Frederikssund Kommunes logo

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

VVM betyder Vurdering af Virkning på Miljøet.

Formålet med VVM er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres at myndigheden har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger.

VVM reguleres gennem Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anmeldelsen er bygherres pligt

Bygherrer til projekter for anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, skal anmelde projektet til VVM-myndigheden, der i de fleste tilfælde er Kommunen, ved at benytte et anmeldelsesskema, der udfyldes og returneres digitalt til Kommunen.

Anmeldelsesskema hentes her.

Hvilken afdeling i kommunen, der skal modtage anmeldelsesskemaet afhænger af hvilket anlæg, der skal screenes for VVM-pligt. Både grundvandsafdelingen, planafdelingen og naturafdelingen behandler VVM-screeninger.

Hvornår skal der udarbejdes en VVM-redegørelse? (VVM-pligt)

På baggrund af anmeldelsen foretager Kommunen en foreløbig vurdering af om anlægget medfører VVM-pligt, dvs. om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægget. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg hvis det:

  • enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljø- og Fødevareministeriets Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020)
  • eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I disse tilfælde foretages en vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirk­ning (en såkaldt screening) af projektet.

VVM-screening

Vurderer kommunen at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, skal denne beslutning offentliggøres sammen med en klagevejledning. Anlægsprojektet må ikke påbegyndes før kommunen har offentliggjort sin afgørelse.

VVM-redegørelse

Vurderer kommunen derimod at anlægsprojektet er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen er en rapport, der skal indeholde en vurdering af anlægsprojektets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

For projekter på land skal VVM-redegørelsen altid følges med et kommuneplantillæg som fastlægger rammer og retningslinjer for anlægget. Anlægsprojektet må ikke påbegyndes før kommunen har meddelt en VVM-tilladelse på baggrund af VVM-redegørelsen.