Frederikssund Kommunes logo

Betaling klubber

Taksterne fastsættes en gang årligt af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Betalingen fordeles over 12 måneder.

Der ydes ikke søskendetilskud i klub. Økonomisk friplads kan søges efter gældende regler. 

Her finder du klub-taksterne:

Opkrævning

Betalingen forfalder månedsvis forud og senest den 5. hverdag i måneden. Betales efter sidste indbetalingsdag, pålægges der automatisk gebyr på næste opkrævning. Opkrævning vil blive fremsendt enten via girokort eller eBoks, umiddelbart inden indmeldelsesforholdets begyndelse.

Økonomisk friplads

Forældre til børn i et klubtilbud har mulighed for hel eller delvis økonomisk friplads. Hvor meget man skal betale af den fulde takst afhænger af husstandens samlede A-indkomst og grænserne fastsættes årligt af Socialministeriet.

Økonomisk friplads betyder, at kommunen nedsætter betalingen for en plads i dagtilbud, SFO eller klubtilbud - eller lader betalingen helt bortfalde. Forældre kan søge om friplads via den digitale pladsanvisning.

Ud over tilskud til kontingentet får man i klub hel eller delvis tilskud til mad, materialer og ture. Hvis man har 100% friplads på kontingentet, får man dækket 100% af udgifterne til mad, materialer og ture. Har man fra 1 til 99% tilskud på kontingentet, får man dækket udgifterne svarende til den fripladsprocent man har.

Læs mere om friplads og find skalaerne på dette link

Hvis du vil søge om økonomisk friplads kan du bruge den Digitale Pladsanvisning, hvor du kan beregne, ansøge og sende din ansøgning digitalt.