Frederikssund Kommunes logo

Landskabsanalyse  

I 2012 er der gennemført en landskabsanalyse af hele kommunen. Her kan du læse om landskabsanalysen, og hvordan analysen bruges fremadrettet i kommuneplanlægningen.

Landskabet i Frederikssund Kommune er et bølgende landbrugsland i nærhed til kyst og fjord præget af stjerneudskiftede landsbyer, gårde og godslandskaber.

Landskabsanalysen tager udgangspunkt i den såkaldte Landskabskaraktermetode, som er en analysemetode udviklet af Miljøministeriet som hjælp til kommunerne ved landskabsanalyser. Landskabskaraktermetoden er beskrevet i Miljøministeriets publikation "Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen" fra 2007. Formålet med landskabskaraktermetoden er at vise, hvilke landskaber vi især skal passe på, når det åbne land bliver forandret. Og analysens resultater kan indgå i behandling af sager om det åbne land - for eksempel byudvikling, landzonetilladelser og forvaltningsplaner.

Landskabsanalysen for landskaberne i Frederikssund Kommune er sammenfattet i 2 rapporter: "Landskabsanalyse Frederikssund Kommune", der indeholder registrering og vurdering og "Landskabsstrategi Kommuneplan 2021-33", der indeholder de strategiske mål. Arealudpegninger fra landskabsstrategien er anvendt i Kommuneplan 2021-2033.

Strategirapporten er et dynamisk dokument, der kan revideres til hver ny kommuneplan.
Strategidelen er den del, der implementeres i kommuneplanens retningslinjer om landskabelige værdier. De udpegede beskyt-områder udgør kommuneplanens udpegning af landskabsinteresser. Analysens strategiske mål vil være bindende i landzone, men kun vejledende i byzone og sommerhusområder.

Det er vigtigt at have for øje at strategidelen, som udgangspunkt, bygger på analysedelen, men at der ved hver kommuneplan sker en overordnet afvejning af de planlægningsmæssige interesser, der er for udviklingen i kommunen.
Der kan således være afvejet til fordel for byudvikling, infrastrukturanlæg eller andet, selvom analysen umiddelbart beskriver at landskabet skal beskyttes.

Det anbefales at have begge rapporter tilgængelige, da de strategiske mål for delområderne i høj grad refererer til beskrivelserne i analyserapporten.

Se Landskabsanalyse Frederikssund Kommune
Se Landskabsstrategi Kommuneplan 2021-2033