Frederikssund Kommunes logo

Miljøvurdering af planer og programmer

Når Frederikssund Kommune udarbejder og vedtager planer og programmer, som udstikker rammer for fremtidige anlægsarbejder eller arealanvendelser, skal det afgøres om der skal gennemføres en miljøvurdering inden planen eller programmet vedtages. Det vil sige en vurdering af planers indvirkning på miljøet.

Miljøvurdering reguleres gennem Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingsloven er lavet for at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet eller planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Hvad er en miljøvurdering?

En miljøvurdering omfatter en vurdering af sandsynlige væsentlige miljøbelastninger ved en gennemførelse af en plan eller et program. Herunder belastningen på befolkning, den biologisk mangfoldighed, kulturarven, luften, vandet, jordbunden, de materielle goder, de klimatiske faktorer med mere, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Hvornår skal der laves en miljøvurdering?

Viser en indledende vurdering (miljøscreening), at det kan forventes, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, herunder på et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal der udarbejdes en miljøvurdering i form af en miljørapport, der skal i offentlig høring sammen med planen eller programmet.

Hvis det besluttes på baggrund af miljøscreeningen, at der for en given plan eller program ikke skal udarbejdes en miljørapport skal beslutningen herom og begrundelsen herfor offentliggøres med klagemulighed/-frist før den endelige vedtagelse af planen eller programmet.

Formålet med miljøvurdering af planer og programmer er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenser og belysningen af mulige alternativer foregår mens planerne stadig er under forberedelse og behandles politisk, det vil sige før for eksempel et planforslag er endeligt vedtaget.

Hvis der i forbindelse med en plan eller et program er udarbejdet en miljøvurdering, skal kommunen efterfølgende opstille et overvågningsprogram, der skal overvåge at eventuelle afværgeforanstaltninger virker hensigtsmæssigt og samtidig bibringe kommunen ny viden til fremtidig brug i planlægningen og forvaltningen i øvrigt.