Frederikssund Kommunes logo

Farligt affald fra virksomheder

Farligt affald er omfattet af en kommunal indsamlingsordning. Det betyder, at virksomheder med farligt affald som udgangspunkt skal benytte en af kommunens ordninger.

Anmeldepligt for farligt affald

Som virksomhed og affaldsproducent har du pligt til at anmelde det farlige affalds art, sammensætning, mængde m.v. til Frederikssund Kommune.

Ordninger for farligt affald

Der kan afleveres mindre mængder farligt affald på genbrugspladserne – op til 200 kg pr. år. Læs mere på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Du kan dog ikke aflevere radioaktivt affald, eksplosivt affald, medicinrester eller klinisk risikoaffald.

Hvis virksomheden har større mængder farligt affald, skal den tilmelde sig afhentningsordningen hos SMOKA. SMOKA kan kontaktes på tlf. 33 22 32 37.

En virksomhed, der ønsker at benytte en anden ordning end den kommunale affaldsordning for farligt affald, kan ansøge kommunen om fritagelse fra ordningen.

Opbevaring af farligt affald

Farligt affald skal opbevares på en måde, så der ikke kan ske spild til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Affaldet skal derfor opbevares på tæt bund og under tag. Oplagspladsen skal være indrettet sådan, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

I Frederikssund Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ er der detaljerede oplysninger om de krav, der er til kommunens virksomheder vedrørende farligt affald.

Farligt affald kan være

  • Olieaffald, f.eks. smøreolie, spildolie og oliefiltre
  • Kemikalier, f.eks. opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
  • Maling, lak og lignende
  • Diverse filtre
  • Rengøringsmidler
  • Spraydåser
  • Batterier
  • Medicinrester
  • Lysstofrør og sparepærer
  • Farligt byggeaffald (asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner med videre)

Lovgrundlag

De kommunale ordninger for erhvervsaffald er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.