Frederikssund Kommunes logo

Indvinding af grundvand

Det kræver tilladelse at indvinde grundvand, dog ikke til egen husholdning hvis man kan indvinde vand der opfylder kvalitetskravet til drikkevand og det ikke er muligt at blive tilsluttet vandværk på rimelige vilkår. Indvindingstilladelser meddeles af Frederikssund Kommune. Ansøgningsskema til indvindingstilladelse findes her.

Indvinding af grundvand kan være omfattet af VVM pligt, der skal derfor afleveres en VVM anmeldelse samtidig med at der søges om indvindingstilladelse. VVM anmeldeskema findes her.

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning kræver tilladelse hvis:

  • Varigheden er mere end 2 år 
  • Der oppumpes mere end 100.000 m3 år
  • Der pumpes nærmere end 300 m fra almen vandforsyningsboring

Bemærk at der skal søges om særskilt tilladelse til udledning/afledning af det oppumpede grundvand.

Indberetning af vandmængder og pejlinger

På denne side kan du som vandværk eller erhvervsindvinder indberette oppumpede vandmængder og pejlinger af grundvandsspejlet til Frederikssund Kommune.

Alle ejere af vandforsyningsanlæg der kræver vandindvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde og gennemførte pejlinger til kommunen.

Indberetning skal foretages én gang årligt, opgjort for perioden 1. januar til 31. december.

Frederikssund Kommune indberetter de modtagne oplysninger til staten senest den 1. april. Data vil herefter være offentligt tilgængelige i den nationale database Jupiter hos GEUS.

De indberettede vandmængder kan ses på GEUS' hjemmeside.

Elektronisk indberetning

Oppumpede vandmængder

Indberetning af oppumpede vandmængder skal ske elektronisk, senest den 31. januar for det forgangne år.

Anlægsnummer og adgangskode kan findes øverst til højre på det udsendte indberetningsskema.

Klik her for indberetning af oppumpede vandmængder

Pejlinger af grundvandsstand

Indberetning af pejlinger skal ske elektronisk, senest den 31. januar for det forgangne år. Indberetning sker i samme database som for indberetning af oppumpede vandmængder.