Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 25. oktober 2023

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

183Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der var ikke indkommet nogen skriftlige spørgsmål til mødet. Der blev på selve mødet stillet to spørgsmål vedr. kommunens forvaltning af serviceloven samt ét spørgsmål vedr. stærkere læringsfællesskaber.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

184Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Skov Christensen (A) var fraværende. I stedet deltog Jesper Henriksen (A).

John Schmidt Andersen (V) var fraværende. I stedet deltog Lisbet Jensen (V).

Jørgen Bech (V) var fraværende.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

185Beslutning om politisk mødekalender for udvalgets møde i 2024

Resume

En gang om året skal Byrådet træffe beslutning om, hvor og hvornår Byrådet møder for det kommende år skal holdes.

Med denne sag skal Byrådet således tage stilling til udkast til mødekalender for Byrådets møder i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet, at:

 1. Godkende udkast til mødekalender for Byrådets møder i 2024.
 2. Godkende at Byrådets møder som udgangspunkt afholdes i byrådssalen på rådhuset.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Henriksen (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Søren Weimann (B), Niels Martin Viuff (C), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Kirsten Weiland (N), Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Hans Andersen (V), Lisbet Jensen (V), Morten Skovgaard (V), Rasmus Petersen (Ø).

Imod stemte: Therese Hejnfelt (C), Charlotte Drue (SocialLiberale).

Jesper Wittenburg (A), Maibritt Møller Nielsen (D) og Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 8, at Byrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinære møder afholdes som regel mindst én gang om måneden. Tid og sted for møderne offentliggøres.

Principper for mødeplanlægningen

I arbejdet med mødeplanlægningen for udvalg og Byråd har administrationen arbejdet ud fra følgende principper:

 1. Udgangspunkt i den godkendte mødekalender for 2023.
 2. Udvalgsmøderne placeres, så sager fra dagsordenen kan nå at blive optaget på dagsordenen til næstkommende møde i Økonomiudvalg og Byråd.
 3. Byrådets møder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, og Økonomiudvalgets møder holdes som udgangspunkt den foregående onsdag. Nogle måneder kan det imidlertid ikke lade sig gøre som følge af ferie- eller helligdage.

Principperne afspejler bl.a. den gensidige afhængighed mellem udvalgsmøderne og dermed et forsøg på at veje mange forskellige hensyn op mod hinanden, herunder hensynet til at sikre en smidig og koordineret sagsbehandling på tværs af udvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

I planen er der også taget højde for udvalgenes eventuelle deltagelse i KL-topmøder.

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møde

Forslag til udvalgets ordinære møder i 2024 fremgår af vedlagte mødekalender, som også angiver tidspunkt for mødernes afholdelse. Møderne afvikles som udgangspunkt i byrådssalen på rådhuset.

I kalenderen er der indarbejdet foreløbige forslag til datoer for Byrådets 1. og 2. behandling af budget 2025. Datoerne vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med budget 2025.

I lighed med hidtil vil der blive reserveret tid til at holde eventuelle temamøder forud for byrådets ordinære møder.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

186Beslutning om igangsættelse af arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering

Resume

Økonomiudvalget efterspurgte på udvalgsmødet den 23. august 2023 en sag til udvalgets møde i oktober om, hvordan Frederikssund Kommune kan arbejde med frisættelse og afbureaukratisering. I sagen beskrives eksisterende nationale tiltag i forhold til frisættelse og afbureaukratisering. Ligeledes fremlægges et forslag til det fremadrettede arbejde i Frederikssund Kommune, herunder tids- og procesplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

 1. Tage redegørelsen for eksisterende nationale tiltag i forhold til frisættelse og afbureaukratisering til efterretning.
 2. Godkende forslag til det videre arbejde med frisættelse og afbureaukratisering i Frederikssund Kommune, herunder tids- og procesplan.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 229:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt, idet Byrådet bemærker, at fagudvalgene i forhold til det lokalpolitiske spor fastsætter mål for arbejdet, som Byrådet orienteres om i 1. halvår 2024.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Frisættelse og afbureaukratisering er et centralt tema både på nationalt og lokalt plan. Omdrejningspunktet er at arbejde med vaner og kultur, som står i vejen for, at medarbejderne kan løse kerneopgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, men også at have fokus på at fjerne unødige regler og arbejdsgange. Ved at arbejde med disse forhold kan der skabes bedre rammer for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed til at skabe løsninger med udgangspunkt i borgernes behov.

1. Redegørelse for eksisterende nationale tiltag i forhold til frisættelse og afbureaukratisering

Fra nationalt hold blev der i 2021 indgået velfærdsaftaler med syv kommuner, som blev frisat fra statslige og kommunale regler på ældreområdet, dagtilbudsområdet og i folkeskolen frem til efteråret 2024. I midtvejsevalueringen fremgår det, at forsøgene har haft en effekt, og fritagelsen har skabt fagligt frirum og dialogbaserede samarbejdsformer, som kan skabe bedre velfærd for og med borgerne. Erfaringer fra forsøget og andre forsøg med frisættelse viser også, at der er fundet flere eksempler på uhensigtsmæssige lokale arbejdsgange samt manglende digital understøttelse.

Der er derfor et potentiale i at arbejde med frisættelse og regelforenkling inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. Det var oprindeligt planen at udbrede velfærdsaftalerne til alle landets kommuner i 2023, men det er i stedet besluttet at køre ordningen videre for de syv kommuner som oprindeligt planlagt til efteråret 2024. Herefter er det forventningen, at nye initiativer vil blive iværksat med afsæt i regeringens ambitiøse planer for frisættelse af den offentlige sektor, der indgår i regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”.

En barriere for at skabe gode løsninger for og med borgerne kan også være omfattende regler fra statslig hold, der sigter på at føre kontrol og tilsyn med opgaveløsningen. Hermed går tiden med at administrere i stedet for løse kerneopgaven. I aftalen om kommunernes økonomi 2024 mellem KL og Regeringen fremgår det, at regeringen har til hensigt at sanere i de statslige tilsyns- og kontrolopgaver. Det er endvidere forudsat i økonomiaftalen, at regeringen vil komme med forslag til regelforenklinger med henblik på at frigøre ressourcer i kommunerne.

2. Forslag til det videre arbejde med frisættelse og afbureaukratisering i Frederikssund Kommune

Byrådet har sammen med ledere og medarbejdere ansvaret for, at vi som kommune leverer løsninger af god kvalitet, der har værdi for borgerne. Frisættelse og afbureaukratisering er én af vejene til at udvikle gode løsninger, og det kræver, at vi på de enkelte arbejdspladser og på tværs af organisationen har tillid og arbejder sammen. Det foreslås, at det videre arbejde med frisættelse og afbureaukratisering forløber i tre spor.

2.1. Lokalpolitisk spor

Det lokalpolitiske spor handler om, hvordan udvalg og Byråd kan understøtte øget frisættelse og afbureaukratisering og derigennem frigøre tid til kerneopgaven. Helt konkret foreslås dette at ske ved, at:

 • At Byrådet frem mod næste byrådsperiode gennemfører en sanering i politikker og strategier. Dvs. forholder sig til det ”styringshierarki”, der er af politikker og strategier og beslutter, hvordan det kan forenkles. Dette tværgående arbejde forankres i Økonomiudvalget på baggrund af forslag fra fagudvalgene.
 • At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

Omsorg og ældre har igangsat en proces for frisættelse og afbureaukratisering på ældreområdet som led i gennemførelsen af strategien ”Sammen om Frederikssund” og den kommende ældrestrategi. Arbejdet er tilrettelagt som en bottom up proces, hvor de enkelte arbejdspladser arbejder med frisættelse og i løbet af 2023-2024 afprøver forskellige initiativer og handlinger lokalt.

2.2. Organisatorisk spor

Det organisatoriske arbejde med frisættelse og afbureaukratisering er helt afgørende og har fokus på, hvor vaner, kultur og arbejdsgange opleves som barrierer for opgaveløsningen. Det bygger videre på det arbejde, der er startet op i regi af ”Sammen om Frederikssund” i ledergruppen og i MED-organisationen, og flere steder i organisationen er man allerede godt i gang. Aktuelt gennemfører kommunens knap 200 ledere i ledelsesudviklingsforløbet ”Ledelse i forandring” et uddannelsesforløb i bl.a. frisættelse, tillid og afbureaukratisering. Tilsvarende kommer disse emner til drøftelse på Den personalepolitiske konference i MED-organisationen i efteråret 2023.

Det organisatoriske spor tager afsæt i, at medarbejdere og ledere på de enkelte arbejdspladser arbejder med at udvikle de bedste rammer for løsningen af deres kerneopgaver og herunder også identificerer arbejdsgange eller procedurer, der spænder ben for, at medarbejderne kan bruge deres faglighed til at skabe løsninger med udgangspunkt i borgernes behov. Det er en vigtig forudsætning for arbejdet, at der udvises tillid til, at der er faglighed og kompetence lokalt til at løse de daglige kerneopgaver bedst muligt som led i arbejdsfællesskabet. MED-udvalgene involveres i arbejdet. Såfremt fjernelse af eller ændring i regler og procedurer kræver en politisk beslutning, vil der blive forelagt en sag for det pågældende fagudvalg.

2.3. Nationalt spor

Regeringen har ved flere lejligheder sat fokus på frisættelse og afbureaukratisering, og det forventningen, at der vil komme nye konkrete initiativer i det kommende år som opfølgning på regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”. Det er en udvikling, vi som kommune løbende vil følge op på og tænke sammen med såvel det lokalpolitiske som det organisatoriske spor. Ved at sætte initiativer i gang allerede nu får vi dog samtidig erfaringer med at arbejde med frisættelse og afbureaukratisering, og dermed kan der oparbejdes en organisatorisk modenhed til at arbejde mere med disse tiltag i fremtiden.

2.4 Tids- og procesplan for det kommende arbejde med frisættelse og afbureaukratisering

Arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering gennemføres i 2024-2025. Der gives en samlet midtvejsstatus for udvalg og Byråd ultimo 2024 og en afsluttende status for arbejdet i udvalg og Byråd ultimo 2025.

Inddragelse

Organisationen, herunder MED-organisationen, har bl.a. i forbindelse med arbejdet med strategien ”Sammen om Frederikssund” været involveret i arbejdet med frisættelse, tillid og afbureaukratisering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

187Beslutning om sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Resume

Byrådet skal fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning på det sociale område, til der er truffet afgørelse. I denne sag fremlægges forslag til sagsbehandlingsfrister, som skal gælde fra 1. november 2023. Sagsbehandlingsfrister på børneområdet behandles primo 2024, da den nye Barnets Lov forventes at få betydning for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Sagen har været forelagt følgende fagudvalg: Job, erhverv og kultur, Omsorg og Ældre, Social og sundhed samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område pr. 1. november 2023 godkendes.

Historik

Beslutning fra Job, erhverv og kultur, 26. september 2023, pkt. 108:

Anbefales, idet udvalget bemærker, at Selvforsørgelse og hjemrejseydelse/overgangsydelse under integrationsprogram (ny) (§40) er 3 uger og ikke 3 måneder som anført i bilag 1.

Udvalget ønsker at få oplyst, hvorvidt sagsbehandlingsfristen for Tilbud om selvfunden ansættelse med løntilskud, førtidspensionist (§66) betyder, at der kan gå op til 2-3 måneder, før den pågældende borger kan starte ansættelse.

Udvalget anbefaler, at sagen forelægges igen til foråret 2025 inden budgetforhandlingerne.

Beslutning fra Social og sundhed, 28. september 2023, pkt. 96:

Anbefales.

Beslutning fra Omsorg og ældre, 28. september 2023, pkt. 83:

Anbefales.

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 4. oktober 2023, pkt. 98:

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Weiland (N)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 231:

Anbefales med bemærkningerne fra Job, erhverv og kultur, idet det bemærkes, at fristerne er justeret på baggrund af drøftelserne i dette udvalg.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte generelle frister på det sociale område for, hvor længe der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til der er truffet afgørelse i sagen. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. De gældende sagsbehandlingsfrister blev godkendt af Byrådet i marts 2021.

På børneområdet forventes den nye Barnets Lov at få konsekvenser for sagsbehandlingsfristen på en række områder. Derfor fremlægges forslag til frister på børneområdet i en selvstændig sag i starten af 2024.

Forslag til sagsbehandlingsfrister pr. 1. november 2023 er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt om sagsbehandlingsfrister

Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, og indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud. Samtidig skal sagsbehandlingens kvalitet være forsvarlig.

Ombudsmanden lægger vægt på, at sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, at de er både forsvarlige i forhold til sagsbehandlingens kvalitet, og at de er realistiske. Det er vigtigt, at fristerne er realistiske, da borgeren på den måde ved, hvad han eller hun kan forvente.

Sagsbehandlingsfristerne er derfor fastsat ud fra en vurdering af, hvor lang tid der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype. Inden for de enkelte typer af sager vil der kunne være forhold, der kan gøre, at en sag trækker ud. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at fremskaffe vanskeligt tilgængelige oplysninger eller at foretage mere generelle og principielle overvejelser.

Hvis kommunen i en konkret sag ikke kan overholde den fastsatte frist, vil ansøgeren få skriftlig besked om, hvornår kommunen vil træffe afgørelse.

Generelt om forslag til ændringer

De foreslåede sagsbehandlingsfrister følger langt overvejende de frister, som Byrådet godkendte i 2021.

Administrationen har derudover gennemgået de lovområder, der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, for at sikre, at der er sagsbehandlingsfrister på alle relevante sagsområder. På baggrund af gennemgangen er der sat sagsbehandlingsfrister for en række nye sagsområder. De nye sagsområder er fremhævet i bilaget. Derudover er to sagsområder udgået, da sagsbehandlingen er overgået til Udbetaling Danmark.

Samtidig er dokumentet revideret, så lovområderne er sat op efter lov og ikke efter afdeling, og paragrafferne er sat i numerisk orden. Dette skal gøre det lettere for borgeren at finde den relevante paragraf.

Der er derudover foretaget en række redaktionelle ændringer, fx præcisering af lovhenvisning eller overskrift for enkelte sagsområder.

Nedenfor ses en oversigt over de væsentlige ændringer på de enkelte udvalgs områder.

Ændringer på Job, erhverv og kulturs område

 • Det foreslås at sætte i alt 17 nye frister på udvalgets område inden for Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension, Bekendtgørelse af lov om socialt frikort, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
 • To frister udgår, idet ansvaret for de pågældende områder er overgået til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om afgørelser vedr. delpension og seniorførtidspension.
 • Der er tilføjet en række løbende forsørgelsesydelser under Lov om aktiv socialpolitik. Af hensyn til overskueligheden er alle løbende forsørgelsesydelser samlet under ét. Tidligere var der kun fastsat en frist for § 11 (forsørgelseshjælp), som var 2 uger. Den realistiske frist for de løbende forsørgelsesydelser under ét er 3 uger.
 • Sagsområderne ”Støtte til revalidering, afklaring” og ”Støtte til etablering, selvstændig virksomhed, afklaring” er lovgivningsmæssigt flyttet fra Lov om aktiv socialpolitik til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. De er nu samlet under overskriften ”Revalidering”. Det foreslås at ændre fristen fra 6 måneder til 4 måneder.
 • Fristen for tilbud om mentor (§ 167 efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) var tidligere opdelt i to frister. Det var henholdsvis ”ordinær beskæftigelse”, hvor fristen var 4 uger, og ”i øvrigt”, hvor fristen var 2 uger. Det foreslås at samle de to områder til ét med en frist på 2-4 uger.
 • Sagsbehandlingsfristen for engangstillæg (§ 25 a efter Lov om aktiv socialpolitik) foreslås ændret fra 2 uger til 1 uge.

Ændringer på Omsorg og ældres område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om friplejeboliger og Lov om social service.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Ændringer på Social og sundheds område

 • Det foreslås at sætte fire nye frister på udvalgets område inden for Lov om social service og Lov om almene boliger.
 • Der er ingen forslag til ændring af de hidtidige sagsbehandlingsfrister.

Skole, klub og SFO

 • Det foreslås at tilføje en ny frist inden for Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Fortsat sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget 11. oktober 2023:

Der er foretaget følgende rettelser i bilaget med sagsbehandlingsfrister på baggrund af beslutningen i Job, erhverv og kultur:

 • Fristen for sager om selvforsørgelse og hjemrejseydelse/overgangsydelse under integrationsprogram efter § 40 i Lov om integration af udlændinge er rettet fra 3 måneder til 3 uger.
 • Administrationen har undersøgt den faktiske sagsbehandlingstid for sager om tilbud om selvfunden ansættelse med løntilskud (førtidspensionist) efter § 66 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats ud fra behandlingen af de konkrete sager det senest års tid. Det vurderes, at sagsbehandlingsfristen med fordel kan ændres til den faktiske sagsbehandlingstid, som er 4-6 uger. Fristen er derfor rettet fra 2-3 måneder til 4-6 uger.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvar vedlagt som bilag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

188Beslutning om tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Hyllingeriis

Resume

Frederikssund Kommune har udarbejdet en ansøgning om kystbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis. Projektet blev i 2020 fremmet af Byrådet som kommunalt fællesprojekt. Projektet er nu klar til at blive behandlet af kommunalbestyrelsen. Beslutningen omfatter tilladelse til selve kystbeskyttelsesanlægget samt oprettelse af et kystbeskyttelseslag, som via bidragspligt skal finansiere anlægget og dettes drift. Beslutningen omfatter også godkendelse af, at der optages et anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte, at give tilladelse til kystbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis.
 2. Beslutte, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag og at lagets medlemmer underlægges bidragspligt.
 3. Beslutte, at godkende udkastet til kystbeskyttelseslagets vedtægter, inklusiv udkast til bidragsfordeling.
 4. Beslutte, at kystbeskyttelseslaget skal finansiere anlægget via anlægslån gennem KommuneKredit, som tilbagebetales af kystbeskyttelseslaget gennem bidragspligten.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 3. oktober 2023, pkt. 77:

Anbefales, idet der forelægges en lånesag, hvor spørgsmålet om garantistillelse afklares. Først, når denne sag er forelagt, kan lånet optages.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 232:

Indstillingspunkt 1-4 anbefales med bemærkningen fra Klima, natur og energi.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i samarbejde med grundejerforeningerne Fjordparken og Hyllingeriis udarbejdet et projekt til oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis.

Administrationen har behandlet ansøgningsmaterialet og projektet er nu klar til, at Byrådet kan træffe beslutning om godkendelse.

Tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven

Projektet har til formål at beskytte projektområdet mod oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Anlægget, som der søges tilladelse til, består af:

 • Et ca. 450 m langt jorddige/kombineret jorddige og spunsvæg mod Roskilde Fjord (øst), med en digekrone i kote 2,4 m DVR90.
 • Et ca. 375 m langt jorddige samt hævet grussti i kote 2,1 m DVR 90 langs sommerhusområdets nordlige grænse og adgangsvejen til Novafos renseanlæg.
 • Grøfter med tilhørende pumper langs landsiden af ovennævnte diger/spunsvæg.
 • Overgange til fællesarealer på havsiden af anlægget.

Et udkast til afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse samt oprettelse af kystbeskyttelseslag med bidragspligt kan ses på bilag 1. I udkastet er der inkluderet afgørelser om, at projektet ikke er omfattet krav om miljø- og habitatkonsekvensvurderinger.

Se bilag 2 for kort over området og den planlagte kystbeskyttelse.

For fuld projektbeskrivelse, se projektbilag P1.

Hovedbegrundelser for tilladelsen

Området har et væsentligt behov for oversvømmelsesbeskyttelse, da store dele af Hyllingeriis ligger lavt i terræn og flere gange har været ramt af oversvømmelser. Hyllingeriis er udpeget i Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 til at være oversvømmelsestruet. Planen indeholder derfor et mål om, at området skal beskyttes. Projektet er desuden udformet som et helhedsprojekt med det formål at beskytte et større område, hvilket er teknisk og økonomisk optimalt.

Anlægsomkostningerne for projektet er beregnet til ca. 15 % af den samlede nytteværdi, der opnås ved at beskytte området mod oversvømmelse.

Kystbeskyttelseslag med bidragspligt

Byrådet kan træffe afgørelse om, at der skal oprettes et kystbeskyttelseslag. Byrådet kan samtidig træffe afgørelse om, at projektet skal finansieres gennem bidragspligt for lagets medlemmer. Lagets medlemmer bliver ejere af fast ejendom, som bliver beskyttet mod oversvømmelse. "Ejendom" inkluderer her også veje og forsyningsinfrastruktur. Laget oprettes med det formål at være den juridiske ansøger om lån til finansiering af projektet samt at drifte det færdige anlæg.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en bidragsfordeling. Bidragsfordelingen er fastsat så de grundejere, der har størst nytte af kystbeskyttelsen, skal betale mest. Byrådet skal træffe beslutning om godkendelse af udkastet til lagets vedtægter, inklusiv den udarbejdede bidragsfordeling.

Udkast til lagets vedtægter kan ses i bilag 3.

Fastsættelsen af bidragsfordelingen er sket på baggrund af beregninger af skadesomkostninger og oversvømmelsesrisiko. Det har ført til følgende bidragsfordeling:

 • Ejere af grunde bebygget med sommerhuse eller helårsbeboelse: 10 parter
 • Ejere af byggegrunde, hvor der kan opføres sommerhuse eller helårsbeboelse: 3 parter
 • Ejere af kommunale veje: 0,5 parter
 • Forsyningsinfrastruktur, Novafos: 1 parter
 • Forsyningsinfrastruktur, Radius: 18 parter

Principperne bag bidragsfordelingen kan ses i bilag 4. Principperne er generelt udformet og trækker data fra BBR. Dette giver et ensartet grundlag, som alle grundejere kan vurderes på. Administrationen vurderer, at principperne har en karakter, så de kan ligge til grund for bidragsfordelinger også til kommende kystbeskyttelsesprojekter.

Vedtægterne indeholder derudover en beskrivelse af anlægget samt oversigt over bidragspligtige parter, se vedtægtsbilag V1 og V2.

Natur- og miljøvurderinger

Dele af projektet ligger inden for Natura 2000 området Roskilde Fjord. Da diget ligger på landværts siden af de beskyttede naturtyper og al anlægsarbejde udføres fra landsiden, har projektet ikke væsentlig påvirkning på hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.

Projektet er blevet VVM-screenet. I denne er der lagt vægt på, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. Desuden vil de gener, som kan opstå i anlægsperioden, være midlertidige samt underlagt vilkår for at begrænse påvirkningerne, fx begrænsning af støvgener.

I udkastet til tilladelsen (bilag 1) er der dermed inkluderet afgørelser om, at projektet hverken er omfattet krav om miljø- eller habitatkonsekvensvurdering.

For de fulde natur- og miljøvurderinger, se projektbilag P2-4.

Afledte administrative konsekvenser ved bidragsfordelingen

Bidragsfordelingen bygger på oplysninger i BBR. Derfor vil godkendelse af bidragsfordelingen have den afledte effekt, at borgerne får fokus på om oplysningerne i BBR er korrekte. Det er altid borgerens eget ansvar at oplyse om ændringer i BBR og søge nødvendige tilladelser. Især i sommerhusområder er der dog erfaringsvis store uoverensstemmelser mellem BBR-data og de faktiske forhold. Der kan også forventes en del ulovligt opførte bygninger eller ombygninger. Lovliggørelser af dette vil indgå i kommunens byggesagsafdelings almindelige sagsbehandling med risiko for en øget sagsbehandlingstid, hvis der indberettes et stort antal sager. Desuden vil en række medlemmer af kystbeskyttelseslaget sandsynligvis føle sig uretfærdigt behandlet, når grundejere med forkerte BBR-data først indgår korrekt i bidragsfordelingen når lovliggørelsessagen er afsluttet i kommunens administration.

Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge udvalget en drøftelsessag, hvor disse udfordringer præsenteres i større detalje.

Økonomi

Der er udarbejdet et samlet anlægsoverslag på projektet, inklusiv usikkerhed, på 17.540.000 kr. ekskl. moms.

Kystbeskyttelsesprojektet ved Hyllingeriis har fået tilsagn om 2,1 mio. kr. i støtte af statens pulje til kystbeskyttelse. Projektet har fået det størst mulige støttebeløb svarende til 25 % af materialeomkostningerne. Det betyder, at medlemmerne af det kommende digelag nu skal betale en mindre andel af projektets samlede udgifter.

Kommunen har indtil videre mellemfinansieret projektets udgifter til bl.a. rådgiverydelser. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender indstillingspunkt 4, optager digelaget et samlet lån for udgifter til projektering og anlæg ved KommuneKredit, hvor Frederikssund Kommune stiller garanti. Dette sker, når projektet bliver endeligt færdigmeldt og digelaget oprettet. Frederikssund Kommune får derfor sine udlæg til projektet tilbagebetalt på én gang, når lånet er godkendt.

Sagens baggrund

Efter Bodil-stormen i 2013 opstod der et ønske om at stormflodssikre Hyllingeriis sommerhusområde. Projektet blev i maj 2020 fremmet af kommunalbestyrelsen som et kommunalt fællesprojekt. Planlægningen af projektet overgik dermed til kommunen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces ved Hyllingeriis. Formålet med ekspropriationen er at sikre råderetten over de arealer, hvor kystbeskyttelsesanlægget skal placeres. Åstedforretningen kan først påbegyndes, efter at der er truffet afgørelse om tilladelse til projektet. Den endelige stillingtagen til ekspropriationen bliver forelagt politisk.

Bilagsoverblik

 • "Bilag 1 - Tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse af sommerhusområdet Hyllingeriis". Et udkast til den tilladelse, som besluttes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 1 og 2.
 • "Bilag 2 - Oversigtskort".
 • "Bilag 3 - Vedtægter for Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag". Et udkast til vedtægter til det kommende digelag. Vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 3.
 • "Bilag 4 - Kriterier for bidragsfordeling". Principperne bag bidragsfordeling samt den endelige fordeling, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen, indstillingspunkt 3.
 • "Bilag 5 - Hvidbog".
 • "Projektbilag P1 – Projektbeskrivelse Hyllingeriis". Den fulde projektbeskrivelse, som ligger til grund for kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P2 – VVM-screening". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P3 - Natura 2000-væsentlighedsvurdering". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal habitatvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Projektbilag P4 - Besigtigelsesnotat af sø ved Hyllingeriis". Ligger til grund for afgørelsen om, at projektet ikke skal habitatvurderes. Afgørelsen er inkluderet i kystbeskyttelsestilladelsen.
 • "Vedtægtsbilag V1 – Højvandsbeskyttelsens udformning og placering". En opsummering af projektbeskrivelsen, som skal indgå som bilag til de vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen.
 • "Vedtægtsbilag V2 – Oversigt over ejendomme og parter". Et overblik over bidragspligtige matrikler, som skal indgå som bilag til de vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen.

Inddragelse

Udarbejdelse af projekt

Ved Frederikssund Kommunes opstart af projektet blev der afholdt et indledende møde mellem kommunen, dennes rådgiver samt grundejere i området. På mødet blev der drøftet forventninger og ønsker til projektet, som har indgået i udarbejdelsen.

I løbet af projektfasen har kommunen været i løbende samarbejde med grundejerforeningerne Fjordparken og Hyllingeriis, repræsenteret af en digegruppe. Digegruppen er blevet orienteret om og har haft mulighed for at kommentere på projektet.

Borgerinddragelse

I maj 2022 blev der afholdt et grundejermøde, hvor Frederikssund Kommune i samarbejde med GF Fjordparken orienterer om fremdriften i projektet.

Kommunen har løbende opdateret projekthjemmesiden, så alle kommunens borgere har haft mulighed for at følge med i projektet. Der er desuden udsendt nyhedsbreve, med orienteringer.

I forbindelse med høringerne, afholdte administrationen et offentligt dialogmøde om kystbeskyttelsesprojektet, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til projektet, vedtægterne til det kommende digelag, samt bidragsfordelingen.

Høring af projekt

Projektbeskrivelsen, samt natur- og miljøvurderingerne har været i 4 ugers offentlig høring. Til disse er der kun kommet få kommentarer, som ikke har ført til ændringer af projektet. Se Bilag 5 - Hvidbog.

Høring af kystbeskyttelseslagets vedtægter samt bidragsfordeling

Udkastet til kystbeskyttelseslagets vedtægter samt den foreslåede bidragsfordeling, har været i høring hos kommende bidragspligtige medlemmer af laget. 2 forsyningsselskaber (Radius og Fibia) har kommet med høringssvar, som har ført til mindre ændringer af bidragsfordelingen. Se Bilag 5 - Hvidbog.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

189Beslutning om Investeringsaftalen 2024 med Novafos

Resume

Frederikssund Kommune skal, som en af Novafos´ ejerkommuner, hvert år indgå en investeringsaftale med Novafos, som indeholder overordnede fokusområder for vand og spildevand samt konkrete mål og resultatkrav for 2024. Investeringsaftalen indeholder handlinger, som Novafos skal udføre i 2024 og aftalen synliggør kommunens og Novafos' fælles forventninger til mål og resultatkrav.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende investeringsaftalen med Novafos for 2024 for Frederikssund Kommune.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 27. september 2023, pkt. 161:

Anbefales.

Fraværende: Kirsten Reiser Weiland (N).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 233:

Anbefales.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med Novafos om investeringsaftalen 2024 for at sikre overensstemmelse med Frederikssund Kommunes forventninger til fremdrift i projekterne m.m.

Formålet med Investeringsaftalen:

Aftalens formål er at konkretisere ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens vandforsyningsplan og spildevandsplan. Investeringsaftalen er aftalegrundlaget for de projekter, der skal udføres det efterfølgende år på vand- og spildevandsområde. Den endelige investeringsaftale for 2024 indeholder både mål og resultatkrav 2024 samt en investeringsoversigt for 2024-2027. Den samlede investeringsaftale for 2024 for Frederikssund Kommune er vedlagt (bilag 1). Taksterne vil senere i 2023 blive politisk behandlet i den årlige sag om Novafos' takster.

Følgende afsnit er et uddrag af investeringsaftalen:

Fokusområder for Investeringsaftalen 2024

 • Fortsat fokus på tidlig dialog i forhold til byudvikling eller -omdannelse.
 • Overvejelser vedr. bæredygtighed skal inddrages i beslutninger om projekter, hvor det er relevant. Det sikres gennem samarbejde med fokus på tidlig dialog.

Fokusområder for Vand

 • Sikre en bæredygtig indvinding, samt sikre et lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
 • Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt for at sikre et teknologisk beredskab, så vi råder over metoder til at rense drikkevandet for kritiske miljøfremmede stoffer.

Fokusområder for Spildevand

 • Arbejder med områdeplan i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.
 • Imødekommer den nationale vandområdeplan 2021-2027 ved at reducere overløb fra fællessystemet til recipienter samt sikre rensning og undgå hydraulisk belastning af vandløb fra separate regnvandsudløb.
 • Arbejder på at sikre bedre registreringer og datakvalitet i forhold til regnbetingede overløb til recipienterne.
 • Arbejder på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.
 • Novafos har fortsat fokus på at tilvejebringe grundlag for etablering af fælles vandressourcecenter i samarbejde med kommunerne.

Vandforsyning - konkrete projekter:

 • Nyt Femhøj Vandværk

Kloakforsyning - konkrete projekter:

 • Byggemodning, Vinge
 • Projekter for reduktion af overløb (4 nyere projekter for reduktion af overløb)
 • Regnvandsbassin i Venslev
 • Bassin ved Skibby Øst
 • Københavnsvej 4-6 og Hans Atkes Mose samt Rappendamhuse (Tre ældre projekter som omfatter reduktion af overløb)
 • Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

190Beslutning om forslag til indsamlingsordning for tekstilaffald

Resume

Frederikssund Kommune er forpligtet til at etablere henteordninger for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger. Administrationen foreslår at tilrettelægge indsamlingsordningen for tekstilaffald i Frederikssund Kommune som en del af storskraldsordningen. Ved større boligområder med fælles affaldsløsninger foreslås indsamlingen via storskraldsordningen suppleret med mulighed for at få afhentet tekstilaffald i minicontainere. Byrådet skal træffe beslutning om plan for implementering og ændring af regulativ.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende plan for etablering af ny indsamlingsordning for tekstilaffald
 2. Udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger
 3. Udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald kan godkendes af administrationen, hvis der ikke kommer indholdsmæssige indsigelser til regulativforslaget i høringsperioden.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 27. september 2023, pkt. 162:

Indstillingspunkt 1: Anbefales, idet administrationen kun indkøber containere efter dialog med boligselskaberne. Der skal anvendes egne, gennemsigtige poser, der kan indeholde max 10 kg.

Ordningen evalueres efter 2 år.

Regulativet konsekvensrettes.

Indstillingspunkt 2 og 3 anbefales efter konsekvensrettelserne af regulativet.

Fraværende: Kirsten Reiser Weiland (N)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 234:

Indstillingspunkt 1-2 fra Plan og teknik anbefales.

Indstillingspunkt 3: Økonomiudvalget anbefaler, at udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald behandles politisk efter høringsfasen.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Sagen sendes retur til Plan og teknik til fornyet behandling med henblik på, at udvalget sender udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald til høring.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav (jf. affaldsbekendtgørelsen § 28), at kommunerne skal etablere indsamlingsordning i form af henteordning for tekstilaffald pr. 1. juli 2023. Sorteringskriterier for tekstilaffald er fastlagt i bilag til bekendtgørelsen. Det har ikke været muligt at nå at tilrettelægge en sådan indsamlingsordning i Frederikssund Kommune inden for fristen, blandt andet fordi der er blevet brugt ressourcer på at få de øvrige nye affaldsordninger til at køre efter planen.

Administrationen foreslår, at indsamlingsordning for tekstilaffald fra alle husstande i kommunen iværksættes pr. 1. april 2024. Indsamlingsordningen skal være beskrevet i kommunens regulativ inden udrulning, og forslag til regulativ skal sendes i offentlig høring, inden det kan vedtages og træde i kraft.

Skelnen mellem tekstiler til genbrug og affaldstekstiler

Den kommende indsamlingsordning for tekstilaffald er udelukkende beregnet til aflevering af brugte tekstiler, som er blevet til affald. Det vil sige tekstiler, som ikke egner sig til at give væk eller sælge til andre brugere, men som er for slidte, hullede eller på anden måde ikke længere brugbare. Tøj og andre tekstiler, som andre fortsat kan bruge, skal - som hidtil - gives videre, evt. via frivillige velgørende organisationer, eller sælges som brugt tøj. Både tekstiler til genbrug og affaldstekstiler til genanvendelse vil fortsat kunne afleveres på genbrugsstationerne.

Forslag til tilrettelæggelse af henteordningen

Tekstilaffald genereres typisk ikke løbende i den enkelte husstand, men forholdsvis få gange i løbet af året i forbindelse med oprydning m.v. Derfor er det nærliggende at etablere indsamlingen af tekstilaffald som en indsamling i forbindelse med indsamling af storskrald, dvs. med 4 årlige afhentninger. Indsamling af tekstilaffald fra villaer, parcelhuse og andre boliger med individuel opsamling af affald er i langt de fleste kommuner tilrettelagt som en del af storskraldsordningen. Denne måde at organisere ordningen på er erfaringsmæssigt også den billigste og anvendes i alle de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, som har etableret en henteordning for tekstilaffald.

I nogle større samlede bebyggelser, som i forvejen har fælles opsamling af affald, er det ikke hensigtsmæssigt udelukkende at tilbyde indsamling via storskraldsordningen, hvorfor administrationen foreslår, at sådanne boliger kan få opstillet minicontainere til opsamling af tekstilerne. Disse containere bør placeres sammen med de øvrige containere i bebyggelsen.

Administrationen foreslår, at tekstilaffald, som indsamles via kommunens henteordning, altid skal være emballeret i plastsække, som udleveres til formålet. Tekstilaffaldet bør emballeres, da affaldet erfaringsvist let kan blive ødelagt (muggent), hvis det ikke holdes tørt og separat fra andet affald. Fordelene ved kun at anvende sække, som udleveres til formålet, er at sikre brug af gennemsigtige sække og at undgå meget store sække, som bliver tunge at løfte, og som derfor udgør et problem i forhold til arbejdsmiljøreglerne. Desuden er det let for renovatøren at indsamle sækkene til korrekt sortering, hvis der bruges sække, som er påtrykt piktogram for tekstilaffald. Ulempen er, at indkøb af sække vil betyde øgede omkostninger i indsamlingsordningen. Administrationen forventer, at den største del af tekstilaffaldet fortsat vil blive indsamlet via genbrugsstationerne og foreslår, at det som hidtil er muligt at aflevere affaldstekstilerne her i almindelige gennemsigtige sække, som borgerne selv køber. Af denne grund forventes omkostningerne til indkøb og udlevering af tekstilaffaldssække at være begrænsede.

Hidtil har indsamlingsordning for tekstilaffald i Frederikssund Kommune bestået i, at det er muligt at aflevere tekstilaffald på de 3 genbrugsstationer i kommunen. Herudover kan brugte tekstiler, som er egnet til genbrug, dels afleveres direkte til et antal frivillige velgørende organisationer, dels på genbrugsstationerne. En stor del af kommunens borgere er således vant til at aflevere tekstilaffaldet på genbrugsstationerne - og mange vil sikkert også fortsætte med dette, også efter at der bliver implementeret en henteordning for tekstilaffald.

Efter indsamling afsættes tekstilaffaldet via Vestforbrændings rammeaftale med virksomheden Ragn-Sells. Her bliver tekstilaffaldet forsorteret og delt op i tre dele; tekstil til genbrug, tekstil til genanvendelse og affald til forbrænding. De genbrugelige mængder finsorteres og afsættes fra et anlæg i Tyskland, og de genanvendelige mængder behandles i Holland. Forbrændingen af det frasorterede affald sker i Danmark.

Vedlagte bilag 1 indeholder liste over, hvilke indsamlingsløsninger andre kommuner i Vestforbrændings opland har valgt.

Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 er forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune.

Forslag til bestemmelser om henteordning for tekstilaffald er indarbejdet i ny § 18 i regulativet. Ud over ændringen som følge af implementering af ny indsamlingsordning, foreslås foretaget en del ændringer af mere redaktionel karakter, hvoraf en del skyldes ændringer i selve den obligatoriske tekst i standardregulativet (bilag 6 i affaldsaktørbekendtgørelsen).

Det videre forløb indtil udrulning af ny henteordning

Såfremt udvalget tiltræder nærværende forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald, skal regulativforslaget i minimum 4 ugers offentlig høring. Herefter kan regulativet forelægges Byrådet til godkendelse i begyndelsen af 2024 for at kunne træde i kraft pr. 1. april 2024.

Omkostninger til etablering og drift af indsamlingsordningen for tekstilaffald vil blive indarbejdet i budget for 2025.

Frederikssund Kommune står i dag for afhentning af storskrald og forventes at kunne indrulle tekstilordningen inden for nuværende rammer. Administrationen forventer at indgå en midlertidig aftale med nuværende renovatør om indsamling i minicontainere fra bebyggelser med fælles affaldsopsamling frem til nyt indsamlingsudbud er gennemført.

Herudover vil der blive brug for tilretning af selvbetjeningssystem, indkøb af sække og minicontainere samt udarbejdelse af info-materiale. Foreløbigt overslag over samlede omkostninger i forbindelse med implementering af indsamlingsordning for tekstilaffald findes i bilag 3.

Inddragelse

Borgere og grundejere i Frederikssund Kommune vil blive inddraget i forbindelse med den offentlige høring af forslag til regulativ.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den ny ordning forventes at koste 1,1 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio.kr. årligt i efterfølgende år. Ordningen er ikke indregnet i takstbladet for 2024, hvorfor ordningen for 2024 forventes finansieret af mellemværendet. Den nye ordning vil blive indlejret i takstberegningen for 2025 og frem.

Bilag

191Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i Vinge

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2023 fremlægges hermed anlægsprojekt i Vinge, hvortil der ønskes frigivet en anlægsbevilling indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb til aktivering af Det Grønne Hjerte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,537 mio. kr. indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb til åbningstræk i Det Grønne Hjerte.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. oktober 2023, pkt. 235:

Anbefales, idet Økonomiudvalget indstiller, at der afsættes 0,15 mio. kr. til etablering af en udsigtsplatform. Udvalget imødeser et forslag til, hvad de resterende 0,15 mio. kr. anvendes til.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

Sagsfremstilling

Vinge udviklingen står overfor en milepæl, hvor boligprojekter realiseres, og derfor er det afgørende, at byens rum begynder at tage form for at sikre den gode levende by og understøtte tilflytningspotentialet.

Der arbejdes for at styrke den nuværende oplevelsesrute i det centrale Vinge, hvor byens første forbindelser og byrum aktiveres og bindes sammen. Derved sikres det, at byens rum tager form, inden byens kommende borgere flytter ind.

Følgende indsatser ønskes igangsat i Det Grønne Hjerte, som supplerer de igangværende boligprojekter og sikrer, at byens rum til de kommende borgere aktiveres. Til sagen er vedlagt kortbilag, der viser placeringen af nedenstående indsatser:

 • Etablering af udsigtsplatform ved Tvinsmosen (0,3 mio. kr.)

Ved Tvinsmosens østlige bred etableres en mindre udsigtsplatform i træ, hvor der skabes mulighed for naturformidling af mosens flora/fauna.

 • Etablering af mindre krydsningsforbindelse af den sydlige del af Tvinsmosen (0,075 mio. kr.)

Der sikres en natursti ved en smal gangbro i træ gennem mosens sydlige areal, hvor der vil være krydsningsmulighed for gående og derved mulighed for at opleve mosens flora/fauna.

 • Opgradering af stiforbindelse omkring Tvinsmosen (0,025 mio. kr.)

De nuværende trampestier omkring Tvinsmosen opgraderes og skiltes for at skabe gangstisforbindelser i byens grønne rum.

 • Igangsættelse af borgerdrevne aktiviteter ved Solvænget 29 og istandsættelse af drivhus/lade bygning til fælleshus og arbejdende værksteder etc. også omtalt som Vinge Gror (0,137 mio.kr.)

Der har længe været et stort borgerønske om at omdanne det tidligere gartneri til et moderne fælleshus og som taler stærkt ind i Vinge visionen. Derfor er der igangsat en proces med at engagere borgere og de nuværende developere i en dialog om, hvad der skal ske med ejendommen.

På den korte bane istandsættes drivhuset af sikkerhedsmæssige årsager og for at kunne aktivere bygningen til borgerdrevne aktiviteter. De afsatte midler anvendes til at istandsætte drivhuset og fjerne beplantning i drivhuset, så drivhuset kan danne ramme for de indledende borgeraktiviteter.

Sideløbende afklares nærmere, hvilke borgerønsker og muligheder der opstår, mens den langsigtede planlægning af bygningernes anvendelse afklares nærmere og løbende fremlægges til politisk behandling, når der foreligger yderligere forslag til ejendommens anvendelse.

Sideløbende med aktivering af Det Grønne Hjerte arbejdes der på at stifte Vingeforeningen, som forventes fremlagt til politisk behandling 4. kvartal 2023.

Inddragelse

Der har løbende været inddragelse af borgere i forbindelse med udviklingen af Vinge, og de ønskede åbningstræk i Det Grønne Hjerte tager afsæt i konkrete ønsker og dialog med beboere og interessenter i området.

Økonomi

Der er i budget 2023-2026 afsat følgende rådighedsbeløb til at realisere det grønne hjerte: 2023 1,202 mio. kr., 2024 6,235 mio. kr., 2025 3,325 mio. kr. samt 2026 2,288 mio. kr.

Med den ansøgte frigivelse på 0,537 mio. kr. vil den samlede anlægsbevilling på 1,202 mio. kr. i 2023 være frigivet. Dette skyldes, at Byrådet den 15. december 2021 frigav 1 mio. kr., mens der i regnskab 2022 kun var et faktisk forbrug på 0,335 mio. kr.

Bilag

192Meddelelser

Beslutning

Ole Frimann Hansen (F) orienterede om, at Novafos holder ejerdag den 15. november.

Det blev aftalt, at sange til Byrådets møder fremover trykkes i papir eller vises på skærmen af hensyn til tilhørerne.

Fraværende:

Jørgen Bech (V).

193Underskrifter

Resume

-

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.