Frederikssund Kommunes logo

Lokalplaner og byplanvedtægter

Her kan du læse om lokalplanlægning, gældende lokalplaner og byplanvedtægter, samt finde en vejledning, der beskriver hvad en lokalplanproces indeholder.

Vejledning til bygherre for, hvordan du får udarbejdet en lokalplan

Se lokalplanguiden "fra projekt til plan", hvor lokalplanprocessen beskrives trin for trin.

Lokalplaner og byplanvedtægter

På kortet ses gældende lokalplaner og byplanvedtægter samt lokalplaner i høring. Ønsker du at se en lokalplan eller et lokalplanforslag, kan du klikke på kortet. Du kan også søge på en adresse, et postnr. eller et matrikel nr. for et bestemt område. Du kan se hvilke lokalplaner, der er i høring ved at klikke her

Hvad er en en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger.
En lokalplan skal efter reglerne i Planloven annonceres og fremlægges som forslag i en offentlig høringsperiode. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet.

Hvad er en byplanvedtægt?

Lokalplaner blev introduceret den 1. februar 1977, da Kommuneplanloven (1975) trådte i kraft. Lokalplanernes forgængere før 1977 var især (partielle) byplanvedtægter, udarbejdet efter de tidligere byplanlove.

Generelt kan man sige, at byplanvedtægter og lokalplaner er det samme, blot med forskellige navne, som indikerer, hvilken lov de er udarbejdet under. Der stilles dog mere omfattende krav til indholdet i lokalplaner. I dag udarbejdes kun lokalplaner.