Frederikssund Kommunes logo

Den Kommunale Ungeindsats i Frederikssund Kommune

Som følge af ny lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal alle kommuner fra august 2019 have etableret en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne skal sikre koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Oplysning om organisering af den kommunale ungeindsats skal fremgå på kommunens hjemmeside.

Mål for den kommunale ungeindsats

I Frederikssund Kommune har Byrådet besluttet følgende fælles mål for den kommunale indsats overfor unge, der har brug for støtte til at opnå eller fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse:

• Alle unge, der efter grundskolen ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, skal vejledes og støttes i at blive uddannelsesparate eller komme i beskæftigelse via opsøgende og opfølgende indsatser
• Det skal være enkelt for den unge og den unges forældre at henvende sig til kommunen via én indgang
• Indsatsen for den unge skal være helhedsorienteret og koordineret på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og sociallovgivningen
• Indsatsen for de unge skal iværksættes hurtigt og effektivt, og der skal løbende følges op på effekten af indsatsen
• I den unges indsats indgår som udgangspunkt altid uddannelses- eller beskæftigelsesrettede mål, hvad enten målet er realistisk på kort eller lang sigt

Udover den kommunale ungeindsats spiller Campussamarbejdet omkring ’Campus Frederikssund' https://campus.frederikssund.dk en vigtig rolle i arbejdet med ovenstående mål.

Organisering af den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats udføres af følgende enheder:

• Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), forankret under Center for Børn og Skole i direktørområdet Opvækst, Uddannelse og Kultur
• Ungekontakten (myndighed, rådgivning og støtte til unge 15-29 år under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt dele af Lov om Social Service), forankret i Job- og Borgercenter i direktørområdet Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed
• Center for Familie og Rådgivning (myndighed, rådgivning og støtte til børn og unge 0-23 år under Lov om Social Service) i direktørområdet Opvækst, Uddannelse og Kultur
• Myndighedsteamet i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering (myndighed for unge 18-29 år under dele af Lov om Social Service) i direktørområdet Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Den kommunale ungeindsats er forankret i følgende politiske udvalg:

• Uddannelsesudvalget
• Vækstudvalget
• Social- og Sundhedsudvalget

Organisering af uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse

Vejledningen er forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) men indsatsen koordineres med Ungekontakten, særligt vedrørende virksomhedspraktikker.

Organisering af vejledning vedr. 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.

Vejledningen er forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) men indsatsen koordineres tæt med Ungekontakten samt Center for Familie og Rådgivning.

Organisering af den opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse

Opgaven er forankret i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som har det samlede overblik over unge under 25 år der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse. Den opsøgende og opfølgende indsats varetages i tæt samarbejde med Ungekontakten.

Organisering af Jobcenterets opgaver i forhold til unge under 25 år organiseret i den kommunale ungeindsats

Jobcenterets opgaver i forhold til unge under 25 år er forankret i Ungekontakten, som varetager myndighed, rådgivning og støtte til unge 15-29 år.

Organisering af den tværgående indsats for unge under 25 år med behov for støtte fra flere enheder i kommunen

Ungekontakten som primær indgang for alle unge med behov for vejledning og støtte
Ungekontakten som er placeret på Frederikssund Campus er kommunens primære indgang for unge fra 15 år og op til 29 år og udgør et vigtigt omdrejningspunkt for den kommunale ungeindsats. I Ungekontakten er forankret myndighed, rådgivning og støtte til unge 15-29 år under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats samt dele af Lov om Social Service for voksne (§82a/b+§85). I Ungekontaktens lokaler sidder desuden UU-vejledere, ydelsesrådgivere samt SSP-konsulent som også yder rådgivning og vejledning til unge med behov for flere indsatser.

Unge 15-17 årige med behov for støtte under Lov om Social Service
Foranstaltninger til unge under 18 år samt unge med behov for efterværn er forankret i Center for Familie og Rådgivning. I hvert forløb koordineres og afholdes netværksmøder med andre kommunale fagpersoner efter behov. Fra starten af 2020 implementeres tværgående overgangsforløb for unge mellem det 17. og 18. år (eller op til 23 år i efterværnssager) som har behov for en koordineret indsats. I et tværgående ungeforløb etableres et fast team som altid består af den unges socialrådgiver på børneområdet og en socialrådgiver fra Ungekontakten. Herudover kan der indgå en UU-vejleder eller andre relevante parter.

Ungeguider
Alle unge mellem 15 og 29 år der vurderes at have behov for det, vil få tilknyttet en ungeguide, der er den unges primære kontaktindgang til kommunen og kan hjælpe med at koordinere mellem forskellige indsatser, indtil den unge er kommet godt i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Ungeguiden vil enten være en uddannelsesvejleder eller en socialrådgiver i Ungekontakten alt efter alder og situation.