Frederikssund Kommunes logo

Huslejenævn 

Bemærk: Nævnssekretariatet holder lukket i uge 42 (fra mandag den 12. - fredag den 16. oktober), begge dage inklusiv.

Huslejenævnet er en klageinstans for lejemål til beboelse i det private boligbyggeri.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat kan i fornødent omfang yde vejledning og bistand om, hvilke typer sager der kan indbringes for Huslejenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat.

Bliver du uenig med din udlejer om forhold vedrørende lejekontrakten eller lejeloven, har du mulighed for at klage til Huslejenævnet.

Indbringelse af klage

Indbringelse af klage (kort og præcist) for Huslejenævnet skal ske elektronisk. Det er vigtigt, at du som minimum vedhæfter kopi af din lejekontrakt samt andre relevante dokumenter (dokumentation for dine klagepunkter). Se eventuelt vejledning ved indgivelse af klage.

Der vil blive opkrævet administrationsgebyr på kr. 314 (2020). Gebyret tilbagebetales ikke. Kommunen modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning når din henvendelse er modtaget.

Nævnet kan kontaktes via Digital Post eller på tlf. 47 35 11 02 torsdage mellem klokken 16.00 og 18.00. Vi opfordrer til at du skriver til nævnet og angiver dit telefonnummer.

Frederikssund Kommune har sammen med Egedal Kommune nedsat et fælleskommunalt huslejenævn. Nævnets sammensætning:

 • Christina Vastrup, formand.
 • Erik Jacobsen, Lejernes LO, repræsenterer lejerne.
 • Lotte Engel, Frederikssund Grundejerforening, repræsenterer udlejerne.

Sekretariat

Nævnets sekretariat ligger i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune
Huslejenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Hvad behandles?

Huslejenævnet behandler bl.a. klager der vedrører:

 • Uenighed om lejeforhøjelser, det lejedes værdi og depositummets størrelse
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Lejekontraktvilkår
 • Vand og varmeregnskab, herunder aconto betalinger
 • Installation af vandmålere
 • Antennebidrag o.lign.
 • Manglende vedligeholdelse
 • Lejers ret til iværksættelse af forbedringsarbejder
 • Overtrædelse af husorden
 • Opsigelse af værelseslejemål
 • Fraflytningsopgørelser og modregning i depositum

Både udlejer og lejer kan indbringe en sag for Huslejenævnet, og nævnets afgørelse kan ankes til Boligretten inden fire uger.

Som udlejer kan du i Huslejenævnet få forhåndsgodkendt lejens størrelse mod et gebyr på 524 kr. Ved sagens indbringelse for nævnet, vedlægges et udkast til en lejekontrakt.

Den afgørelse man får fra Huslejenævnet er ikke en dom, og den kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.

Nævnet gør opmærksom på, at udlejer kan blive pålagt et gebyr på 6.000 kr., hvis lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse.

Normtal for administration (orientering til administratorer) 
Huslejenævnet har fastsat normtallet for administration for:

 • 2020 til 3.100 ekskl. moms pr. beboelseslejemål.
 • 2021 til 3.125 eksklusiv moms pr. beboelseslejemål.