Frederikssund Kommunes logo

Udarbejdelse af lokalplaner

Når du ønsker at gennemføre et lokalplanpligtigt projekt skal du sende det til Planteamet. Derefter foretager Planteamet en indledende screening af projektet og vurderer, om projektet er lokalplanpligtigt.

Hertil har vi brug for et gennemarbejdet projekt. Dit projekt skal som minimum indeholde:

  • Adresser og matrikler omfattet af lokalplanen
  • En fuldmagt fra ejere om adkomst, når lokalplanen skal omfatte arealer med flere ejere
  • Et kort med lokalplanområdets afgrænsning
  • En beskrivelse af projektet
  • Illustration/skitse af det påtænkte projekt

Hvis det politisk besluttes at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for dit projekt, er det kommunens administration, der udarbejder lokalplanforslaget og står for at forberede den politiske behandling af lokalplanen. I den forbindelse sikrer vi, at proces og kvalitet følger en fastlagt standard.

Du må forvente, at der løbende vil være behov for afklaring og tilpasning af projektet. Det er desuden dig som udvikler, der skal levere tegningsmateriale, diverse relevante undersøgelser, input til redegørelse mv.

Kontakt Planteamet - tlf. 47 35 10 00 eller planteamet@frederikssund.dk - hvis du vil høre nærmere.

For en nærmere beskrivelse af lokalplanprocessen kan du læse nedenstående vejledning. Materialet ligger som PDF.