Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Huslejenævn

Bemærk: Nævnssekretariatet holder lukket for telefoniske henvendelser mandag den 6. maj 2024.

Pr. 31. december 2023 ophørte samarbejdsaftalen om et fælleskommunalt Huslejenævn mellem Frederikssund og Egedal kommune. 

Pr. 1. januar 2024 vil Huslejenævnet i Frederiksund Kommune udelukkende behandle tvister vedrørende lejemål beliggende inden for Frederikssund Kommune.

Huslejenævnet er en klageinstans for lejemål til beboelse i det private boligbyggeri.

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Det er således ikke Huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Nævnets sekretariat kan i fornødent omfang yde vejledning og bistand om, hvilke typer sager der kan indbringes for Huslejenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet.

Hvis man som lejer har brug for yderligere råd og vejledning, må man søge hjælp enten ved lejerorganisationer eller hos privat advokat.

Bliver du uenig med din udlejer om forhold vedrørende lejekontrakten eller lejeloven, har du mulighed for at klage til Huslejenævnet.

Indbringelse af klage

Indbringelse af klage (kort og præcist) for Huslejenævnet skal ske skriftligt og elektronisk. Det er vigtigt, at du som minimum vedhæfter kopi af din lejekontrakt samt andre relevante dokumenter (dokumentation for dine klagepunkter). Se eventuelt vejledning ved indgivelse af klage.

Der vil blive opkrævet administrationsgebyr på kr. 357 (2024) jf. lov om boligforhold §82, stk. 1. Gebyret tilbagebetales ikke. Nævnet modtager ikke kontanter, men fremsender en opkrævning, når din henvendelse er modtaget.

Frederikssund Kommune har nedsat Frederikssund Huslejenævn. Nævnets sammensætning:

 • Christina Vastrup, formand.
 • Erik Jacobsen, Lejernes LO, repræsenterer lejerne.
 • Lotte Engel, Frederikssund Grundejerforening, repræsenterer udlejerne.

Sekretariat

Nævnets sekretariat ligger i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommune
Huslejenævnet
Torvet 2
3600 Frederikssund

Hvad behandles?

Huslejenævnet behandler bl.a. klager der vedrører:

 • Uenighed om lejeforhøjelser, det lejedes værdi og depositummets størrelse
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Lejekontraktvilkår
 • Vand- og varmeregnskaber, herunder aconto betalinger
 • Installation af vandmålere
 • Antennebidrag o.lign.
 • Manglende vedligeholdelse
 • Lejers ret til iværksættelse af forbedringsarbejder
 • Overtrædelse af husorden
 • Opsigelse af værelseslejemål
 • Fraflytningsopgørelser og modregning i depositum

Både udlejer og lejer kan indbringe en sag for Huslejenævnet, og nævnets afgørelse kan ankes til Boligretten inden fire uger.

Som udlejer kan du i Huslejenævnet få forhåndsgodkendt lejens størrelse mod et gebyr på 596 kr. (2024) jf. lov om boligforhold §82, stk. 1. Ved sagens indbringelse for nævnet, vedlægges et udfyldt udkast til en lejekontrakt. En forhåndsgodkendelse er betinget af, at der forud for nævnets afgørelse, endnu ikke er fundet en lejer af lejemålet.

Den afgørelse man får fra Huslejenævnet er ikke en dom, og den kan derfor ikke gennemtvinges. I de tilfælde hvor en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for Boligretten.

Nævnet gør opmærksom på, at udlejer kan blive pålagt et gebyr på 6.827 kr. (2024), hvis lejer får fuldt medhold i nævnets afgørelse jf. lov om boligforhold §82, stk. 2.

Normtal for administration (orientering til administratorer) 
Huslejenævnet har fastsat normtallet for administration for:

 • 2023 - kr. 3.300 eksklusiv moms pr. beboelseslejemål
 • 2024 - kr. 3.425 eksklusiv moms pr. beboelseslejemål