Frederikssund Kommunes logo

Affald fra virksomheder

Frederikssund Kommune henter ikke dagrenovationslignende affald hos virksomheder. I skal derfor selv indgå aftale med en vognmand om leje af beholdere og afhentning af affaldet.  

En privat vognmand kan hente de fleste typer affald hos virksomheden.

Har I farligt affald, skal I dog som udgangspunkt benytte kommunens ordninger for farligt affald.

Virksomheden kan mod betaling aflevere begrænsede mængder affald på kommunens genbrugspladser. Affaldet skal være sorteret og må kun pakkes i klare sække. Der kan ikke afleveres dagrenovationslignende affald i form af køkkenaffald og andet letfordærveligt affald.

Selvbetjening

Benyt selvbetjeningsløsningen til at anmelde farligt affald til kommunen. Du kan også aflevere farligt affald på kommunens genbrugspladser.

Lovgrundlag

De kommunale ordninger for erhvervsaffald er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affaldshåndtering på virksomheden

Som virksomhed er du forpligtet til at sortere dit affald. Noget affald egner sig til genanvendelse, noget kræver særlig behandling og noget egner sig bedst til energiudnyttelse ved forbrænding.

Frederikssund Kommune henter ikke dagrenovationslignende affald hos virksomheder. Som virksomhed skal du derfor selv indgå aftale med en privat vognmand om leje af beholdere og afhentning af affald.

En privat vognmand  skal blot være godkendt til at køre med affaldet. Du kan finde en vognmand, som er godkendt som transportør eller indsamlingsvirksomhed i Energistyrelsens affaldsregister.

Virksomheden er forpligtet til at benytte de kommunale ordninger for farligt affald, klinisk risikoaffald og tømning af olieudskillere.

Farligt affald

Genbrugspladserne tager imod farligt affald fra virksomheder i begrænsede mængder. Som virksomhed må du aflevere op til 200 kg pr. år. Du kan dog ikke aflevere radioaktivt affald, eksplosivt affald, medicinrester eller klinisk risikoaffald på genbrugspladserne. Du kan finde yderligere information på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.

Hvis virksomheden har større mængder farligt affald, skal virksomheden tilmelde sig kommunens afhentningsordning for farligt affald. Ordningen drives af SMOKA.

Husk, at du som virksomhed har pligt til at anmelde det farlige affalds art, sammensætning, mængde m.v. til Frederikssund Kommune.

Læs mere om farligt affald fra virksomheder

Der gælder særlige regler for anmeldelse af asbestholdigt affald

Klinisk risikoaffald

Dyrlæger, tandlæger, læger, sundhedsklinikker, hospitaler og lignende virksomheder skal tilmelde sig ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald. Ordningen sikrer en ansvarlig indsamling og behandling af potentielle smittekilder samt farlige og giftige stoffer.

Tilmelding til ordningen sker hos SMOKAs kundeservice på tlf. 33 22 32 37.

Tømningsordning for olieudskillere

Hvis din virksomhed har en olieudskiller, skal den tømmes i henhold til spildevandstilladelsen. Man tilmelder sig tømning hos SMOKA på tlf. 33 22 32 37.

Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder er meget velkomne på genbrugspladserne med begrænsede mængder affald. Affaldet skal være sorteret og må kun pakkes i klare sække. Der kan ikke afleveres dagrenovationslignende affald i form af køkkenaffald og andet letfordærveligt affald.

Virksomheder skal betale for at aflevere affald på genbrugspladserne. Betaling opkræves efter antal registrerede besøg. Registrering foregår via fotografering af nummerplade. Kun køretøjer på gule plader samt køretøjer med papegøjeplader, som er ejet af en virksomhed, bliver opkrævet via nummerpladeaflæsning. Vestforbrænding står for opkrævningen

Se de aktuelle priser per besøg på genbrugspladsen med forskellige køretøjer.