Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 11. oktober 2023

2. budgetbehandling, Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

176Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Der var afbud fra John Schmidt Andersen (V). I stedet deltog Jens Jørgensen (V).

Der var afbud fra Jørgen Bech (V). I stedet deltog Mikkel Johansen (V).

Der var afbud fra Maibritt Møller Nielsen (D).

177Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024

Resume

Byrådet skal senest i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024 beslutte, hvorvidt kommunen ønsker at basere indtægterne fra indkomstskatter, tilskud og udligning i 2024 på den tilbudte statsgaranti, eller alternativt selvbudgettere sin indtægtsside.

Såfremt der vælges selvbudgettering, vil der være tale om et uigenkaldeligt valg, som indebærer, at man påtager sig en potentiel efterregulering af 2024 i 2027, når året kan gøres endeligt op. Statsgarantien vil være til endelig afregning i 2024. Såfremt den tilbudte statsgaranti vælges, vil det modsat bevirke, at man frasiger sig mulighed for at få del i den potentielle gevinst som følge af de nyeste prognoser i Økonomisk redegørelse pr. august 2023.

Såfremt Byrådet vælger at selvbudgettere, anbefales det at benytte en budgetteringsmetode, som sikrer, at man ikke forlods disponerer en mulig gevinst. Der budgetlægges således uændret i forhold til den indgåede budgetaftale for 2024, som er baseret på statsgaranti i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet indstiller, at:

 1. Frederikssund Kommune selvbudgetterer sin indtægtsside i 2024.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 221:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler derudover, at der ikke forlods disponeres med en mulig indtægt.

Udvalget noterer sig i øvrigt, at administrationen følger udviklingen i forhold til udmeldinger fra KL frem mod Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved den årlige budgetlægning valgfrihed mellem:

 • At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.
 • At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget samt folketal og dertil hørende foreløbige tilskud- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.

Hvad indebærer valget ?

Såfremt man vælger den tilbudte statsgaranti, vil indtægtssiden være endelig, hvorfor der ikke blive foretaget en efterregulering, såfremt de bagvedliggende forudsætninger ændres.

Vælger man derimod at selvbudgettere sin indtægtsside, vil en eventuel efterregulering skulle afregnes tre år efter budgetåret.

Efterreguleringen vil omfatte det samlede skatte-, tilskuds- og udligningssystem og ikke blot udviklingen i Frederikssund Kommune:

Følgende ændringer kan derfor have stor indflydelse på efterreguleringen:

 • Udviklingen i befolkningstallet – kommune og land
 • Udviklingen i beskatningsgrundlaget – kommune og land
 • Hvor mange kommuner, der har valgt at selvbudgettere, idet en mulig gevinst fra de kommuner, som vælger at selvbudgettere i 2024, vil blive modregnet i det samlede bloktilskud i 2027

Hvad indeholder den tilbudte statsgaranti ?

Det skal bemærkes, at den indgåede budgetaftale for 2024 er baseret på, at der vælges statsgaranti i 2024.

Statsgarantien for 2024 er baseret på Økonomisk redegørelse pr. maj 2023, som er regeringens status for Danmarks økonomiske situation samt prognoser for centrale nøgletal og de offentlige finanser. Statsgarantien indebærer, at Frederikssund Kommune kan budgettere med indkomstskatter for samlet 2,536 mia. kr. samt nettoindtægter fra tilskud og udligning på 0,587 mia. kr. Beløbene er til endelig afregning i 2024, såfremt Byrådet vælger denne statsgaranti.

Nye skøn for den økonomiske udvikling

Regeringen har den 31. august 2023 udsendt Økonomisk redegørelse pr. august. Sammenlignet med skønnet i maj-redegørelsen, som den tilbudte statsgaranti er baseret på, forventes nu et øget kommunalt skattegrundlag for indkomstskat på ca. 19 mia. kr. for 2024, svarende til en øget vækst på 1,7 pct. i.f.t. maj skønnet.

Regeringen angiver i redegørelsen, at der er en række væsentlige negative risici forbundet med det aktuelle konjunkturbillede:

 • Fortsatte økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine og afledte forsyningsvanskeligheder for bl.a. fødevare- og energimarkeder.
 • Den fortsatte udvikling i inflationen i Danmark og udlandet.
 • Risiko for en pris-løn-spiral, hvor pris- og lønstigning gensidigt påvirker hinanden. I en sådan situation vil der kræves yderligere stramning af de finansielle vilkår.

Hvad betyder de nye skøn ?

De nye og mere optimistiske skøn giver ikke anledning til, at regeringen ændrer den allerede tilbudte statsgaranti. De nye skøn giver imidlertid anledning til, at en række kommuner overvejer, hvorvidt man bør vælge selvbudgettering i 2024, hvilket er en forudsætning for at få del i den potentielle gevinst, som de nye skøn bidrager til, med de risici der er forbundet hermed. Valget af selvbudgettering indebærer således, at budgetåret efterreguleres tre år efter (2027), når årets endelige resultat foreligger.

Hvad siger kommunens eget skøn for selvbudgettering

De nye vækstskøn i Økonomisk redegørelse dækker over forskelle mellem de enkelte kommuners udvikling, hvorfor det er vigtigt at se på forventningerne til Frederikssund Kommunes udvikling baseret på de nye skøn.

Kommunernes Landsforening har frigivet en opdateret skatte- og tilskudsmodel, som nu er baseret på de nyeste vækstskøn fra august. En beregning foretaget den 21. september 2023, baseret på den opdaterede model, og en foreløbig slutligning 2022 pr. 12. september 2023, viser en potentiel gevinst på 66,3 mio. kr., såfremt Frederikssund Kommune vælger selvbudgettering i 2024 i stedet for den tilbudte statsgaranti.

Det er vigtigt at påpege, at der er tale om en prognose, som udover at forudsætte forventninger til eget antal borgere, samt hvad de forventes at tjene, også er afhængig af den endelige udvikling i folketal og udskrivningsgrundlag i resten af landet, samt hvor mange andre kommuner som vælger at selvbudgettere. Dette skyldes, at der foretages en udligning på 75 pct. af forskellen mellem kommunens og landets gennemsnitlige udskrivningsgrundlag, at den samlede bloktilskudspulje fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2024, samt at gevinsten/tabet for de kommuner, som vælger at selvbudgettere i 2024, vil blive modregnet i kommunernes samlede bloktilskud i 2024.

Alternativ beregning for selvbudgettering

Analysefirmaet Dataproces, som aktuelt hjælper en række kommuner med at vurdere en eventuel gevinst ved selvbudgettering, har på vegne af Frederikssund Kommune foretaget en alternativ beregning, hvor der i Frederikssund Kommune forudsættes en mindre vækst i forhold til landet som helhed i 2023 og 2024, i stedet for skønnet i KL´s tilskudsmodel. I KL's tilskudsmodel forventes der en vækst i vores udskrivningsgrundlag, som overstiger udviklingen i resten af landet med henholdsvis 1,6 pct. og 0,9 pct.

Denne alternative beregning indeholder endvidere en forudsætning om, at vores befolkningstal pr. 1. januar 2024, ender 200 personer under de 46.514 pr. 1. januar 2024, som er forudsat i kommunens seneste befolkningsprognose, og kun 19 personer mere end forudsat i statsgarantien.

På baggrund af disse mere forsigtige forudsætninger forventes fortsat en gevinst i forhold til den tilbudte statsgaranti på 37 mio. kr., i modsætning til de 66,3 mio. kr. i KL´s prognosemodel.

Valget af selvbudgettering er uigenkaldeligt, og bevirker, at man påtager sig en ubegrænset risiko, i såvel op- som nedadgående retning, når den endelige opgørelse af 2024 foreligger i 2027.

Såfremt Byrådet vælger at selvbudgettere, anbefales det at benytte en budgetteringsmetode, som sikrer, at man ikke forlods disponerer en mulig gevinst.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering kan have økonomiske konsekvenser, idet et eventuelt valg af selvbudgettering er uigenkaldeligt, og bevirker, at Byrådet påtager sig en potentiel økonomisk risiko, når budgetåret 2024 endeligt efterreguleres i 2027.

Såfremt den tilbudte statsgaranti vælges, vil det modsat bevirke, at man frasiger sig mulighed for at få del i den potentielle gevinst som følge af de nyeste prognoser i Økonomisk redegørelse pr. august 2023. Prognoserne forudser yderligere indtægter fra indkomstskat på 19 mia. kr. for samtlige landets kommuner, i forhold til det, der er forudsat i statsgarantien. Vælger man statsgarantien, er der endvidere fortsat mulighed for en negativ efterregulering af bloktilskuddet i 2027, såfremt en række kommuner vælger selvbudgettering og opnår en økonomisk gevinst herved.

Bilag

178Beslutning om 2. behandling af forslag til budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027

Resume

Budget 2024 skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Budgetforslaget blev 1. behandlet på Byrådsmødet 30. august 2023, og på mødet den 4. oktober 2023 skal Økonomiudvalget beslutte, hvilket budgetforslag, der skal indstilles til Byrådets 2. behandling 11. oktober 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling til endelig godkendelse:

 1. Det korrigerede budgetudgangspunkt for at fastholde serviceniveauet (fremgår af bilag C) godkendes.
 2. De politisk stillede ændringsforslag som følge af budgetaftalen (fremgår af bilag B) godkendes.
 3. Takstark (bilag H) indeholdende de beregnede takster for 2024 baseret på budgetaftalen for 2024 godkendes.
 4. Frigivelse af rådighedsbeløb i 2024 for følgende seks anlægsbevillinger:
 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen på 3,347 mio. kr.
 • Teknisk anlægspulje på 3,533 mio. kr.
 • Ejendomsrenovering på 13,082 mio. kr.
 • Energiinvesteringer på 5,858 mio. kr.
 • Slidlagspuljen på 12,401 mio. kr.
 • Legionella på 0,288 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 222:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Budgetforslaget har været udsendt i høring fra 25. august til 11. september 2023. Høringen gav anledning til 700 høringssvar, som løbende er blevet viderebragt til Byrådets medlemmer.

Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer var fastsat til tirsdag 19. september 2023 kl. 12.00.

Ved fristens udløb er modtaget ét ændringsforslag bestående af en budgetaftale for 2024 indgået mellem samtlige partier og lister i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og SocialLiberale.

Forslaget er nærmere belyst i bilagene A-F, bestående af: A. Budgetaftaletekst, B. Politiske ændringsforslag samt tekniske ændringsforslag siden 1. behandling, C. Korrektioner til budgetudgangspunktet, D. Budgetoversigt, E. Investeringsplan 2024-2027 F. Likviditetsprognose, G. Overblik over valgte prioriteringer, H. Takstark for 2024.

Overholdelse af økonomiske måltal

Det skal bemærkes, at budgetforslaget overholder de af KL udmeldte rammer for kommunens service- og anlægsudgifter i 2024 samt kravet om økonomisk balance i årene 2024-2027, som er fastsat i kommunens økonomiske politik. Den konkrete målopfyldelse fremgår af bilag G. Overblik over valgte prioriteringer.

Takstark

Vedlagte bilag H. indeholder et revideret takstbilag med taksterne for budgetåret 2024. Idet der blev fremlagt et foreløbigt takstbilag til 1. behandlingen, er samtlige ændringer siden denne behandling markeret med ”gult” i bilaget.

Det reviderede takstark tager udgangspunkt i det fremsendte budgetforslag ”Budgetaftale for 2024”, hvorfor der siden Byrådets 1. behandling er foretaget en genberegning af taksterne som følge af de politiske ændringer: Opkrævning af byggesagsgebyrer, forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene, egenbetaling ved kørsel til genoptræning, regulering af takster på idrætsområdet og omlægning af takst for SFO tilbud.

Helt generelt kan nævnes, at følgende takster er fastsat i henhold til takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
 • Takster for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2024 endnu ikke er udmeldt. Af takstbilaget fremgår det af kolonnen "Takstprincipper", hvilke takster dette gælder for. For øvrige takster gælder, at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Anlæg

Med henblik på at effektivisere den politiske proces vedrørende frigivelse af afsatte rådighedsbeløb indstilles det, at der samtidig med budgettets vedtagelse godkendes anlægsbevillinger i 2024 (frigivelse af rådighedsbeløb) til følgende projekter med de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2024:

 • Idræts- og spejderfacilitetspulje: 3,347 mio. kr.
 • Teknisk anlægspulje: 3,533 mio. kr.
 • Ejendomsrenovering: 13,082 mio. kr.
 • Energiinvesteringer: 5,858 mio. kr.
 • Slidlagspuljen: 12,401 mio. kr.
 • Legionella: 0,288 mio. kr.

Kriteriet for frigivelse af ovenstående er, at der foreligger en politisk beslutning om den konkrete udmøntning.

Pris- og lønregulering

Efter budgettets godkendelse vil der ske en konsekvensberegning af pris- og lønreguleringen vedrørende overslagsårene som konsekvens af godkendte ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg har vurderet, hvordan de har kunnet invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

2. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni 2023 inviterede Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kunne man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kunne deltage digitalt eller fysisk til mødet. Den 31. august 2023 blev afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kunne gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

3. Høringsprocessen

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 25. august - 11. september 2023, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2024.

Bilag

179Beslutning om fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2024

Resume

I nærværende sag skal udskrivningsprocent, grundskyldspromille samt provenu fra dækningsafgift fastsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget, med udgangspunkt i budgetaftalen indgået af alle Byrådets partier og lister, over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 pct.
 2. Grundskyldspromillen nedsættes fra 32,5 til 12 promille, svarende til den ved lov fastsatte maximale promille for øvrige ejendomme, og at grundskyldspromillen for landbrug fastholdes uændret på 7,2 promille.
 3. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille, dog svarende til 2021 provenuet.
 4. Dækningsafgift af erhvervsejendomme fortsat fastsættes uændret til 0 promille.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 223:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu der ønskes fra kommunal indkomstskat. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Ud over udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Frederikssund Kommunes udskrivningsgrundlag i 2024 udgør 9,832 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,8 fås et provenu på 2,537 mia. kr. i indkomstskat i 2024.

Grundskyld

Øvrige ejendomme:

Med baggrund i de nye og foreløbige ejendomsvurderinger vil kommunens grundskyld fra øvrige ejendomme i 2024 blive baseret på et udskrivningsgrundlag på 32,518 mia. kr.

Udskrivningsgrundlaget er markant højere end tidligere, hvilket skyldes, at det er baseret på de nye foreløbige ejendomsvurderinger. På denne baggrund er de kommunale grundskyldspromiller med virkning fra 2024 fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Det er derfor ved lov fastsat, at Frederikssund Kommunens grundskyldpromille maximalt kan udgøre 12,0 promille i 2024, i stedet for de nuværende 32,5 promille. Byrådet må dog gerne nedsætte denne yderligere, men den må ikke fastsættes højere. Med udgangspunkt i det nye udskrivningsgrundlag samt en grundskyldspromille på 12,0 fås et provenu på 390,218 mio. kr. i 2024.

Landbrug:

Med udgangspunkt i udskrivningsgrundlag på 1,256 mia. kr. samt en uændret grundskyldspromille på 7,2 promille, fås et provenu på 9,050 mio. kr. i 2024.

Dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme

Der har indtil 2021 været opkrævet en dækningsafgift fra offentlige ejendomme, beregnet på baggrund af såvel grundværdien (15 promille) som forskelsværdi (8,75 promille). Ny lovgivning bevirker imidlertid, at offentlige ejendomme fra 2022 og frem udelukkende opkræves en dækningsafgift beregnet på baggrund af grundværdien, men at den samlede betaling vil svare til det opkrævede provenu for skatteåret 2021, fra såvel grundværdi som forskelsværdi. Med et provenu på 6,384 mio. kr. for dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør dækningsafgiften uændret 15 promille, men den faktiske opkrævning svarer dog til 2021 niveauet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

180Beslutning om fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2024

Resume

I nærværende sag skal Byrådet fastsætte kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatten for 2024 fastsættes til 0,96 pct., hvilket med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil give kirken et provenu på 73,8 mio. kr. i 2024, svarende til Provstiudvalgets fremsendte finansieringsbehov.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 224:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I).

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Therese Hejnfelt (C), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Charlotte Drue (SocialLiberale), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Mikkel Johansen (V) og Morten Skovgaard (V)

Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F) og Rasmus Petersen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

 • Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
 • Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
 • På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2023 udgør kirkeskatten 0,96 pct.

Frederikssund Provstiudvalg har 13. september 2023 meddelt, at landskirkeskatten i 2024 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 11,464 mio. kr., og bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 62,344 mio. kr. Der er således et samlet finansieringsbehov på 73,8 mio. kr.

Af § 18 i bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog således at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Kommunen har budgetlagt svarende til det statsgaranteret udskrivningsgrundlag til folkekirken i 2024 på 7,688 mia. kr. Under denne forudsætning opgøres kirkeskatteprocenten til uændret 0,96 pct.

Det bemærkes, at den kirkelige ligning altid følger kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Såfremt Byrådet vælger selvbudgettering i 2024, og det samlede resultat af selvbudgetteringen i 2027 viser sig negativt, kan der være behov for udgiftsreduktion gennem aktivitetsnedgang i Frederikssund Provsti, højere kirkeskat eller evt. afdragsordning, hvor Frederikssund Kommune foretager tilbagebetalingen til staten, og Frederikssund Provsti efterfølgende afdrager beløbet til Frederikssund Kommune. I det modsatte tilfælde, hvor det samlede resultat giver kommunen et merprovenu, vil Frederikssund Provsti få en merindbetaling i 2027.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

181Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Maibritt Møller Nielsen (D).

182Underskrifter

Resume

-

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.