Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 09. august 2023

Mødelokale SL 1 kl. 08.15

Referat
Fold alle punkter

124Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

125Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 for telemast ved Idrætsvej i Slangerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 for en telemast ved Idrætsvej i Slangerup skal godkendes og sendes i offentlig høring. Plan- og Miljøudvalget besluttede den 3. marts 2020 at igangsætte lokalplan 159. Lokalplanen muliggør etablering af en telemast på 42 m. med tilhørende antenner, teknikskabe og bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 og sende planerne i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger i byzone ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter på adressen Idrætsvej 7, 3550 Slangerup (se bilag 1). Lige nord for lokalplanområdet ligger Slangerup Miniby. Syd og vest for lokalplanområdet er der udlagt boldbaner med tilhørende høje lysmaster. Lokalplanområdet er placeret tæt på et beplantningsbælte, som ikke påvirkes af lokalplanen. Lokalplanområdet er placeret inden for et større indhegnet område med slået græs.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen 159 omfatter et areal på ca. 8x8 m i alt 64 m2. Lokalplanen giver mulighed for at etablere én gittermast med en højde på 42 meter med tilhørende antenner, teknikskabe og bygninger. Gittermastens højde er nødvendig for, at flere teleoperatører kan opsætte antenner i samme mast. I lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at telemasten skal opføres i metal og være i grå nuancer samt at teknikskabe og bygningers facader skal opføres i komposit, træ eller metal i samme afdæmpede grønne eller grå nuancer eller i sort. Endvidere fastsættes bestemmelser om hegning, samt at der ikke må opføres reklameskilte. Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Idrætsvej via et større grusareal. Telemasten erstatter teledækningen fra en eksisterende telemast på 24 meter, som er placeret ca. 10 meter fra den nye telemast. Andre placeringsmuligheder for telemasten i området er blevet undersøgt og den valgte placering er den bedst egnede i forhold til teledækning og telemastens visuelle fremtoning i nærmiljøet. Ansøger har udarbejdet visualiseringer af telemasten, hvilket er vedlagt som bilag (se bilag 2). Visualiseringerne fremgår også i lokalplanen (se bilag 3).

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget udlægger rammeområde T 3.2, som arealmæssigt svarer til lokalplanområdet på 8x8 meter i alt 64m2. Rammeområde T 3.2 muliggør et teknisk anlæg i form af en telemast med en højde på 42 meter med tilhørende antenner og teknikskabe og -bygninger. Kommuneplantillægget sikrer, at lokalplan 159 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Overordnet planlægning

Lokalplanområdet er i dag omfattet af rammeområde F 3.1, som udlægger området til rekreative formål. Rammeområde T 3.2 ophæver rammeområde F 3.1 for den del, der omfatter rammeområde T 3.2. Lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 64 fra 2003, som udlægger området til offentlige formål. Lokalplan 64 ophæves for det område, som lokalplan 159 omfatter.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg 016 og forslag til lokalplan 159 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Afgørelsen er baseret på vurdering af:

 • at planlægningen ikke vil have en betydende påvirkning på naturbeskyttelsesinteresserne knyttet til Natura 2000-områder
 • at der ikke vil ske påvirkning af yngle- og rasteområderne for bilag IV-arter som følge af planernes realisering
 • at konstruktionen af telemasten i form af en gittermast på 42 m vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning i landskabet, da den har en transparent fremtoning.

Forslag til lokalplan 159, Forslag til kommuneplantillæg 016 og miljøscreening er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Der har ikke været afholdt dialogmøde i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene. Såfremt forslagene godkendes, sendes forslagene i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

126Beslutning om igangsættelse af lokalplan for højspændingsstation ved Lyngerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan med kommuneplantillæg for en ny højspændingsstation ved Lyngerup. Den nye højspændingsstation skal etableres for at sikre fremtidig mulighed for tilslutning af VE-anlæg og som en del af forsyningssikkerheden. Den nye højspændingsstation skal erstatte en eksisterende højspændingsstation, som fjernes, når den nye er taget i brug.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for højspændingsstation ved Lyngerup med indarbejdelse af administrationens anbefalinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Energinet om udarbejdelse af en ny lokalplan for en del af matr.nr. 19i og matr.nr. 23a og 23b ved den eksisterende højspændingsstation ved Lyngerup, (se oversigtskort i bilag).

Energinet har udarbejdet en projektbeskrivelse (se projektbeskrivelse i bilag). Energinet har vurderet det nødvendigt at etablere en ny, større højspændingsstation inkl. ny manøvrebygning. Det sker som led i etablering af et nyt kabelanlæg fra Lyngerup til Kirkeskovgård i Lejre Kommune og kabellægning af det eksisterende luftledningsanlæg fra Lyngerup til Hovegård i Egedal Kommune (Se kort over projektet i bilag). Der er behov for at etablere den nye højspændingsstation ved Lyngerup for at sikre fremtidig elinfrastruktur og styrke forsyningssikkerheden i området. Når det nye anlæg er etableret, fjernes det eksisterende anlæg på nær den eksisterende manøvrebygning, der kobles til det nye anlæg.

Den nye højspændingsstation vil udefra have samme fysiske karakter som det eksisterende anlæg. Eksisterende vedadgang fra Lyngerupvej benyttes. Der etableres et beplantningsbælte rundt om den nye højspændingsstation. Den eksisterende beplantning ud til Lyngerupvej samt mod syd i skellet mellem matrikel 7e og matriklerne 23a og 23b fastholdes.

Overordnet planlægning

Området er beliggende i landzone og delvist omfattet af rammeområde LT 4.5 i Kommuneplan 2021. Rammeområdet udlægger området til teknisk anlæg i form af en transformerstation. Den nordlige del af området er ikke kommuneplanlagt. Da området til højspændingsstation skal udvides, er der behov for at kommuneplanrammen udvides tilsvarende, så der er overensstemmelse med planlægningen. Derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer på afgrænsningen af rammeområde LT 4.5.

Tilsvarende er området delvist omfattet af lokalplan 56 for en transformerstation ved Lyngerup, der blev vedtaget af Byrådet i marts 1995 (se bilag - Lokalplan nr. 56). Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af en transformerstation. Da området til transformerstation skal udvides, er der behov for at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for dette.

Opmærksomhedspunkter

Ved udarbejdelse af forslag til en lokalplan for området, vil administrationen påpege følgende opmærksomhedspunkter, som lokalplanen bør sikre:

 • At anlæggets synlighed i området reduceres ved at etablere et beplantningsbælte rundt om anlægget samt at eksisterende beplantning bevares i det omfang, det er muligt.

Vurdering

Det er administrationen vurdering, at de ovenfornævnte opmærksomhedspunkter er indarbejdet i det fremlagte skitseprojekt. Administrationen vil anbefale, at det ligeledes sikres i lokalplanens bestemmelser.

Inddragelse

Energinet er i dialog med ejer af ejendommen ift. etablering og køb af arealet. I den offentlige høring af et planforslag vil borgere og interessenter have mulighed for at afgive høringssvar.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

127Drøftelse af facademateriale til projekt på A C Hansensvej 12 i Frederikssund

Resume

Ved igangsættelse af ny lokalplan 167 for boligbebyggelse på A C Hansensvej 12 i Frederikssund, ønskede udvalget at blive præsenteret for farver og facadematerialer til projektet. Med denne sag fremvises der materialeprøver på skærmtegl i forskellige farver, som udvalget bedes drøfte.

Udvalget ønskede også, at parkeringsnormen blev genovervejet i dialog med udvikler. Udvikler vil undersøge mulighederne for at etablere et par p-pladser mere på matriklen ifm. projektet.

Planlægger Nikoline Kjær Jensen deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. De fremviste materialeprøver og sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med de mørkerøde nuancer.

Sagsfremstilling

Der er igangsat udarbejdelse af ny lokalplan for boliger på matriklen, der tidligere husede den kommunale institution Klub Mix, i den centrale del af Frederikssund.

I denne sag udfoldes valget af facademateriale til byggeriet og der fremvises materialeprøver.

Muligheder i dag

I den gældende lokalplan 015 for Lille Bløde-kvarteret, er der mulighed for at anvende skærmtegl som facademateriale. Bestemmelse om facademateriale for det delområde matriklen er omfattet af lyder:

§ 10. Bebyggelsens udseende: 1. Randbebyggelsen skal fremstå i skærmtegl eller tegl - som blank mur, pudsede, filtsede, skurrede flader eller en kombination af nævnte overfladebehandlinger. I kombination hermed kan tillades partier i ikke-reflekterende metal, glas eller plade.

Der er endnu ikke nogen, der har gjort brug af muligheden for at anvende skærmtegl i området. Men da den gældende lokalplan indeholder mulighed for at bruge skærmtegl som facademateriale, vil udvikler kunne opføre en bygning med skærmtegl, uden vedtagelse af en ny lokalplan.

Ansøgers projekt

Udvikler ønsker et byggeri med facader beklædt med skærmtegl. Det projekt, der er blevet udviklet som grundlag for igangsættelse af lokalplanen, er en konstruktion med en let facade. Hvis der ikke gives mulighed for at anvende skærmtegl på facaderne, vil projektet skulle tegnes om, da huset skal konstrueres anderledes ved en muret facade, da mursten er et tungt facademateriale.

Mulighed for tilpasning i ny lokalplan

Skærmtegl er ikke et kendt facademateriale i Frederikssund bymidte. Byen er derimod præget af murede og pudsede facader. Administrationen anbefaler derfor, at der i den nye lokalplan opstilles bestemmelser for, hvordan skærmteglene skal se ud i tilfælde af, at muligheden for skærmtegl anvendes. Den nye lokalplan er på den måde en mulighed for at sætte rammerne for facadens udtryk, modsat den gældende lokalplan i dag, som giver mulighed for alle slags skærmtegl.

Forslag til bestemmelser for skærmtegl:

 • Skærmtegl skal have et rektangulært format, hvor længden er ca. 2 x højden. Højden må ikke overstige 200 mm.
 • Skærmteglen skal være lagt på klink.
 • Overfladen på skærmtegl skal være ru og farven skal changere/ have et spil.

For at bryde facaden op kan der arbejdes med, om skærmteglenes farve i stueetagen skal adskille sig fra resten.

En skærmteglsfacade vil tilføje et nyt og moderne udtryk til området. Alternativt til skærmtegl er tegl som blank mur, pudsede, filtsede eller skurrede flader.

Parkeringsnorm

På udvalgsmøde i maj blev der udvist bekymring for antallet af parkeringspladser, særligt ifm. elladepladser.

Ifølge gældende ladestanderbekendtgørelse skal nybyggede beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser forberede alle parkeringspladser til ladestandere, men ikke nødvendigvis etablere elladepladser. Udvikler har ikke tilkendegivet sine planer for etablering af elladepladser ifm. dette projekt.

P-normen på 0,6 p-plads pr. bolig bestemmes i Kommuneplanen. Administrationen vurderer ikke, at der er behov for en højere p-norm, med den meget stationsnære beliggenhed. I 2023 er der blevet udarbejdet en parkeringsanalyse af Frederikssund bymidte, som ikke viste trængsel i den sydlige del af Frederikssund bymidte. Udvikler er blevet oplyst om udvalgets bekymring vedr. for få parkeringspladser, og vil undersøge muligheden for at etablere et par p-pladser mere på matriklen ifm. projektet.

Inddragelse

Ifm. udarbejdelse af lokalplanforslag afholdes der dialogmøde med borgerne. Det tilstræbes at dialogmødet afholdes i uge 36-37, september 2023.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

128Beslutning om at indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg

Resume

Social og sundhed besluttede den 11. august 2022 (sag nr. 75) at udarbejde et beslutningsoplæg til indførelse af røg- og nikotinfrihed på offentlige legepladser og idrætsanlæg i Frederikssund Kommune. Initiativet er en del af indsatsen målrettet unge og tobak i forbindelse med kommunens sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Beslutningen forelægges parallelt i udvalgene Unge, fritid og idræt (Røg- og nikotinfri idrætsanlæg) og Plan og teknik (Røg- og nikotinfri legepladser). Sagen forelægges desuden Social og sundhed og Børn, familier og forebyggelse til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser i Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V).

Undlod at stemme: Michael Tøgersen (I).

Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Social og sundhed besluttede den 11. august 2022 (sag nr. 75) at udarbejde et beslutningsoplæg til, hvordan der kan indføres røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg i Frederikssund Kommune. Initiativet er en del af arbejdet med unge og tobak under kommunens sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026.

Frederikssund Kommune har siden den 1. januar 2022 været en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor der arbejdes for, at ingen børn og unge ryger i 2030. I dag er der stadig alt for mange børn og unge i Danmark, som begynder at ryge, og derfor skal initiativerne i Røgfri Fremtid bidrage til, at rygning ikke bliver en normal del af børn og unges hverdag. I Frederikssund Kommune viste Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022, at tre procent i 7.-9. klasse ryger dagligt eller ugentligt (850 elever deltog), mens det gælder knap otte procent af eleverne på Campus (554 elever deltog). Partnerskabet anbefaler derfor at skabe røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes – også i fritiden. Denne anbefaling er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I Røgfri Fremtid sidestilles røgfri nikotinprodukter som snus, tyggetobak og Puff bars med traditionelle cigaretter. Det skyldes, at alle produkter med nikotin kan føre til stærk afhængighed, som det kan være svært at slippe af med igen, ligesom de har flere sundhedsskadelige konsekvenser. De røgfri miljøer bør derfor omfatte nikotinprodukter både med og uden røg.

De senere år er forbruget af røgfri nikotinprodukter blandt især børn og unge steget, og det er derfor vigtigt at fokusere også på disse produkter på steder, hvor børn og unge færdes. Det mindsker risikoen for, at børn og unge selv begynder at ryge eller bruge røgfri nikotinprodukter, når røg og nikotin ikke er synligt de steder, hvor de færdes. Samtidig beskyttes børn og unge mod passiv rygning.

En ny kortlægning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af de danske kommuner har gjort legepladser, idrætsanlæg og andre udeområder røgfri. I Region Hovedstaden gælder det 23 ud af 29 kommuner. Flere af de kommuner, som har indført røgfri udeområder, har ladet forbuddet omfatte både rygning og brug af røgfri nikotinprodukter.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at kommunens offentlige legepladser og idrætsanlæg bliver røg- og nikotinfri. Kommunen har tre legepladser udenfor børnehuse og skoler (Kongshøjparken, Bløden og Ådalen) og ca. 35 idrætsanlæg. Legepladserne i børnehuse og skoler er allerede omfattet af lovgivningen om røgfrihed på matriklen, der også gælder udenfor åbningstiden.

Udfordringen i forhold til at sikre røg- og nikotinfri udearealer er, at det ikke er muligt at håndhæve og føre kontrol med alle offentlige legepladser og idrætsanlæg i kommunen. Kræftens Bekæmpelse anbefaler derfor, at idrætsanlæggene og de foreninger, der bruger anlæggene, inddrages i forbindelse med implementering af et forbud. Indsatsen skal derfor baseres på en opfordring om at efterleve forbuddet og på at sikre opbakning blandt brugerne af arealerne. Derudover vil tydelig information kunne understøtte implementeringen.

Tilgangen i flere af de kommuner, som allerede har indført røg- og nikotinfrihed på flere eller alle idrætsarealer, har været at sende et klart signal om, at røg og nikotin ikke skal være en del af børn og unges hverdag, og at det skal ske via positive budskaber. Det er i disse kommuner ikke forventningen, at kommunens medarbejdere, foreninger eller andre skal agere ’politi’ for at håndhæve reglerne.

Kommunerne har gode erfaringer med at indgå dialog med bl.a. brugerstyrelser for idrætsanlæg og de foreninger, der bruger idrætsarealer. Både foreninger og anlæg har været positive overfor de nye regler, og de bakker op om at vise, at røg og nikotin ikke skal være synligt på områderne. Nogle af de kommuner, som har haft et forbud i længere tid, oplever færre cigaretskod og snusposer, mindre synlig røg ved indgangspartier og udearealer og forståelse blandt brugerne. Disse erfaringer bakkes op af en undersøgelse fra 2020, som viste, at 73 procent af danskerne foretrækker, at der er røgfrit på sports- og idrætsanlæg.

Der er i dag ingen regler om rygning og brug af røgfri nikotinprodukter på kommunens offentlige idrætsanlæg og på de tre legepladser, som ikke ligger ved børnehus eller skole. Dog valgte Idrætsbyen i Frederikssund at indføre røgfrihed i forbindelse med, at Idrætsbyen blev taget i brug i sommeren 2020.

Idrætsbyen oplyser, at de ikke oplever brugere, som ryger indendørs. Det er derimod ikke fuldt afdækket, i hvilket omfang der foregår udendørs rygning på området. Idrætsbyen har dog ikke oplevet konkrete udfordringer med rygning udendørs.

Forslag til plan for indførelse af røg- og nikotinfrihed

Forbuddet om at indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg vil gælde fra den 1. januar 2024.

Frem til denne dato vil administrationen gå i dialog med relevante parter, herunder idrætsanlæggene og de foreninger, som bruger anlæggene. Dette skal ske for at sikre størst mulig opbakning til vedtagelsen. I dialogen vil der blive brugt materialer og erfaringer fra DGI. Derudover vil det være relevant at informere forældre i børnehuse og skoler om beslutningen, fx via Aula og forældremøder.

Derudover vil implementering af forbuddet blive understøttet med tydelig information. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at det sker ved at anvende positive budskaber i forbindelse med signalering, fx ”Velkommen til en røg- og nikotinfri legeplads” og ”Sammen holder vi hallen røg- og nikotinfri”. Implementeringen vil være baseret på erfaringer fra Idrætsbyen, andre kommuner og DGI, som har stor erfaring på området.

Inddragelse

Inddragelse sker frem mod ikrafttrædelse af beslutningen jf. ovenfor.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

129Beslutning om skolevej og sti til nyt boligområde ved Hillerødvej i Slangerup

Resume

Plan og teknik anmodes om at beslutte, hvorvidt udvalget vil fastholde den tidligere beslutning om en ekspropriation af den eksisterende sti til en fælles gang og cykelsti ved Hillerødvej i Slangerup, således at der i fremtiden er en stiforbindelse mellem villakvarterne, hvor stien er bred nok til brug som fællessti til fodgængere og cyklister, eller om administrationen i stedet skal arbejde med en gangsti, hvor cykling forbydes. Herved kan undgås ekspropriation. I stedet skal hækkene klippes ind, således at gående i begge retninger kan passere. Administrationen finder det vigtigt, at stiforbindelserne mellem beboelseskvarterer i Slangerup fortsat udbygges til gavn for almenheden og ikke mindst skolebørn med udbygning af trafiksikre skoleveje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvilken af nedenstående modeller administrationen skal arbejde videre med:

a. Den tidligere beslutning om ekspropriation til en fælles sti, hvor cykling tillades.

b. En gangsti på nuværende stiareal, hvor hækkene beskæres således, at stibredden øges. Her vil være forbud mod cykling.

c. En ekspropriation af et mindre areal som ligger udenfor lokalplanen ved Jordhøj Bakke.

d. Administrationen arbejder videre med en frivillig aftale, hvor det lille areal registreres med et vejudlæg.

Beslutning

Udvalget besluttede indstillingspunkt b, c og d.

Administrationen skal som udgangspunkt arbejde videre med en frivillig aftale. Kan der ikke indgås en frivillig aftale, anbefaler udvalget, at der sker en ekspropriation af det mindre areal, som ligger udenfor lokalplanen ved Jordhøj Bakke.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 2. november 2022, sag nr. 191, "Beslutning om skolevej og sti til et nyt boligområde ved Hillerød i Slangerup". Administrationen fremlagde i sagen scenarier for fremtidige løsninger. Mulighederne er enten at opnå en sikker skolevej ved ekspropriation af privat fællessti mellem ejendommene Jordhøj Bakke 27 og 28 eller at kommunen tilbyder eleverne i de mindste klassetrin skolebus. Plan og teknik besluttede, at administrationen skal arbejde videre med en stiløsning. Protokolleringen var: Tiltrådt, idet udvalget påpeger, at beslutningen fører til en ekspropriation. Midler til projektet 450.000 kr. finansieres via den tekniske anlægspulje.

Den private fællessti, har en længde på ca. 42 meter, der er beliggende mellem de to ejendomme Jordhøj Bakke 27 og 28, har matrikulært en bredde på ca. 2,8 m i den sydlige ende og 4,0 m i den nordlige ende, men hækkene på de to ejendomme gør stien meget smallere. Det er derfor ikke muligt at opnå den fornødne bredde som forholdene er i dag. Fællesstier med dobbeltrettet trafik bør som udgangspunkt anlægges med en bredde på mindst 3,0 m. Et mindre hjørne op mod den nye lokalplan skal tilgå stistrækningen og skal derfor eksproprieres.

Det mindre areal er nødvendigt at ekspropriere, da det ligger udenfor lokalplanen, alternativt kan administrationen søge at indgå en frivillig aftale om en servitut på arealet. Her vil administrationen dog ikke i fremtiden kunne løfte en problemstilling via Vejloven, men det vil være et civilt søgsmål. Se kortbilag.

Den 21.04.2023 blev afholdt et møde med de implicerede borgere samt grundejerforeningens bestyrelse. Udvalgsformand for Plan og teknik Kirsten Weiland samt repræsentanter fra administrationen deltog. Her blev drøftet de bekymringer, som naboer og grundejerforeningen har ved en hyppigere færdsel på stien.

Bekymringerne er, at det vil give større indbliksgener, mere færdsel af cyklister og knallerter, større risici for påkørsler mv. Administrationen orienterede om, at stien er udlagt som en privat fællessti, dvs. at den er til brug for almenheden og ikke kun til gavn for skolebørn. De øvrige bebyggelser i byen har også tilsvarende sammenhængende stinet, så færdsel på stinet kan tilvælges i stedet for færdslen langs Hillerødvej og Kongensgade.

Administrationen blev bedt om at uddybe omkostningerne ved anlæggelse af stier langs Hillerødvej og Kongensgade. Dog giver disse ikke en trafiksikkerløsning, da der også skal anlægges et sikkert krydsningspunkt på indfaldsvejen samt belysning. Projektet kun indeholdt cykelstier estimeres til at koste omkring 5,5 mio. kr. grundet inflation m.m. Desuden vurderer administrationen, at stier på Hillerødvej/Kongensvej ikke erstatter behovet for en intern sti mellem de to boligkvarterer.

Udvalget anmodes om at beslutte, hvilken løsning administrationen skal arbejde videre med.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med grundejerforeningen Jordhøj Bakke om mulighederne for at indgå en aftale om at tilkoble stien fra det nye boligområde til grundejerforeningens sti.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

130Orientering om etablering af stikrydsning på Græse Strandvej ved Strandbakken

Resume

I budget 2023 er der afsat 3.406 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Ved møde i Plan og teknik d. 11. januar 2023 blev det besluttet, at der skal etableres en stikrydsning på Græse Strandvej ved Strandbakken. Med denne sag orienteres Plan og Teknik om projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Krydset Græse Strandvej/Strandbakken i Græse Bakkeby bruges af mange skolebørn som krydsningspunkt, når de skal transportere sig til og fra Trekløverskolen i Græse Bakkeby. Administrationen har fået mange henvendelser fra bløde trafikanter omkring krydsningen, da det føles meget utrygt at krydse vejen. Vejen ligner i sin udformning en landevej, der er ikke tæt bebyggelse langs vejen. Der er derfor en tendens til, at bilisterne kører med høj fart på strækningen.

Trafiktællinger har ligeledes påvist høje hastigheder på strækningen.

Ved udvalgsmøde i Plan og teknik blev det besluttet, at der skal etableres en stikrydsning finansieret af den tekniske anlægspulje. Krydsningen etableres som en hævet flade for at sænke hastigheden og derved forbedre krydsningsmuligheden for de bløde trafikanter.

En hævet flade vil have en væsentlig effekt i forhold til at opfylde Trafikplanens målsætning om at arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet samt de delmål, der er knyttet til det, særligt delmålet om at nedsætte hastigheden, hvor der køres for stærkt.

Inddragelse

Der har ikke været inddragelse, da det er vurderet ikke at være relevant. Projektet igangsættes på baggrund af talrige henvendelser.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

131Orientering om tilsagn om Plan22+ puljemidler til projekt om planlægning for solcelleanlæg

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget 300.000 kr. fra Plan22+ til et projekt, der skal afsøge, hvordan landskaber i kommunen kan bruges til at producere solenergi og samtidig skabe merværdi for borgere og natur i lokalområdet. Projektet bygger videre på allerede igangsat arbejde med energilandskaber og indgår som et delprojekt under Klimaplan 2045.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik samt Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Frederikssund Kommune har vi ambitiøse klimamål. Et af dem er at udbygge produktionen af vedvarende energi i kommunen i form af solceller i såkaldte energilandskaber. Det er i den fysiske planlægning, at dilemmaet opstår mellem at etablere nye energianlæg og samtidig sikre de landskabelige værdier samt tage hensyn til naboerne. Projektet vil bidrage med metoder og erfaring med dette.

Plan22+

Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som har til formål at udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Ny viden skal i høj grad komme fra pilotprojekter i kommunerne. Derfor støtter Plan22+ en række projekter, der skal være frontløbere for at undersøge, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til at nå klimamålene.

Projekt ’God energi i Frederikssund – en trædesten til udvikling’

Byrådet besluttede i november 2022 at anlægge en helhedsorienteret tilgang til placering af tekniske anlæg, der fremmer den grønne omstilling og derfor udarbejde principper for placering af bl.a. solcelleparker. Dette projekt er en forlængelse heraf, der ydermere afsøger planredskabernes muligheder for at opsætte solceller midlertidigt samt mulighederne for at indtænke merværdi og dobbeltudnyttelse af arealer, som allerede er i udlagt i kommuneplanen, men ikke er i brug til dette endnu. Her tænkes på arealer som udviklingsområder, råstofområder eller eksisterende lokalplaner til andre formål end boligudvikling, der ikke planlægges udnyttet foreløbigt.

Projektet, som Frederikssund Kommune har fået midler til, har vi kaldt ’God energi i Frederikssund – en trædesten til udvikling’. Det har til formål at finde nye veje og værktøjer, der kan understøtte kommunens klimamål, så vi kan komme hurtigt i gang med en merproduktion af strøm ved hjælp af solceller. Det skal ske på en måde, hvor vi tager hensyn til vores landskaber, natur og naboer.

Projektet skal fokusere på to aspekter af at sikre god, fysisk planlægning af solcelleområder. Det ene aspekt er brug af planværktøjer til at arbejde med midlertidighed på arealer allerede udlagt i kommuneplanen. Det andet handler om, hvordan vi sikrer landskabshensyn og skaber merværdi for lokalsamfundet. Projektet vil undersøge, hvordan der fx kan skabes synergi og merværdi mellem byudvikling og etablering af energianlæg. Det kan være i forhold til natur, biodiversitet, stier, landskabselementer og rekreation, der kan skabe værdi for områdets beboere, både frem til byudviklingen sker og som afsæt for udviklingen.

Desuden vil vi i løbet af projektperioden identificere potentielle caseområder, hvor der er mulighed for at afprøve ovenstående. I ansøgningen om midlerne har administrationen identificeret fire potentielle områder, som skal undersøges nærmere ift. deres potentiale. Fælles for områderne er, at de er udlagt til en arealanvendelse i Kommuneplan 2021, men ikke i brug til dette. Administrationen har ikke været i dialog med lodsejerne endnu, hvilket er første skridt i arbejdet med potentielle caseområder.

Økonomi og proces

Den samlede projektøkonomi er 600.000 kr. 300.000 kr. fra Plan22+ puljen og 300.000 kr. i egenfinansiering, der finansieres af allerede afsatte driftsmidler til klimaindsatser. Heraf udgøres en del af administrationens egne arbejdstimer.

Projektet løber frem til udgangen af 2024 og afsluttes med en afrapportering af projektets resultater og læringsværdi til brug både internt og for andre kommuner. Projektfaser og delleverancer fremgår af milepælsplan i bilag.

Inddragelse

Det er afgørende for projektets succes, at der sker en inddragelse af lokalsamfund, virksomheder, solcelleaktører og interesseorganisationer, hvis der skal udvikles projekter på konkrete caseområder. Solcelleaktører skal bidrage til at kvalificere potentialerne sammen med lodsejere og lokalsamfund skal inddrages ved projekter i området ift. merværdi.

I løbet af projektet vil kommunen desuden være en del at et netværk med andre kommuner, der også har fået midler fra Plan22+. Netværket har til formål at dele viden og inspiration med blandt projektkommunerne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

132Orientering om status for lokalplanlægning - August 2023

Resume

Med denne sag orienteres Plan og teknik om igangsatte lokalplaner. Udvalget får denne status hvert kvartal.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges en oversigt over igangsatte lokalplaner for primo august 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

133Orientering om byggesagsbehandlingstider

Resume

Plan og teknik orienteres i denne sag om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune for andet kvartal 2023. Statistikken er udtræk af data fra ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM).

Sagsbehandlingstider for første kvartal 2023 har været forelagt Plan og teknik på møde 31. maj 2023, pkt. 100. Sagen blev udsat. Sagen fremlægges på ny, idet sagen indeholder opdaterede data om antal af sager for andet kvartal.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For byggesager i kommunerne, har Kommunernes Landsforening (KL) opsat fælles servicemål. Servicemålet beregnes som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst. Det er ikke alle byggesager, der er omfattet af servicemål.

Administrationen udarbejder hvert kvartal en opgørelse over sagsbehandlingstider på byggesager, der er omfattet af servicemål. Opgørelsen er vedlagt som bilag. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL´s servicemål for forskellige sagstyper.

Administrationen har i kvartalet afgjort 27 sager, der er underlagt servicemål fra KL. Frederikssund Kommune overholder servicemålene i 3 sager. Den lange sagsbehandlingstid på nogle byggesager afspejler, at administrationen er i gang med at afvikle ældre byggeansøgninger, samt behandle byggesager, der ikke er omfattet af servicemål. Fx er byggetilladelser i landzonen ikke omfattet af servicemål. Disse sager er med til at trække den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op. Lang sagsbehandlingstid på nogle byggesager kan også skyldes manglende faseregistreringer i BOM.

Status på byggesager

Antallet af byggeansøgninger har igennem de sidste par år været stigende. Det ser ud til at antallet af byggeansøgninger via BOM er nået et stabilt niveau på ca. 100 nye ansøgninger i kvartalet. Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

I andet kvartal 2023 er der oprettet 344 nye byggesager. I samme periode er der afgjort 222 byggesager. 12 % af disse afgørelser er omfattet af servicemål. Af vedlagte bilag ses udviklingen i modtagne og afgjorte byggeansøgninger omfattet af service samt fremdriften i behandling af alle typer byggesager.

Administrationen prioriterer sagsbehandling af byggeansøgninger i erhvervsområderne samt nybyggeri af enfamiliehus højt. Sager, hvor borger har opført en bygning uden byggetilladelse og som ønsker at få behandlet byggesagen, vil få en væsentlig længere sagsbehandlingstid. Ventetiden kan være flere år.

Tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstid

Fem byggesagsbehandlere har valgt at øge deres arbejdes med 5 timer om ugen i 3 måneder (april-juni). Det betyder, at flere byggesager kan blive behandlet. Der er påbegyndt 24 nye ekstra sager, hvoraf de 13 er afsluttet. Administrationen er afhængig af, at ansøger sender de nødvendige oplysninger til sagen. Der planlægges en arbejdsweekend, hvor byggeansøgninger gennemgås. Konsulent til byggesagsbehandling starter til august.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

134Anmodning om sag vedr. blindeskrift på skraldespande

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. blindeskrift på skraldespande.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. blindeskrift på skraldespande.

Byrådsmedlem Anne-Lise Kuhre (A) har den 31. maj anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Anne-Lise Kuhre (A) anfører flg. i anmodningen: "Jeg vil gerne anmode om en sag omkring blinde skrift på skraldespandene, så vi inkluderer svagsynet og blinde."

Anmodningen vedr. vedlagte henvendelse.

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

135Anmodning om sag vedr. Samarbejde imellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune om vejkrydset Skibbyvej/Saltsøvej

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. samarbejde mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune om vejkrydset Skibbyvej/Saltsøvej.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget afventer statussagen til september/ oktober.

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. samarbejde mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune om vejkrydset Skibbyvej/Saltsøvej.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har den 26. juni 2023 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) anfører flg. i anmodningen:

"Forleden dag skete igen en dødsulykke på omfartsvejen, rute 53 ved Skibby. Uanset om den sker i et af krydsene eller lige efter, så må dette være en stærk indikation på at "noget bør gøres".

Vejdirektoratets seneste konklusion på deres analyse er at de ikke vil gøre noget, udover måske at tale med Politiet om at nedsætte hastigheden til 70 km/t.

Jeg synes ikke det er godt nok, og derfor anmoder jeg hermed om at sagen kommer for udvalget igen mhp at drøfte hvad vi politisk kan gøre fra kommunens side. Kan udvalget f.eks. skrive et brev til den ansvarlige minister eller lignende?"

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Administrationens bemærkninger:

Plan og teknik har på baggrund af en anmodningssag fra Jørgen Bech (V), behandlet på udvalgsmødet d. 2. november 2022 pkt. 196, besluttet, at der skal udarbejdes en sag. Administrationen er i dialog med Vejdirektoratet og forventer at fremlægge en statussag for udvalget på september-mødet.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

136Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Frederikssund Kommune indsendte i alt fem ansøgninger til Cykelpulje 2023, hvor der var ansøgningsfrist den 14. april. Projekterne er for følgende strækninger: Kalvøvej, Jernbanegade (missing link foran Parkteatret op mod lyskrydset), Strandstræde midt i Slangerup, Bakkegade (cykelsti langs Fioma-grunden) samt Skuldelevvej. Lige før sommerferien blev puljen udmøntet. Frederikssund Kommune får i denne omgang ikke tilskud til nogle af de ansøgte projekter. Vejdirektoratet modtog i alt 130 ansøgninger til et samlet ansøgt tilskud på ca. 0,5 mia. kr. Der var 71,3 mio. kr. i puljen i år, så derfor er det kun ret få projekter ud af det store ansøgerfelt, som har fået tilskud. Kommunerne vil også i de kommende år kunne søge om tilskud til cykelprojekter. Det er planlagt, at der i 2024 og 2025 åbnes for ansøgninger primo januar med ansøgningsfrist den 31. marts det pågældende år, så der bliver muligheder for at genfremsende ansøgningerne og/eller udarbejde nye ansøgninger.

Bilag

137Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.