Frederikssund Kommunes logo

Solfangere og solcelleanlæg

Her kan du læse om reglerne for solenergianlæg. Det vil sige mindre solfangere og solcelleanlæg til forsyning af en husstand - opsat på taget af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, stuehuse, sommerhuse, garager, carporte og udhuse i forbindelse med boliger.

Hvilke regler gælder?

Solenergianlæg på hustage er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser, og du behøver ikke at søge om anlægget, med mindre det ikke overholder bygningsreglementets højde- og afstandskrav eller kræve dispensation fra for eksempel en lokalplan.

Husk, det er dit eget ansvar at sørge for, at anlægget opfylder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet, herunder krav til konstruktioner og installationer.

Endelig skal du give os besked, når du har opsat dit anlæg, så vi kan registrere det i BBR (Bygnings- og Boligregistret) som et teknisk anlæg.

Fritstående anlæg, erhverv- eller etageboligbyggeri

Hvis du ønsker at opføre et fritstående anlæg på terræn, på en erhvervs- eller etageboligbebyggelse eller på en landbrugsbygning skal du søge om byggetilladelse via Byg & Miljø. Anlæg i landzone kan desuden være omfattet af kravet om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (Vi skal vurdere om anlægget er omfattet af kravet).

Dispensationer

Hvis anlægget kræver dispensation, skal du sende en ansøgning med følgende oplysninger:

  • Redegørelse for bygningens udformning – materialer og farver mv.
  • Anlægget indtegnet på situationsplan – brug eventuelt luftfoto fra vores digitale kort
  • Anlægget indtegnet på facade – foto eller tegning
  • Oplysning om arealet af solfangere/solcellepaneler på tagfladen
  • Produktblad/oplysning om farve på konstruktionen (rammer mv.)
  • Oplysning om glans/overflade – er solcellepanelerne antirefleksbehandlede?
Du skal specielt være opmærksom på:
  • om der er en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut / deklaration på din ejendom, med bestemmelser som vedrører tagmaterialer, lysrefleksion, bygningens udseende mv. Du kan finde lokalplaner og byplanvedtægter på det digitale kort
  • om solfangerne/solcellepanelerne bliver opsat på arealer, som er omfattet af fredning eller bygge- og beskyttelseslinjer (naturbeskyttelsesloven). For eksempel fortidsminde- eller strandbeskyttelseslinje. Du kan se om din ejendom er omfattet på det digitale kort
  • om solfangerne/solcellepanelerne bliver opsat på en bygning, der er fredet eller bevaringsværdig

Lokalplan/byplanvedtægt eller servitut

Hvis dit hus ligger i et område med en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut, som har bestemmelser om tagmateriale – det kan for eksempel være ”tage skal dækkes med tagsten” eller ”der må ikke anvendes reflekterende tagmateriale” – skal du søge (og opnå) dispensation til at opsætte solfangere/solcellepaneler på tagfladen.

Bygge- og beskyttelseslinjer eller fredning

Hvis du ønsker at opsætte solfangere/solcellepaneler på en bygning, som ligger inden for en beskyttelseslinje, skal du søge (og opnå) om dispensation. 

Hvis du vil søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal du sende ansøgningen til Naturstyrelsen Roskilde.

Fredet eller bevaringsværdig bygning

Ændringer af fredede bygninger kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen. Ændringer af bevaringsværdige bygninger kan kræve dispensation fra en lokalplan og lignende.