikssund Erhverv, Frederikssund Kommune og Viegand Maagøe. Disse fire parter vil derfor blive de egentlige støttemodtagere. I praksis vil projektet dog fungere som en naturlig styrke af Energipartnerskabet. De øvrige partnere (Topsoe, Topsil, CO-RO, FOSS, Croda og E.ON.) er tilknyttet projektet som Third Parties. Novafos forventes også at blive partner som Third Partie. Som Third Parties deltager virksomhederne konkret i projektet, og støtter også økonomisk op.

Tanken med det lokale energiselskab tager afsæt i den danske andelstankegang. Den lokale forankring med den brede vifte af interessenter vil betyde, at der opnås en fælles interesse i etablering af vedvarende energianlæg, som ellers ofte kan møde lokal modstand.

Energipartnerskabets positive effekter

I Energipartnerskabet er der allerede i dag opnået store fordele for deltagerne. Der er bl.a. åbnet for dialog med Radius omkring etablering af ny elforsyning i Vinge samt kontante besparelser af flere millioner kroner for flere af partnerne ved at opnå samgravning af nye elkabler. Energipartnerskabet har styrket samarbejdet mellem både Vestforbrænding, E.ON og flere virksomheder om udnyttelse af overskudsvarme. Endvidere drager partnerne stor fordel af vidensdeling og erfaringer med bedre energiudnyttelse hos virksomheder og formulering af strategier for elektrificering eller decarbonisering af produktioner, dialog med Frederikssund Kommune og mellem virksomheder om etablering af VE anlæg, herunder om deling af energiproduktion m.m. Med tilførsel af midler fra EU’s LIFE program forventes det, at disse fordele vil kunne accelereres og øges yderligere.

Administrationen vurderer, at projektet vil yde et væsentligt bidrag med at fremme Frederikssund Kommunes mål om at være klimaneutral i 2045. Det vedrører direkte indsatserne 1.2 (Udbygning af fjernvarmenettet), 1.5 (Udnyttelse af overskudsvarme – Energipartnerskab) og 1.7 (Udbygning af vedvarende energi) i kommunens klimaplan - vedlagt som bilag.

Frederikssund Kommunes medfinansieringsandel i projektet består af medarbejdertimer, som allerede anvendes i energipartnerskabet samt et årligt bidrag til Energipartnerskabet på 200.000 kr. pr. år i år 2024, 2025 og 2026. Dette svarer til samme bidrag, som de resterende partnere yder. Midlerne fra et LIFE må kun bruges til at dække 95 % og ansøgerne skal levere de sidste 5 %. Medfinansieringsandelen indgår i budget 2024 og overslagsårene, så beslutningen om at gå ind i ansøgningen betyder, at Frederikssund Kommune forpligter sig til at fastholde budgettet på de pågældende områder.

Inddragelse

Alle de involverede virksomheder har en deltagende rolle i projektet og er med til at udvikle det. På sigt inddrages også borgere og flere virksomheder, som ønsker at deltage.

Økonomi

Det årlige bidrag på 0,2 mio. kr. i hvert af årene fra 2024 til 2026 til Energipartnerskabet, finansieres af de afsatte midler i klimahandlingsplanen i budget 2024 - 2026. Der er i budgettet afsat 7,2 mio. kr. i 2024, 8,8 mio. kr. i 2025 og 8,3 mio. kr. i 2026 til klimahandlingsplanen.

Bilag

205Beslutning om placering af nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune

Resume

Novafos har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en placeringsanalyse for mulige placeringer af et moderne renseanlæg – et vandressourcecenter – i Frederikssund Kommune. Byrådet er tidligere blevet præsenteret for to placeringer. Der er i midlertidig opstået en ny mulighed på et areal, der forventes udtaget af råstofplanlægningen. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres. Der har været dialog med lodsejere på de tre lokaliteter, som afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde 22. november 2023

På Økonomiudvalgets møde 15. november 2023 blev der fremsat nogle yderligere spørgsmål. Forventeligt mandag 20. november vil dagsordenen blive opdateret med bilag med svar på disse spørgsmål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Et nyt vandressourcecenter placeres i Frederikssund Kommune på én af de tre lokaliteter nævnt i sagen.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 169:

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med placering nr. 3 (Ny placering nord for Vinge), og ønsker en række forhold afdækket nærmere såsom infrastruktur, energi mv. Det skal følges op med en samlet planlægning, herunder en grundig borgerinvolvering med særlig fokus på Sundbylille.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 254:

Udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for Byrådsmødet den 22. november 2023.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 267:

Udsat idet Økonomiudvalget ønsker at der skal ske borgerinvolvering inden sagen genoptages i februar 2024.

Fraværende:

Morten Skovgaard (V).

Beslutning

Sagen udgik af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal fremtidssikre spildevandsrensningen

Frederikssund kommune har tidligere tilsluttet sig en beslutning mellem ejerkommunerne af Novafos om en fælles strukturanalyse og dermed ét fælles vandressourcecenter mellem Ballerup, Egedal, Furesø og Frederikssund kommune. Novafos anbefaler i strukturanalysen at etablere et nyt fælles vandressourcecenter, som er robust overfor fremtidens rensekrav og som udnytter spildevandet som en ressource. Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner.

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal:

 1. Rense spildevandet bedre for vandmiljøet
 2. Være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til f.eks. grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)
 3. Reducere udledning af drivhusgasser
 4. Udnytte ressourcer i spildevandet, f.eks. fosfor

Et nyt fælles vandressourcecenter skal desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af vandressourcecenteret vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Placeringsanalysen

Formålet med placeringsanalysen er at undersøge mulige placeringer for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Kravene til arealet er, at:

 • Det skal ligge øst for Roskilde Fjord
 • Det skal have en størrelse på minimum 10 ha
 • Det skal ligge mindst 200 m fra boligområder og at
 • Anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget Natura 2000-områder, grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder, bevaringsværdige landskaber mv.

Placeringsanalysen peger på to arealer som bedst egnet til placering vandressourcecenteret. Et areal ved syd for Hørup Skovvej og et areal syd for Ågade. De to arealer er præsenteret for Byrådet i beslutningssag om placering af vandressourcecenter 29. marts 2023, sag nr. 50.

Der er nu opstået en ny mulighed for placering, der er lige så egnet som de to arealer fra placeringsanalysen. Årsagen til den nye mulige placering er en forventet ændring i regionens udpegede råstofgraveområder.

Ny placering nord for Vinge (Beliggenhed 3)

Region Hovedstaden arbejder p.t. med forberedelsen af Råstofplan 2024 og påtænker i den forbindelse, at indskrænke udlægget af råstofgraveområdet ved Sundbylille nord for Vinge, da kvaliteten af råstofferne her er for ringe. Frederikssund Kommune kan ikke planlægge for et teknisk anlæg indenfor et råstofgraveområde, derfor har arealet ikke tidligere indgået i placeringsanalysen.

Når arealet udgår af råstofplanlægningen i 2024 er der nu et område nord for Vinge, som lever op til Novafos’ krav til placering, se kortbilag med placering af arealet.

Novafos har vurderet, at arealet er velegnet til placering af et fælles vandressourcecenter.

Arealet lever op til Novafos’ overordnede kriterier:

 • Placering øst for Roskilde Fjord
 • Arealet er ca. 10,8 ha
 • Der er ingen boliger indenfor 200 m af anlægget, og nærmeste boligområde, Sundbylille, ligger ca. 250 m fra ydre afgrænsning af arealet
 • Der er ikke naturbeskyttede arealer, grønne kiler, fredede områder mv. indenfor arealet

Derudover gælder følgende for arealet:

 • Der er én lodsejer
 • Terrænet er let kuperet. Det kan udnyttes i renseprocessen og i placeringen af anlæggets elementer med de højst elementer lavest i terrænet
 • Det kan vejbetjenes af den kommende omfartsvej, der er optaget i Kommuneplan 21.

Inden for området er et areal, som potentielt kan blive oversvømmet ved store regnhændelser samt et mindre areal udpeget som lavbundsområde. Det skal der tages højde for ved etablering af vandressourcecenteret. Der er mulighed for skovrejsning vest/nordvest for området – i forlængelse af den eksisterende skov. Det vil kunne fungere som afskærmning mod Sundbylille.

Der er stiforbindelse fra Sillebro Ådal, som via underføring under Frederikssundsvej, kobles til Vinge. Stiforbindelse til vandressourcecenteret kan kobles på denne sti. I Kommuneplan 2021 er identificeret et område langs Sillebro Å (syd for det potentielle område), hvor der er manglede rekreative stier. Det kan potentielt tænkes ind i planlægningen af vandressourcecenteret.

På lang sigt kan en anden udviklingsmulighed for området være som erhvervsområde i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i Vinge. Andre udviklingsmuligheder, f.eks. til boliger er begrænset pga. nærhed til den kommende motorvej. Arealet ligger ligeledes inden for støjkonsekvenszonen omkring vindmølleområdet i det nordlige Vinge.

Med forbehold for de tekniske løsninger og øvrige myndigheders godkendelse, placeres anlægget så sydligt som muligt, inden for det afgrænsede areal.

De to andre placeringer

Beliggenhed 1 syd for Hørup Skovvej:

Området ligger i et åbent landskab. Området grænser ikke op til bolig- eller erhvervsområder, men ligger ved de trafikerede veje Hørup Skovvej og Frederikssundsvej. Vandressourcecenteret vil her fremstå som et teknisk anlæg i landskabet, hvor landskabet i forvejen er forstyrret pga. nærheden til de den overordnede vejnet, herunder afslutningen på den kommende Frederikssundsmotorvej. Området er relativt fladt og er teknisk set velegnet. Trafikbetjening kan ske fra Hørup Skovvej via Varmedalsvej. Forhåndstilkendegivelse er indhentet fra Vejdirektoratet.

Både øst og vest for området er bevoksede arealer, der potentielt bidrager til at indramme og nedtone anlæggets størrelse i landskabet. Det vil være muligt, at plante skov på de ubebyggede arealer omkring vandressourcecenteret. Det kan reducere synligheden af anlægget ude fra, selvom bl.a. de høje procestanke vil være synlige.

Beliggenhed 2 syd for Ågade:

Området ligger mellem Ågade, Frederikssundsvej, et erhvervsområde med bl.a. Frederikssund Genbrugsstation, Idrætsbyen og Sillebro Ådal. Vandressourcecenteret vil her kunne placeres i udkanten af Frederikssund By og inden for byfingeren i Fingerplanen tæt på andre tekniske anlæg og erhverv og ca. 500 m fra nærmeste boligområde. Det vil ligge synligt ved ankomst til Frederikssund fra den kommende motorvej og kan blive et vartegn i landskabet.

Støjkonsekvenszonen omkring potentielle vindmøller i det nordlige Vinge samt omkring den kommende motorvej betyder, at andre udviklingsmuligheder for området er begrænset, og boliger er f.eks. ikke en mulighed. Området er lettere kuperet og indeholder fredede fortidsminder (gravhøje) med beskyttelseslinjer, som der skal tages højde for, men som ikke er en udfordring. Trafikbetjening kan ske fra Frederikssundvej via Ågade.

Områdets placering giver mulighed for at binde Frederikssund by og Vinge tættere sammen gennem stilforbindelser ved Sillebro Å. Derudover er der potentiale for et udvidet rekreativt læringsforløb om ressourcer og vandkredsløb med Sillebro Ådal, Idrætsbyen, Frederikssund genbrugsstation. Realisering af nogle af disse synergieffekter vil kunne kræve kommunal (med)finansiering.

Administrationens vurdering

Alle tre placeringer er velegnede til placering af et nyt fælles vandressourcecenter.

Forskellen på de tre placeringer er derfor primært på synlighed i landskabet, afstand til boliger/boligområder, antal ejere og potentielle synergieffekter. Placering nord for Vinge ligger, så det vil være synligt i landskabet, men ikke lige så markant, som placering ved Ågade.

Der er ingen boliger inden for 200 m ved placering nord for Vinge, mens der er 9 boliger indenfor 200 m ved Hørup Skovvej og 2 ved Ågade efter anlæggets etablering. Afstanden til boligområder er for alle tre placeringer længere væk end 200 m, nærmest er Sundbylille, der ved placering nord for Vinge er ca. 250 m fra afgrænsningen.

Processen frem mod realisering af et vandressourcecenter

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan. Strukturplanen beskriver på et overordnet niveau vandressourcecenterets placering, mulige ledningstraceer og ombygning af de eksisterende renseanlæg.

Strukturplanen skal også sammenligne prisen for at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de kan møde byspildevandsdirektivets forventede krav, med prisen på at etablere et nyt fælles anlæg. I miljøvurderingen af strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau bl.a. hvad en ny rensestruktur har af betydning for Roskilde Fjord og for vandforsyning til vandløb ligesom der foretages beregninger på drivhusgasudledninger fra hhv. de eksisterende anlæg og det nye anlæg.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Sideløbende med udarbejdelse af strukturplanen vil administrationen og Novafos afklare mulighederne for, hvordan området ved det eksisterende renseanlæg i Frederikssund by kan anvendes, når det ikke længere skal bruges til renseanlæg. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde principper for, hvordan det arkitektoniske og visuelle udtryk af vandressourcecenteret og landskabet omkring anlægget skal fremstå. Forhold, der senere vil indgå i lokalplanen.

Inddragelse

Administrationen besøgte i december 2022 de potentielt berørte lodsejere på de to første placeringer og har siden været i løbende dialog med dem. Lodsejer på den tredje placering nord for Vinge har administrationen besøgt i oktober 2023.

De berørte lodsejere ved Ågade og Hørup Skovvej er ikke positivt indstillet over for at få placeret et anlæg på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med deres fremtidsplaner. Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Lodsejer til arealet nord for Vinge er umiddelbart positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal placeres på vedkommendes jord, da det ikke nødvendigvis er i uoverensstemmelse med fremtidsplaner.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me). En del af lodsejerne gav udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe. Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Inddragelse af øvrige aktører og borgere

Novafos og administrationen inddrager relevante foreninger, interesseorganisationer mv. løbende, når det findes relevant. Bred inddragelse af borgerne sker i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen samt under udarbejdelse af spildevandsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

206Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for fællesskaber og servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 for fællesskaber og servicefunktioner i Det Grønne Hjerte i Vinge. Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en ny bygning til servicefunktioner, der i første omgang skal anvendes som børnehus samt muliggøre en revitalisering af bebyggelsen på ejendommen Solvænget 29, så denne fremadrettet kan være omdrejningspunkt for lokale fællesskaber og foreningsliv. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by, hvor fællesskaber kan trives i byens grønne hjerte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 6. september 2023, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 206:

Udvalget drøftede bl.a. det stiforløb, der er skitseret i planen. Sagen sendes retur til Plan og teknik med henblik på fornyet behandling.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 170:

Anbefales, idet stien C-D kan etableres og ikke skal etableres inden ibrugtagning.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 250:

Indstillingen fra Plan og teknik anbefales med den præcisering, at stierne A-B og C-D kan etableres og ikke skal etableres.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Planen giver mulighed for at opføre et nyt børnehus og for at der kan ske ændringer i bebyggelsen omkring det nedlagte gartneri på Solvænget 29. Lokalplanen sikrer, at der kan ske en begrænset og nænsom udvikling af området, hvor natur- og kulturmiljøinteresser i Det Grønne Hjerte fastholdes. Samtidig skal arealerne kunne aktiveres til glæde for fællesskabet i den nye bydel. Lokalplanen har bestemmelser om områdets friarealer og stiforbindelser. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 8,5 meters højde indenfor fastlagte byggefelter. Det sikres, at de nære arealer langs beskyttet natur friholdes og at eksisterende beplantning bevares. I lokalplanområdet fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 15.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Lokalplanen fastlægger, at delområde 1 skal anvendes til offentlige formål. Den endelige disponering og udformning af den nye bebyggelse er endnu ikke afklaret. Der er derfor udlagt et rummeligt byggefelt, der sikrer den nødvendige fleksibilitet ift. den bygningsmæssige programmering. Vejbetjening vil ske fra nord, og der er afsat plads til en fællesparkeringsplads, der skal dække behovet i begge delområder. Anvendelsen i delområde 2 tager udgangspunkt i de eksisterende forhold og naturlige bindinger såsom beskyttet natur, beplantning, udsigtslinjer mv. Lokalplanen muliggør en anvendelse i delområde 2 til offentlige formål i form af kultur- og foreningsliv, fælleshus, værksteder, café, gæsteboliger o.l. og et rekreativt område med friarealer, der bl.a. må anvendes til dyrehold og naturarealer til understøtning af fællesskabende funktioner til boligområderne i det sydlige Vinge.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanens rækkefølgeplan, så der kan planlægges for området nu frem for i anden halvdel af kommuneplanperioden (2027 – 2033).

Høringssvar og tilpasning af planen

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 17. maj til den 14. april 2023. Der er ikke modtaget nogle høringssvar til planerne.

Samlet set har høringen således ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen, men der er indarbejdet enkelte tekniske rettelser angående vandtilførsel til § 3-søen i delområde 2, og lokalplanens §§ 7.1 og 7.2 er suppleret med bestemmelse om, at der ikke må benyttes zink til tage, nedløbsrør mv.

Lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Plan og tekniks møde d. 1. november 2023

Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. september 2023 at sende lokalplan 163 retur til Plan og teknik til fornyet behandling på baggrund af flere forhold drøftet på mødet, herunder grad af multifunktionalitet, stiforbindelser og bevaring af hovedhus i delområde 2.

Multifunktionalitet

Planen har et stærkt fokus på fællesskaber for forskellige brugergrupper og dermed multifunktionalitet i uderummene for området. Planen er tilrettet, så redegørelsens formuleringer om multifunktionalitet i bygninger slettes. Eventuel ny bebyggelse i delområde 2 (område for fællesskab) skal dog disponeres og udformes så det understøtter multifunktionelt brug og en bred brugergruppe. Bestemmelse § 7.1.2 " Ny primær bebyggelse skal disponeres og udformes så det understøtter multifunktionelt brug" er fastholdt.

Stiforbindelser

Det er vigtigt at sikre adgang og god tilgængelighed for gående og cyklister til børnehuset fra Vinges overordnede stinet i Det grønne hjerte. Denne er vist som stitilslutning e på kortbilag 3 i lokalplan. Der er tale om en kort fordelingssti fra hovedsti a-b frem til indgangen af børnehuset. I forslaget til lokalplanen fremgik det, at stien minimum skulle anlægges i 3 meters bredde. Dette foreslår administrationen ændret til maksimum 3 meter. Det er hensigten, at den skal skabe en høj tilgængelighed og kunne vintervedligeholdes, men samtidig er det en mindre fordelingssti, der ikke skal have samme bredde som den overordnede nordsydgående stiforbindelse i Vinge, der anlægges i mindst 4,5 meter.

Derudover er der en sti c-d på tværs af området, som er en smal sti til gående, der etableres i en bredde på 1,5 meter og anlægges i grus. Stien skal skabe forbindelse mellem børnehus og området med grønne fællesskaber. Den skal fungere som fordelingssti fra parkeringsarealer ved børnehuset (delområde 1), der med sin kapacitet også skal forsyne området for fællesskaber (delområde 2). Stien forbinder desuden området med det kommende rekreative bassin 308.2 øst for lokalplanområdet. Bestemmelse § 5.2.2 "Der skal etableres en tværgående stiforbindelse, Sti c-d, med stitilslutninger og placering som vist i princippet på kortbilag 3. Stien skal udlægges i en bredde på mindst 1,5 m og anlægges i grus" fastholdes.

Hovedhus, delområde 2

Det tydeliggøres i lokalplanens redegørelse, at det udelukkende er en mulighed at bevare eksisterende bebyggelse, herunder hovedhuset i delområde 2, og ikke at hovedhuset skal bevares. Lokalplanen giver altså mulighed for både nedrivning og bevaring af eksisterende bebyggelse i delområde 2. Om hovedhuset fremadrettet rives ned eller bevares er endnu ikke afklaret, men vil blive fremlagt til politisk behandling i selvstændig sag.

Administrationen anbefaler, at planen vedtages endeligt med følgende ændringer

 • Bestemmelse § 5.2.3 om adgangssti til kommunal servicefunktion er ændret så stiens bredde er maksimalt 3 m og ikke som tidligere angivet mindst 3 m.
 • Afsnit om multifunktionalitet på side 6-8 fastholdes, men sætning om multifunktionalitet i bygninger slettes; ”Ny bebyggelse disponeres og udformes med henblik på at understøtte multifunktionelt brug og synergier, der også ’griber’ ind i naboområderne”. Desuden slettes figur, der viser referencer med inspiration til indendørs attraktioner, der kan danne base for multifunktionalitet.
 • Redegørelsens afsnit om Delområde 2 – fællesskabsområde præciseres, så det tydeligt fremgår, at der er mulighed for både nedrivning og bevaring af eksisterende bebyggelse; ”Bygningsmæssigt bliver omdrejningspunktet det eksisterende gårdanlæg. Den eksisterende bebyggelse herunder hovedbygning, rundbuehal, drivhuset og staldbygning kan istandsættes og evt. udvides. Det er også muligt at rive bygningerne ned”.

Revideret lokalplan 163 er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 17. maj til 14. april 2023. Der vil ske inddragelse af naboer, foreninger og interessenter omkring aktivering af delområde 2 i forlængelse af lokalplanprocessen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

207Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 167 for boliger på A C Hansensvej 12 i Frederikssund

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om forslag til lokalplan 167 skal godkendes og sendes i offentlig høring. Plan og teknik besluttede den 3. maj 2023 (sag nr. 77) rammerne for en ny lokalplan for A C Hansensvej 12 A-B, 3600 Frederikssund.

Lokalplanen muliggør opførelse af omkring 37 boliger i op til 3,5 etager helt tæt på Frederikssund Centrum. Forslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 167 godkendes og sendes i offentlig høring i 6 uger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 172:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning:

For stemte: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Michael Tøgersen (I)

Imod stemte: Jørgen Bech (V)

Jørgen Bech (V) stemte imod, idet han ikke mener, at skærmtegl passer ind i det omgivende bymiljø, som primært er præget af røde teglsten.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 251:

Drøftet.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Jørgen Bech (V) stillede et ændringsforslag om, at LP 167 ændres, således at der stilles krav om at benytte traditionelle mursten i stedet for facadetegl, fordi disse ikke passer ind i området.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V)

Imod forslaget stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (SocialLiberale), Rasmus Petersen (Ø)

Ændringsforslaget faldt dermed.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For administrationens indstilling stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod administrationens indstilling stemte: Maibritt Møller Nielsen (D)

Administrationens indstilling tiltrådt.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger i Lille Blødevej-kvarteret, i det stationsnære kerneområde i Frederikssund midtby. Matriklen, der planlægges for i denne lokalplan, ligger i udkanten af Lille Blødevej-kvarteret, afgrænset af A C Hansensvej mod nordøst og Lærkevej mod nordvest. Mod syd er Stationsparken, et boligområde med rækkehuse i ét plan. Tidligere husede matriklen den kommunale institution Klub Mix, som Frederikssund Kommune solgte i starten af 2022. Se bilag 1 med oversigtskort.

Overordnet planlægning

Området er i kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde C 1.3, og må anvendes til centerområde. Her fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 120 og randbebyggelse mod A C Hansensvej fastlægges til 3,5 etager. Den nye lokalplan overholder gældende kommuneplanramme.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre etageboliger. Planen skal sikre, at bebyggelsen udformes som randbebyggelse mod A C Hansensvej, med vejbetjening fra Lærkevej. Byggeriet skal tilpasses det gadeforløb, der i øvrigt er etableret langs A C Hansensvej. Boligerne sikres adgang fra vejen for at opnå en levende forside på byggeriet. Der er i lokalplanen særligt fokus på byggeriets arkitektoniske udtryk. Særligt samspillet med omgivelserne, herunder placering af byggefelt, bygningshøjde, tagform og facadematerialer. Lokalplanen opstiller derfor bestemmelser for udformning af skærmtegl, såfremt det er det anvendte facademateriale på byggeriet. Lokalplanen skal sikre, at den gamle jernbanevold bevarer sit udtryk, som et landskabeligt træk, der fortæller om byens historie. Banevolden er et af byens grønne rum og et af købstadens særlige landskabstræk. Samtidig fastholdes en vigtig forbindelse for gående og cyklende fra stationsområdet mod Kalvøen.

På grund af lokalplanområdets lavtliggende terræn, omkring kote 1.00, sikrer lokalplanen, at stuegulvskoten i boliger er minimum kote 1,6. Højden er fastlagt ud fra ønsket om at mindske risikoen for oversvømmelse, samtidig med at der bliver taget arkitektoniske og æstetiske hensyn.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en etageejendom i 3,5 etager med sadeltag ud mod A C Hansensvej, og en etageejendom i 3 etager med flat tag ud mod Lærkevej. Derudover kan der opføres en glasbygning, der forbinder de to bygninger, hvor trappe og elevator kan placeres.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslag 167 og miljøscreening vedlægges som bilag 2 og 3.

Inddragelse

Mere end 200 af de tætteste naboer var inviteret til møde om lokalplanforslaget og projektet den 7. september 2023. Mødet blev afholdt på matriklen, og der var omkring 45 fremmødte. Her præsenterede administrationen og bygherre planerne for området, og der var mulighed for at stille spørgsmål til både planlægningen og projektet. Et notat fra dialogmødet er vedlagt som bilag 4.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

208Beslutning om brugerbetaling ved anlæggelse af asfaltramper til overkørsler

Resume

Plan og teknik skal i denne sag beslutte, om ændring af asfaltrampe til overkørsel ved privat lodsejer fremadrettet skal være finansieret af lodsejeren - det vil sige ansøger, som anmoder om ændringen. Kommunen dækker i dag udgifterne for udlæggelse af overkørselsramper.

Administrationen oplever et stigende antal ansøgninger fra borgerne om bredere overkørselsramper for at kunne parkere deres biler, trailer og lign. inde på egen matrikel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende brugerbetaling på 500 kr. pr. løbende meter ved grundejers ønske om ændret overkørselsrampe til egen matrikel.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 182:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 252:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er en stigende tendens til, at borgere ejer mere end én bil per husstand. Borgere ønsker på trods af flere køretøjer at kunne parkere inde på deres egen matrikel, og dette muliggøres ofte ved en udvidelse af deres private parkeringsareal.

Det private parkeringsareal ønskes ofte dobbelt så stort og derfor ansøges ofte om, at overkørselsrampen udvides, så den fremover er dobbelt så bred som den eksisterende overkørselsrampe.

De ansøgte bredder på overkørselsramperne ses ofte fordobbelt, fra 4-6m til 8-12m, hvilket kan havde negative effekter på vejens funktion som vejafvanding og trafiksikkerhed og skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Følgende punkter er eksempler på udfordringer, der kan opstå ved anlæggelse af bredere overkørselsramper:

- Vejbrønde kan blokeres, hvilket kan skabe ophobning af vand på vejen.

- Trafikanter kan blive forvirret over, hvor der forekommer tværgående trafik på vejen, da de ikke kan forudse, hvor indkørslen er.

- Parkeringsmulighederne på vejen kan forværres, da det er ulovligt at parkere ud for en overkørsel.

Flere af vores nabo kommuner har besluttet, at ansøgninger om udvidelse af asfaltramper finansieres af ansøgeren. Administrationen vil dog fortsat, at arbejdet udfører af kommunens entreprenører, således at det bliver udført korrekt.

Kommunens driftentreprenør har det med som opgave i udbudslisten, opgaven er derfor markedsprøvet.

Hjemlen til denne brugerfinansiering er i Vejlovens § 49, stk. 2.

§ 49, stk. 2: "Den, der ansøger om en ny adgang eller udvidelse af en eksisterende adgang til en offentlig vej eller sti, afholder udgifterne til etablering, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og ansøgeren."

Det er med andre ord lovens udgangspunkt, at ansøgeren selv betaler alle udgifter, der er forbundet med etableringen af adgangen, herunder også en asfaltrampe. Men der kan laves en aftale om, at kommunen betaler.

Administrationen anbefaler indførsel af brugerbetaling på området med 500 kr. pr. løbende meter.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til overkørselsramperne er fuldt ud brugerfinansieret, hvis indstillingen følges. Gebyret indarbejdes efterfølgende på kommunens takstblad for 2024.

209Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af fjernvarmeledning

Resume

Byrådet har på møde den 28. september 2022 godkendt Vestforbrændings projekt for varmeforsyning af Vinge, St. Rørbæk og det sydlige Frederikssund. Vestforbrænding skal i gang med at grave fjernvarmeledningerne og ønsker i den forbindelse kommunens accept af eventuel ekspropriation til ledningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune vil ekspropriere efter varmeforsyningslovens § 16 til projektets gennemførelse, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler med de private lodsejere.
 2. Forvaltningen bemyndiges til at indkalde til åstedsforretning, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler med de private lodsejere.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. november 2023, pkt. 180:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 253:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Ozgür Bardakci (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Rasmus Petersen (Ø)

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D) med den begrundelse, at Nye Borgerlige er imod åstedsforretning, da vi ikke mener, at lodsejere skal tvinges til at indgå aftaler uden frivillighed.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Der skal etableres en fjernvarmehovedledning mellem Vestforbrændings eksisterende hovedledning ved Måløv Spidslastcentral i Ballerup Kommune og via Egedal Fjernvarmes net, EF Maglevad centralen frem til Vestforbrændings energicentral i Frederikssund.

Etablering af hovedledningen vil gøre det muligt at samkøre Egedal Fjernvarmes anlæg med Vestforbrændings eksisterende anlæg i Ballerup Kommune og Vestforbrændings fjernvarmeanlæg i Frederikssund Kommune. Med samkøringen vil produktionen fra eksisterende og planlagte produktionsanlæg kunne optimeres, og være forberedt til udnyttelse af fremtidige varmekilder og forsyne kommende nye fjernvarmenet i de tilgrænsende områder i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Ballerup Kommune.

Strækningen i Frederikssund Kommune er på ca. 6.2 km. Ledningens placering i Frederikssund Kommune er vist på bilag.

På en stor del af strækningen er ledningen placeret i offentlig vej, men dele er beliggende på privat areal. Der vil være behov for at anvende midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med etablering af ledningen. Der er mellem 5 og 10 lodsejere som vil blive berørt af projektet.

Hvor ledningen og/eller midlertidige arbejdsarealer ligger i privat areal, forsøger Vestforbrænding at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om etablering af ledningen, pålæg af servitut om ledningen med fravigelse af gæsteprincippet samt brug af midlertidige arbejdsarealer i anlægsfasen. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, er der hjemmel i varmeforsyningslovens § 16 til at erhverve de nødvendige rettigheder ved ekspropriation. Vestforbrænding ønsker kommunens tilkendegivelse af ekspropriationsvilje i det tilfælde, at det ikke er muligt at komme i mål med de frivillige aftaler. Det er samtidig en forudsætning for, at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Forvaltningen bemyndiges samtidig til at igangsætte ekspropriation ved indkaldelse til åstedsforretning, i det tilfælde frivillige aftaler ikke kan indgås. En eventuel ekspropriationsbeslutning vil blive forelagt Byrådet på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt at gennemføre en ekspropriation.

Inddragelse

Vestforbrændingen har taget kontakt med nogle af lodsejerne og vil fortsætte med at tage kontakt til de berørte lodsejere, som måtte mangle.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

210Beslutning om disponering af restbevilling i 2023 - Det Grønne Hjerte

Resume

Byrådet frigav 25. oktober 2023 (sag nr. 191) midler afsat til det Grønne Hjerte i 2023. Det blev samtidigt besluttet, hvordan hovedparten af midlerne skal disponeres. Med denne skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til, hvad de resterende 0,150 mio. kr. indenfor den frigivne anlægsbevilling i 2023 skal anvendes til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Restbevillingen på 0,150 mio. kr. til det Grønne Hjerte i 2023 disponeres til Formidling og skiltning, Byrumsmøbler samt aktivering af udearealer ved Solvænget.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 246:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kirsten Weiland (N).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Der arbejdes for at styrke den nuværende oplevelsesrute i det centrale Vinge, hvor byens første forbindelser og byrum aktiveres og bindes sammen. Derved sikres det, at byens rum tager form, inden byens kommende borgere flytter ind. I forlængelse af Byrådets beslutning fra mødet i oktober fremlægges hermed forslag til indsatser, der styrker oplevelsesruten og de foreløbige byrum i Vinge.

Følgende indsatser ønskes igangsat i Det Grønne Hjerte, som supplerer de igangværende boligprojekter og sikrer, at byens rum til de kommende borgere aktiveres. Til sagen er vedlagt et kort, der angiver oplevelsesruten.

 • Formidling og skiltning langs oplevelsesruten (0,025 mio. kr.)

For at styrke sammenhænge og formidlingen af byens kvaliteter skal der opstilles formidlingsskilte ved de bærende naturoplevelser langs ruten. Ligeledes skal der sikres en sammenhængende visuel skiltning og formidling af byens udvikling og visioner. Der vil også i dette arbejde være fokus på at præsentere det eksisterende logo i en genbesøgt version, der skal være den fremadrettede identitetsmarkør for Vinge.

 • Byrumsmøbler i de centrale byrum langs oplevelsesruten (0,1 mio. kr.)

Der arbejdes med tre centrale byrum langs ruten, hvor der med fordel kan opstilles byrumsmøbler til ophold og akvitering. De tre steder er ved Solvænget 29, Vinge C (klimakassen) og Gl. Slangerupvej 9. Byrumsmøblerne skal bidrage til, at borgerne tager brug af byrummet. Byrumsmøblerne skal danne grundlag for det fremtidige fælles udtryk af byrumsinventar i hele Vinge.

 • Aktivitering af udearealer ved Solvænget 29 (0,025 mio. kr.)

For at styrke anvendelsen af det tidligere gartneri, hvor flere borgere viser stor interesse for aktivering af ejendommen, anbefales det, at haveanlægget og omkringliggende arealer klargøres til yderligere brug af området. Der er foretaget miljøundersøgelser af ejendommen i forhold til identificering af jordforurening efter gartnerifunktionen. Undersøgelsen angiver, at store dele af området ikke er forurenet, men enkelte kildepunkter er idenficeret, og her kan der ikke ske anvendelser af jorden til køkkenhave o.lign.

Inddragelse

Der har løbende været inddragelse af borgere i forbindelse med udviklingen af Vinge, og de ønskede åbningstræk i Det Grønne Hjerte tager afsæt i konkrete ønsker og dialog med beboere og interessenter i området.

Økonomi

Byrådet har tidligere frigivet det samlede rådighedsbeløb afsat til det Grønne Hjerte i 2023, samt besluttet hvorledes hovedparten heraf skal disponeres. Denne sag indeholder derfor udelukkende indstilling omkring disponering af restbevillingen på 0,150 mio. kr. i 2023.

Bilag

211Beslutning om frigivelse af midler til indkøb og etablering af elektroniske låse samt alarm- og nødkaldesystem i 2023 og 2024

Resume

Frederikssund Kommune er i færd med at etablere elektroniske låse samt alarm- og nødkaldesystem på kommunens omsorgscentre. Omsorg og Ældre, Økonomiudvalget og Byråd skal tage beslutning om frigivelse af de resterende anlægsmidler til indkøb og etablering i 2023 og 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der frigives anlægsmidler på 273.000 kr. i 2023 og 1.052.000 kr. i 2024 til elektroniske låse, alarm- og nødkaldesystem på kommunens omsorgscentre i 2023 og 2024.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. november 2023, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende: Susanne Bettina Jørgensen (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 255:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Søren Weimann (B).

Sagsfremstilling

I kommunens investeringsplan er afsat sammenlagt ca. 3,9 mio. kroner over perioden 2021-2024 til indkøb og etablering af elektroniske låse, alarm- og nødkaldesystem på kommunens fem omsorgscentre.

Projektet har været i udbud ad flere omgange. Der er indgået kontrakt om de elektroniske låse i juni 2023 og om alarm- og nødkaldesystemet i august 2023. Installering af de elektroniske låse, alarm- og nødkaldesystem blev påbegyndt i september 2023 og forventes afsluttet primo 2024.

På baggrund af den fremskredne tidsplan for installeringen indstiller administrationen desuden, at der allerede på nuværende tidspunkt tages stilling til om frigivelse af de resterende midler i projektet for 2023 på 273.000 kr. og 1.052.000 kr. i 2024.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalget medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Frederikssund Kommune er i færd med at etablere elektroniske låse samt alarm-og nødkaldesystem på kommunens omsorgscentre.

Der er nu indgået kontrakter på det hele, og installationen er påbegyndt i september 23 og forventes afsluttet primo 24.

På baggrund af tidsplanen for installeringen indstiller administrationen, at der allerede nu tages stilling til frigivelse af de resterende midler i projektet for 2023 på 273.000 kr. og 1.052.000 kr. i 2024.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er afsat 2,8 mio. kr. i budget 2023 og 1,052 mio. kr. i budget 2024 til elektroniske låsesystemer. I nærværende sag søges der frigivet midler svarende til 0,273 mio. kr. i 2023 og 1,052 mio. i 2024 til indkøb og etablering af låsesystemer.

212Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Lundevej 11

Resume

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 2,4 mio. kr. til ombygning og klargøring af Lundevej 11 til rusmiddelbehandling, som administrationen med denne sagsfremstilling anmoder om frigivelse af midlerne til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives anlægsbevilling i 2024 på 2,4 mio. kr. til ombygning og klargøring af Lundevej 11 til rusmiddelbehandling.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. november 2023, pkt. 103:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 256:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne har ved budgetforhandling 2024 afsat 2,4 mio. kr. til klargøring af Lundevej 11 til misbrugsbehandling.

Som en del af klargøringen skal der foretages en mindre ombygning og indkøbes inventar. Se bilag 1 med budget.

Begge dele skal ske i starten af 2024, da rusmiddelbehandlingen åbnes for borgerne d. 1. maj.

Ombygningen vil blive udbudt i hovedentreprise i starten af 2024. Opstart på entreprisen forventes i februar 2024 for at kunne nå åbningsdatoen.

Herudover skal socialstyrelsen godkende lokalerne før ibrugtagning. Endelig godkendelse forventes senest 1. maj.

Administrationen anbefaler derfor, at pengene til ombygning frigives så tidligt på året som muligt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er afsat 2,4 mio. kr. i budget 2024 til etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11.

Bilag

213Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 259:

Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om, at der vil blive udarbejdet et forslag til en forenklet opfølgning på aftalen om budget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Søren Weimann (B).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer, som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces henimod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 fire initiativer, hvoraf alle er implementeret.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. september 2023, der behandles på november mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

214Orientering om status på velfærdsteknologiske indsatser bevilget fra den velfærdsteknologiske pulje

Resume

På Byrådsmødet 23. november 2022 (Sag nr. 291) blev det besluttet, at alle involverede udvalg skal modtage en afrapportering/status for de velfærdsteknologiske indsatser, der udspringer fra den velfærdsteknologiske pulje. Som følge deraf orienteres Omsorg og ældre, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse, Skole, klub og SFO, Økonomiudvalget og Byrådet om status på de igangværende indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 1. november 2023, pkt. 115:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social og sundhed, 2. november 2023, pkt. 109:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. november 2023, pkt. 103:

Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Bettina Jørgensen (A)

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 8. november 2023, pkt. 110:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Therese Hejnfelt (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. november 2023, pkt. 261:

Taget til efterretning.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Søren Weimann (N).

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgene blev senest orienteret om status på de velfærdsteknologiske indsatser på møderne i februar måned og Byrådet blev orienteret 1. marts 2023 i sag nr. 35.

Nedenfor ses en status på de 4 igangværende velfærdsteknologiske indsatser, der har fået midler fra den velfærdsteknologiske pulje. Ingen indsatser er afsluttet siden sidste status.

Kommunikationsapp implementeres på det specialiserede børn-ungeområde (Børn, familier og forebyggelse)

Center for Familie og Rådgivning forventer flere effekter af kommunikationsappen, herunder:

 • højere serviceniveau for borgerne via en moderne og mere fleksibel kommunikationsform
 • færre afbud grundet automatisk genererede påmindelser til borgerne
 • bedre og kortere mødeforløb, da sagsbehandlerne har bedre mulighed for at forberede borgerne på mødernes indhold
 • mulighed for at supplere med digital behandling/dialog undervejs i et borgerforløb

Kontrakt og databehandleraftale for kommunikationsappen har været forsinket og er først godkendt ultimo januar 2023. Efterfølgende har der været forsinkelse på integrationen til videoprogrammet, som anvendes sammen med kommunikationsappen.

Center for Familie og Rådgivning starter 2. november med opsætning og udrulning på to af centerets tre områder: Myndighed og Udfører.

På sigt skal app’en også implementeres i centerets sidste område PPR.

Projekt skolerobotter tilpasses så deltagerne får mulighed for at opnå kendskab til teknologien før den vælges som en konkret indsats for et barn med skoleværing (Børn, familie og forebyggelse samt Skole, klub og sfo)

Projekt Skolerobot er et fælles projekt imellem Center for Børn og skole samt Center for Familie og rådgivning.

Robotten er en telefon på hjul, som står i klasseværelset. Underviseren kalder op til elevens PC, og eleven deltager i undervisningen med billede og lyd.

Målgruppen har været elever med fravær på grund af skolevægring som samtidig havde en sag i Center for familie og rådgivning samt en anden sideløbende indsats for at få eleven tilbage i skole.

Der har været flere små afprøvninger af skolerobotterne og det var målet, at eleverne skulle deltage i skoledagen hjemmefra via skolerobotten.

Evalueringer har vist følgende:

 • Flere eleverne i målgruppe giver udtryk for, at de ikke ønsker at skille sig yderligere ud ift. de andre skolekammerater. Derfor ønsker de ikke at deltage i skoleundervisningen gennem en skolerobot.
 • Nogle elever giver udtryk for, at de havde dårlige erfaringer med virtuel deltagelse i undervisning fra covid-19-nedlukningen.
 • Nogle skolekammerater og flere lærere giver udtryk for, at de ikke ønsker en skolerobot i undervisningslokalet på grund af usikkerheden om hvad eleven hjemmefra kunne se, høre og eventuelt optage via skolerobotten.

Udfordringerne er forsøgt imødekommet ved at lærere og medarbejdere fra Center for familie og rådgivning både har vist robotten frem i skoleklasserne og direkte til de elever og forældre, der var tiltænkt at skulle afprøve den. Projektet har været præsenteret for flere skoler og drøftet på flere personalemøder uden at det er lykkes at få elever i målgruppen til at deltage.

På baggrund af evalueringen foretages følgende ændring i projektet.

Skolerobotterne afprøves i undervisningen og på møder i lærergruppen. Dermed vil både elever og lærere lærer robotten at kende og opnå en øget teknologiforståelse for robotten.

Målgruppen ændres, så den også omfatter elever, der ikke kommer i skole på grund af fysiske problemstillinger, længerevarende ophold i udlandet eller andre mindre komplicerede problemstillinger.

Teknologien er indkøbt og har et potentiale for børn med skolevægring. Projektets nuværende og primære mål er at lærerne og skolekammeraterne skaber erfaringer med teknologien, for derefter på sigt at kunne anvende en skolerobot sammen med et barn, der har skoleværing.

Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp eller vedligeholdende træning viser at programmet har potentiale til at øge borgeres mulighed for at blive mere selvhjulpne (Omsorg og ældre)

Implementeringen af indsatsen startede i april 2023 efter en ny opdateret version af træningsprogrammet blev frigivet. Træningsprogrammet har indtil videre været anvendt på 10 borgere. Størstedelen af borgerne træner 3 gange om ugen og enkelte 2 gange om ugen sammen med en social- og sundhedsassistent.

Der kan endnu ikke siges noget systematisk om effekten af træningen i det elektroniske træningsprogram. Der er dog enkeltstående eksempler på, at borgere har fået stærkere muskler, og dermed er blevet mere selvhjulpen, så den visiterede tid til hjemmehjælp er reduceret.

Evalueringen har vist, at det er nødvendigt at arbejde videre med særligt den interne planlægning og prioritering af træningsindsatserne hos borgerne. Det er særligt i de situationer, hvor sygdom og/eller vikar/rekrutteringsudfordringer blandt døgnplejens medarbejdere udfordrer planlægningen og gennemførelsen af træningsindsatsen ude hos borgerne.

Træningsprogrammet skal afprøves på ca. 30 borgere, for at der kan evalueres systematisk på effekten af indsatsen.

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens er indtil videre benyttet af 988 borgere (Social og Sundhed)

988 borgere har benyttet Appen Helpii, som er en digital løsning til at søge information og hjælp til at gøre noget ved faldtendens eller inkontinens. Appen giver adgang til fire forskellige typer af kurser og lærings- og træningsvideoer inden for det valgte kursus.

Appen har været anvendt blandt Frederikssund Kommunes borgere i 7 måneder.

På de fire forskellige kurser fordeler deltagerne sig således:

Hold på vandet: 405

Hold tæt, mand: 79

Sund tarm: 219

Undgå fald: 285

Den typiske deltager ser ca. 3,2 kapitler pr. besøg i appen. 9,17 % af deltagerne besøger Helpii kurset to gange. Kurserne er tilrettelagt med information og simple øvelser, der dog ikke nødvendigvis kræver gentagende besøg.

Pr. 1. oktober 2023 starter et nyt kursus ’Træn 5 minutter om dagen”, som Frederikssund Kommune har bidraget til udviklingen af.

Kurset er et øvelsesprogram, der medvirker til at borgere kan bibeholde et dagligt funktionsniveau, så de forebygger sygdomme eller fald, som skyldes inaktivitet.

Evalueringen af projektet har vist at udbredelsen af kurserne til potentielle målgrupper med fordel kunne være mere systematisk. Der tages derfor initiativer til en ændring i udbredelsesstrategien i løbet af efteråret.

Velfærdsteknologitur 2024 planlægges

Staben i Center for Voksenstøtte og Omsorg forventer at afholde en velfærdsteknologitur i 2024, hvor et udvalg af teknologier fremvises. Programmet planlægges senere.

Inddragelse

I forhold til Skole, klub og sfo og Børn, familie og forebyggelse: Inddragelse er ikke vurderet relevant.

I forhold til Omsorg og ældre og Social og sundhed: Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Status på de velfærdsteknologiske indsatser.

Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens er benyttet af 988 borgere.

Appen har været brugt blandt borgeren i 7 måneder på fire forskellige kurser:

 • Hold på vandet: 405
 • Hold tæt mand: 79
 • Sund tarm: 219
 • Undgå fald. 285.

Evalueringen af projektet viser at udbredelsen af kurserne med fordel kunne være mere systematiske. Der tages initiativer til forbedringer i løbet af efteråret.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om status på igangværende velfærdsteknologiske indsatser har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

215Anmodning om optagelse af sag på Byrådets dagsorden " Vi skal vise vores støtte til Israel"

Beslutning

Sagen blev afvist fra dagsordenen, da den vedrører et udenrigspolitisk forhold (jf. punkt 195 om godkendelse af dagsordenen).

Sagsfremstilling

Inge Messerschmidt (O) har i mail af 8. november 2023 anmodet om at få følgende sag optaget på byrådets dagsorden:

Vi skal vise vores støtte til Israel

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti

Der er krig i verden!

Dansk Folkeparti foreslår, at vi sidestiller det israelske flag med det ukrainske. At vi viser vores støtte med Israel, som vi gjorde med Ukraine.

Da krigen startede i Ukraine, besluttede økonomiudvalget 2/marts 2022, at vi skulle hejse det ukrainske flag foran rådhuset for at vise vores støtte til Ukraine efter Putins invasion.

7/oktober 23 skete det samme, da Israel blev angrebet af Hamas.

Hamas-terrorister myrdede mere end 1400 mennesker og tog mere end 200 som gidsler, da Israel d. 7/oktober blev udsat for omfattende angreb fra den militante palæstinensiske islamistiske bevægelse, Hamas.

Siden da er jødehadet blusset op igen. Også her i Danmark hvor jøder udsættes for chikane og had.

Omfattende demonstrationer foregår rundt i Danmark, der støtter op om Hamas. Bl.a på Nørrebro hvor der opildnes til etnisk udrensning af jøderne.

Det skal vi ikke acceptere!

Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at vi hejser der israelske flag foran rådhuset i Frederikssund.

Hvilket omfang der skal flages, kan vi drøfte.

 1. Skal det være 4 uger?
 2. Skal det være på månedsdagen for invasionen hver d. 7.?
 3. Skal det være en kombination af 1 og 2?
 4. Andet?

Indstilling:

Dansk Folkeparti indstiller overfor Byrådet

 1. At byrådet beslutter at det israelske flag hejses foran rådhuset i Frederikssund
 2. At byrådet beslutter i hvilket omfang det israelske flag hejses

216Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede om, at kommunen har modtaget en henvendelse vedr. Danmarks Indsamlingen med henblik på et bidrag til indsamlingen.

217Underskrifter

Resume

-

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.