Frederikssund Kommunes logo

Etablering og sløjfning af boringer og brønde

A-Boringer kræver tilladelse at udføre, mens B-Boringer og sløjfning af boringer og brønde skal anmeldes til kommunen.

Etablering og sløjfning af boringer og brønde, må kun udføres af en brøndborer med enten A-bevis eller B-bevis.

Husk at en boretilladelse ikke omfatter tilladelse til jordflytning eller tilladelse til udledning/afledning af oppumpet vand, hertil skal der søges særskilt tilladelse.

Anmeldelse af mindre boringer (kategori B)

Kategori B boringer omfatter:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven (§§ 26, stk. 2, og 27)
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer
 • Geotekniske boringer
 • Råstofboringer

Borearbejdet skal anmeldelse til kommunen og kan tidligst påbegyndes 14 dage efter anmeldelse, medmindre kommunen har gjort indsigelser. Den person, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at anmeldelsen har fundet sted før arbejdet påbegyndes, og at kommunen er orienteret om udførelsesdatoen.

Anmeldeskema til kategori B boringer findes her

Tilladelse til at etablere større boringer (kategori A)

Kategori A-boringer omfatter:

 • Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer
 • Moniteringsboringer
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør
 • Miljøtekniske afværgeboringer
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer

Borearbejdet kræver tilladelse at udføre. Den, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at der er indhentet tilladelse til boringen. Senest 10 arbejdsdage før borearbejde påbegyndes, skal kommunen oplyses om dato for påbegyndelse af arbejdet.

Geotermiske boringer og boringer til vandindvinding, der er mere end 10 m dybe, kan være omfattet af VVM-pligt, og der skal derfor afleveres en VVM screening sammen med ansøgning om boretilladelse.

Bemærk at der kan være 4 ugers høringsfrist fra tilladelsen er meddelt, til etablering af boringerne kan påbegyndes.

Ansøgningsskema til kategori A-boringer findes her.

 Link til VVM anmeldeskema findes her.

Erstatningsboringer

Vandindvindingsboringer som etableres som erstatning for eksisterende vandindvindingsboringer, kræver som udgangspunkt ikke tilladelse såfremt de etableres inden for 5 meter fra en eksisterende boring. Etablering af erstatningsboringen må ikke være i modstrid med vandforsyningsplanlægningen, hvorfor det anbefales at kommunen kontaktes inden udførelse af erstatningsboring

Andre relevante tilladelser i forbindelse med etablering af boringer

Det kan være nødvendigt at indhente andre tilladelser i forbindelse med borearbejdet, det kan fx være tilladelser til bortskaffelse af jord eller tilladelse til afledning/udledning af grundvand fra renpumpning mv. Derudover skal der efterfølgende søges om ibrugtagnings- eller indvindingstilladelse til boringer til vandindvinding.

Sløjfning af boringer

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes, da disse kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet. En boring er ubenyttet når der ikke længere er en indvindingstilladelse eller hvis ejendommen bliver tilsluttet vandværk.