Frederikssund Kommunes logo

Solfangere og solcelleanlæg

Hvilke regler gælder?

Solenergianlæg på hustage er omfattet af bygningsreglementet, og du skal søge om anlægget, hvis det ikke ligger inden for bygningsreglementets højde- og afstandskrav eller hvis det kræver dispensation fra for eksempel en lokalplan.

Husk, det er dit eget ansvar at sørge for, at anlægget opfylder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet, herunder krav til konstruktioner og installationer.

Du skal give os besked, når du har opsat dit anlæg, så vi kan registrere det i BBR (Bygnings- og Boligregistret) som et teknisk anlæg. 

Vær opmærksom på:

  • om der er en lokalplan, byplanvedtægt eller servitut / deklaration på din ejendom, med bestemmelser som vedrører tagmaterialer, refleksion, bygningens udseende mv. Du kan finde lokalplaner og byplanvedtægter på det digitale kort
  • om solfangerne/solcellepanelerne bliver opsat på arealer, som er omfattet af fredning eller bygge- og beskyttelseslinjer (naturbeskyttelsesloven). For eksempel fortidsminde- eller strandbeskyttelseslinje. Du kan se om din ejendom er omfattet på det digitale kort
  • om solfangerne/solcellepanelerne bliver opsat på en bygning, der er fredet eller bevaringsværdig

Lokalplan/byplanvedtægt

Hvis dit hus ligger i et område med en lokalplan eller byplanvedtægt, som har bestemmelser om tagmateriale – det kan for eksempel være ”tage skal dækkes med tagsten” eller ”der må ikke anvendes reflekterende tagmateriale” – skal du søge (og opnå) dispensation til at opsætte solfangere/solcellepaneler på tagfladen.

Tinglyste servitutter

Ved tinglyste servitutter der for eksempel har bestemmelser om tagmateriale mv. som beskrevet under afsnittet "Lokalplan/byplanvedtægt" skal vi ligeledes have en begrundet ansøgning. Vi vil herefter tage stilling til, om vi vil og kan håndhæve servitutten. 

Bygge- og beskyttelseslinjer eller fredning

Hvis du ønsker at opsætte solfangere/solcellepaneler på en bygning, som ligger inden for en beskyttelseslinje, skal du søge (og opnå) om dispensation. 
Hvis du vil søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal du sende ansøgningen til Kystdirektoratet.

Fredet eller bevaringsværdig bygning

Opsætning af solfangere og solceller på fredede bygninger kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Opsætning af solfangere og solceller på bevaringsværdige bygninger kan kræve dispensation fra en lokalplan og lignende.

Fritstående anlæg, erhvervsbyggeri og etageboligbyggeri

Hvis du ønsker at opføre et fritstående anlæg på terræn, på en erhvervsbygning, etageboligbebyggelse eller på en landbrugsbygning skal du søge om byggetilladelse via Byg & Miljø. Anlæg i landzone kan desuden være omfattet af kravet om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Kan du lovligt opføre solceller/solfangere? 

Hvis anlægget kræver sagsbehandling skal du sende en ansøgning til os og forsøge at opnå tilladelse. Du skal sende følgende oplysninger til os:

  • Redegørelse for anlæggets placering, udformning og materialer mv.
  • Anlægget indtegnet på situationsplan – brug eventuelt luftfoto fra vores digitale kort
  • Anlægget indtegnet på facade – foto eller tegning
  • Oplysning om arealet af solfangere/solcellepaneler på tagfladen
  • Produktblad/oplysning om farve på konstruktionen (rammer mv.)
  • Oplysning om glans/overflade – er solcellepanelerne antirefleksbehandlede?