Frederikssund Kommunes logo

Udnævnelse af medlemmer til Beboerklagenævnet for Egedal og Frederikssund Kommuner 

Frederikssund Byråd skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Beboerklagenævnet for Egedal og Frederikssund Kommuner efter indstilling fra de større lejerforeninger, og 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunerne.

Medlemmer og suppleanter skal:

  • Være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 i lov om leje, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.
  • Være myndige og uberygtede
  • Må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
  • Deres bo må ikke være under konkursbehandling

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021. Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget  for at blive beskikket. Et medlem kan udtræde efter at være fyldt 67 år.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige så mange kvinder og mænd. Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger skal være indsendt til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund senest onsdag den 17. januar 2018.