Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 17. januar 2023

F 6 kl. 10.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

2Beslutning om administrationen skal arbejde med et konkret forslag for etablering af straksudlevering af hjælpemidler

Resume

I denne sag orienteres Omsorg og ældre om nuværende praksis med visitation og udlevering af hjælpemidler, samt om muligheden for at etablere straksudlevering af visse former for hjælpemidler. Dette med henblik på at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med straksudlevering af hjælpemidler lokalt i Frederikssund kommune.

På baggrund af den nuværende praksis for udlevering hjælpemidler samt en vurdering af, hvad straksudlevering, som det er kendt fra andre kommuner, kan have af betydning for borgerne, er det administrationens vurdering, at etablering af straksudlevering i Frederikssund kommune ikke vil betyde en væsentlig forbedring af serviceniveauet, herunder medføre en væsentlig effektivisering af udleveringen af hjælpemidler i forhold til eksisterende praksis. Samtidig vil det være forbundet med en række ekstra omkostninger at etablere en straksudlevering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende, at administrationen ikke arbejder videre med etablering af straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund kommune.

Beslutning

Godkendt idet udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et oplæg til, hvordan visse typer af simple hjælpemidler kan straksudleveres uden forudgående visitation og instruktion.

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre modtog på møde i udvalget den 2. juni 2022 (sag 66) en orientering om straksudlevering af hjælpemidler. På mødet ønskede udvalget, at administrationen udarbejdede en sag med henblik på at drøfte muligheden for etablering af straksudlevering af hjælpemidler. Sagen skulle se så på lokationer kommunen allerede har råderet over i dag samt på måden der visiteres til lettere hjælpemidler på.

Frederikssund kommune har sammen med Egedal kommune delt hjælpemiddeldepot siden 2012, der fysisk er placeret i Egedal kommune.

Formålet med at etablere straksudlevering centralt i Frederikssund, er et ønske om at komme tættere på borgerne og sikre hurtigere udlevering af hjælpemidler, samt mindske telefonvagtens belastning og dokumentationen for bevilling af visse hjælpemidler.

I denne sag orienteres udvalget derfor om nuværende praksis for visitation og udlevering af hjælpemidler, samt foreligges en skitsering af mulighederne for etablering af straksudlevering.

Nuværende praksis for visitation og udlevering af hjælpemidler

Forslaget om at etablere straksudlevering af hjælpemidler vedrører simple og billige hjælpemidler, som i dag ofte visiteres administrativt. Nedenstående forholder sig dermed alene til visitationen og udleveringen af denne type hjælpemidler.

I afdeling for Visitation og Hjælpemidler i Center for Voksenstøtte og Ældre arbejdes ud fra princippet om helhedsvisitation, hvilket betyder, at visitatorerne skal foretage en helhedsvurdering af borgernes behov for indsatser uanset medarbejdernes faglighed. Behandlingen af ansøgninger om hjælpemidler varetages derfor af alle medarbejdere i afdelingen som en del af deres samlede opgaveportefølje. Det betyder også, at borgerne i dag får deres samlede sag vurderet af samme sagsbehandler, når der for eksempel både søges om personlig støtte og hjælpemidler.

Når en borger i dag kontakter afdeling for Visitation og Hjælpemidler med anmodning om et hjælpemiddel, bliver sagen i de fleste ukomplicerede tilfælde straksbehandlet i telefonen. Det betyder, at sagen afgøres umiddelbart, og i tilfælde af at hjælpemidlet bevilges, sendes en bestilling afsted til Hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet fremfinder og leverer hjælpemidlet på borgers adresse senest tre arbejdsdage efter bestilling. Ved udlevering foretages nødvendige justeringer og der gives samtidig instruktion i korrekt brug af hjælpemidlet af Hjælpemiddeldepotets medarbejder. Det sikrer kommunens lovpligtige opgave med vejledning og instruktion om hjælpemidlet.

I akutte tilfælde har borger mulighed for at få udleveret hjælpemidlet samme dag ved selv at møde op på Hjælpemiddeldepotet i Egedal kommune. Alternativt kan depotet foretage en akutkørsel, som dog afregnes til en dyrere pris end ved en normal håndtering.

I afdeling for Visitation og Hjælpemidler arbejdes ud fra et princip om helhedsvisitation. Helhedsvisitation betyder, at den enkelte visitator har et samlet blik på borgers behov for indsatser, herunder service- og sundhedslovsydelser, rehabiliteringsydelser og hjælpemidler. Dermed mindskes risikoen for at borger får udleveret hjælpemidler, der reelt ikke gavner.

For nærmere beskrivelse af lovgivning, sagsbehandlingstider, praksis og kategorisering af hjælpemidler, henvises til notatet, der er vedlagt som bilag. Udvalget har fået forelagt en tidligere version af notatet på udvalgets møde den 5. maj 2022 (sag 46).

Mulig model for straksudlevering af hjælpemidler

Administrationen har i forbindelse med denne sag søgt inspiration fra Hillerød, Roskilde og Egedal kommuner, der alle arbejder med straksudlevering af hjælpemidler. På baggrund af erfaringerne fra andre kommuner, har administrationen undersøgt, hvordan straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund kommune kan foregå.

Lokation

Udleveringsstedet foreslås placeres centralt i Frederikssund. På den måde kan borgere, der selv har mulighed for at møde op til udlevering af hjælpemidler, opleve tiltaget som en serviceforbedring, grundet kortere distance til udleveringsstedet.

Administrationen vurderer, at følgende minimumskrav til lokation skal være opfyldt for at straksudlevering kan finde sted:

 • Lokale til udlevering med skranke og PC tilknyttet (ca. 20 kvm.)
 • Depot/lagerrum til opbevaring af hjælpemidler (ca. 20 kvm.)
 • Scanner til registrering af hjælpemidler i Hjælpemiddeldepotets fagsystem
 • Handicapvenlige toiletforhold
 • Personalerum

Det er på den baggrund oplagt, at en eventuel straksudlevering etableres i tilknytning til lignende funktioner på en lokation, hvor der er adgang til handicapvenligt toilet og personalerum. Det kommende Sundhedshus og Østergården, hvor Visitationen i forvejen er placeret, vurderes at være potentielle placeringsmuligheder, omend der i dag ikke findes ledige lokaler, der kan anvendes.

Der vil i forbindelse med etableringen være omkostninger til istandsættelse og indretning af lokale og depotrum samt udgifter til nødvendig IT for ca. 50-100 t. kr.

Afhængigt af den endelige lokation, kan der være udgifter forbundet med leje af lokaler.

Bemanding og åbningstider

En straksudlevering vil skulle bemandes i åbningstiden af en visiterende terapeut ved skranken samt en medarbejder der kan hente, fremvise, justere og afprøve hjælpemidlerne med borgerne.

Medarbejderne kan være de terapeuter, der i forvejen visiterer hjælpemidler, eller andet personale, der i så fald skal oplæres i at vurdere behov, vejlede i brug af og eventuelt justere hjælpemidlerne inden udlevering.

På denne måde sikres det, at borgerne får udleveret det bedste og billigste hjælpemiddel, samt får den nødvendige instruktion i brugen af hjælpemidler, som kommunen er forpligtet til.

I de undersøgte kommuner har straksudleveringen typisk åbent enten én eller to hverdage i et tidsinterval på et par timer. Administrationen vurderer, at en eventuel straksudlevering i Frederikssund Kommune i en opstart skal have to åbningsdage om ugen med en åbningstid på to timer.

Den ene åbningsdag foreslås lagt uden for normal arbejdstid for at imødekomme erhvervsaktive borgere og pårørende. Åbningstider udenfor normal arbejdstid vil kræve, at personalet der skal bemande udleveringen, kan flytte noget af deres nuværende arbejdstid til andre tidspunkter. Det vil være nødvendigt at aftale på forhånd, men det vurderes ikke at medføre øgede omkostninger til løn, da terapeuternes arbejdstid i dag er fleksibel.

Eksempler på typer af hjælpemidler til straksudlevering

Udlevering af hjælpemidler fra en straksudlevering foreslås begrænset til alene at omfatte simple, billige mobilitetshjælpemidler. Det er den type hjælpemidler, der i dag ofte straksvisiteres administrativt i telefonen, og dermed ikke kræver visitatorbesøg.

Eksempler på simple mobilitetshjælpemidler, der vil kunne indgå i straksudleveringen er:

 • Albuestokke
 • Rollatorer
 • Badebænke
 • Toiletstole
 • Toiletforhøjere

Mere komplekse og dyrere mobilitetshjælpemidler, som elektriske kørestole og scootere vurderes ikke at kunne udleveres uden et egentligt visitatorbesøg.

Simple kommunikationshjælpemidler, eksempelvis en lup, vil potentielt kunne indgå i straksudleveringen, men der vil i nye sager ofte være behov for lægeoplysninger. Derfor vurderes denne type hjælpemidler ikke at kunne udleveres fra straksudleveringen, uden at mange af sagerne alligevel skal forbi en visitator til endelig godkendelse.

Registrering af udleverede hjælpemidler

Borgere der visiteres til hjælpemidler registreres i dag med en sag i kommunens omsorgssystem CURA. Selve udleveringen af det enkelte hjælpemiddel registreres derimod i et hjælpemiddelsystem, der ejes i samarbejde med Egedal kommune.

Registreringen i omsorgssystemet er med til at sikre, at alle medarbejdere, der har med borgeren at gøre har den nødvendige viden om de hjælpemidler der er udleveret til borger og formålet hermed. Registreringen i hjælpemiddelsystemet sikrer, at Hjælpemiddeldepotet hele tiden ved hvor mange hjælpemidler der er udleveret og på lager.

Da hjælpemidler til udlevering i en straksudlevering vil komme fra Hjælpemiddeldepotet, vil de også skulle registreres her. Det mindsker dermed ikke administrationsopgaven for de mest almindelige og billigste hjælpemidler, at lave straksudlevering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nuværende praksis for udlevering af lette hjælpemidler i Frederikssund kommune sikrer en forholdsvis hurtig og ukompliceret service for borgerne. Dels bliver borger ofte straksvisiteret i telefonen, og udleveringen af hjælpemidler fra depotet i Egedal sker senest tre dage efter visitation.

Åbning af en straksudlevering fra en central adresse i Frederikssund vil for en række borgere, som enten selv eller med støtte fra en pårørende kan transportere sig til udleveringsstedet, kunne opleves som en serviceforbedring. Dog vurderes det, at straksudlevering ikke kan erstatte den nuværende praksis, hvor borgere, der ikke har mulighed for at transportere sig selv, kan få hjælpemidlerne leveret. Den reelle ventetid fra behovet opstår til udlevering vurderes ikke at blive nedbragt væsentligt, da straksudleveringen vil have åbent et begrænset antal dage.

Samtidig er det administrationens vurdering, at registreringsomfanget vedrørende det enkelte hjælpemiddel ikke reduceres væsentligt ved straksudlevering. Tiden der vil blive sparet hos telefonvagten i dag vurderes at blive erstattet af en tilsvarende tidsmæssig opgave i forbindelse med borgerhenvendelser i straksudleveringen.

Det er dermed administrationens samlede vurdering, at der udover enkelte borgeres oplevelse af en serviceforbedring, ikke er nogen væsentlige gevinster forbundet med at etablere straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund kommune. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med etablering af straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund Kommune.

Administrationen arbejder løbende med at forenkle proceduren for udlevering af hjælpemidler til gavn for borgerne under hensyntagen til gældende lovgivning og ressourceforbrug. Administrationen vil inden sommerferien forelægge udvalget et oplæg til, hvordan visse typer af simple hjælpemidler (fx lup og strømpepåtager) kan afhentes af borgere uden forudgående visitation og instruktion.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I denne sag orienteres udvalget om nuværende praksis med visitation og udlevering af hjælpemidler, samt om muligheden for at etablere straksudlevering af visse former for hjælpemidler.

Det er administrationens samlede vurdering, at der bortset fra enkelte borgeres oplevelse af en serviceforbedring, ikke er nogen væsentlige gevinster forbundet med at etablere straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund kommune. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med etablering af straksudlevering af hjælpemidler i Frederikssund Kommune.

Seniorrådet er enige i administrationens indstilling og håber, at administrationen jævnligt vil vurdere, om der kan være andre muligheder for udlevering af disse hjælpemidler lokalt, fx i forbindelse med at Rehabiliterings- og Træningsafdelingens flytning på Dybendal.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Helt principielt synes Handicaprådet, at idéen om straksudlevering af hjælpemidler er positiv, under forudsætning af at det kan betyde, at borgerne får mulighed for at få deres hjælpemidler hurtigere, end de gør i dag. Dette lader dog ikke umiddelbart til at være tilfældet i den foreslåede model, hvor åbningstiden skal være 2 timer 2 gange om ugen. I den nuværende model kan borgerne få udleveret hjælpemidler samme dag de visiteres ved fremmøde.

Handicaprådet synes, det er vigtigt, at der arbejdes videre med at finde en model

som både er til gavn for borgerne og indebærer en administrativ gevinst.

Økonomi

Beslutning om at arbejde videre med etablering af straksudlevering af hjælpemidler har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

3Orientering om udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser

Resume

Administrationen har udarbejdet en udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser, der forelægges Omsorg og ældre til orientering. Planen har til formål at stabilisere forholdende på Rehabilitering og de midlertidige pladser og ruste tilbuddet til fremtidens nære sundhedsvæsen. Udviklingsplanen indeholder indsatser under følgende fire fokusområder: 1) Et godt arbejdsfællesskab, 2) Stabil drift, 3) Bedre fysiske rammer og 4) Styrket faglighed og relationel koordinering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om Udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en 1-årig udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser, der forelægges Omsorg og ældre til orientering. Planen er vedlagt sagen. Formålet med planen er at stabilisere forholdende på Rehabilitering og de midlertidige pladser, sikre det faglige fundament og ruste tilbuddet til fremtidens nære sundhedsvæsen. Alt sammen for at sikre borgerne de bedste forudsætninger for god rehabilitering og give dem et trygt og godt ophold.

Rehabilitering og de midlertidige pladser har en central rolle i sundheds- og omsorgsindsatsen i Frederikssund Kommune, særligt i overgangen fra hospital til eget hjem. Det er her borgere, der har så store og særlige behov for omsorg og pleje efter udskrivelse fra hospitalet, får hjælp, støtte og rehabilitering, indtil de kan komme hjem. Det er også her borgere med demens eller anden sygdom, kan komme på ophold, når deres pårørende har brug for aflastning. Det er endelig her, hvor borgere venter på at komme i plejebolig, hvis de ikke kan vente hjemme. Indsatsen på de midlertidige pladser skal således ses i tæt sammenhæng med brugen af omsorgscentre og brugen og kompetencerne i Døgnplejen, og udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Handleplan for den ældre medicinske borger under sundhedspolitikken 2022-25, som forventes forelagt politisk primo 2023.

Frederikssund Kommunes ambitionen med Rehabilitering og de midlertidige pladser er at give borgerne de bedste forudsætninger for en god rehabilitering, og øge sandsynligheden for, at de kan genvinde tabte funktioner og komme tilbage i eget hjem. For borgere på aflastningsophold eller borgere, der skal videre i en omsorgsbolig, skal det være et trygt sted, hvor de får omsorg og støtte til en værdig hverdag.

Rehabilitering og de midlertidige pladser er etableret på grundlag af Servicelovens § 84.2. Stort set alle kommuner har midlertidige pladser med samme formål.

Rehabilitering og de midlertidige pladser omfatter i alt 29 midlertidige pladser fordelt på to matrikler: 22 pladser på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital og syv pladser på Afdeling C på De Tre Ege. I 2022 var 318 borgere på midlertidigt ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

2022 var på mange måder var et udfordrende år for Rehabilitering og de midlertidige pladser. For første gang i mange år var der en stor udskiftning i personalet, udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere og skift i ledelsen. Derudover var der et højt sygefravær blandt de ansatte, og både medarbejdere og borgerne har været hårdt ramt af COVID-19 og andre smitsomme sygdomme. Alt sammen faktorer, der tilsammen har resulteret i et højt vikarforbrug og et deraf følgende merforbrug på 2,55 mio. kr. i 2022.

Omsorg og ældre er løbende orienteret om situationen, senest i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 i sag nr. 105 i november 2022.

Administrationen finder ikke, at udfordringerne på Rehabilitering og de midlertidige pladser alene kan løses gennem rekrutterings- og sygefraværsindsatser. De afspejler også bagvedliggende strukturelle udfordringer, som fx få personaleressourcer og pladsnormering, samarbejdet med det øvrige ældreområde, de fysiske rammer og de nationale forandringer i det samlede sundhedsvæsens opgaver. Der bør sættes ind på flere områder, hvis Rehabilitering og de midlertidige pladser skal løfte den centrale rolle, de har i sundheds- og omsorgsindsatsen fremover.

Der er allerede igangsat en række tiltag, der skal afhjælpe udfordringer i overgange fra hospital til eget hjem, ventedage på hospitalet, sygefravær og økonomisk merforbrug. Udviklingsplanen samler dem ét sted og peger ydermere på en række andre indsatser, der skal igangsættes i løbet af 2023. Modellen med at arbejde med en udviklingsplan er kendt fra Døgnplejen, hvor der er gode erfaringer med metoden.

Udviklingsplanen har fire fokusområder:

 1. Et godt arbejdsfællesskab, der har til formål at stabilisere personalesituationen, så borgerne møder færre vikarer og flere kendte ansigter, der kender Rehabilitering og de midlertidige pladser og borgernes situation. Fokusområdet indeholder tre indsatser, der tager udgangspunkt i ”Sammen om Frederikssund”.
 2. Stabil drift, der har til formål at sikre en stabil drift. Det er en forudsætning for at kunne sikre gode ophold for borgerne, hvor der er nok tid til den enkelte og tilstrækkeligt med personale. Fokusområdet indeholder fem indsatser, der alle tager udgangspunkt i Handleplan for genopretning af økonomien, der blev udarbejdet i efteråret 2022, jf. sag nr. 105 i Omsorg og ældre i november vedrørende budgetopfølgningen pr. 30. september.
 3. Bedre fysiske rammer, der har til formål at skabe mere tidssvarende og hensigtsmæssige rammer for rehabiliteringsforløb for borgerne. Fokusområdet indeholder fire indsatser. Indsats 1, 2 og 3 har afsæt i Budgetaftale 2023-26 beslutningen om at flytte Rehabiliteringsafdelingen til stueetagen på Frederikssund Hospital. Indsats 4 indeholder to analyser om en mulig styrkelse af rammerne for tilbuddet i forbindelse med et fremtidigt sundhedshus.
 4. Styrket faglighed og relationel koordinering, der har til formål at sikre borgerne bedst muligt udbytte af opholdene og sammenhængende forløb. Fokusområdet indeholder seks indsatser. Nogle er internt rettet, mens andre fokuserer på samarbejdet med borgere og pårørende og/eller den relationelle koordinering på tværs af kommunens indsatser og således sætter fokus på fælles mål, sprog, viden, gensidig respekt samt en effektiv kommunikation blandt kommunens medarbejdere.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant. Medarbejderne på Rehabilitering og de midlertidige pladser inddrages i udformningen og udførslen af de konkrete indsatser i udviklingsplanen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen fremlægger en 1. årig udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser, med fire fokusområder.

I 2022 var der stor udskiftning i personalet. Udfordringer med at rekruttere personale, højt sygefravær samt skift i ledelsen.

Udviklingsplanens fire fokusområderne – Et godt arbejdsfællesskab, med 3 indsatsområder - Stabil drift, med 5 indsatsområder -Bedre fysiske rammer. Med fire indsatsområder og -Styrket faglighed og relationel koordinering, med 6 indsatsområder.

Der er allerede igangsat en række initiativer.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at udviklingsplanen virker meget gennemarbejdet og grundig.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

4Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 23 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 11 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - Januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Omsorg og ældre indeholder bilag 2 fire initiativer, hvoraf to er implementeret, én er delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Omsorg og ældreudvalgets område indeholder fire initiativer, hvoraf to er implementeret, én er delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

1. Styrkelse af ældreområdet med 25 mio. kr. er indarbejdet i budgettet. 2 mio. kr. til Klippekortordning er indarbejdet i budgettet.

2. Genåbning af 7 pladser på Tolleruphøj forventes åbnet i april 2023.

3. Flytning af Rehabilitetsafdelingen afventer tilbagemelding fra Nordsjællands Hospital vedr. indgåelse af lejemål.

4. Praktikvejledere til Social- og sundhedspersonalet er ansat.

Seniorrådet tager opfølgningen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

5Orientering om Attendos brug af Døgnplejen

Resume

På mødet i Omsorg og ældre den 8. november efterspurgte udvalget en uddybet orientering om Attendos brug af Døgnplejen. Baggrunden for spørgsmålet er en stigning i antallet af besøg på Attendo, ydet af Døgnplejens sygeplejersker.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og ældre har den 2. november 2022 i forlængelse af meddelelse om Attendos brug af Døgnplejen efterspurgt en uddybet orientering.

Frederikssund Kommune har indgået en aftale med Attendo med henblik på at overdrage de sundhedsfaglige opgaver for de borgere, som er på Attendo, til friplejecenteret. Aftalen går konkret på, at Attendo skal sikre, at de i dagstiden på hverdage kan udføre sygeplejefaglige opgaver. Desuden indgår det, at i aften og nat på hverdage, weekend og helligdage kan Attendo tilkalde Døgnplejen på de opgaver, som de ikke har mulighed for at planlægge varetaget af egne medarbejdere på hverdage i dagstiden. Derudover kan Attendo tilkalde Døgnplejens sygeplejersker ved ikke-planlagte og akutte sygeplejespecialiserede opgaver og trække på sygeplejefaglige specialister.

Der er aftalt et træk på op til 16 besøg pr. måned. Hvis der er besøg herudover, skal det honoreres af Attendo til Døgnplejen.

Døgnplejen afholder løbende dialogmøder med Attendos ledelse om de enkelte borgeres behov for sygeplejefaglig støtte. I 2022 var der et møde engang om måneden. Dette er nu sat ned til hver tredje måned, da samarbejdet opleves som godt fra begge sider.

I løbet af 2022 skete der en stigning i er antallet af besøg, som Attendo har modtaget af Døgnplejens sygeplejersker. Konkret var stigningen fra ca. 25 besøg om måneden til mellem 70 - 100 besøg per måned. Dog er antallet faldet for november og december til hhv. 38 og 54. Antallet af Døgnplejens besøg på Attendo pr. måned fremgår af vedlagte bilag.

Stigningen i antallet af besøg i løbet af 2022 skyldes primært to borgere, som har behov for særlig mange sygeplejefaglige besøg. Konkret har der i nogle måneder været ca. 40-60 besøg pr. måned alene til disse to borgere.

De to borgerforløb gælder:

 • Den ene af borgerne får sondeernæring. Døgnplejens medarbejdere har ofte understøttet indsatsen, hvis der har været sygdom eller fravær blandt Attendos sundhedsfaglige medarbejdere. I løbet af november har Attendo fået opbygget kompetencer til at kunne varetage sondeernæringen selv, hvorfor Døgnplejen nu har et minimalt antal besøg til borgeren. Konkret er faldet fra op til 20 besøg om måneden til nu kun fem.
 • Den anden borger får særlig insulininjektion, som kun en specialuddannet sygeplejerske kan give. Antal besøg ligger på 20 – 40 besøg om måneden.

Såfremt de to borgere havde været på et kommunalt omsorgscenter, ville borgeren, som får sondeernæringen, kunne varetages af omsorgscentrets personalet alle dage døgnet rundt.

De særlige insulininjektioner hos den anden borger vil også skulle varetages af Døgnplejens specialiserede medarbejdere, hvis borgeren havde været på et af kommunens egne omsorgscentre.

Til sammenligning bruger de kommunale omsorgscentre Døgnplejens sygeplejersker 16 gange i gennemsnit om måneden.

I 2022 var der ialt 565 besøg på Attendo foruden de 16 besøg pr. måned, som indgår i aftalen. Attendo har i 2022 betalt 113.000 kr. for disse besøg.

Til orientering udløber den nuværende aftale med Attendo d. 1. april 2023 og den skal derfor genforhandles. Som en del heraf indgår blandt andet en evaluering af Attendos brug Døgnplejens sygeplejersker. Døgnplejen har som nævnt haft hyppige møder med Attendo i 2022, hvilket har højnet samarbejdet og rustet Attendo, til selv at kunne varetage en række sundhedsfaglige ydelser. Omsorg og ældre orienteres om fornyelsen af aftalen på et møde i foråret 2023.

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet:

Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej i 2022 har ifølge bilaget et omfang, som gør, at man må stille spørgsmål ved det rimelige i at opretholde en arbejdsdeling mellem den private organisation Attende og den kommunale døgnpleje, som betyder træk på døgnplejen i det omfang, som statistik for året 2022 tegner et billede af.

Betalingen fra Attendo for dette træk på den kommunale døgnpleje er på ingen måde i balance med de ressourcer, døgnplejen har skullet levere. Man må derfor overveje, om det ikke er urimeligt at bruge kommunale ressource på denne måde, når sygeplejerskerne kan oplære de ansatte Social og sundhedsassistenter til at udføre de fleste sygeplejeopgaver.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om Attendos brug af Døgnplejen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

6Orientering om overvejelser om eget vikarkorps

Resume

Omsorg og ældre har spurgt ind til administrationens overvejelser om et internt vikarkorps på hele ældreområdet. Denne sag gør rede for administrationens overvejelser vedr. etablering af et internt vikarbureau. Det er administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at oprette et internt vikarkorps, herunder at det vil gå imod de eksisterende initiativer i forhold til sikre fastansatte medarbejdere og få disse op i tid.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har overvejet at etablere et internt fælles vikarkorps enten alene eller i samarbejde med kommuner i Klynge Nord. Det vil sige, at Frederikssund Kommune enten alene eller i samarbejde med andre kommuner ansætter social- og sundhedshjælpere/-assistenter og sygeplejersker, som kan vikariere i kommunen på samme vilkår som vikarer, ansat i private vikarbureauer. Det vil sige til en betydelig højere timeløn end de fastansatte medarbejdere.

I 2021 nedsatte kommunerne i Klynge Nord, herunder Frederikssund Kommune, en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuel etablering af et fælles vikarkorps på baggrund af erfaringerne i Hillerød Kommune. Kommunerne valgte ikke at gå videre med ideen, da der ikke var tilstrækkeligt med rationaler herfor.

I drøftelserne har der dels været fokus på det økonomiske rationale heri, dels om kommunerne skal agere vikarbureau. Vurderingen er, at det vil være en for dyr løsning at etablere eget vikarkorps. Dette begrundet i, at det vil kræve megen administration at have et sådant korps. Frederikssund Kommune har for år tilbage forsøgt sig med eget korps, og her er erfaringen, at det var en for stor administrativ opgave. Derudover skal lønningerne til sådanne medarbejdere være lige så høje, som de private vikarbureauer tilbyder. Sidste forhold medfører en overvejelse af, om det vil være problematisk, at kommunen som arbejdsgiver tilbyder forskellig løn til samme medarbejdergruppe for samme opgave. Vurderingen er, at det kan være en tilskyndelse til eget fast personale om at blive til vikarer fremfor at være fastansatte. Hvilket er i modstrid med bestræbelser om at få fast personale op i tid og flere fastansatte.

Derfor er det administrationens vurdering, at det er bedre at arbejde videre med at gøre det attraktivt at være fastansat i kommunens ældrepleje fremfor at oprette eget vikarkorps. I en tid hvor hverken de private vikarbureauer eller offentlige arbejdspladser kan skaffe tilstrækkeligt med sundhedspersonale, vil det også være en udfordring at bemande et internt vikarbureau.

Fleksibel anvendelse af egne medarbejdere på ældreområdet

Der er iværksat en række indsatser, der skal afhjælpe udfordringerne med at dække vagterne.

Døgnplejen og omsorgscentrene gør brug af timelønnede. De timelønnede er næsten udelukkende uuddannede, fx unge i et sabbatår. Det er derfor begrænset hvilke ydelser, som de kan udføre. Der er i hele ældreområdet ansat 320 timelønnede ud af knap 1.800 ansatte. De timelønnede udgør tre procent af det samlede lønbudget.

Både Døgnplejen og omsorgscentrene arbejder systematisk med at nedbringe deres behov for at bruge eksterne vikarer. Det sker ved at arbejde med de faktorer, som har betydning for, om medarbejderne melder sig syge, og om de har lyst til at blive i deres job i ældreplejen. Hele ældreplejen har fx fokus på trivsel, på medarbejdernes kompetencer til at håndtere de daglige opgaver og på god introduktion til nye medarbejdere. Samtidig er der fokus på tæt opfølgning i forbindelse med sygefravær.

Døgnplejen træder til, når omsorgscentrene i Frederikssund Kommune ikke kan dække ind på sundhedsfaglige ydelser. Dette kan skyldes, at der er tale om akutte behov for sygeplejefaglig assistance udenfor dagstid i hverdage eller, hvis der akut mangler medarbejdere til levering af sygeplejeydelser til deres beboere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet er opmærksom på, at administrationen ikke finder det relevant med inddragelse i denne sag.

Imidlertid har Seniorrådet igennem de sidste ca. 5 år ved flere lejligheder foreslået oprettelse af et internt vikarkorps til imødegåelse af det store behov, der til stadighed er for at trække på eksterne bureauer.

Vi ønsker derfor at fremkomme med nedenstående bidrag, da vi ikke i perioden har modtaget henvendelser om emnet, hverken fra det politiske niveau eller administrationen.

Seniorrådet finder ikke noget overraskende i at de foretagne analyser, beskrevet i sagsfremstillingen, viser at Kommunen ikke kan konkurrere med de private udbydere.

Nu var Seniorrådets tanker heller ikke, at der skulle oprettes et korps i fuld skala. Vi ser snarere et korps, som f.eks. kunne kaldes Vikarkorps Light eller Internt Hjælpekorps, hvortil bl.a. disse kandidater

kunde melde sig, på tidspunkter hvor de har overskud og tid til at påtage sig nogle ekstra arbejdsopgaver:

 • Tidligere pensionerede medarbejdere.
 • Nuværende medarbejdere.
 • Andre medarbejdere med relevant baggrund.

Den indlysende fordel er, at den fremmødte vikar på forhånd har et kendskab til de lokale forhold.

Seniorrådet finder ikke, at et sådan korps kommer i konflikt med bekymringerne i sagsfremstillingen.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enige i at oprettelsen af eget vikarkorps til højere løn end de fastansatte medarbejder vil risikere at modarbejde bestræbelserne på at fastholde de faste medarbejdere. Desuden vil det være problematisk at kommunen som arbejdsgiver vil tilbyde forskellig løn til samme medarbejdergruppe for at udføre den samme opgave.

Endelig vil det også modarbejde de igangværende initiativer for at nedbringe behovet for at bruge eksterne vikarer.

Vi anbefaler, at arbejdet med flexibilitet i ansættelserne fortsætter, så det bliver attraktivt at være fastansat.

Økonomi

Orientering om overvejelser om etablering af eget vikarkorps har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

7Orientering om udbud vedr. elektroniske låse

Resume

I denne sag orienteres udvalget om sag om udbud vedr. elektroniske låse og anskaffelse af nødkaldesystem.

I september 2022 tildelte Frederikssund Kommune kontrakten på nødkaldesystem og tilhørende devises (fx sensorer, alarmer) til firmaet Intelligent Care. Herefter var planen, at der blev gennemført udbud på elektroniske låse med krav om integration til grundsystemet/nødkaldesystemet. Tunstall, som er Kommunens nuværende leverandør, valgte at klage over Kommunens håndtering af processen. Klagen blev indsendt til Klagenævnet for Udbud, som d. 20. december 2022 traf afgørelse, som var til fordel for Tunstall.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Investeringsplan 2022-2030 stillede Velfærdsudvalget forslag om, at der installeres elektroniske låse i samtlige plejeboliger på Frederikssund Kommunes omsorgscentre. Endvidere er der jf. den vedtagne udbudsplan aftalt nyt udbud på omsorgscentrenes kaldeanlæg.

I dag er der installeret elektroniske låse i to demensafsnit på henholdsvis omsorgscenter Nordhøj og omsorgscenter Solgården med i alt 32 plejeboliger. I alt er der 278 plejeboliger på kommunens omsorgscentre og 7 aflastningspladser. Det anbefales, at der anvendes samme låsesystem i alle plejeboliger. De nuværende elektroniske låse på flere af beboernes døre fungerer ikke optimalt og låsesystemet på Pedershave er forældet og skal derfor udskiftes.

Den 8. september 2022 besluttede udvalget at investere i alarm-/nødkaldssystemet, som en del af projektet om elektroniske låse. Administrationen havde forinden afsluttet en omfattende markedsafdækning, og der var modtaget et tilbud under tærskelværdien fra Intelligent Care på alarm-/nødkaldssystemet og tilhørende devices (f.eks. nødkaldssendere, sensorer og alarmer). På denne baggrund blev kontrakten tildelt til Intelligent Care. Frederikssund Kommunes nuværende leverandør, Tunstall, valgte at klage over Kommunens proces og tildeling af kontrakt uden forudgående udbud.

Processen vedr. tilbudsindhentning af alarm-/nødkaldesystem

Den oprindelige plan for udbuddet indebar en samlet løsning, som inkluderede både alarm-/nødkaldssystem og elektroniske låse. Der var fokus på en samlet løsning og kun én leverandør, da der var et ønske om, at borgerne på plejecentrene fik et alarm-/nødkaldssystem, der også fungerede som adgangsgivende nøgle til deres bolig. I begyndelsen af markedsafdækningsprocessen var det projektgruppens opfattelse, at en sådan løsning alene kunne lade sig gøre, såfremt alarm-/nødkaldssystemet og de elektroniske låse blev leveret af den samme leverandør.

Under markedsafdækningen opnåede projektgruppen viden om markedet, som gav anledning til et ønske om at adskille ydelserne, da dette ville inddrage markant flere og mere specialiserede leverandører. Hvis man adskiller ydelserne, har låsesmede og -producenter mulighed for at byde på udbuddet af elektroniske låse, hvorved alarm-/nødkaldssystemleverandøren, som alene udgør et fordyrende mellemled, udskilles. Der var således en forventning om, at adskillelsen ville skærpe konkurrencen ved udbuddet af elektroniske låse, og sikre en bedre pris.

Klageren gjorde i sin klage blandt andet gældende, at den forventede værdi af kontrakten, som ligger til grund for om indkøbet skal i EU-udbud eller ej, skulle opgøres ved indledningen af indkøbsprocessen og ikke efterfølgende kunne justeres. Dette uanset, at det i løbet af processen var kommet kommunen til kundskab, at en adskillelse af ydelserne er markedskonformt og kunne skærpe konkurrencen. Hvis værdiansættelsen som påstået skulle opgøres ved indledning af indkøbsprocessen, ville tærskelværdien for EU-udbud være overskredet. Administrationen havde fået et tilbud på alarm-/nødkaldssystemet, som var under tærskelværdien, og mente derfor, at der kunne indgås kontrakt på grundlag af dette tilbud, uden at foretage EU-udbud. Hensigtserklæring om kontrakttildelingen uden forudgående EU-udbud blev offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse.

Vedr. kendelse af 20. december

Klagenævnet for udbud traf den 20. december kendelse i sagen og Tunstall fik medhold. Klagenævnet konstaterede i den forbindelse, at tidspunktet for vurdering af kontraktsummen, som udgangspunkt var ved udbudsprocessens indledning, og der ikke var tilstrækkelig dokumentation for Kommunens begrundelse for den senere opdeling til, at dette udgangspunkt kunne afviges.

Konsekvenser

Da klager fik medhold i klagesagen, kan Kommunen ikke tage imod tilbuddet fra Intelligent Care vedrørende alarm-/nødkaldssystemet. I stedet skal der nu udarbejdes et samlet udbud på såvel alarm-/nødkaldssystem som på de elektroniske låse. Estimeret tidsplan fremgår af bilag.

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet:

I forbindelse med udbud af elektroniske låse på plejehjemmene, har Tunelle klaget over at der midt i udbudsprocessen blev ændret på indholdet, hvilket de fik ret i Klagenævnet.

Seniorrådet finder det beklageligt at en sådan fejl udsætter opførslen af det nye låsesystem.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

8Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KL afholder sundhedskonference den 12. april i Odense under titlen "Nye veje til sundhed". Ønsker udvalgets medlemmer at blive tilmeldt, kan det ske ved at skrive til Linda Strøbæk på llstr@frederikssund.dk. Programmet for konferencen er vedlagt.

Meddelelser:

 • Status på udvikling i ventelister til plejeboliger i Frederikssund Kommune er vedlagt som bilag.
 • Referat fra KLU-møde den 8. december 2022 er vedlagt til orientering.

Bilag

9Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.