Frederikssund Kommunes logo

Olietanke

Olietanke over 6000 liter - mellemstore tanke

Ansvaret for at olietanke er lovlige ligger hos tankejer eller bruger. 

Der findes ingen sløjfningsterminer for olietanke over 6000 liter fra efter 1970. Til gengæld er der regler for tæthedsprøvning og inspektion af tankene.

Tæthedsprøvning og inspektion

Enkeltvæggede olietanke skal som minimum inspiceres (indvendigt og udvendigt) og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede mindst hvert 10. år
  • Tanke, som ikke er indvendigt korrosionsbeskyttede mindst hvert 5. år

Det fremgår af sidste ciffer i typegodkendelsesnummeret om tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet. Hvis det sidste ciffer er 0 er tanken ikke beskyttet.

Nedgravede tanke skal kun inspiceres indvendigt - ikke udvendigt.

Plasttanke skal ikke inspiceres - kun tæthedsprøves.

For enkeltvæggede tanke, som ikke tidligere har været omfattet af krav om dette, skal tæthedsprøvning og inspektion gennemføres inden 1. april 2010.

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankens rørsystem.

Anlæg med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm er undtaget kravet om tæthedsprøvning.

Dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem er undtaget kravet om tæthedsprøvning og inspektion.

Inspektionen og tilstandsrapporten skal udføres af en særlig sagkyndig og efter særlige retningslinjer. Tankejeren skal sikre sig, at den udførende person har den krævede uddannelse/erfaring indenfor området.

Udskiftning af nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation.

Volumenmåler

Tankene skal have installeret en volumenmåler eller timetæller til opgørelse af forbrug. Disse forbrugsdata skal anvendes i den lovpligtige beholdningskontrol.

Generelle krav til egenkontrol af tankanlæg

Ejer og bruger skal løbende kontrollere at tankanlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres med enten automatisk eller manual overvågning af trykforholdet mellem de dobbelte vægge. Automatiske overvågningsanlæg skal funktionsafprøves hvert år. Manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned.

Enkeltvæggede tanke kan kontrolleres med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Der skal føres et beholdningsregnskab hver måned ud fra målinger med pejleudstyret. Hvis den enkeltvæggede tank ikke har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Regnskabet skal gøres op mindst en gang hver måned.

Anlæg med overjordisk, enkeltvæggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Store tanke

Store olietanke defineres som nedgravede tanke på 100.000 liter eller derover og overjordiske tanke på 200.000 liter eller derover.

Kommunen vil i en § 19 tilladelse eller i en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven kap. 5 stille krav til tankanlæggene.