Frederikssund Kommunes logo

National planlægning og planhierakiet

Her kan du læse mere om den nationale planlægning og sammenhængen til den kommunale planlægning.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til konkret fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i Planloven, som hviler på grundelementerne fra planlovreformen i 1970'erne om decentralisering af beslutningskompetencen og inddragelse af offentligheden i planlægningsprocessen.

Frederikssund Kommunes kommuneplan skal altså være i overensstemmelse med retningslinjerne i den nationale planlægning og er en del af et såkaldt planhieraki, hvor det øverste niveau er landsplandirektiver. Erhvervs- og vækstministeren udarbejder landsplandirektiverne, der omfatter konkrete geografiske områder og skal sikre de nationale interesser.

Hvert fjerde år udgiver Erhvervsministeren desuden en oversigt over de statslige interesser som kommunen ligeledes skal tage hensyn til i planlægningen.

Erhvervsministeriet påser at plandirektiver og de statslige interesser er blevet opfyldt og indarbejdet i kommuneplanlægningen. Erhvervsministeren har mulighed for at gribe ind i planarbejdet hvis det findes nødvendigt.

Fingerplan 

Fingerplanen er et landsplandirektiv, der gælder for hele hovedstadsområdet.

Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for byudvikling, rekreative hensyn mv. i en sammenhængende plan for hele hovedstadsområdet.

Sammenhæng i planarbejdet

Ved planlovens bestemmelser er der skabt en sammenhæng fra det helt overordnede strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning som beskrives i lokalplaner. I alle tre kommunale plantyper; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner indgår offentligheden som et vigtigt element.

Ingen af disse planer kan vedtages uden at der forudgående har været en offentlighedsfase.

National planlægning og Planhierakiet

Ansvarshaver:

STATEN

Landsplanlægning

  • Statslige interesser
  • Landsplandirektiver

Gælder for:

Stat og kommune

Sektorplaner

  • Vandplaner
  • Natura 2000 planer
  • Trafikplaner

Ansvarshaver:

KOMMUNEN

Planstrategi

Gælder for:

Kommunen

Kommuneplan

  • Regulering af by og land

Lokalplan

  • Lokal regulering

Gælder for:

Borgerne