Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Beboerklagenævn

Bemærk: Nævnssekretariatet holder lukket for telefoniske henvendelser mandag den 6. maj 2024. 

Pr. 31. december 2023 ophørte samarbejdsaftalen om et fælleskommunalt Beboerklagenævn mellem Frederikssund og Egedal kommune. 

Pr. 1. januar 2024 vil Beboerklagenævnet i Frederiksund Kommune udelukkende behandle tvister vedrørende lejemål beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Beboerklagenævnet er klageinstans for lejemål til beboelse i det almennyttige byggeri. 

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat kan i fornødent omgang yde vejledning og bistand om, hvilke typer sager der kan indbringes for Beboerklagenævnet samt praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat.

Indbringelse af klage

Bliver du uenig med din udlejer om forhold vedrørende lejekontrakten, har du mulighed for at klage til Beboerklagenævnet.

Indbringelse af klage (kort og præcist) til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt og elektronisk. Det er vigtigt, at du som minimum vedhæfter kopi af din lejekontrakt samt andre relevante dokumenter (dokumentation for dine klagepunkter). Se eventuelt vejledning ved indgivelse af klage.

Der opkræves administrationsgebyr på kr. 167 (2024). Gebyret tilbagebetales ikke. Nævnet modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning når din henvendelse er modtaget. 

Frederikssund Kommune har nedsat Frederikssund Beboerklagenævn. Nævnets sammensætning:

 • Christina Vastrup, formand.
 • Erik Jacobsen, Lejernes LO, repræsenterer lejerne
 • Jimmy Sarvad, Slangerup Boligselskab, repræsenterer de almene boligorganisationer

Sekretariat

Nævnets sekretariat ligger i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune
Beboerklagenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Hvad behandles?

Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende bl.a.:

 • Formalia ved huslejeforhøjelse (dvs. overholdelse af tidsfrister - ikke huslejens størrelse)
 • Mangler ved boligens standard ved indflytning
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Færdiggørelse af arbejder iværksat af udlejer
 • Installationer og forbedringer af det lejede (råderet m.m.)
 • Tilbagebetaling af beboerindskud/depositum, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbrugsregnskaber (varme og vand)
 • Lejerens betaling til fællesantenner o.lign.
 • Fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • Overtrædelse af husorden
 • Lovligheden af de beslutninger, der er truffet af beboerdemokratiet
 • Anvisning af bolig

Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for Boligretten. Det skal ske senest fire uger efter at nævnets afgørelse er meddelt parterne.

Beboerklagenævnets afgørelse er ikke en dom, og kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det derfor blive nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.