Frederikssund Kommunes logo

Budget 2023

Budgetaftale:

Der er den 18. september indgået en aftale om budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).

Partierne har bekræftet de initiativer, som indgik i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget, og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget.

Budgettet bliver endeligt vedtaget af Byrådet på møde den 12. oktober.

Du kan læse mere om selve budgetaftalen, samt tilblivelsen af budgettet nedenfor:

Politisk tidsplan:

Den vedtagne tidsplan indeholder følgende politiske tidsplan, for budgetarbejdet.

TidspunktBegivenhed:
MajFagudvalgene - herunder økonomiudvalget - forelægges temaer for arbejdet med budget 2023 - 2026
1. juniByrådets temamøde I 
1. - 21. juniIndledende politiske drøftelser
22. juniByrådets temamøde II - herunder første status på økonomiaftale 2023 mellem Regeringen og KL
24. augustByrådets temamøde III
24. augustØkonomiudvalgets behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling
26. august - 9. septemberBudgetforslaget udsendes i høring, herunder borgerdialog og møde med HovedMED
31. augustByrådets 1. behandling
16. - 18. septemberPolitiske forhandlinger
20. september kl. 12:00Frist for politiske ændringsforslag
5. oktoberØkonomiudvalgets behandler ændringsforslag
12. oktoberByrådets 2. behandling - Endelig vedtagelse af budget 2023 - 2026

Tilblivelsen af budget 2023:

Borgerinddragelse:

Administrativt budgetforslag blev publiceret her på hjemmesiden den 26. august, og var fremlagt i høring til og med den 9. september.
Der var i høringsperioden mulighed for at afgive høringssvar, som løbende blev viderebragt til det samlede Byråd, med henblik på at indgå i det videre budgetarbejde.

Derudover har der været:

  • Iværksat en digital borgerinvolvering, med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet og give borgere m.fl. mulighed for at indsende forslag og ideer til budgettet.
  • De enkelte fagudvalg har i relevant omfang inviteret brugerbestyrelser, råd og nævn til dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
  • Afholdt et borgermøde i den 7. juni 2022,  vedr. de overordnede rammer for budgetlægningen. Der var tale om et fysisk møde i byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund, med mulighed for digital deltagelse.
  • Afholdt yderligere et borgermøde torsdag den 1. september kl. 19:00, i forbindelse med at budgetforslaget var i høring høring. Der var tale om et fysisk møde, med mulighed for digital deltagelse. 

Høringsmateriale og indkomne høringssvar:

Du har her mulighed for at gense det samlede høringsmateriale, samt de indkomne høringssvar, hvor afsenderen har givet lov til publicering her på hjemmesiden.